OSP Zwierzynek
Sprawozdanie z działalności za 2013

Sprawozdanie z działalności za 2013

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzynku za rok 2013

1947

Sprawozdanie z działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zwierzynku
za rok 2013

Szanowni Goście, Druhny i Druhowie

Ochotnicze Straże Pożarne stanowią Związek ludzi którzy nie pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego. Ludzie ci o każdej porze dnia lub nocy bez względu na panujące warunki atmosferycznie w razie potrzeby śpieszą na ratunek potrzebującym. Działania swoje wykonują społecznie poświęcając swój czas, niejednokrotnie zdrowie a nawet życie, zostawiają swoje domy i rodziny by nieść pomoc tym którzy jej potrzebują. Dlatego członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych czynnie biorący udział w życiu straży cieszą się zaufaniem i sympatią społeczeństwa.
OSP niejednokrotnie stanowi jedyną organizację społeczną działającą na terenie wsi. Jak każda organizacja działa według swego statutu. Zbieramy się dzisiaj na corocznym zebraniu, aby dokonać podsumowania swych dotychczasowych działań oraz przyjąć plan działania na kolejny rok.

Podsumowania dokonamy w rozbiciu na następujące zagadnienia:
1.Sprawy organizacyjne
2.Działalność bojowa
3.Sprawy szkoleniowe
4.Wyposażenie w sprzęt ratowniczy
5.Działalność finansowa
6.Działalność społeczno – kulturalna
7.Zakończenie

Pkt 1. Sprawy organizacyjne
W roku 2013 Zarząd OSP Zwierzynek pracował w składzie:
Dynarski Tomasz – Prezes
Dynarski Edward – Naczelnik
Dynarska Małgorzata – Sekretarz
Muszyński Andrzej – Skarbnik
Dębowski Andrzej - Gospodarz
Czerwiński Gracjan – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krawczyk Sebastian – Członek Komisji Rewizyjnej
Zadrożny Dawid – Członek Komisji Rewizyjnej
Wymienione osoby wchodzące w skład Zarządu w miarę potrzeb oraz swoich możliwości realizowały stawiane przed nimi zadania. W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Zarządu oraz 1 Komisji Rewizyjnej na których analizowano całokształt zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki.
Dodatkowo podejmowano działania doraźne w sprawach pilnych. Wszystkie te działania były podejmowane i zatwierdzane zespołowo. Podstawę działania Zarządu stanowiła uchwała Walnego Zebrania, plan pracy oraz wytyczne władz Związku oraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie.
Należy z przykrością stwierdzić, że nie wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane. Z uwagi na ograniczone środki finansowe jakimi dysponuje Urząd Gminy. Ponownie przesunięty został zakup drabiny pożarniczej ta którą posiadamy nie daje nam możliwości samodzielnych działań. Występują nadal braki w umundurowaniu oraz w wyposażeniu w sprzęt. Znając realia i możliwości naszych włodarzy przyjmujemy ze zrozumieniem taką sytuację , nie mniej jednak zadania te winny znaleźć się w planach na kolejne lata.

Pkt 2. Działalność bojowa
Pierwszoplanowym zadaniem dla straży pożarnych stanowią działania ratownicze. W ciągu minionego roku jednostka dysponowana była do 7 akcji ratowniczo – gaśniczych co stanowi znaczny spadek w porównaniu z latami ubiegłymi kiedy to wyjeżdżaliśmy do akcji ok. 20 razy. Nie zrozumiałe jest dla nas nie dysponowanie naszej jednostki do zdarzeń rejonie naszego działania. Taka sytuacja bardzo źle wpływa na postawę strażaków którzy są pomijani przez dyspozytora. Statystyka wyjazdów w roku 2013 przedstawia się następująco:
- 6 razy gaszono pożary w tym:
-5 razy pożary traw i słomy : (Mielno 2x , Trzebawie 2x ), (poza gminą) 1x ( Rogowo )
-1 raz pożar budynków: - (Zwierzynek),
- 1 raz usuwano miejscowe zagrożenia
Wiatrołomy: - (poza gminą) ( Dobra )
Z wymienionych 7 akcji 2 razy wyjeżdżano poza teren gminy Węgorzyno .
Ponadto 1 raz wyjeżdżaliśmy na ćwiczenia organizowane przez PSP Łobez oraz 1 raz zabezpieczaliśmy dożynki gminne w Mieszewie.
W akcjach ratowniczych uczestniczyło w sumie 10 strażaków z czego:
Dębowski Andrzej – 6 razy
Dynarski Edward – 6 razy
Chmielewski Piotr – 6 razy
Kaniewski Ireneusz – 5 razy
Krawczyk Sebastian – 5 razy
Dynarski Tomasz – 5 razy
Czerwiński Gracjan – 3 razy
Zawadzki Piotr – 3 razy
Dynarska Małgorzata – 2 razy
Muszyński Andrzej - 1 raz
Średnio w akcjach uczestniczyło 6 ratowników. Tym którzy brali udział w akcjach ratowniczych składamy podziękowania. Warto zaznaczyć że Druh Zadrożny Dawid mimo że nie uczestniczył ani razu w działaniach rotowniczo-gaśniczych ze względu na naukę po za miejscem zamieszkania wstawiał się na wszystkich zbiórkach i szkoleniach,za co kierujemy w jego imieniu duże słowa uznania.
W roku minionym nasza jednostka 2 razy nie mogła wyjechać na polecenie dyspozytora Powiatowo Stanowiska Kierowania do akcji ratowniczo – gaśniczych. Problem należy upatrywać w tym że w dni robocze w godzinach przedpołudniowych, większość strażaków jest w tym czasie w pracy zaś miejsca pracy znajdują się poza terenem macierzystej jednostki. Ponadto należy pamiętać iż jednostka posiada 2 samochody gaśnicze. Z chwilą wyjazdu pierwszego samochodu pozostali członkowie powinni przybyć do remizy aby zapewnić obsadę drugiego pojazdu jeśli zajdzie konieczność jego wyjazdu.
Jako uzupełnienie prowadzi się zbiórki szkoleniowe oraz ćwiczenia. W minionym roku braliśmy udział w 3 ćwiczeniach na własnym obiekcie.
Pkt.3 Sprawy szkoleniowe
Na dzień dzisiejszego zebrania jednostka posiada przeszkolonych:
10 – szeregowców
2 – dowódców sekcji
1 – naczelników
1– ratowników medycznych
2 – operatorów sprzętu
8- członków ukończyło kurs uzupełniający organizowany przez PSP Łobez
8 – członków przeszło specjalistyczne szkolenie w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia PSP w Bornym Sulinowie.
1 –druh ukończył Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Pruszczu Gdańskim
Będący na naszym wyposażeniu sprzęt wymaga dużej dbałości. Większość prac przy samochodach i pozostałym sprzęcie wykonujemy w własnym zakresie aby ograniczać koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.
Na dzień dzisiejszy stan zabezpieczenia środków alarmowania kształtuje się na poziomie dobry. Jednostka posiada sprawny system powiadamiania za pomocą sieci telefonii komórkowej poprzez SMSy.
Kontrola stanu gotowości bojowej przeprowadzona przez Komend Powiatową Państwowej Straży Pożarnej W Łobzie wykazała ocenę DOBRĄ .Uwagi zawierały podniesienie poziomu wyszkolenia co przy pomocy KP PSP stopniowo staramy się podnosić.

Pkt. 4 Wyposażenie w sprzęt ratowniczy
Wyposażenie w sprzęt ratowniczy jednostki ocenia się jako dobry.Poza 2 samochodami pożarniczymi posiadamy , 1 pompę pływającą, 1 pompę szlamową, 1 piłę do drzewa, 1 piłę do betonu i stali, 1 agregat prądotwórczy, 1 maszt oświetleniowy 1 agregat wysokociśnieniowy , 1 zestaw ratownictwa medycznego z tlenoterapią , deska ortopedyczna, szyny Kramera oraz wiele innego rodzaju sprzętu niezbędnego w akcjach ratowniczo – gaśniczych. W ubiegłym roku z funduszy Urzędu Gminy Węgorzyno oraz dotacji Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP W Szczecinie zakupiono:
- 3 węże W-52
- 3 węże W-75
- 1 ubranie specjalne UPS
Druhowie OSP Węgorzyno przekazali dla naszej jednostki w pełni wyposażoną torbę ratownictwa medycznego PSP R-1 ufundowaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koszalinie .
Fundusze które mamy nadzieję pozyskać w roku bieżącym planujemy także przeznaczyć na zakupy sprzętu. Złożono zapotrzebowanie do Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP o dofinansowanie zakupu następującego sprzętu:
- 1ubranie specjalne UPS
- 11 par butów
Aby zapewnić należyte wykonywanie zadań ratowniczych potrzebne jest spełnienie następujących warunków: dysponowanie zasobem ludzkim, należyte przeszkolenie, wyposażenie w sprzęt, zapewnienie łączności i właściwego dowodzenia. Na dzień dzisiejszy jednostka skupia 16 członków, w tym 15 zwyczajnych, 1 wspierający.
W okresie sprawozdawczym z jednostki ubyło: 3 członków czynnych.
Pkt. 5 Działalność finansowa
Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 600 zł. zaś rozchody 251 zł. Rok zamykamy saldem dodatnim w kwocie 349 zł.
Po dodaniu pozostałości z lat poprzednich stan kasy na koniec 2013 roku wynosi 601.18 zł. z czego:
- 0 zł.- na lokatach bankowych
- 601.18 zł. w kasie Skarbnika OSP
Na przychody złożyły się składki członkowskie. Roku ubiegłym składki w kwocie 60 zł za rok wpłaciło 86% członków Na rozchody składały się zakup książek do prowadzenia OSP , wyrób pieczątek , zakup materiałów papierniczych , poczęstunek po zebraniu, zakup napoi dla ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w okresie letnim. Zakupy sprzętu realizowane są za pośrednictwem i z dotacją Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP. Bardzo znaczne koszty wynikające z działalności pokrywa Urząd Gminy w Węgorzynie. Na koszty te składa się zakup paliwa, przeglądy techniczne , ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, badania lekarskie , opłata za energię elektryczną i gaz .

Pkt.6 Działalność społeczno – kulturalna
Działania społeczno –kulturalne w naszej jednostce mają charakter ograniczony. Nie posiadamy zespołów artystycznych oraz sportowych.
Wykonywano wiele prac gospodarczych wokół remizy związanych z drobnymi remontami a także koszeniem trawy. W ubiegłym roku Przed budynkiem remizy postawiono maszt flagowy pozyskany ze Szkoły Podstawowej w Węgorzynie .Podjęliśmy starania aby założyć kronikę OSP stopniowo udaje nam się pozyskiwać od mieszkańców i byłych strażaków materiały i zdjęcia opisujące naszą historię .Bardzo cenne jest jednak wysłuchanie żyjących osób i spisanie ich opowieści bo od nich dowiemy się najwięcej.
Włączyliśmy się również w akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom „ gdzie w Punkcie Przedszkolnym W Mieszewie reprezentował nas Prezes .
Pkt. 7 Zakończenie
Zarząd w sprawozdaniu przedstawił całokształt działań, zwrócił uwagę na osiągnięcia ale również na niedociągnięcia oraz braki w naszej pracy. Ocenę pracy Zarządu pozostawiamy wam druhowie obecni na zebraniu. Oczekujemy również z waszej strony wskazówek na jakie zagadnienia Zarząd powinien zwrócić większą uwagę.
Jako Prezes Zarządu chce podziękować całemu Zarządowi za sumienną pracę. Wam druhowie składam serdeczne podziękowania za włożony wkład w utrzymanie gotowości bojowej jednostki, prace wykonane społecznie na jej rzecz. Pozwólcie również że w imieniu Was złożę podziękowania Pani Burmistrz za wspieranie naszej działalności finansowo i organizacyjnie, Panu Komendantowi Powiatowemu PSP w Łobzie za współpracę odnośnie działalności bojowej i szkoleniowej ,Prezesowi Zarządu Powiatowego w Łobzie za pomoc organizacyjną. Dziękuję Panu Staruchowi za cierpliwość i życzliwość w załatwianiu spraw w urzędzie . Na Zakończenie sprawozdania chciałbym podziękować naszym druhom za pracę na rzecz OSP i życzyć aby każdy wyjazd do działań kończył się w takim składzie w jakim się zaczyna .

PREZES ZARZĄDU
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zwierzynku
Dynarski Tomasz
Zwierzynek 21marca 2014 r.

 

Dołącz do nas
Google+