OSP Łukta
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP

5 lutego, w remizie strażackiej OSP Łukta, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP.

Porządek zebrania był następujący:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej, statutowej.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
10. Wybory:
- Zarządu OSP
- Komisji Rewizyjnej OSP
Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.
Dalszy ciąg wyborów:
- Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
- Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.

Otwarcia zebrania dokonał druh Tadeusz Malinowski. Pełnił fukncję również przewodniczącego zebrania. Przedstawiono sprawozdania z działalności naszej jednostki, sprawozdanie finansowe oraz przedstawiono plany na rok 2016. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej przedstawił druh Tomasz Pyrzanowski.

W tym roku odbyły się wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej, delegatów do ZOP ZOSP oraz przedstawicieli. Za zgodą wszystkich członków zarząd w składzie: Tadeusz Malinowski, Robert Dobrosielski, Łukasz Langowski, Paulina Malinowska i Cezary Szymański pozostał bez zmian. Komisja rewizyjna również nie zmieniła swoich członków: Tomasza Pyrzanowskiego, Michała Krupę oraz Adama Zdonka. Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP to: Paweł Langowski, Katarzyna Orłowska, Mateusz Owsianka, Michał Krupa, Paulina Malinowska oraz Tadeusz Malinowski. Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP to Paulina Malinowska, Tadeusz Malinowski oraz Jan Langowski. 

Na zebraniu poruszano takie tematy jak zakup nowego samochodu, pozyskanie środków na remont strażnicy, obchody 70-lecia OSP, wyszkolenia i bieżące tematy. 

Wśród gości zaproszonych na zebraniu byli obecni: Wójt Gminy Łukta Robert Malinowski, Przewodnicząca Rady Gminy Marta Drozdowska, Anna Morenc-Sulewska zajmująca się sprawami straży w Gminie Łukta, Ryszard Harasim - Prezes ZOP ZOSP oraz Marcin Wiśniewski Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego PSP w Ostródzie.

 

Dołącz do nas
Google+