Krótki rys historyczny naszej jednostki

20 II 1946 r. – powstanie OSP w Braniewie. Głównym inicjatorem powstania OSP w Braniewie był wice burmistrz Stanisław Armista, a decyzję o jej powstaniu przyspieszyło kilka groźnych pożarów, które wybuchły w mieście zrujnowanym działaniami wojennymi. Do pierwszego zarządu wybrano 9 osób. Na świetlicę strażacką przydzielone zostało pomieszczenie przy ul. Kościuszki 78, zaś na remizę znajdującą się tuż obok starą stodołę. W pierwszej fazie organizacyjnej zajęto się zbieraniem i zabezpieczaniem pozostałego po wojnie sprzętu przeciwpożarowego. Nie było go wiele, a i ten, który odnajdywano nie zawsze nadawał się do użytku. Dlatego na początku działania OSP ćwiczono i doskonalono znany już w starożytności tak zwany „łańcuch wodny”. Do tego celu zorganizowano 12 wiader, które napełnione wodą były podawane z rąk do rąk by jak najszybciej ugasić pożar. W wyniku intensywnych poszukiwań prawdziwego sprzętu pożarniczego odnaleziono we wsi Ronin w stogu siana ręczną sikawkę przystosowana do zaprzęgu konnego, którą niezwłocznie przetransportowano do Braniewa. Na terenie miasta znaleziono trochę węży, łączników i prądownic. Jako sygnał alarmowy służyła trąbka tzw. sygnałówka, z którą strażak jadąc na rowerze przez miasto i trąbiąc ogłaszał alarm przeciwpożarowy. W późniejszym czasie w wyniku dalszych poszukiwań odnaleziono syrenę elektryczną, którą zamontowano na remizie. W Urzędzie Miasta ustalono dyżury konne na wypadek pożaru. W krótkim czasie OSP poszerzyła swoje szeregi i liczyła ponad 40 strażaków. Zbiórki strażackie odbywały się w niedzielę w godz. od 7 do 9, które poświęcano na ćwiczenia i podnoszenie sprawności strażackich.

X 1947 r. – OSP w uznaniu za dużą skuteczność w walce z pożarami i działalność prewencyjną otrzymała pierwszą motopompę o wydajności 400 l/min oraz poniemiecki samochód ciężarowy. Sukcesywnie też doposażono jednostkę w sprzęt pożarniczy taki jak drabiny, pasy, hełmy.

III 1948 r. – Zarząd zatrudnił konserwatora, którego zadaniem była konserwacja i dbanie o sprzęt pożarniczy. Opłacany był ze środków Urzędu Miasta.

Ponieważ przydzielony lokal mieszkalny, gdzie była świetlica, jak i znajdująca się w stodole remiza nie odpowiadały celom pożarniczym Urząd Miasta przydzielił OSP do zagospodarowania dom mieszkalny przy Placu Strażackim, w którym na parterze urządzono świetlicę, a na piętrach rozpoczęto urządzanie mieszkań dla strażaków. Na remizę został przydzielony garaż na terenie garbarni przy ul. Kościuszki. W celu gromadzenia funduszy organizowano zabawy strażackie, z których dochód przeznaczano na remont i urządzanie przydzielonych obiektów. Strażacy stale doskonalili swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne na organizowanych kursach. Straż Pożarna stanowiła wówczas jedną z najbardziej aktywnych organizacji społecznych zrzeszających coraz liczniejszą grupę członków.

VII 1948 r. – podjęto uchwałę o utworzeniu fundacji sztandaru OSP i złożono zamówienie na jego wykonanie w Pracowni Ornamentacyjnej w Bydgoszczy.

15 V 1949 r. – uroczyste wręczenie sztandaru z udziałem władz miejskich, powiatowych oraz dowództwa Wojska Polskiego garnizonu braniewskiego. Na prawej stronie sztandaru widnieje płonący dom, obok którego stoi w zbroi rzymskiego rycerza Św. Florian – patron strażaków i polewa wodą z wiadra na płomienie. W otoku napis „Patronie strażaków dopomóż nam w pracy”. Na lewej stronie widnieje hełm strażacki i skrzyżowana drabina z bosakiem. W otoku napis „Ochotnicza Straż Pożarna w Braniewie 20 luty 1946 r.”.

XII 1949 r. –OSP otrzymała typowy samochód pożarniczy. W 1949 r. rozpoczęto też w ramach czynu społecznego, przy wsparciu finansowym władz miasta, budowę nowej remizy strażackiej przy Placu Strażackim, którą ukończono wiosną 1952 r.

I 1950 r. – powstanie przy OSP pogotowia zawodowego.

V 1952 r. – powołano pierwszą młodzieżową drużynę pożarniczą.

1959 r. – ówczesne władze polityczne uznały, że sztandar OSP w Braniewie z podobizną Św. Floriana jest „nietypowy” i nie odpowiedni do świeckich warunków kształtowanych przez socjalistyczną partię. Dlatego też na wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie został on przekazany do Muzeum Pożarnictwa w Olsztynie. W zamian za to z funduszy Powiatowej Rady Narodowej w Braniewie wykonano nowy sztandar – już bez postaci Św. Floriana i z napisem „Ochotnicza Straż Pożarna w Braniewie w służbie ojczyzny ludowej” - przekazano go OSP w sierpniu 1963 r. Ten pierwszy sztandar z 1949 r. zwrócono naszej jednostce dopiero w 1989 r. podczas obchodów Dnia Strażaka, kiedy to zaczęły się pojawiać pierwsze objawy załamania się komunistycznego systemu.

1963 r. – powstanie Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

1963 r. – zakupiono do świetlicy telewizor, który dodatkowo przyciągał do straży dorosłych i młodzież, ponieważ w tym czasie mało kto posiadał taki aparat w domu. Przyczyniło się to do zwiększenia zainteresowania działalnością straży i wstępowaniu w jej szeregi nowych członków.

1969 r. – służba w Państwowej Straży Pożarnej była już pełniona przez całą dobę na 3 zmiany i w tym czasie przejęła ona na siebie podstawowe zabezpieczenie przeciwpożarowe, a strażacy ochotnicy stanowili jej uzupełnienie i rezerwę. Na terenie bazy strażackiej, w dużej mierze w czynie społecznym, strażacy zawodowi i ochotnicy wspólnie wznosili nowe obiekty, tj. garaże, warsztaty i magazyny.

1975 r. – w związku z reorganizacją w administracji państwowej zlikwidowano Zarząd Powiatowy OSP a powołano Zarząd Gminny.

1978 r. – OSP otrzymała z PSP samochód bojowy, który zwiększył taktyczno – operacyjne możliwości jednostki. Działalność strażaków ochotników była pozytywnie oceniana – głównie za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, jak również za zaangażowanie w wykonywanie wielu prac na rzecz miasta. Strażacy stale też odnosili sukcesy w różnego typu zawodach pożarniczych zajmując z reguły I lub II miejsca na zawodach powiatowych i wojewódzkich.

1982 r. – przy OSP powstała orkiestra dęta. Instrumenty zakupiono ze środków Urzędu Miasta i własnych jednostki. Stopniowo doskonaląc swoje umiejętności orkiestra ta odnosiła znaczące sukcesy w przeglądach strażackich orkiestr dętych. Wymienić tu można I miejsce w 1983 r. na takim przeglądzie w woj. elbląskim, III miejsce w 1984 r. na ogólnopolskim przeglądzie w Ciechocinku i III miejsce w 1988 r. na międzywojewódzkim przeglądzie w Siemiatyczach. Ostatecznie orkiestra przestała istnieć w 1996r.

V 1988 r. – OSP w Braniewie otrzymała od Papieża Jana Pawła II Dyplom Uznania za uczestniczenie w różnych uroczystościach kościelnych.

14 X 2001 r. – oddanie do użytku nowej siedziby OSP, adoptowanej z pomieszczeń po starych garażach i magazynie, które przekazał Komendant Wojewódzki PSP. Prace remontowe wykonano wielkim nakładem środków otrzymanych od ponad 20 sponsorów, a także sporym zaangażowaniem naszych członków.

14 X 2001 r. – poświęcenie nowego sztandaru, który powstał ze składek samych strażaków ochotników.Siedziba OSP oraz sztandar zostały poświęcone przez arcybiskupa metropolitę warmińskiego ks. Edmunda Piszcza.

2002 r. – rozpoczęto starania o włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

28 I 2005 r. – sprowadzono z Munster (Niemcy) samochód pożarniczy wraz z pełnym wyposażeniem. Jest to darowizna władz miasta Munster dla naszej OSP.

3 XI 2005 r. – decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej OSP w Braniewie została włączona do KSRG. Akt ten został uroczyście wręczony przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w dniu 8 XII 2005 r. podczas zbiórki stanu osobowego naszej jednostki i zaproszonych gości w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Braniewie.

Obecnie OSP liczy 140 członków, w tym: 70 czynnych, 19 wspierających, 14 honorowych i 37 w MDP (23 dziewcząt i 14 chłopców).

Wykonuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, prace porządkowe na rzecz miasta (usuwanie drzew stwarzających zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego, podcinki pielęgnacyjne drzew), uczestniczy w akcjach przeciwpożarowych, zabezpiecza różne imprezy kulturalne i sportowe w mieście, uczestniczy w uroczystościach państwowych i kościelnych, organizuje konkursy na temat wiedzy pożarniczej, prowadzi szkolenie młodzieży w zakresie przeciwpożarowym.

Współpracuje z Państwową Strażą Pożarną biorąc udział w szkoleniach doskonalących umiejętności teoretyczne oraz wspólnych ćwiczeniach przeciwpożarowych mających na celu poprawę sprawności w prowadzeniu akcji ratowniczo – gaśniczych.

Dołącz do nas
Google+