OSP Turza
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Turza

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Turza

Dnia 24 marca 2018 w strażnicy OSP Turza odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy

Zebranie odbyło się według następującego porządku:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej, statutowej.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
10. przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania.
Otwarcia zebrania dokonał dh Mieczysław Skręt, który następnie został wybrany na przewodniczącego zebrania. Protokolantem wybrano dh Czesława Pantaka. Powołano także komisję uchwał i wniosków w skład której weszli: Maja Janus, Zdzisław Sadowski i Ilona Janus. Sprawozdanie z działalności przedstawił Naczelnik Pawlik Leszek. Sprawozdanie finansowe, plan finansowy na rok bieżący i plan działalności zreferował dh Marcin Hofman natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący dh Henryk Pietrkiewicz. Absolutorium zarządowi OSP udzielono jednomyślnie. Bez sprzeciwów przyjęto także plan działalności i plan finansowy. Na zebraniu poruszono tematy remontu Strażnicy, okamerowania Strażnicy a także zakupów potrzebnego sprzętu OSP. Wręczono także odznaczenia zasłużonym druhom i uhonorowano naszą nową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która odniosła już spore sukcesy w gminie i powiecie. Zebranie zakończyło się poczęstunkiem dla wszystkich przybyłych osób.

Dołącz do nas
Google+