OSP Turza
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Dnia 12 marca 2016r. w naszej OSP odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015.

Tegoroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zaplanowaliśmy na godzinę 16. Otwarcia zebrania dokonał dh Mieczysław Skręt, który następnie został wybrany na przewodniczącego zebrania. Przewodniczący przywitał przybyłych gości:
Macieja Kaczyńskiego - Burmistrza, Prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP
Włodzimierza Kozę- Komendanta Gminnego OSP RP
Arkadiusza Sperę – Przedstawiciela PSP Zawiercie
Czesława Pantaka - Skarbnika Powiatowego
Petryka Elżbietę - Radną Gminy Łazy
Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Turzy
Następnie została wybrana komisja uchwał i wniosków i protokolant zebrania, którym został dh Czesław Pantak.
Kolejnym punktem było przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania oraz przedstawienie sprawozdania z działalności, które przedstawili: Prezes OSP Turza dh Mieczysław Skręt wraz z Naczelnikiem dh Leszkiem Pawlikiem. Sprawozdanie finansowe, plan finansowy i plan działalności referował dh Marcin Hofman a sprawozdanie komisji rewizyjnej jej przewodniczący dh Henryk Pietrkiewicz.
Zarządowi jednogłośnie udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy i jednogłośnie przyjęto plan finansowy i plan działalności.
W tym roku odbyły się również wybory do Zarządu OSP. W głosowaniu jawnym wybrano 8 druhów. Nowy Zarząd ukonstytuował się następująco:

Prezes - Mieczysław Skręt
I Wiceprezes-Naczelnik - Leszek Pawlik
II Wiceprezes – Sekretarz - Antoni Binek
Z-ca naczelnika - Jarosław Janus
Skarbnik - Marcin Hofman
Gospodarz - Andrzej Zarzycki
Gospodarz - Florian Przybylik
Członek - Łukasz Dymczyk

Wybrano także nową Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący - Henryk Pietrkiewicz
Sekretarz - Andrzej Pałka
Członek - Michałowski Jan

Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali:
Prezes - Mieczysław Skręt
II Wiceprezes Sekretarz - Antoni Binek
Skarbnik - Marcin Hofman

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali:
Prezes - Mieczysław Skręt
Wiceprezes-Naczelnik - Leszek Pawlik

W dyskusji poruszano tematy modernizacji remizy wraz z odpowiednim zagospodarowaniem placu OSP, zakupu "szybkiego natarcia" do samochodu pożarniczego, oraz kontynuacja i rozwijanie współpracy z organizacjami terenowymi. Następnie podjęto stosowne uchwały i przyjęto przedstawione wnioski do realizacji. Na tym zebranie zakończono.
Kilka zdjęć z tego wydarzenia w załączeniu.

Dołącz do nas
Google+