OSP Rokitno Szlacheckie
Komunikat

Komunikat

Działając na podstawie §30 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie Szlacheckim, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej zwołuje na dzień 4 lutego 2017 roku Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zebranie odbędzie się w budynku strażnicy OSP przy ul. Kościuszki 9. Obrady rozpoczną się o godz. 17.00, drugi termin 17.30. Zapraszamy zainteresowanych.

Porządek obrad
1. Otwarcie zebrania,
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków,
3. Przyjęcie porządku zebrania,
4. Sprawozdanie z działalności,
5. Sprawozdanie finansowe,
6. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej,
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący,
8. Dyskusja,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy,
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie osobowym w Komisji Rewizyjnej,
12. Wolne wnioski,
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji,
14. Zakończenie zebrania.

Dołącz do nas
Google+