Prawo

 • Ochotnicza Straż Pożarna

  Podstawy prawne działalności

  Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), a ich szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.

  Do głównych celów i zadań OSP należą:
    1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą
         Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
    2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska,
         wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
    3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
    4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej
         i oświatowej,
    5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
    6) działania na rzecz ochrony środowiska,
    7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
    8) wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
    9) występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

  Patronem Ochotniczej Straży Pożarnej jest św. Florian. Strażacy OSP obchodzą swoje święto 4 maja w dzień uważany za datę śmierci św. Floriana i Międzynarodowy Dzień Strażaka, w Polsce obchodzony jako święto państwowe.

  Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KRSG) Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, ochotnicze straże pożarne mogą zostać włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, współdziałając w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną i innymi jednostkami.

  wróć...
Dołącz do nas
Google+