Prawo

 • ZAKRESY OBOWIĄZKÓW DZIAŁACZY FUNKCYJNYCH OSP

  Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

  • · reprezentuje Ochotniczą Straż Pożarną na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu OSP,
  • · jest odpowiedzialny za to, aby każdorazowo po odbyciu walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego członków OSP / nie później niż w terminie 7. dni/ - na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - złożyć w sądzie rejestrowym wniosek o wpis zmian dokonanych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP,
  • · zwołuje posiedzenia Zarządu OSP / co najmniej raz w kwartale / oraz im przewodniczy,
  • · wraz z sekretarzem OSP podpisuje korespondencję wychodzącą, a wraz z skarbnikiem OSP - umowy, akty, pełnomocnictwa oraz dokumenty finansowe,
  • · jest jednoosobowo odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej OSP - zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej, a także za terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego OSP, które po jego zatwierdzeniu przez walne zebranie członków OSP - na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinno być dołączone do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez OSP jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych / CIT-8 /, które należy złożyć do Urzędu Skarbowego w ciągu 10 dni od daty odbycia w/w walnego zebrania członków OSP - najpóźniej do dnia 31 marca.

   

  Naczelnik OSP

  Wyboru na funkcję naczelnika OSP dokonuje Zarząd OSP - ze swego grona - na podstawie § 36 ust. 1 statutu OSP. Naczelnik sprawuje jednocześnie funkcję wiceprezesa OSP.

   Wymagania :

  • · wiek : 18 - 65 lat,
  • · wykształcenie : średnie ewentualnie - zasadnicze,
  • · wyszkolenie pożarnicze : ukończenie kursu naczelników OSP,
  • · stan zdrowia : odpowiadający wymaganiom dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

   

  Na podstawie § 42 statutu OSP naczelnik OSP jest dowódcą jednostki operacyjno - technicznej OSP / JOT / - utworzonej przez Zarząd OSP wg odnośnych wytycznych - uchwalonych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w dniu 16 grudnia 2004 r. - znowelizowanych w dniu 19 grudnia 2005 r.

   

  Do jego najważniejszych zadań należy zaliczyć :

  • · podejmowanie we współdziałaniu z samorządem gminnym i Komendą Powiatową/Miejską Państwowej Straży Pożarnej - przedsięwzięć dot. przygotowania Ochotniczej Straży Pożarnej do działań ratowniczych oraz uczestniczenia jej JOT w tych działaniach,
  • · kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,
  • · nadzorowanie gotowości kierowców samochodów pożarniczych OSP do ich wyjazdu do działań ratowniczych,
  • · typowanie do składu osobowego JOT tych członków OSP, którzy mogą brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,
  • · ewidencjonowanie posiadanych przez w/w członków uprawnień w zakresie : wyszkolenia pożarniczego i specjalistycznego, okresowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnie - w przypadku dowódców - od odpowiedzialności cywilnej,
  • · dysponowanie siłami i środkami JOT oraz kierowanie ich działaniami, a także - w razie potrzeby - działaniami sił i środków podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym,
  • · zapewnienie zgłoszenia do Powiatowego/Miejskiego Stanowiska Kierowania
   / PSK/MSK / każdego wyjazdu oraz powrotu załogi JOT,
  • · dopilnowanie sporządzenia dokumentacji z udziału JOT w działaniach ratowniczych,
  • · zapewnienie niezwłocznego zgłaszania do PSK/MSK tak niezdolności JOT do działań ratowniczych, jak i osiągnięcia przez JOT stanu gotowości do tych działań,
  • · nadzorowanie sprawności, ewentualnie spowodowanie jak najszybszego przywrócenia sprawności sprzętu, a także prawidłowej eksploatacji oraz konserwacji sprzętu
   i wyposażenia JOT m.in. poprzez przestrzeganie terminów ich przeglądów wg zaleceń producentów,
  • · opracowywanie rocznego planu szkolenia pożarniczego strażaków JOT oraz spowodowanie zgłoszenia przez Zarząd OSP do Komendy Powiatowej/Miejskiej PSP wytypowanych członków OSP do udziału w tym szkoleniu, a także nadzór nad realizacją tego planu,
  • · nadzór nad właściwym zabezpieczeniem wyposażenia JOT przed kradzieżą,
  • · nadzorowanie przestrzegania przez strażaków JOT szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby - zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r.,
  • · zapewnienie skierowania przez OSP strażaków JOT na okresowe badania lekarskie przeprowadzane na podstawie odnośnego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r.,
  • · zapewnienie ubezpieczenia strażaków JOT od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz dodatkowo - dowódców JOT - w zakresie odpowiedzialności cywilnej,
  • · wnioskowanie o wypłacenie z budżetu gminy ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków JOT za ich udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu,
  • · informowanie Zarządu OSP o zaistniałych problemach w JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,
  • · dokumentowanie działalności JOT w Książce Naczelnika OSP i innych dokumentach,
  • · przygotowanie drużyn OSP do udziału w corocznych gminnych / równorzędnych / zawodach sportowo-pożarniczych,
  • · zapewnienie przestrzegania przez członków OSP obowiązujących zasad określonych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w regulaminie umundurowania strażackiego i ceremoniale pożarniczym.

   

  Sekretarz OSP 

  Zapewnia warunki prawidłowej działalności organizacyjnej Zarządu OSP poprzez prowadzenie następujących prac administracyjno-biurowych :

  • · zawiadamianie członków OSP i jej zarządu oraz gości zaproszonych o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP,
  • · przygotowywanie list obecności uczestników walnego zebrania członków OSP oraz posiedzenia zarządu OSP,
  • · staranne prowadzenie oraz przechowywanie w należytym porządku całości dokumentacji organizacyjnej OSP / za wyjątkiem dokumentacji finansowej /, w tym Książki pracy OSP oraz dokumentów z corocznie odbywanych walnych zebrań członków OSP,
  • · przyjmowanie i wysyłanie korespondencji OSP,
  • · opracowywanie projektów planów działalności OSP oraz sprawozdań z ich wykonania,
  • · opracowywanie wniosków odznaczeniowych i prowadzenie ewidencji tych wniosków, a także ewidencji orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak pożarniczych - nadanych poszczególnym członkom OSP,
  • · wystawianie legitymacji członkowskich członkom OSP,
  • · przechowywanie sztandaru OSP i pieczątek OSP.

   

   Skarbnik OSP 

   

  • · odpowiada za prawidłowe - zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej - prowadzenie dokumentacji finansowej OSP,
  • · odpowiada za prawidłowe prowadzenie wszelkich rozliczeń finansowych, właściwą ich ewidencję oraz za odpowiednie przechowywanie dokumentów finansowo-księgowych OSP,
  • · wraz z prezesem lub z wiceprezesem OSP podpisuje wszelkie dokumenty finansowe,
  • · wraz z prezesem OSP jest odpowiedzialny za prawidłowe - zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - wydatkowanie środków pieniężnych OSP, jak również - za należyte zabezpieczenie gotówki przed kradzieżą,
  • · opracowuje projekty rocznego planu finansowego OSP oraz sprawozdania z jego wykonania,
  • · opracowuje projekt rocznego sprawozdania finansowego OSP, który następnie - po jego zatwierdzeniu przez walne zebranie członków OSP - na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinien być dołączony do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez OSP jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych / CIT-8 /, które należy złożyć do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty odbycia w/w walnego zebrania członków OSP - najpóźniej do dnia 31 marca,
  • · prowadząc obsługę kasową OSP jest zobowiązany złożyć prezesowi OSP pisemne oświadczenie o ciążącej na nim odpowiedzialności materialnej w tym zakresie,
  • · przyjmuje wpłaty rocznych indywidualnych składek członkowskich OSP - sprawując jednocześnie nadzór nad systematycznym ich wpłacaniem przez poszczególnych członków OSP, a następnie - corocznie dokonuje wpłaty do Zarządu Oddziału Gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP zbiorowej składki członkowskiej OSP - z tytułu jej przynależności do Związku OSP RP - w wysokości określonej przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku.

   

  Gospodarz OSP

  Jest odpowiedzialny przed Zarządem OSP za :

   

  • · utrzymywanie strażnicy i jej otoczenia w należytym porządku i czystości, a także za właściwe zabezpieczenie budynku przed kradzieżą,
  • · dopilnowywanie terminów ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej samochodów oraz budynków OSP,
  • · bieżącą eksploatację strażnicy, w tym m.in. wypożyczanie jej pomieszczeń, sprzętu itp.
  • · dopilnowywanie utrzymywania przez członków Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w należytej czystości i porządku posiadanego przez nich sprzętu ratowniczego oraz urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej - zgłaszanie naczelnikowi OSP o wszelkich nieprawidłowościach i niedociągnięciach w tym zakresie,
  • · prowadzenie magazynu OSP - w związku z tym jest zobowiązany złożyć prezesowi OSP pisemne oświadczenie o ciążącej na nim odpowiedzialności materialnej w tym zakresie,
  • · prowadzenia ewidencji inwentarza i sprzętu OSP w księdze inwentarzowej,
  • · przedkładanie Zarządowi OSP wniosków w sprawie przeprowadzenia wszelkich renowacji, napraw i zakupów z tym związanych.

   

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP 

   

  • · kieruje pracami Komisji - zasady działania Komisji Rewizyjnej OSP określa Statut OSP,
  • · zwołuje posiedzenia Komisji - wg potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku - i im przewodniczy,
  • · zarządza dokonanie czynności kontrolnych przez wytypowanych członków Komisji, przy czym nie rzadziej niż raz w roku - zarządza kontrolę całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich przez poszczególnych członków OSP,
  • · składa na walnym zebraniu członków OSP sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu OSP,
  • · ma prawo uczestniczyć / z głosem doradczym / w posiedzeniach Zarządu OSP.
  wróć...
Dołącz do nas
Google+