Prawo

 • PODSTAWY PRAWNE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

  Ochotnicze straże pożarne oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP funkcjonują jako stowarzyszenia na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach / tekst jednolity - Dz.U. nr 79 z 2001 r. poz. 855 z późniejszymi zmianami / oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej / tekst jedn. - Dz.U. nr 178 z 2009 r. poz. 1380 z późn. zm. /, a także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 i 874 z późn. zm. /. Ponadto w/w stowarzyszenia działają na podstawie swoich statutów, w których wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej wymagają uzgodnienia : w przypadku OSP - z komendantem powiatowym / miejskim Państwowej Straży Pożarnej właściwym ze względu na teren działania, natomiast w przypadku Związku OSP RP - z Komendantem Głównym PSP.

   

  Statut stowarzyszenia określa w szczególności :

   

  1/ nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

  2/ teren działania i siedzibę stowarzyszenia,

  3/ cele i sposoby ich realizacji,

  4/ sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,

  5/ władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

  6/ sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,

  7/ sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

  8/ zasady dokonywania zmian statutu,

  9/ sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

   

  Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady ich tworzenia. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, podlegającym wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego /rejestracji/ przez sąd rejestrowy - odpowiedni wydział KRS - właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

  Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. O wpisaniu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy zawiadamia założycieli oraz organ nadzorujący, przesyłając jednocześnie temu organowi statut stowarzyszenia.

  Zarząd stowarzyszenia wpisanego do rejestru jest obowiązany - najpóźniej w ciągu miesiąca od jego wyboru - zawiadomić sąd rejestrowy i organ nadzorujący o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków, a także wskazać adres siedziby stowarzyszenia.

  Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do zmian w składzie zarządu i adresie siedziby stowarzyszenia. Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy zmianie statutu.

  Terenowa jednostka organizacyjna stowarzyszenia może uzyskać osobowość prawną, jeżeli statut stowarzyszenia to przewiduje.

  Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki oraz doręczyć statut stowarzyszenia.

  Tę zasadę stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia.

  Nadzór nad działalnością stowarzyszenia należy do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

   

  Organ nadzorujący / starosta / ma prawo :

   

  1/ żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków / zebrania delegatów /,

  2/ żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.

  W razie niezastosowania się stowarzyszenia do w/w wymagań, sąd na wniosek starosty może nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo nie wyższej niż 5.000 zł. Od tej grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do powyższych wymagań.

   

  Stowarzyszenie w terminie 7 dni może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny.
  W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu, starosta, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, wystąpić do sądu o :

   

  1/ udzielenie upomnienia władzom stowarzyszenia,

  2/ uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały stowarzyszenia,

  3/ rozwiązanie stowarzyszenia, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.

   

  Na wniosek starosty sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia, w razie gdy :

   

  1/ liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby 15 członków, wymaganej do jego założenia,

  2/ stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok.

   

  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który tak jak każda Ochotnicza Straż Pożarna jest również stowarzyszeniem - działa na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz w oparciu o swój statut uchwalony na IX Zjeździe Krajowym Związku OSP RP w 1992 roku, następnie nowelizowanym na kolejnych zjazdach, ostatnio - na XII Zjeździe Krajowym Związku odbytym w Warszawie w dniu 30 września 2007 roku.

  Związek OSP RP w 2004 roku uzyskał status organizacji pożytku publicznego i w związku z tym prowadzi swoją działalność również na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Związek OSP RP zrzesza członków zwyczajnych, którymi są ochotnicze straże pożarne oraz członków wspierających, którymi są osoby prawne zgłaszające swoje wsparcie w realizacji celów programowych Związku.

   

  Związek OSP RP posiada następujące terenowe jednostki organizacyjne :

  - oddziały wojewódzkie,

  - oddziały powiatowe,

  - oddziały miejskie, miejsko-gminne i gminne.

   

  Władzami oddziałów : powiatowego, gminnego i równorzędnego Związku OSP RP są :

   

  - zjazd oddziału powiatowego / miejskiego / miejsko-gminnego / gminnego Związku,

  - zarząd oddziału powiatowego / miejskiego / miejsko-gminnego / gminnego Związku,

  - prezydium zarządu oddziału powiatowego/miejskiego/miejsko-gminnego/gminnego Związku

  - komisja rewizyjna oddziału powiatowego/miejskiego/miejsko-gminnego/gminnego Związku.

   

  Władzami oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP są :

   

  - zjazd oddziału wojewódzkiego Związku,

  - zarząd oddziału wojewódzkiego Związku,

  - prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku,

  - komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego Związku,

  - sąd honorowy oddziału wojewódzkiego Związku,

  - zarząd wykonawczy oddziału wojewódzkiego Związku.

   

  Władzami Związku OSP RP są :

   

  - Zjazd Krajowy Związku,

  - Zarząd Główny Związku,

  - Prezydium Zarządu Głównego Związku,

  - Główna Komisja Rewizyjna Związku,

  - Główny Sąd Honorowy Związku,

  - Zarząd Wykonawczy Związku.

  wróć...
Dołącz do nas
Google+