Historia OSP Poręba

lata20301.jpgGmina Poręba od zarania swego powstania przeżywała klęski pożarów. Żywioł ten niszczył wielokrotnie wysiłki pracy wielu pokoleń, a jednak mieszkańcy Poręby dźwigali się z pogorzelisk, dając świadectwo przywiązania do swojej miejscowości. W celu zapobiegania pożarom Urząd Gminy wprowadził obowiązkowo nocnych stróżów, których obowiązkiem było czuwanie nad bezpiecznym snem mieszkańców, alarmując ich za pomocą sygnałówki w razie pożaru. W 1905 r. na Nowej Wsi powołano społeczną straż (Gajek Władysław, Nowak Henryk, Dziechciarz, Dąbrowski, Gajek Franciszek, Mazur Piotr, Baryła Jan, Wojciechowski). W maju 1909 powołano Porębską Ochotniczą Straż Ogniową (OSP). Powołanie wówczas do życia polskiej organizacji miało znaczenie patriotyczne, była to działalność krzewiąca polskość, dawała jednocześnie namiastkę niepodległości i również nadzieję na jej rychłe odzyskanie. Oczywiście chodziło także o bezpieczeństwo mieszkańców, o ochronę ich życia i mienia. Głównym inicjatorem założenia straży był proboszcz miejscowej parafii Franciszek Pędzich i wójt Gminy Ernest Erbe, pełniący funkcje pierwszego naczelnika OSP. Zrzeszała ona 18 – tu członków czynnych, przy czym wyposażenie jej było bardzo skromne. Na stanie straży było 6 sztuk bosaków, 12 toporów, 2 beczki na wodę, 6 wiader i jedna trąbka do sygnalizowania w razie pożaru. Na siedzibę i trzymanie sprzętu otrzymano szopę przy zakładzie. Obrona przeciw pożarowa dzieliła się na dwa oddziały: oddział ratunkowy, do którego zadań należało przede wszystkim ratowanie ludzi, dobytku, oraz rozrywanie budynków płonących lub zagrożonych ogniem i oddział wodny, zajmujący się obsługą sikawek i dostarczaniem wody. Ciekawostką jest też zapis że w 1911 roku gdy strażacy jechali do pożaru (u Łakomskich) to wymieniono konia z orszaku weselnego (ślub Gajka). Dowodzili wtedy Otto Zimmermann i Ludwik Wolf. Po wybuchu I wojny światowej i wycofaniu się okupantów rosyjskich, straż w dniu 1 sierpnia 1914 roku objęła w gminie służbę jako straż obywatelska i trzymała wartę w spółdzielni. Z galerii wielkiego pieca obserwowano i alarmowano – buczkiem. Po ustąpieniu pierwszego naczelnika dowództwo objął Ireneusz Orlik pełniąc tę funkcję do 1918 roku. W tym to okresie została zakupiona sikawka ręczna, która to została zamontowana na wozie kołowym konnym, którego furmanem był Maciej Rok. W maju 1919 roku Porębska straż obchodziła 10-lecie swego istnienia. Ze względu na trwającą wojnę, jubileusz uczczono jedynie nabożeństwem w kościele a posiadacz ziemski i społecznik Stanisław Holenderski przekazał dwucylindrową sikawkę ręczną. Wtedy to po raz pierwszy zagrała orkiestra strażacka przy OSP Poręba. Kiedy w 1920 roku trwała wojna polsko-bolszewicka na zebraniu otwartym postanowiono bronić ojczyzny. Kilku strażaków wyjechało na front. W sierpniu 1920 roku funkcje naczelnika objął Robert Cyberman, za jego kadencji zwiększyła się liczba strażaków z 18 do 24, zakupiono brakującą liczbę sprzętu i umundurowania. W związku z wyjazdem naczelnika do Chrzanowa, dowództwo obejmuje Wacław Pałucha, jako młody i uzdolniony naczelnik. Podniósł wyszkolenie bojowe strażaków do takiego stopnia, że w 1924 roku na zawodach Powiatowych OSP w Porębie za zajęcie pierwszego miejsca otrzymało w nagrodę sikawkę ręczną. W tym to czasie został powołany Zarząd OSP na czele którego stanął prezes Józef Dziechciarczyk. W starych kronikach widnieje też nazwisko wachmistrza Szewczenki - członka zarządu. W roku 1928 została zakupiona motopompa jako jedna z pierwszych w powiecie zawierciańskim (jest w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach). W trzy lata później w roku 1931 zakupiono podwozie marki Bedford, które to przystosowano do samochodu pożarniczego. W roku 1934 ufundowany został sztandar strażacki, którego to uroczystość poświęcenia odbyła się 23 września. Zostaje w tym czasie utworzona 12 osobowa drużyna żeńska samarytanek, która częściowo zostaje włączona do sekcji sceniczno - rozrywkowej. W roku 1936 funkcje naczelnika obejmuje Edward Beciuk. W roku 1938 naczelnikiem zostaje Teodor Pałucha. Nastają koszmarne dni okupacji, część byłych strażaków wyjeżdża na roboty przymusowe do Niemiec, reszta zostaje powołana przez okupanta do pełnienia obowiązków strażackich w gminie. Do 1940 roku sprzęt z samochodem znajdował się na terenie fabryki. W roku 1940 zostaje wyremontowany stary budynek na plebani gdzie zostaje przeniesiony cały sprzęt wraz z samochodem. W roku 1942 OSP otrzymało drugą motopompę „Rosenbauer”. W 1945 roku armia czerwona zabiera samochód gaśniczy na linie frontu aby dalej kontynuować walkę z hitlerowcami. Po wyzwoleniu z pod okupacji hitlerowskiej zostaje wybrany nowy zarząd: prezesem zostaje Stanisław Rakaczy a naczelnikiem Władysław Drabek. Wyposażenie jakie zostało po okupacji to: jedna przyczepa, 2 motopompy, 500m węży, 28 sztuk pasów bojowych, 28 sztuk hełmów i 2 drabiny. W 1947 roku wybudowano w czynie społecznym remizę strażacką, którą w 1954 r. przymusowo nam odebrano i przekazano dla GS na rzeźnie a my znowu społecznie wraz z FUM Poręba budowaliśmy remizę którą mieliśmy razem ze strażą zakładową. W 1948 roku zakupiono stary samochód ciężarowy, który został przerobiony na wóz bojowy. Dalekie wyjazdy do akcji ratunkowych wpłynęły na szybkie zniszczenie samochodu. OSP Poręba posiadała też samochody pożarnicze Ford i Doczka. W roku 1951 został zmieniony zarząd: naczelnikiem został Maciej Góral, prezesem Józef Dziechciarczyk a Władysław Drabek został powołany na naczelnika rejonowego. 15 grudnia straż otrzymała nowy samochód marki Bedford, który wyposażono w posiadający sprzęt. W 1953 r. wybrano na naczelnika Władysława Drabeka, a z-cą Tadeusza Szewczyka. W roku 1956 prezesem zostaje wybrany Edward Gajek a naczelnikiem Tadeusz Szewczyk. Jednostka liczyła w tym czasie 28 członków czynnych, pełne wyszkolenie liczyły dwie sekcje. OSP w Porębie zostaje przydzielona do jednostek typu „S”. W okresie tym były co roku przeprowadzane zawody sportowo – pożarnicze na szczeblu powiatowym w których to jednostka brała czynny udział zdobywając wiele wyróżnionych miejsc jak i wiele nagród. Za osiągnięcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 1966 roku zakład FUM Poręba ufundował dla jednostki OSP w Porębie sztandar, oraz wyposażył jednostkę w pełne umundurowanie wyjściowe. Prezydium Gminnej Rady Narodowej przekazało straży „grzybek” do celów kulturalnych. W roku 1967 na prezesa zostaje wybrany Stefan Spyra. Ponieważ jednostka była zaliczana do jednostek typu „S” często wyjeżdżała do pożarów w związku z tym w 1973 samochód Bedford zostaje wycofany z eksploatacji (mieści się w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach). W tym to okresie zostaje przydzielony samochód marki Star 20. Po tragicznej śmierci naczelnika Tadeusza Szewczyka w roku 1973 stanowisko to objął Stanisław Rauk. W roku 1976 samochód Star 20 zostaje wycofany z powodu całkowitej eksploatacji. Komenda Wojewódzka w Katowicach przydziela naszej jednostce samochód beczkowóz Star 25, natomiast Komenda Rejonowa w Zawierciu dokonała wymiany węży tłocznych z parcianych na bazamitowe. W roku 1980 na walnym zebraniu wybrany zostaje na prezesa Stefan Kobiński, który pełni tą funkcje do 1983 roku. W 1983 roku na prezesa zostaje wybrany Józef Dziechciarczyk. Zostaje w czynie społecznym wyremontowany grzybek, oraz zostają dobudowane pomieszczenia gospodarcze. W 1984 roku zostaje założona drużyna młodzieżowa w 12 osobowym składzie, która jest szkolona przez druha Andrzeja Hadrycha i Władysława Komendę. Podczas uroczystości 75 - lecia OSP Poręba sztandar jednostki został odznaczony złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych OSP Poręba nadal należy do czołowych OSP w rejonie zawierciańskim zdobywając wiele nagród i wyróżnień. I miejsca na zawodach rejonowych w Zawierciu OSP Poręba zajęła w 1987 i 1989 roku a II miejsce w 1984 i 1991 roku. Drużyna młodzieżowa I miejsca na zawodach rejonowych w Zawierciu zajęła w 1984, 1987, 1989 i 1991 roku. W 1991 roku jednostka OSP Poręba otrzymała samochód pożarniczy GBA od straży zakładowej FUM Poręba (posiadany samochód przekazano dla OSP Niwki) a jednostka nasza została wcielona do kompani odwodowej przy Komendzie Rejonowej w Zawierciu. W roku tym prezesem zostaje Bronisław Chadrych, wiceprezesem Zdzisław Mazur, naczelnikiem Jan Fabiański, z-ca naczelnika Mieczysław Mazur, sekretarzem Henryk Hąc, skarbnikiem Bronisław Szewczyk, gospodarzem Jarosław Chadrych. W 1996 roku prezesem ponownie został Bronisław Chadrych, wiceprezesem Zdzisław Mazur, naczelnikiem Jan Fabiański, z-ca naczelnika Marek Król, sekretarzem Henryk Hąc, skarbnikiem Jan Lubowiecki, gospodarzem Edward Kaliściak.

W roku jubileuszu 100 – lecia, OSP Poręba liczy 37 druhów i działa w następującym składzie: prezes Wiesław Pańczyk, wiceprezes Dominik Pucek, z-ca prezesa, naczelnik Marek Król, z-ca naczelnika Tomasz Stefan, sekretarz, kronikarz Włodzimierz Pucek, skarbnik Jan Lubowiecki, gospodarz Jan Rok. Komisja rewizyjna: przewodniczący Zbigniew Poźniak, sekretarz Przemysław Kiljański, członek Stefan Sarna.
W 2008 roku OSP w Porębie otrzymała ponownie strażnicę w której w latach powojennych mieściła się siedziba OSP Poręba a przez ostatnich kilka lat strażnica (remiza) była siedzibą PSP w Zawierciu.

Dołącz do nas
Google+