Historia OSP Kocikowa

W drugiej połowie lat 50 XX wieku powstała inicjatywa założenia we wsi
Kocikowa jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, której głównym celem ma być
obrona mieszkańców sołectwa w razie pożaru.
W dniu 4 kwietnia 1954 roku we wsi Kocikowa, gromada Pilica odbyło
się zebranie założycielskie powołujące do życia jednostkę Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Założycielami byli:
- Zastępca Powiatowego Komendanta O.S.P. obywatel Roś
-Sekretarz Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pilicy Karcz Bolesław
-Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilicy Smok Stanisław
Na komendanta nowo powstałej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej
wybrano Mieczysława Maj, który tę funkcję piastował przez wiele lat.
- pierwszym zastępcą został Bielak Roman,
- drugim zastępcą wybrano Jana Żyłę,
- na sekretarza powołano Paś Daniela,
- na pierwszego i wieloletniego skarbnika wybrano Piotra Otrębę
- gospodarzem został Bielak Andrzej
- na dowódcę plutonu powołano Jana Maj
Wymienione osoby stanowiły pierwszy zarząd .

Dzięki staraniom strażaków już w dniu 1 sierpnia 1956r odbyło się
oficjalne przekazanie samochodu strażackiego marki Ford, który został
zakupiony z środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przy wsparciu
finansowym mieszkańców wioski.

Kolejną istotną datą w życiu jednostki OSP jest dzień 8 kwietnia
1957r., w dniu tym została przekazana pierwsza motopompa w przekazaniu,
której udział brali:
- Komendant Powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej obywatel Stach
-Przewodniczący Prezydium GRN Cembrzyński Antoni
-Komendant Rejonowy Ochotniczej Straży Pożarnej Toborowicz Stanisław
-Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej Maj Mieczysław

W następnych latach druhowie oraz mieszkańcy wsi rozpoczęli wspólne
działania mające na celu uzyskanie zgody oraz pozyskanie środków na budowę
remizy OSP. Starania te zaowocowały w 1962 roku.
Dnia 1 lipca 1962 r. w wsi Kocikowa, gromada Pilica, powiat Olkusz dzięki
staraniom członków Ochotniczej Straży Pożarnej i miejscowej ludności odbyło
się oficjalne położenie kamienia węgielnego pod budowę Remizy Strażackiej.

W dniu 3 listopada 1963r., a więc w okresie 15 miesięcy remiza została
oddana do użytku. W głównej mierze budowana była przez druhów
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej z pomocą Gminnej Rady Narodowej
w Pilicy oraz Powiatowej Rady Narodowej w Olkuszu.

Od tamtych wydarzeń, Remiza Strażacka służy mieszkańca Kocikowej w celach
bezpieczeństwa przeciwpożarowego jak i w celach kulturalno-rozrywkowych
jako miejsce spotkań miejscowej ludności.
W dniu 16 sierpnia 1964r. dzięki staraniom zarządu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kocikowej w skład którego wchodzili :
Prezes Pieklak Edward,
naczelnik Maj Mieczysław,
zastępca Mrówka Franciszek
sekretarz Rozlach Bronisław,
skarbnik Otręba Piotr
gospodarz Maj Stanisław
oraz członkami zarządu byli: Paś Ignacy i Bielak Franciszek
zostaje przekazana druga motopompa, która podniosła poziom
bezpieczeństwa oraz znacząco usprawniła działalność jednostki. Była ona
widocznym znakiem społecznej solidarności i wspólnego działania całej wsi.

W roku 1986 zostaje przekazany przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy
samochód bojowy marki Star Typ D26p.Przybycie samochodu znacząco
podniosło poziom bezpieczeństwa zarówno w Kocikowej ,jak i okolicznych
miejscowościach. W tym samym roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kocikowej we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Pilicy podejmuje
uchwałę o rozbudowie Strażnicy OSP. Głównym celem modernizacji strażnicy
była modernizacja górnej kondygnacji strażnicy.

W roku 1992 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej poprzez
wpis do rejestru stowarzyszeń uzyskała status organizacji społecznej powołanej
przez grupę druhów naszej jednostki. Rejestracja miała na celu pokazanie, że
wszelkie działania podejmowane przez jednostkę na rzecz ludności mają
charakter niezarobkowy.

19 stycznia 2002 roku jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej
zostaje przekazany przez Urząd Miasta i Gminy w Pilicy lekki samochód
pożarniczy marki Żuk typ GLM-8 służący wcześniej druhom z jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierbce.
W tym też roku jednostka OSP Kocikowa została zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym przy Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w
Katowicach.
Przez cały ten okres działalności OSP wraz z Urzędem Miasta i Gminy w
Pilicy modernizowano Strażnice oraz sprzęt przeciwpożarowy.
W 2011 roku Urząd Miasta i Gminy w Pilicy we współpracy z jednostką
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocikowej podjął starania o przekształcenie
Strażnicy OSP w Wiejski Dom Kultury ze Strażnicą OSP. W roku 2012 Urząd
Miasta i Gminy w Pilicy rozpoczął modernizacje obiektu z funduszów własnych i
Unii Europejskiej z programu ,,Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.

W 2013r w długoletnim zarządzie O.S.P. zaszły zmiany spowodowane śmiercią
Prezesa Marka Jurczaka i komendanta Ryszarda Maj. Obecne zarząd O.S.P.
stanowią:
Prezes Włodzimierz Mrówka
Komendant Karol Węglarz
Zastępca Grzegorz Węglarz
Sekretarz Mariusz Węglarz
Skarbnik Tomasz Węglarz
Gospodarz Stanisław Węglarz
Członkowie zarządu Mieczysław Maj i Stanisław Staśko
W dniu 30 sierpnia została przekazana odnowiona strażnica OSP na uroczystości tej zostały wręczone odznaczenia :
Złotą Odznaką Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego” dla Jednostki OSP Kocikowa odebrana przez druhów Karol Węglarz, Mariusz Węglarz i Paweł Maj.

Dyplomy uznania za pełną poświęcenia służbę na rzecz rozwoju OSP Kocikowa, za pracę w ochronie życia i mienia ludzkiego, która wymagała wiele zaangażowania i własnego czasu otrzymali
dh. Piotr Otręba
dh Stanisław Staśko
dh Andrzej Brąblik
dh Zdzisław Bielak
dh Julian Węglarz
dh Stanisław Węglarz
dh Mieczysław Maj

Niżej wymienieni druhowie strażacy zostali wyróżnieni odznaką za długoletnią służbę w OSP.
I taką odznaką 55 lat odznaczony zostaje dh Otręba Piotr,
50 lat dh Staśko Stanisław
45 lat dh Maj Mieczysław
40 lat dh Węglarz Stanisław
35 lat dh Maj Adam
35 lat dh Węglarz Marian
35 lat dh Mrówka Włodzimierz
30 lat dh Odyjas Sylwester
30 lat dh Węglarz Grzegorz
25 lat dh Żyła Andrzej
25 lat dh Żyła Piotr
25 lat dh Węglarz Tomasz
25 lat dh Brąblik Michał
25 lat dh Gajda Andrzej
20 lat dh Żyła Sławomir
15 lat dh Węglarz Karol
15 lat dh Rozlach Karol
15 lat dh Maj Artur
15 lat dh Kijas Szymon
10 lat dh Rozlach Arkadiusz
10 lat dh Węglarz Mariusz

 

Dołącz do nas
Google+