Prawo

 • Podsawowe akty prawne w OSP

  Podstawowe akty prawne - OSP

  [ czw., 2013-10-17 08:02 ] według stanu na październik 2010 r.

  I. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380, zmiana: 2010-04-24 Dz.U.2010.57.353 art. 1).

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2003.121.1137, zmiana: 2009-08-14 Dz.U.2009.119.998 § 1).

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz.U.2007.143.1001).

  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002, zmiana: 2010-06-03 Dz.U.2010.85.553 § 1).

  4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. D.U nr 109., poz. 719.

  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030).

  6.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.1999.111.1311).

  7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U.2009.130.1073).

  8.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2005.215.1823).

  9.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.1998.121.798).

  10.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz.U.2001.82.895).

  11.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz.U.1998.94.598, zmiana: 2000-08-03 Dz.U.2000.56.673).

  12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym (Dz.U.1992.54.259).

  13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz.U.2004.1.6).

  14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz.U.2009.210.1627).

  15.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.1999.53.564, zmiana: 2000-03-22 Dz.U.2000.15.194).

  16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2008.132.839).

  II. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009.62.504, zmiany: 2010-09-04 Dz.U.2010.152.1021 art. 1, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 80).

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U.2009.135.1113).

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz.U.2010.121.820).

  3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz.U.2008.229.1528).

  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U.2006.58.405, zmiany: 2006-05-16 Dz.U.2006.82.573, 2010-08-13 Dz.U.2010.137.923 § 1).

  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.2005.243.2063, zmiana 2007-12-24 Dz.U.2007.240.1753§ 1).

  6.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U.2005.256.2151).

  III. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 759, zmiana: 2010-09-16 Dz.U.2010.161.1078 art. 1).

  IV. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307z póź. zm., zmiany: 2010-05-20 Dz.U.2010.75.473 art. 1, 2010-07-16 Dz.U.2010.105.655 art. 2, 2010-08-16 Dz.U.2010.149.996 art. 2).

  V. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 z póź. zm.).

  VI. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.873, zmiany: 2004-05-01 Dz.U.2004.64.593, 2004-07-01 Dz.U.2004.116.1203, 2004-10-01 Dz.U.2004.210.2135, 2005-09-01 Dz.U.2005.155.1298, 2005-10-07 Dz.U.2005.169.1420, 2006-01-01 Dz.U.2005.175.1462, Dz.U.2005.249.2104, 2006-07-06 Dz.U.2006.94.651, 2009-01-01 Dz.U.2008.209.1316 art. 5, 2009-02-11 Dz.U.2009.22.120 art. 12, 2009-02-27 Dz.U.2009.19.100 art. 28, 2010-01-01 Dz.U.2009.157.1241 art. 55, 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 1, 2010-09-01 Dz.U.2010.28.146 art. 1, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 71).

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U.2004.285.2852).

  2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2003.96.874, zmiany: 2003-11-28 Dz.U.2003.202.1956, Dz.U.2003.202.1958, 2004-01-01 Dz.U. 2003.228.2262).

  VII. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855, zmiany: 2003-06-29 Dz.U.2003.96.874, 2004-05-01 Dz.U.2004.102.1055 2007-07-28 Dz.U.2007.112.766 art. 3).

  VIII. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186z póź. zm., ).

  1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U.2000.118.1247, zmiany: 2002-07-09 Dz.U.2002.95.842 § 1, 2003-11-05 Dz.U.2003.188.1846 § 1, 2004-01-01 Dz.U.2003.188.1846 § 1, 2005-05-27 Dz.U.2005.82.718 § 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.241.1749 § 1 2007-04-10 Dz.U.2007.62.422 § 1, 2008-01-01 Dz.U.2007.228.1683 § 1, 2009-03-12 Dz.U.2009.30.199 § 1, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1712 § 1).

  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu (Dz.U.2006.247.1811, zmiany: 2008-01-01 Dz.U.2007.228.1682 § 1, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1714 § 1).

  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz.U.2006.247.1812).

  4.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U.2000.117.1237, zmiany:2002-03-09 Dz.U.2002.17.165 § 1, 2003-10-31 Dz.U.2003.186.1821 § 1, 2004-01-01 Dz.U.2003.186.1821 § 1, 2005-05-27 Dz.U.2005.82.717 § 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.241.1750 § 1, 2008-01-01 Dz.U.2007.228.1684 § 1, 2009-03-12 Dz.U.2009.30.200 § 1, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1713 § 1).

  5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację (Dz.U.2006.247.1813).

  6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu wykonywania przez gminy czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego oraz współpracy między sądami rejestrowymi i zarządami gmin (Dz.U.2000.118.1248).

  IX. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 14 poz. 92, zmiany: 2009-01-01 Dz.U.2008.237.1652 art. 1, 2009-02-01 Dz.U.2009.6.33 art. 8, 2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 156, 2009-06-19 Dz.U.2008.223.1463 art. 1, 2009-07-10 Dz.U.2009.98.817 art. 19, 2009-09-22 Dz.U.2009.97.802 art. 2, 2010-01-01 Dz.U.2009.219.1706 art. 7, 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 7, 2010-03-31 Dz.U.2010.40.223 art. 1, 2012-01-01 Dz.U.2009.157.1241 art. 33).

  X. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1361, zmiany: 2009-11-16 Dz.U.2009.191.1484 wynik. z, 2011-02-20 Dz.U.2009.131.1075 art. 9).

  XI. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 4732007-07-14 Dz.U.2007.115.793 art. 2 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 3, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 2, 2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 135, 2009-09-19 Dz.U.2009.144.1175 art. 1, 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 24, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 54).

  XII. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.2003.90.844, zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.213.2081 art. 12, Dz.U.2003.223.2217 art. 48, 2004-05-01 Dz.U.2003.213.2081 art. 12, Dz.U.2004.96.959 art. 86, 2005-05-19 Dz.U.2005.62.551 art. 137, 2006-05-25 Dz.U.2006.79.550 art. 23, 2006-08-18 Dz.U.2006.149.1077 art. 114, 2008-06-20 Dz.U.2008.86.525 art. 53, 2009-01-01 Dz.U.2008.237.1654 art. 6).

  XIII. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekstjednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 11 poz. 66, zmiany: 2010-06-14 Dz.U.2010.81.530 art. 56, 2010-07-30 Dz.U.2010.127.858 art. 6, 2010-08-14 Dz.U.2010.126.853 art. 2).

  XIV. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908, zmiany: 2005-06-23 Dz.U.2005.90.757 art. 7, 2005-08-12 Dz.U.2005.25.202 art. 57, 2005-08-22 Dz.U.2005.90.756 art. 4, 2005-10-04 Dz.U.2005.179.1486 art. 2, 2005-10-05 Dz.U.2005.180.1494 art. 25, 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 3, 2006-01-01 Dz.U.2005.25.202 art. 57, Dz.U.2005.175.1462 art. 14, 2006-02-02 Dz.U.2006.17.141 wynik. z 2006-06-30 Dz.U.2005.109.925 2006-07-01 Dz.U.2001.129.1444 art. 1, 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 171, 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 29, 2006-10-19 Dz.U.2006.190.1400 art. 1, 2007-01-01 Dz.U.2006.191.1410 art. 54, 2007-01-03 Dz.U.2006.235.1701 art. 2 2007-04-07 Dz.U.2007.52.343 art. 70 2007-04-17 Dz.U.2007.57.381 art. 1 2007-06-20 Dz.U.2007.99.661 art. 2 2007-07-24 Dz.U.2007.123.845 art. 1 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 11 2007-12-25 Dz.U.2007.176.1238 art. 11, 2008-03-05 Dz.U.2008.37.214 wynik. z, 2008-09-25 Dz.U.2008.163.1015 art. 3, 2008-12-01 Dz.U.2008.209.1320 art. 2, 2008-12-27 Dz.U.2008.220.1411 art. 1, Dz.U.2008.220.1426 art. 1, 2009-01-02 Dz.U.2008.223.1461 art. 1, Dz.U.2008.223.1462 art. 1, 2009-01-14 Dz.U.2008.234.1573 art. 1, Dz.U.2008.234.1574 art. 2, 2009-03-01 Dz.U.2009.3.11 art. 145, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 16, 2009-06-12 Dz.U.2008.100.649, Dz.U.2009.79.663 art. 1, 2009-06-30 Dz.U.2009.91.739 art. 1, 2009-07-08 Dz.U.2009.97.802 art. 1, 2009-07-10 Dz.U.2009.98.817 art. 15, 2009-08-01 Dz.U.2009.92.753 art. 12, 2009-09-22 Dz.U.2009.97.802 art. 1, 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 202, 2009-12-24 Dz.U.2009.97.803 art. 3, 2010-04-03 Dz.U.2010.43.246 art. 2, 2010-06-17 Dz.U.2010.40.230 art. 5, 2010-07-22 Dz.U.2010.122.827 art. 1, 2010-09-01 Dz.U.2010.151.1013 art. 2, 2010-09-04, Dz.U.2010.152.1018 art. 1, 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 110, 2011-08-21 Dz.U.2010.152.1018 art. 1).

  XV. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 125 poz. 874, zmiany: 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 28 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 12007-12-06 Dz.U.2007.99.661 art. 3, 2008-12-24 Dz.U.2008.218.1391 art. 3, 2009-01-14 Dz.U.2008.234.1574 art. 1, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 37, 2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 172, 2009-04-01 Dz.U.2009.31.206 art. 72, 2009-05-01 Dz.U.2007.192.1381 art. 1, 2009-06-08 Dz.U.2009.86.720 art. 4, 2009-06-10 Dz.U.2008.218.1391 art. 3, 2009-07-10 Dz.U.2009.98.817 art. 25, 2010-04-03 Dz.U.2010.43.246 art. 1, 2011-06-30 Dz.U.2008.218.1391 art. 8, 2011-07-01 Dz.U.2008.218.1391 art. 3).

  XVI. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U.2003.166.1608 zmiana: 2004-05-01 Dz.U.2004.96.959 art. 98 2007-07-01 Dz.U.2007.89.589 art. 102, 2009-02-01 Dz.U.2009.6.33 art. 14, 2010-01-24 Dz.U.2009.221.1737 art. 1).

  XVII. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 155 poz. 1095, zmiany: 2007-09-18 Dz.U.2007.127.880 art. 13, 2008-03-29 Dz.U.2007.180.1280 art. 29, 2008-05-29 Dz.U.2008.70.416 art. 11, 2008-07-11 Dz.U.2008.123.803, 2008-07-17 Dz.U.2008.116.732 art. 2, 2008-09-20 Dz.U.2008.141.888 art. 1, 2009-01-01 Dz.U.2008.216.1367 art. 12, 2009-03-01 Dz.U.2009.3.11 art. 150, 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 1, 2009-03-24 Dz.U.2008.171.1056 art. 28, 2009-03-31 Dz.U.2008.141.888 art. 1, Dz.U.2009.18.97 art. 1, 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 219, 2010-01-01 Dz.U.2009.201.1540 art. 113, 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 46, 2010-09-18 Dz.U.2010.107.679 art. 124, 2011-01-02 Dz.U.2010.182.1228 art. 154).

  XVIII. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240, zmiany: 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 18, 2010-07-09 Dz.U.2010.123.835 art. 44, 2010-09-04 Dz.U.2010.152.1020 art. 2, 2010-10-01 Dz.U.2010.96.620 art. 30).

  XIX. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 90 poz. 594, zmiany: 2010-07-19 Dz.U.2010.7.44 art. 25, 2010-10-21 Dz.U.2010.152.1016 art. 2).

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2006.27.199, zmiany: 2008-05-15 Dz.U.2008.84.517 wynik. z, 2009-12-24 Dz.U.2009.221.1747 § 1).

  XX. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654, zmiany: 2000-07-27 Dz.U.2000.60.703 art. 3, 2000-11-17 Dz.U.2000.86.958 art. 4, 2001-01-01 Dz.U.2000.60.700 art. 1, Dz.U.2000.117.1228 art. 4, 2001-01-15 Dz.U.2000.122.1315 art. 7, 2001-02-28 Dz.U.2000.103.1100 art. 2, 2001-06-30 Dz.U.2000.122.1324 art. 3, 2001-10-01 Dz.U.2001.106.1150 art. 2, 2001-11-14 Dz.U.2001.125.1363 art. 17, 2002-01-01 Dz.U.2001.106.1150 art. 2, Dz.U.2001.110.1190 art. 3, 2002-04-01 Dz.U.2002.25.253 art. 24, 2002-06-29 Dz.U.2002.74.676 art. 172, 2002-06-30 Dz.U.2002.93.820 art. 18, 2002-09-05 Dz.U.2002.141.1179 art. 1, 2002-10-26 Dz.U.2002.169.1384 art. 2, 2003-01-01 Dz.U.2002.141.1179 art. 1, Dz.U.2002.169.1384 art. 2, Dz.U.2002.199.1672 art. 21, Dz.U.2002.200.1684 art. 1, 2003-01-08 Dz.U.2002.230.1922 art. 13, 2003-04-01 Dz.U.2003.45.391 art. 185, 2003-09-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 9, 2003-11-07 Dz.U.2003.180.1759 art. 2, 2004-01-01 Dz.U.2003.7.79 art. 4, Dz.U.2003.96.874 art. 9, Dz.U.2003.202.1957 art. 1, Dz.U.2003.217.2124 art. 5, Dz.U.2003.223.2218 art. 11, 2004-01-30 Dz.U.2004.6.39 art. 10, 2004-05-01 Dz.U.2004.29.257 art. 113, Dz.U.2004.54.535 art. 140, Dz.U.2004.93.894 art. 2, 2004-05-31 Dz.U.2004.123.1291 art. 49, 2004-06-15 Dz.U.2004.121.1262 art. 20, 2004-07-01 Dz.U.2004.146.1546 art. 303, 2004-09-03 Dz.U.2004.171.1800 art. 215, 2004-10-01 Dz.U.2004.210.2135 art. 207, 2004-11-30 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, 2004-12-31 Dz.U.2004.254.2533 wynik. z art. 2, 2005-01-01 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, art. 8, art. 9, 2005-05-21 Dz.U.2005.78.684 art. 42, 2005-07-01 Dz.U.2004.93.894 art. 2, Dz.U.2004.254.2533 wynik. z art. 6, art. 7, 2005-08-02 Dz.U.2005.143.1199 art. 7, 2005-08-07 Dz.U.2005.57.491 art. 19, 2005-09-21 Dz.U.2005.169.1419 art. 47, 2005-10-07 Dz.U.2005.169.1420 art. 34, 2005-10-24 Dz.U.2005.183.1538 art. 189, 2006-01-01 Dz.U.2005.25.202 art. 56, Dz.U.2005.143.1199 art. 7, Dz.U.2005.155.1298 art. 61, Dz.U.2005.179.1484 art. 22, 2006-07-05 Dz.U.2006.107.723 art. 3, 2006-07-06 Dz.U.2006.94.651 art. 22, 2006-08-18 Dz.U.2004.254.2533 art. 1, 2006-09-19 Dz.U.2006.157.1119 art. 24, 2006-11-29 Dz.U.2006.217.1589 wynik. z art. 1, 2006-12-31 Dz.U.2006.136.970, 2007-01-01 Dz.U.2006.183.1353 art. 16, Dz.U.2006.217.1589 art. 1, Dz.U.2006.251.1847 art. 3 2007-09-14 Dz.U.2007.165.1169 art. 1 2007-10-10 Dz.U.2007.176.1238 art. 7 2008-01-01 Dz.U.2005.180.1495 art. 83Dz.U.2007.171.1208 art. 2, 2008-09-20 Dz.U.2008.141.888 art. 4, 2009-01-01 Dz.U.2008.209.1316 art. 2, 2009-02-27 Dz.U.2009.19.100 art. 23, 2009-03-01 Dz.U.2009.3.11 art. 141, 2009-05-15 Dz.U.2009.65.545 art. 3, 2009-05-22 Dz.U.2009.69.587 art. 2, Dz.U.2009.69.587 wynik. z art. 5 ust. 1, 2009-06-18 Dz.U.2009.42.341 art. 3, 2009-08-22 Dz.U.2009.125.1035 art. 28, 2009-08-28 Dz.U.2009.127.1052 art. 9, 2009-10-21 Dz.U.2009.165.1316 art. 3, 2010-01-01 Dz.U.2009.79.666 art. 106, Dz.U.2009.157.1241 art. 17, Dz.U.2009.215.1664 art. 2, 2010-05-20 Dz.U.2010.75.473 art. 2, 2010-08-16 Dz.U.2010.149.996 art. 3, 2010-10-01 Dz.U.2010.96.620 art. 16, 2010-10-16 Dz.U.2010.127.857 art. 59 , 2011-01-01 Dz.U.2010.57.352 art. 2, 2012-01-01 Dz.U.2008.209.1316 art. 2, Dz.U.2009.157.1241 art. 17).

  wróć...
Dołącz do nas
Google+