Nowe Władze Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wodzisławiu Śląskim

W  remizie OSP Kokoszyce odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wodzisławiu Śląskim, którego głównym celem był wybór nowych władz oddziału. Po sprawozdaniach Prezesa, Skarbnika i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej doszło do głosowania. Zaprezentowano propozycję nowych władz, które przegłosowano niemal jednogłośnie, a nowy Zarząd ukonstytuował się następująco: Prezesem został niezmiennie Jan Czyżak, wiceprezesem i Komendantem Miejsko-Gminnym Janusz Lipiński,  dotychczasowy Komendant Mariusz Gałuszka piastować będzie funkcję wiceprezesa Sekretarza, a  Marcin Walas dbać będzie o finanse Oddziału Miejsko-Gminnego. Pozostali członkowie Zarządu to Stefan Grzybacz, Rafał Adamczyk, Witold Kowol, Czesław Firut, Łukasz Materzok, Czesław Kopania, Stanisław Sosna i Wojciech Tomczyk.

Nad pracami Zarządu czuwać będzie nowo powołana Komisja Rewizyjna, której przewodniczącym został nasz Naczelnik Piotr Maciuga, wiceprzewodniczącym Grzegorz Student, sekretarzem Piotr Nowak, a członkami Kazimierz Radecki i Jacek Jędrzejek.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śl. będą Dawid Topol, Kazimierz Radecki, Piotr Maciuga, Grzegorz Student oraz Piotr Nowak, natomiast przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego Jan Czyżak, Mariusz Gałuszka, Czesław Firut i Stanisław Sosna

CELE STATUTOWE 

Celem Związku OSP RP jest m.in. :

działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami ( np. wypadkami, awariami, katastrofami),działanie na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej oraz sportu, rozwijanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży, wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej, informowanie o występujących zagrożeniach pożarniczych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania, organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołącz do nas
Google+