HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZYŻKOWICACH

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżkowicach powstała w 1929 roku. Założycielami straży byli: Szmelich Aleksander, Pytlik Józef, Chytrowski Wojciech, Krybus Karol, Kozub Jan, Szczygieł Józef, Dziwisz Paweł, Hibner Mikołaj, Grobelny Józef, Bożek Paweł, Janosz Józef, Manderla Wincenty, Bizoń Wincenty, Hibner Paweł, Poćmiela Franciszek i Kubik Paweł.

Pierwszym prezesem został Aleksander Szmelich, a naczelnikiem Józef Pytlik. Siedzibą pierwszych strażaków był budynek gospodarczy przy starej szkole podstawowej. Tam też przechowywany był posiadany przez jednostkę sprzęt pożarniczy m.in. otrzymana w 1931 roku pierwsza sikawka ręczna.

4 października 1931 r. sikawka ta została poświęcona przez księdza wikarego Kuczerę w obecności przedstawiciela wojewody śląskiego. W tym też roku nastąpiła w jednostce zmiana Naczelnika. Funkcję tę objął Paweł Dziwisz.

Paweł Dziwisz zrezygnował po czterech latach i w roku 1935 Naczelnikiem jednostki został Mikołaj Hibner.

8 grudnia 1934 ksiądz kanonik Mikołaj Knosała, proboszcz parafii w Pszowie, poświęcił w Krzyżkowicach kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w 1935 roku powstała samodzielna parafia.

Już w roku 1936 strażacy ufundowali figurę św. Floriana, która uroczyście została wniesiona do kościoła i poświęcona przez ówczesnego administratora parafii księdza Wojciecha Urbana.

wymarsz Florian.jpg

1936.jpg

W roku 1939 po wkroczeniu do Krzyżkowic wojsk niemieckich rozwiązano polski zarząd straży pożarnej a komendantem straży mianowany został Eryk Mencel.

Odrodzenie straży nastąpiło po wyzwoleniu, w roku 1945 na funkcję Naczelnika powrócił Mikołaj Hibner. Pełnił ją do roku 1961.

Do 1948 roku do pożarów wyjeżdżano zaprzęgiem konnym udostępnianym przez krzyżkowickich gospodarzy.

W 1948 r. OSP otrzymała motopompę DKW-Metz, która została poświęcona 5 września i dla potrzeb jej przewozu zakupiono samochód Chevrolet.

DKW.jpg

W roku 1955 nastąpiły poważne zmiany w zarządzie straży. Prezesem został Wincenty Manderla, sekretarzem Kura Paweł a skarbnikiem Wilhelm Bizoń. Druh Manderla przez długie lata był Prezesem jednostki kierując jej rozwojem. W uznaniu zasług w roku 1981 walne zebranie przyznało druhowi Manderli tytuł Honorowego Prezesa.

6 maja tego roku jednostka otrzymała motopompę POLONIA.

Polonia.jpg

Rok 1956 zapisał się w historii krzyżkowickiej straży wymiana posiadanego samochodu. 7 listopada sprzedano samochód Chevrolet, w sylwestra 1956 roku do Krzyżkowic został przywieziony otrzymany z demobilu samochód Dodge. Plandekę na otrzymany samochód zakupiono 28 lutego 1957 r.

Dodge 1.jpg

Dodge 2.jpg

W roku 1958 w dostępnych dokumentach OSP po raz pierwszy pojawia się Komisja Rewizyjna w składzie Szymiczek, Nowak, Klimek a rewizorem zostaje druh Szymiczek Józef. W tymże roku, a dokładnie 20 lipca 1958 r. delegacja strażaków uczestniczyła w uroczystym poświęceniu sztandaru kółka rolniczego.

Kolejne lata poświęcano na doskonalenie wyszkolenia i aktywną działalność. We wrześniu 1959 r. wykonano zabudowę samochodu Dodge, zamontowano na nim między innymi syreny. Samochód został również pomalowany. Już niedługo po tym strażacy mieli okazję podjąć działania wyremontowanym samochodem, kiedy to 14 października tego roku brali udział w gaszeniu pożaru bazyliki św. Antoniego w Rybniku. W wyniku tego pożaru została spalona lewa północna wieża bazyliki, pokrycie dachowe, organy, a także zniszczona została malatura wnętrza kościoła.

16 marca 1960 roku na budynku remizy zabudowana została syrena elektryczna.

W roku 1961 z funkcji Naczelnika ustąpił druh Mikołaj Hibner a jego następcą został druh Stanisław Kuczera, który pełnił funkcję Naczelnika do roku 1983, kiedy to walne zebranie przyznało mu tytuł Honorowego Naczelnika OSP.

16 lipca 1967 r. krzyżkowickim strażakom został przekazany samochód Studebacker, który dzięki przychylności dyrekcji Kopalni Węgla Kamiennego „ANNA” w Pszowie, w tamtejszych warsztatach mógł zostać przystosowany przez strażaków dla ich potrzeb.

Studebacker.jpg

W roku 1971 zaginęła historyczna ręczna sikawka. Sikawka ta została przekazana przez strażaków do Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Krzyżkowicach. 23 listopada 1971 r. PGR w ramach rekompensaty za zagubioną sikawkę wypłacił straży kwotę 900 zł.

W roku 1972 członkiem Komisji Rewizyjnej został późniejszy Prezes jednostki druh Eugeniusz Mika, który w grudniu 1973 r. po śmierci dotychczasowego skarbnika druha Wilhelma Bizonia objął tę funkcję w Zarządzie OSP.

Z biegiem lat jednostce zaczęło przybywać sprzętu pożarniczego, tak więc wkrótce podjęto decyzję o budowie nowej remizy. 20 czerwca 1973 r. rozpoczęto prace rozbiórkowe starej cegielni, a roboty rozbiórkowe zakończono 24.02.1974 r.

3 kwietnia 1975 r. rozpoczęto budowę nowej remizy strażackiej na miejscu starej cegielni. Projekt nowej remizy został wykonany w Terenowym Zespole Usług Projektowych w Wodzisławiu Śl. kierownikiem zespołu projektowego był mgr. inż. J. Szczepaniak, projektantem budowniczy Józef Mucha, asystentem projektanta inż. Alfred Kampik. Kierownikiem budowy remizy został Józef Mucha.

W prace związane z budową remizy, oprócz Zarządu OSP, zaangażowany był również Społeczny Komitet Budowy którego przewodniczącym był Pan Leon Żydek a księgowym Joachim Szmelich.

W międzyczasie 2 lutego 1978 r. jednostka otrzymała przekazany z Komendy Powiatowej w Rybniku samochód STAR A-25 który pełnił służbę w jednostce do czerwca 2001 r.

A-25.jpg

Dokładnie 27 maja 1979 r. uroczyście oddano do użytku nową remizę strażacką. Przeniesienie siedziby do nowego budynku przyczyniło się do zwiększonego zainteresowania działalnością straży wśród mieszkańców Krzyżkowic. Nastąpił duży wzrost ilości członków szczególnie wśród młodzieży. Pomimo prac związanych z wyposażeniem obiektu, przystosowaniem obejścia, remiza stała się centrum kulturalnym, wokół którego do dnia dzisiejszego toczy się życie kulturalne w Krzyżkowicach.

W roku 1981 Prezesem OSP zostaje druh Eugeniusz Mika a zastępcą Naczelnika druh Hibner Józef, który w roku 1983 po ustąpieniu z funkcji druha Kuczery zostaje Naczelnikiem OSP.

W roku 1983 skład Zarządu przedstawiał się następująco: Prezes – Mika Eugeniusz, Naczelnik – Hibner Józef, z-ca Naczelnika Bizoń Edward, w-ce Prezes Mika Józef, skarbnik Kowol Stanisław, sekretarz Tomiczny Czesław a przewodniczącym komisji rewizyjnej był Hajduczek Jerzy.

W roku 1985 Z-cą Naczelnika został Swoboda Roman, który w latach 1994 – 1995 pełnił funkcję Prezesa OSP. Również w tym roku drużyna OSP wywalczyła 2 miejsce w trakcie miejskich zawodów sportowo – pożarniczych w Wodzisławiu Śl.

W roku 1986 jednostka kontynuowała dobre występy sportowe i tak; zajęła 2 miejsce w trakcie zawodów rejonowych zorganizowanych na obiekcie w Krzyżkowicach i 4 miejsce w zawodach miejskich w Zawadzie.

07.12.1986 r. walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze wybrało Zarząd w składzie: Prezes – Mika Eugeniusz, Naczelnik – Masarczyk Rudolf, z-ca Naczelnika Dornia Grzegorz, skarbnik Kowol Stanisław, sekretarz Tomiczny Czesław a członkiem Zarządu został późniejszy Naczelnik OSP Elsner Bogusław. Wybrano również Komisję rewizyjną której przewodniczącym został Hajduczek Jerzy a członkami Hibner Józef i Siodmok Benedykt.

Rok 1987 zapisał się w historii 2 miejscem drużyny OSP Krzyżkowice w miejskich zawodach sportowo – pożarniczych.

W roku 1988 walne zebranie nadało tytuły honorowych członków OSP druhom Bizoń Józef, Hibner Paweł, Hausman Jerzy, Janosz Józef, Klimek Jan i Szymiczek Jan.

W roku 1989 OSP otrzymała ufundowany przez mieszkańców Krzyżkowic sztandar który został poświęcony przez księdza proboszcza Zdzisława Paszendę.

sztandar 1.jpg

sztandar 2.jpg

W roku 1991 po rezygnacji druha Eugeniusza Miki Prezesem jednostki został druh Kołodziej Józef a pozostały skład Zarządu przedstawiał się następująco: Naczelnik – Kura Grzegorz, z-ca Naczelnika Hibner Józef, w-ce Prezes Dornia Grzegorz, skarbnik Kowol Stanisław, sekretarz Ferdyan Czesław. Przewodniczącym Komisji rewizyjnej został Grela Joachim a członkiem honorowym OSP uhonorowano długoletniego gospodarza druha Erwina Kubica.

W roku 1992 swoje miejsce w historii straży znalazły pożary lasów w Libiążu i olbrzymi pożar lasów w Kuźni Raciborskiej w gaszeniu których brali udział krzyżkowiccy strażacy.

6 marca 1993 r. walne zebranie przyjęło statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżkowicach a Naczelnikiem został druh Bogusław Elsner. Drużyna OSP w tymże roku zajęła 3 miejsce w miejskich zawodach sportowo – pożarniczych.

15 maja 1994 r. nadzwyczajne walne zebranie dokonało zmiany w Zarządzie OSP. Nowym Prezesem zostaje druh Roman Swoboda.

Rok 1995 to duży pożar stodoły na Pszowskich Dołach.

Rok 1996 przyniósł kolejne zmiany Zarządu. Prezesem został druh Piotr Kowol a Naczelnikiem druh Bogusław Elsner. Druhowie stworzyli tandem który prowadzi jednostkę przez następne lata. W skład ówczesnego Zarządu weszli również druhowie Kowol Stanisław – skarbnik, Moskwa Bogdan – z-ca Naczelnika a przewodniczącym Komisji rewizyjnej został druh Józef Kołodziej.

Katastrofalna powódź zdeterminowała wydarzenia roku 1997. W działaniach przeciwpowodziowych jednostka uczestniczyła w dniach od 6 do 15 lipca. W podstawowej sekcji w czasie działań brali udział druhowie Elsner Bogusław, Swoboda Roman, Kowol Piotr, Dornia Grzegorz, Mika Tomasz i Wdzienczny Marian. Tak długotrwałe działania powodowały, że w akcje włączali się również druhowie Grobelny Józef, Kołodziej Józef, Ferdyan Czesław, Moskwa Adam, Moskwa Kazimierz a za sprawy kwatermistrzowskie (przygotowanie jedzenia, suszenie ubrań) odpowiedzialni byli druhowie Chlebik Andrzej i Grodecki Zbigniew.

Również w roku 1997 drużyna OSP zajęła 1 miejsce w miejskich zawodach sportowo – pożarniczych otrzymując w nagrodę 6 hełmów strażackich. Na tych samych zawodach drużyna MDP wywalczyła 2 miejsce.

MDP 1997.jpg

Rok 1997 zakończył się decyzją o odrestaurowaniu figury św. Floriana, która została wykonana ze środków pochodzących ze zbiórki wśród strażaków.

17 stycznia 1998 r. nastąpiła zmiana sekretarza Zarządu, zostaje nim druh Grzegorz Kupka.

Rok 1999 to rok jubileuszu 70-lecia powstania krzyżkowickiej straży. Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu zbiórki publicznej na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego. 12.04.1999 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję zezwalającą na przeprowadzenie zbiorki publicznej w terminie 01.05. – 30.09.1999. W trakcie zbiórki zebrano kwotę 12.000,- zł, która została przeznaczona na zakup sprzętu. Zakupiono m.in. dwuprzęsłową drabinę ratowniczą wykonaną ze stopów aluminium, pilarkę spalinową Husqvarna i pierwszy komplet 6 ubrań typu Nomex. Od tego czasu zaczęło się systematyczne dozbrajanie jednostki i podnoszenie poziomu wyposażenia.

Obchody 70-lecia odbyły się 11 września tego roku.

W roku 2000 odnotować należy wywalczone 2 miejsce w miejskich zawodach sportowo – pożarniczych które odbyły się w Rydułtowach.

Rok 2001 to kolejny ważny rok w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżkowicach. 17 lutego walne zebranie podjęło szereg uchwał ważnych dla dalszego funkcjonowania jednostki. Przyjęto umową użyczenia budynek remizy od Urzędu Miasta w Pszowie, na bazie zmian w administracji samorządowej podjęto uchwały o wystąpieniu ze struktur Zarządu Miejskiego w Wodzisławiu i bezpośrednim włączeniu jednostki w strukturę Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wodzisławiu Śl. Walne zebranie dokonało również wyboru zarządu, i tak: Prezesem – druh Piotr Kowol, Naczelnikiem – druh Bogusław Elsner, w-ce Prezesem druh Piotr Machecki, Z-cą Naczelnika druh Moskwa Bogdan, skarbnikiem druh Tadeusz Spyra, sekretarzem druh Grzegorz Kupka a członkami Zarządu druhowie Tadeusz Sobeczko, Jan Pośpiech i Andrzej Koczwara. Wybrana komisja rewizyjna pracowała w składzie przewodniczący druh Kołodziej Józef i członkowie druhowie Kałuża Józef i Hibner Józef.

W roku tym dochodzi do zmiany samochodu pożarniczego. W trakcie czerwcowych imprez związanych z Dniami Pszowa przekazano jednostce samochód STAR 200 GBM 2,5/8 pozyskany z likwidowanej kopalni „1 Maja” w Wodzisławiu Śl. Strażacy błyskawicznie przystąpili do remontu samochodu a malowanie bezpłatnie zostało wykonane w warsztacie lakierniczym Panów Henryka i Marka Matuszek z Krzyżkowic. Uroczyste poświęcenie samochodu miało miejsce 23 czerwca 2001 r.

star 1.jpg

star 2.jpg

star 3.jpg

W roku tym nawiązano również pierwsze kontakty z czeską jednostką Sboru Dobrovolni Hasiću w Hornim Beneśovie.

Rok 2001 to również 3 miejsce drużyny w miejskich zawodach sportowo – pożarniczych.

W roku 2002 OSP stała się jednostką typu S-2 kiedy to strażacy z własnych środków zakupili samochód NYSA M 522, który został przez strażaków wyremontowany i dostosowany dla potrzeb OSP jako samochód Skw.

nysa 1.jpg

Rok 2002 to również dwukrotny udział w zawodach sportowo – pożarniczych zakończony sukcesami jakimi było 1 miejsce w miejskich zawodach sportowo – pożarniczych Miasta Pszów i 3 miejsce w takich samych zawodach dla Miasta Rydułtowy.

W roku 2002 przy OSP Krzyżkowice została powołana do życia sekcja płetwonurków. W jej skład wchodziło 7 osób, w tym członkowie OSP Kupka Grzegorz, Spyra Tadeusz i Piotr Kosmalski. Grupa ta prowadziła wspólne ćwiczenia i dzięki jej kontaktom z wodzisławskim oddziałem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego OSP przejęła w użyczenia ośrodek wodny w Bukowie. Ośrodek ten użytkowano do roku 2006. Po tym okresie, również ze względu na brak zainteresowania ówczesnego dowództwa Komendy Powiatowej istnieniem i funkcjonowaniem takiej grupy została ona rozwiązana.

W 2003 r. drużyna OSP po raz pierwszy startuje w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych w których zajęła 9 miejsce, a w poprzedzających je zawodach miejskich wywalczyła miejsce 3. W tym roku w remizie zostało zabudowane urządzenie DSP-52 do selektywnego alarmowania. Od tego czasu alarmowanie jednostki przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. następuje drogą radiową.

Jednostka uczestniczyła w obchodach 125-lecia SDH Horni Benesov z którą to jednostką współpraca transgraniczna rozwinęła się znakomicie, tworząc również podwaliny pod kontakty towarzyskie.

Wart odnotowania jest fakt, że w roku 2003 jednostka wzbogaciła swój stan posiadania o 2 aparaty powietrzne FENZY.

W roku 2004 jednostka realizowała transgraniczny projekt, dofinansowany w ramach dotacji udzielonej przez Euroregion Silesia ze środków unijnych Phare. Częścią tego projektu były również obchody 75 lecia powstania OSP Krzyżkowice.

23 lipca 2004 r. uchwałą nr XX/133/2004 Rada Miejska w Pszowie przyznała Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżkowicach honorową odznakę „Zasłużony dla Rozwoju Miasta Pszów”. Wręczenie tej odznaki nastąpiło 28 sierpnia w trakcie obchodów 75-lecia powstania OSP Krzyżkowice.

zasłużony 1.jpg

zasłużony 2.jpg

W trakcie tej uroczystości jednostce został wręczony również pamiątkowy medal 140-lecia założenia pierwszej czeskiej ochotniczej straży pożarnej przyznany przez Okresni Sdrużeni Hasicu Bruntal.

medal SDH.jpg

Jednostka po raz pierwszy wystawia dwie drużyny w zawodach pożarniczych. Zajmują one w miejskich zawodach sportowo – pożarniczych odpowiednio 2 i 6 miejsce

Rok 2004 to dalszy rozwój współpracy pomiędzy OSP Krzyżkowice i SDH Horni Beneśov. Członkowie MDP uczestniczą w obozie młodzieżowym w Vrbno pod Pradziadem (Republika Czeska).

obóz MDP.jpg

28 grudnia tego roku na lodowisku w Beneśovie odbywa się towarzyski mecz hokejowy OSP Krzyżkowice – SDH Horni Beneśov.

hokej.jpg

Rok 2005 to początek większych sukcesów sportowych. Rozpoczęło się 28.08 zawodami miejskimi i 2 oraz 4 miejscem, 03.09 zawody dożynkowe i miejsce 1. Ukoronowaniem tego roku stały się, przeprowadzone 18 września zawody powiatowe w Wodzisławiu Śl. w których drużyna wywalczyła 1 miejsce, które stało się przepustką do wojewódzkich zawodów sportowo – pożarniczych. Skład ówczesnej mistrzowskiej drużyny był następujący: Elsner Bogusław, Kowol Piotr, Lukas Mariusz, Cieślik Zbigniew, Cyranka Tomasz, Nikel Rafał, Pindor Tomasz, Grodecki Krzysztof i Lukas Rafał.

2005.jpg

22 stycznia 2006 r. walne zebranie sprawozdawczo wyborcze dokonuje wyboru zarządu jednostki. W składzie nie zaszły rewolucyjne zmiany, ponownie Prezesem został druh Piotr Kowol a Naczelnikiem druh Bogusław Elsner, W-ce prezesem pozostał druh Piotr Machecki a skarbnikiem druh Tadeusz Spyra. Z-cą Naczelnika wybrano druha Mariusza Lukas, gospodarzem jednostki druha Jana Nikel a przewodniczącym komisji rewizyjnej został druh Grzegorz Kupka. Walne zebranie przyznało tytuł honorowego członka OSP druhowi Romanowi Swoboda.

24 czerwca w miejskich zawodach sportowo pożarniczych drużyny OSP wywalczyły odpowiednio 1 i 2 miejsce.

2006-1.jpg

2006-2.jpg

Zawody te były elementem przygotowań do debiutu jednostki w wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych. Zawody te odbyły się 2 września na obiektach Centralnej Szkoły Pożarniczej w Częstochowie. Drużyna wywalczyła 4 miejsce w gronie 27 najlepszych jednostek z województwa śląskiego.

2006 - Częstochowa.jpg

Z myślą o jubileuszu 80–lecia przystąpiono do sukcesywnego remontu remizy. Szczupłość środków finansowych nie pozwalała na jednoroczny remont całego obiektu. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu członków OSP a także corocznemu wsparciu Urzędu Miasta w Pszowie można było prowadzić sukcesywne prace remontowe. W roku 2006 wymieniono podłogę w świetlicy gdzie w miejsce starej podłogi drewnianej położono płytki podłogowe, przebudowano również wjazdu do garażu kładąc na wjeździe kostkę betonową.

W roku 2007 walne zebranie nadało tytuł honorowego członka OSP druhowi Józefowi Kałuża. W tym również roku drużyna OSP zdobyła 1 miejsce w zawodach miejskich i 5 miejsce w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych. Rok 2007 to również kontynuacja prac remontowych. W tym roku wyremontowano zaplecze kuchenne w świetlicy – wymieniono instalację elektryczną i wypłytkowano pomieszczenia kuchenne.

2008 rok to przyznanie jednostce czeskiego medalu „za międzynarodową współpracę III stopnia” który został wręczony Prezesowi jednostki 7 stycznia w trakcie walnego zebrania sprawozdawczego.

medal 2008.jpg

Doroczne miejskie zawody sportowo – pożarnicze które odbyły się 27 września zakończyły się zwycięstwem drużyny OSP Krzyżkowice. Środki finansowe pozwoliły na dalszą kontynuację remontów, i tak przeprowadzono kapitalny remont sanitariatów w świetlicy i rozpoczęto prace związane z ociepleniem ścian budynku.

W roku 2008 dzięki wyjazdowi grupy strażaków do Chorwacji, a także osobistym kontaktom druha Piotra Kosmalskiego nawiązano pierwsze kontakty z chorwackimi strażakami z miejscowości Opuzen i Metković. W trakcie wyjazdu zwiedzono między innymi Dubrovnik, Mostar i Medjugorie będące miejscem kultu maryjnego.

chorwacja.jpg

Roboty remontowe zakończono w roku 2009, kiedy dzięki środkom przyznanym przez Radę Miejską zakończono termomodernizację obiektu i wymieniono bramy garażowe na nowoczesne bramy segmentowe. Starania Zarządu Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich w Krzyżkowicach doprowadziły do tego, że Zarząd Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wodzisławiu przekazał OSP dotację na zakup materiałów (płytek ściennych i podłogowych), dzięki czemu możliwy stał się również remont garaży.

remont 1.jpg

remont 2.jpg

20 czerwca 2009 roku w trakcie uroczystego apelu z okazji 80-lecia powstania OSP sztandar jednostki został udekorowany przez w-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach druha Jerzego Szkatułę złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. W trakcie tej uroczystości na wyposażenie jednostki decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach został przekazany samochód JELCZ 315 GCBA 6/32. Klucze do samochodu zostały przekazane przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Wodzisławiu Śl. kapitana Marka Misiurę.

przekazanie jelcz.jpg

Poświęcenia samochodu, 21 czerwca 2009 r. dokonał ks. proboszcz Ryszard Anczok.

poświęcenie jelcz.jpg

Rok 2009 to również rok miejskich i powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych w których to drużyna OSP Krzyżkowice wywalczała 1 miejsca.

zawody 2009.jpg

Działalność roku 2010 została zdeterminowana przez powódź w miesiącu lipcu. Jednostka aktywnie brała udział w podejmowanych działaniach, m.in. w uszczelnianiu wałów polderu Buków.

powódź.jpg

Za działania związane z powodzią imienne podziękowania Premiera RP Pana Donalda Tuska otrzymali druhowie: Kowol Piotr, Elsner Bogusław, Dornia Grzegorz, Cyranka Tomasz, Nikel Rafał, Żymełka Marcin, Sobeczko Tadeusz, Pindor Tomasz, Grodecki Krzysztof, Moskwa Bogdan, Cieślik Zbigniew, Koczwara Andrzej, Lukas Mariusz.

powódź 2.jpg

W roku 2010 rozpoczęto współpracę z Kołem Honorowych Dawców Krwi przy KWK „Anna”, współorganizując akcji honorowego krwiodawstwa w ramach Ogólnopolskiego Programu „Ognisty Ratownik – Gorąca krew” . 3 maja 2010 r. poświęcona została figurka św. Floriana, znajdująca się w świetlicy OSP, otrzymana od strażaków z Republiki Czeskiej.

Florian - SDH.jpg

Rok 2010 to również rywalizacja sportowa gdzie w zawodach miejskich wystawiono dwie drużyny które zajęły 1 i 2 miejsce. 9 października odbyły się wojewódzkie zawody sportowo - pożarnicze w Częstochowie gdzie drużyna wywalczyła 14 miejsce.

2010 - Częstochowa.jpg

Wzbogacono się o sprzęt ratowniczy a dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przy KWK „ANNA” w Pszowie jednostka zakupiła torbę ratownictwa medycznego PSP R-1. W tym też roku, ze względu na brak miejsca w garażach remizy został sprzedany samochód NYSA.

W 2010 roku uporządkowano obejście wokół budynku, wybrukowane zostały dojście i plac przed remizą OSP.

budowa placu.jpg

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze 19 marca 2011 roku dokonało wyboru władz stowarzyszenia. W skład Zarządu weszły nowe osoby, odmłodzono Zarząd OSP. Podjęte decyzje skutkowały następującym ukonstytuowaniem się Zarządu i komisji rewizyjnej:
Prezesem na kolejną kadencję został druh Piotr Kowol a Naczelnikiem druh Bogusław Elsner, z-cą Naczelnika wybrano druha Michała Elsner, skarbnikiem druhnę Elżbietę Pendziałek, gospodarzem druha Jana Nikel, sekretarzem druha Zbigniewa Cieślik a członkami Zarządu druhów Rafała Cuber, Tadeusza Sobeczko i Grzegorza Dornia. Komisję rewizyjną stworzyli druhowie Grzegorz Kupka jako przewodniczący i Piotr Machecki oraz Bogdan Moskwa jako członkowie. Walne zebranie nadało również tytuł honorowego członka OSP druhom Benedyktowi Siodmok, Ignacemu Kałuża i Ryszardowi Koniecznemu.

2011 zarzad.jpg

Rok 2011 to rok wyjątkowy w historii jednostki. 22 lipca decyzją Nr XII/138 KSRG Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz podjął decyzję o włączeniu Jednostki OSP Krzyżkowice do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Uroczysty apel włączający jednostki OSP Krzyżkowice i OSP Biertułtowy do KSRG odbył się 23 września w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. Wręczenia decyzji Prezesowi OSP dokonali Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach nadbrygadier mgr inż. Marek Rączka oraz Komendant Powiatowy PSP w Wodzisławiu Śl. kpt. mgr inż. Marek Misiura.

KSRG1.jpg

KSRG2.jpg

KSRG3.jpg

Rok 2011 to również sukcesy sportowe. Czerwcowe miejskie zawody sportowo – pożarnicze zakończyły się podwójnym sukcesem drużyn OSP Krzyżkowice. 17 września po raz pierwszy w powiatowych zawodach sportowo pożarniczych uczestniczyły dwie drużyny OSP Krzyżkowice. Zawody te zakończyły się triumfem jednostki, kiedy to dwa pierwsze miejsca przypadły w udziale drużynom OSP Krzyżkowice.

2011 zawody 1.jpg

2011 zawody 2.jpg

Jednostka przy współpracy z Urzędem Miasta w Pszowie zorganizowała 4 czerwca festyn z okazji 10-lecia współpracy z SDH Horni Beneśov.

10-lat 3.jpg

10-lat 2.jpg

10-lat 1.jpg

W działalności operacyjnej rok 2011 zapisał się 4 listopada olbrzymim pożarem zabudowań byłego PGR w Krzyżkowicach.

W roku 2011 wykonano malowania wewnętrzne remizy, jak również wymieniono grzejniki i instalację elektryczną w świetlicy OSP.

22 października 2011 r. odbył się w Rogowach Zjazd Powiatowy Związku OSP RP w Wodzisławiu Śl. Po raz pierwszy w historii jednostki do władz powiatowych związku weszli członkowie OSP Krzyżkowice. I tak członkiem prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śl. został Prezes OSP druh Piotr Kowol, członkiem komisji rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śl. został wybrany druh Piotr Machecki, a delegatem na Zjazd Wojewódzki Związku OSP RP w Katowicach druh Bogusław Elsner.

Kontynuacją działań lat poprzednich stał się rok 2012.

02 czerwca w OSP Mnich odbył się Zjazd Wojewódzki ZOSP RP w Katowicach w którym jako delegat powiatu wodzisławskiego uczestniczył Naczelnik OSP Krzyżkowice Bogusław Elsner.

Rok 2012 to również wymiana samochodu. Decyzją nr 26/2012 z dnia 21.11.2012 Komendant Wojewódzki przekazał OSP Krzyżkowice samochód RENAULT MIDLINER GBA 2/17 który zastąpił służący w OSP samochód STAR 200. Przekazanie samochodu nastąpiło 23 listopada w Komendzie Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl. a przekazania samochodu dokonali Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jeremi Szczygłowski i Komendant Powiatowy PSP w Wodzisławiu Śl. kpt. mgr inż. Marek Misiura.

renault 1.jpg

Samochód został poświęcony przez ks. proboszcz Andrzej Pyrsz 16 grudnia.

renault 2.jpg

Rok 2012, to również wzmożona działalność operacyjna, spowodowana m.in. usuwaniem skutków nawałnic, które przetoczyły się prze teren powiatu wodzisławskiego jak i obowiązkami wynikającymi z zabezpieczenia imprez, odbywających się na terenie powiatu. jakimi były wyścig kolarski Tour de Pologne czy tez rajd motocyklowy.

tour de pologne.jpg

Rok ten zakończył się miłym akcentem kiedy to 28 grudnia Prezes OSP odebrał dyplom dla jednostki OSP Krzyżkowice za zajęcie III miejsca wśród jednostek OSP w województwie śląskim w akcji honorowego krwiodawstwa.

Rok 2013 rozpoczął się walnym zebraniem członków, które to 16 lutego podjęło uchwałę o dokonaniu zmiany statutu OSP Krzyżkowice, umożliwiającą wpisanie jednostki do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego. 17 lutego przeprowadzona została pierwsza w roku 2013 akcja honorowego krwiodawstwa będąca dalszą kontynuacją współpracy z HDK przy KWK „ANNA” w Pszowie.

HDK.jpg

20 lutego w związku z rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego komisji rewizyjnej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śl. jej przewodniczącym został członek OSP Krzyżkowice druh Piotr Machecki.

9 lipca w trakcie posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śl. honorową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Powiatu Wodzisławskiego” otrzymali Prezes OSP Krzyżkowice druh Piotr Kowol i Naczelnik OSP Krzyżkowice druh Bogusław Elsner.

zebranie1_jpg.jpg

Również 9 lipca został zakupiony, że środków OSP i częściowo dotacji Urzędu Miasta, samochód osobowy Opel Vivaro. Samochód został wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiekową dla pojazdów uprzywilejowanych. Strażacy przygotowali samochód do wprowadzenia na podział bojowy jako Skw. Tym samym OSP stało się jednostką typu S-3.

DSC05278.JPG

Miesiąc wrzesień 2013 roku był miesiącem intensywnych ćwiczeń przed zawodami sportowo – pożarniczymi. Po raz kolejny miesiąc ten stał pod znakiem sukcesów sportowych. W zawodach miejskich w grupie A (seniorów) wystartowały dwie drużyny zajmując 1 i 2 miejsce. W zawodach tych wystartowała również drużyna żeńska MDP Krzyżkowice zdobywając 1 miejsce. Sukces ten pozwolił na start dwom drużyn OSP Krzyżkowice w zawodach powiatowych przeprowadzonych w Rydułtowach. Zawody te wygrała drużyna OSP Krzyżkowice II a drużyna OSP Krzyżkowice I zajęła IV miejsce. Zwycięstwo drużyny OSP Krzyżkowice stało się przepustką do startu w wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych w 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołącz do nas
Google+