Wyciąg z naszej Kroniki

Ochotnicza straż Pożarna w Przystajni została założona w 1914r.

Pierwszy Zarząd OSP został utworzony z osób, które były jednocześnie założycielami jednostki.

Skład Zarządu wyglądał następująco:

Prezes - Antoni Garncarz,

Naczelnik - Paweł Płuska,

Skarbnik - Bronisław Kotarski

Sekretarz – Piotr Tomziński

Gospodarz – Julian Tomziński

Zarząd ten postanowił zbudować remizę i tak powstała szopa drewniana w powierzchni 40 m2. Podstawowym wyposażeniem ówczesnej jednostki były: sikawka ręczna, wóz konny, kilka metrów węża oraz łopaty i piły.

W 1920 r. powołano nowy zarząd, w skład którego weszli:

Józef Ściebura – Prezes

Józef Wajsprych – Naczelnik oraz Tadeusz Gburek i Franciszek Trzepizur

W 1923 r. powstaje Orkiestra Dęta OSP pod kierunkiem byłego organisty – Antoniego Jędrzejewskiego.

Orkiestra ta swą obecnością, uświetniała wszystkie uroczystości odbywające się w Przystajni.

W 1934 r. ze składek i dotacji społeczeństwa Przystajni oraz dochodów jednostki, zostaje ufundowany SZTANDAR.

W 1939 r. po wybuchu II wojny światowej, hitlerowcy zniszczyli wszystko co przypominało ludziom o tym że są Polakami.
Zniszczony został sztandar oraz dorobek kilku lat.

W 1940 r. Niemcy powołali do życia przemocą nową jednostkę straży pożarnej pod niemiecką nazwą ” FEUERWEHR”,
której komendantem został folgzdojcz Franciszek Cała. Straż ta w 1944r. otrzymała nową pompę DKW oraz kilka węży gaśniczych.

W 1945 r. po wygranej walce z okupantem, OSP w Przystajni zaczęła odradzać się na nowo. W skład nowego zarządu weszli: PiotrMatyja – Prezes, Antoni Ambroży – Naczelnik, Jan Cioch – Skarbnik, Marcin Chyra– Sekretarz oraz Piotr Pietrzak- Gospodarz

W 1947 r. powstał nowy zarząd jednostki. Funkcję prezesa przejął Tomasz Marinczak, naczelnika Józef Cioch, funkcję skarbnika przejął Jan Cioch, a gospodarza Piotr Pietrzak.

W 1948 r. zarząd ten rozpoczął budowę nowej remizy przy ulicy Nowej. Budowa remizy finansowana była częściowo z funduszy
społeczeństwa, pożyczek członków straży, a także z dochodów uzyskiwanych z organizowanych imprez artystycznych. Dokonano również zakupu samochodu ciężarowego, nieprzystosowanego do celów gaśniczych. Pojazd ten służył strażakom tylko na dojazd na miejsce pożar oraz częściowo jako środek transportu wynajmowany odpłatnie Gminnej Spółdzielni do przewozu towarów z stacji Panki.

W 1957 r. powołano nowy zarząd jednostki w składzie: Józef Cioch – prezes, Wojciech Małczak – naczelnik, Antoni Stemplewski – skarbnik, Marcin Chyra – sekretarz oraz Władysław Radzioch – gospodarz.

W 1958 r. nad głowami strażaków zaczął powiewać nowy sztandar.

W 1960 r. po wielu usilnych staraniach Zarządu, jednostka OSP w Przystajni otrzymała samochód marki „LUBLIN” –
częściowo przystosowany do działań gaśniczych.

W 1963 r. Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Katowicach, zabrała samochód marki „LUBLIN”, w zamian którego przydzieliła typowy samochód pożarniczy. Dokupiono oraz unowocześniono posiadany sprzęt.

W 1964 r. w skład nowo wybranego zarządu weszli: Ignac Małyska – prezes, Józef Galiczak – naczelnik, Antoni Stemplewski
– skarbnik, Marcin Chyra – sekretarz oraz Władysław Chyra – gospodarz.

Zarząd ten dokonał zakupu działki pod budowę remizy z prawdziwego zdarzenia.

W 1965 r. rozpoczął się etap budowy nowej remizy.

W 1966 r. powołano kolejny zarząd jednostki, którego członkowie: Ignac Małyska – prezes, Piotr Konieczko – naczelnik, Antoni
Stemplewski – skarbnik, Marcin Chyra – sekretarz oraz Józef Seliga – gospodarz, kontynuowali budowę remizy rozpoczętą przez swoich poprzedników.

W 1972 r. jednostka OSP w Przystajni, otrzymała nowy, w pełni wyposażony samochód pożarniczy typu GBAM.

W 1973 r. po wielu problemach związanych z brakiem funduszy, ukończono budowę nowej remizy.

W 1974 r. dokładnie 26 maja budynek nowej remizy zostaje oddany do użytku.

W 1975 r. założono w nowej remizie ogrzewanie
CO, doprowadzono wodę oraz wyposażono obiekt w niezbędny sprzęt. Dokonano również zmiany skarbnika, nowo powołanym skarbnikiem został Józef Skrzydeł.

Jednostka OSP liczyła 42 członków, w tym dwie drużyny młodzieżowe – żeńska i męska licząca po 12 osób każda.

Strażacy uczestniczyli w 18 akcjach gaśniczych.

W roku tym jednostkazajęła I miejsce w województwie w współzawodnictwie między jednostkami i otrzymała nagrodę 7 tys. złotych oraz proporzec Wojewody częstochowskiego.

W 1976 r. stan jednostki nie uległ zmianie, zaszły natomiast zmiany w zarządzie i Komisji Rewizyjnej: na sekretarza wybrano
Stanisława Korzekwę, a na przewodniczącego KR Wojciecha Małczaka oraz dwóch członków, tj. Stanisława Koślik i Władysława Olek.

W roku tym jednostka otrzymała drugi samochód marki „ŻUK”.

W 1977 R. na nową kadencję wybrano zarząd w składzie: Józef Galiczak – prezes, Piotr Konieczko – naczelnik, Jan Kolanek –
sekretarz, Józef Skrzydeł – skarbnik oraz Józef Seliga – gospodarz. Do komisji rewizyjnej powołano: Stanisława Małczaka – przewodniczący oraz Antoniego Matyja i Stefana Kulej jako członków. Rozwiązana została KDP ale kobiety nadal zasilały szeregi OSP. Jednostka zajęła I miejsce w zawodach gminnych.

W 1978 r. udostępniono jedno z pomieszczeń w remizie nowo założonej orkiestrze. Orkiestra ta pod batutą Antoniego Jarosika
wraz z nim liczyła 37 osób.

W 1979 r. skład zarządu zmienił się
następująco: prezes – Józef Galiczak, naczelnik – Piotr Konieczko, z-ca naczelnika – Jan Koślik, skarbnik – Józef Skrzydeł, sekretarz – Jan Kolanek oraz gospodarz – Stanisław Latusek.

W skład KR weszli: Stanisław Małczak – przewodniczący oraz członkowie: Antoni Matyja, Stefan Kulej, Władysław Olek, Bolesław Jelonek. Na zebraniu tym, Józef Grajcar– kierowca oraz Józef Skrzydeł – skarbnik otrzymali za duży wkład w rozwój jednostki nagrodę pieniężna w wysokości 1000 zł.

Ważnym wydarzeniem dla wsi oraz strażaków była peregrynacja Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Pomimo wielu gróźb i zakazów SB, zarówno strażacy jak i orkiestra wzięli w uroczystości czynny udział. Był to swego rodzaju manifest,
ponieważ podczas strojenia trasy przejścia obrazu, pod kołami samochodu prowadzonego przez pijanego II sekretarza partii, zginęła matka druha Wacława Zawieruchy.

W 1980 r. dziesiątego lutego, na miejsce z-cy naczelnika wszedł Mieczysław Wieczorek, reszta składu zarządu nie uległa zmianie. Komisję Rewizyjną utworzyli: przewodniczący Stefan Kulej oraz członkowie: Władysław Olek, Bolesław Jelonek, Józef Wachowski oraz Wojciech Małczak.

W 1981 r. jednostka uzupełniła umundurowanie bojowe oraz wzbogaciła się o myjkę samochodową, pompę szlamową. W tym roku jednostka ponownie zajęła I miejsce na zawodach Gminnych.

OSP Przystajń odnotowała 14 pożarów, do których wyjeżdżała.

W 1982 r. OSP Przystajń otrzymała: przyczepę wężową, pompę szlamową, agregat do mycia auta na gorąco oraz kilka instrumentów dla orkiestry.

Orkiestra Dęta odniosła duży sukces – zajęła I miejsce w Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Piotrkowie Trybunalskim. Na Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych w Koszalinie zdobyła wyróżnienie, specjalną nagrodą uhonorowano pracę
kapelmistrza oraz nagrodzono solistkę Iwonę Cioch.

W 1983 r. Józefa Grajcara na stanowisku kierowcy ryczałtowego, zastąpił Zdzisław Ćwieląg.

Jednostka otrzymała nowy wóz bojowy GBA 2,5/16 Star 244. Stary został przekazany do jednostki OSP w Kostrzynie.

W 1984 r. jednostka OSP Przystajń na Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych ponownie zdobyła I miejsce w nagrodę otrzymała od Naczelnika Gminy 10 tysięcy zł.

W 1985 r. liczebność członków wynosiła 63 czynnych członków oraz 530 wspierających. Utworzono jedną drużynę żeńską.

OSP wzbogaciło się o nowy samochód marki „ŻUK”, zostały zakupione meble do biura zarządu oraz pomalowano dach na remizie, ponadto wykonano remont pieca i instalacji CO.

Odbyły się kolejne zawody gminne, kolejne I miejsce zdobyła nasza jednostka, tym razem nagroda wynosiła 15 tysięcy złotych.

W 1985 – 1990 r. występuje brak dokumentacji z działalności jednostki. Jeśli taka dokumentacja się odnajdzie, kronika zostanie uzupełniona.

W 1989 r. straż liczyła ogółem 697 członków: 57 czynnych, 10 honorowych, 10 MDP, 10 kobiet i 560 wspierających. W ciągu tego roku rozebrano stary budynek gospodarczy odnowiono bramy garażowe oraz okna. Zorganizowano kilkadziesiąt zabaw, z których dochód zasilił konto jednostki.

W 1990 r. liczba strażaków wynosiła ogółem 657. Rozpoczęto budowę budynku gospodarczego połączonego z WC i śmietnikiem oraz posmarowano dach na remizie, ponadto pomalowano kuchnię. Udział w kolejnych zawodach gminnych, zakończył się zajęciem II miejsca przez drużynę męską oraz I przez drużynę żeńska. Wyróżniającymi się w działalności organizacyjno – gospodarczej druhami byli: Zdzisław Ćwieląg, Mieczysław Wieczorek, Stanisław Hadraszek, Wacław Koślik oraz Czesław Jezierski.

W 1991 r. 16 kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze na którym podjęto uchwałę o wymianie podłogi w sali widowiskowej oraz dokonano wyboru władz Jednostki.

Prezes – Jan
Kolanek, I Wiceprezes (Naczelnik) – Mieczysław Wieczorek, II Wiceprezes –Zdzisław Ćwieląg, Sekretarz – Bogdan Radzioch, Skarbnik – Stanisław Hadraszek, Gospodarz – Czesław Jezierski

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Przewodniczący – Wiesław Makowski, Członkowie – Stanisław Nowak i Wojciech Małczak

Delegaci na zjazd Gminny: Stanisław Kolanek, Mieczysław Wieczorek, Zenon Hamela, Henryk Ligus

W 1992 r. zakończono budowę budynku gospodarczego… . Pomalowano kuchnię, odnowiono bramy garażowe i okna, ponadto zmodernizowano sygnalizację dźwiękową i świetlną na samochodzie bojowym. Jednostka odnotowała cztery wyjazdy do zdarzeń
ratowniczo-gaśniczych.

9 sierpnia 1992 r. strażakom z OSP w Przystajni, przyszło się zmierzyć z największym pożarem
lasów w rejonie Kamińska.

Operacja „KAMIŃSKO” zakończyła się sukcesem. Spłonęło wówczas 500ha lasu, 50ha torfowisk, to uratowano blisko 5000ha drzewostanu. Ogółem pożar gasiło 123 jednostki z całego województwa. W trakcji tej wielkiej akcji gaśniczej doszło do duzych
zniszczeń w sprzęcie: awarii uległ samochód pożarniczy, autopompa oraz przepaliło się kilkadziesiąt odcinków węży.

W 1993 r. liczba strażaków drastycznie zmalała, przestano podawać fikcyjną liczbę członków wspierających. Stan jednostki wynosił 51 druhów, w tym 36 czynnych i 13 honorowych. Zarejestrowano jednostkę jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Jednostka otrzymała REGON

 

 

Dołącz do nas
Google+