Historia O.S.P. Miedźno w zarysie

Star 244 

ROK 1917

- Jest to rok założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie. Na ziemiach Polskich administruje jeszcze okupant. Miedźno i okolice okupuje Austria. Miedźno w ówczesnym czasie należy do powiatu radomszczańskiego. Częstochowa i Kłobuck pozostaje pod administracją niemiecką. Granica między dwoma strefami okupacji biegnie wzdłuż lasów Kołaczkowskich.

W takich warunkach w społeczeństwie Miedźna rodzi się idee powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie, której założycielami są między innymi: ksiądz proboszcz parafii Miedźno - Aurelii Chwiłowicz, Bolesław Kasperkiewicz, Józef Dobrzyński - ówczesny Sekretarz Gminy Miedźno, Adam Woźniak, Aleksy Wizental, Mikołaj Radomski i Antoni Szczepański - ówczesny Wójt Gminy Miedźno.

I ZARZĄD O.S.P. MIEDŹNO

Prezes i patron - ks. Aurelii Chwiłowicz

Naczelnik - Aleksy Wizental

Skarbnik - Adam Woźniak

Wiceprezes - Bolesław Kasperkiewicz

Sekretarz - Józef Dobrzyński

Komendant - Mikołaj Radomski

Członek zarządu - Antoni Szczepański

W początkach swojej działalności strażacy z Miedźna spełniali rolę strażnika ładu i porządku w odradzającym się kraju. Do maja 1918 roku liczba druhów wynosiła ponad 100.

Pierwszym sprzętem strażackim jest sikawka ręczna ofiarowana przez wiceprezesa, Bolesława Kasperkiewicza.

W roku 1920 zostaje wybudowana remiza drewniana kryta gontem a plac pod budowę remizy ofiaruje Piotr Kopera. Zostaje założona także orkiestra dęta pod batutą organisty Franciszka Paluszkiewicza. Zadania te są wykonywane pod nadzorem nowego prezesa jednostki, Tomasza Kiepury.

W roku 1930 prezesem straży zostaje ksiądz Tomasz Opasiewicz,

fundator pierwszego sztandaru O.S.P. Miedźno z wizerunkiem Sw. Floriana. Dzięki staraniom ks. Opasiewicza straż otrzymuje plac na którym obecnie znajdujemy się.

1 września 1939 wybucha II wojna światowa. W wyniku działań wojennych Miedźno zostaje spalone w 30 % a wśród pogorzelców są członkowie straży. Drogocenny sztandar i instrumenty muzyczne znajdujące się w tym czasie w Urzędzie Gminy zniknęły i do dziś nie zostały odnalezione.

Kiedy Niemcy w pośpiechu opuszczali Miedźno, 17 stycznia 1945 roku, jeden z żołnierzy niemieckich rzuca granat do drewnianej remizy, która spłonęła wraz ze sprzętem i całym dobytkiem zgromadzonym przed 1939 rokiem.

Na wiosnę 1945 roku odbywa się pierwsze powojenne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie.

Zarząd O.S.P to :

Prezes- Lucjan Mazurek

V-c prezes- Jan Grzeliński

Naczelnik- Wojciech Dzierżak

Zastępca naczelnika- Józef Kasprzyk

Sekretarz- Antoni Kowalik

Gospodarz- Stanisław Duszyński

Skarbnik- Józef Turek

Komisja rewizyjna: Makles Leon, Pełka Franciszek oraz Ptak Franciszek

Zarząd O.S.P. kupił od wracających z wojny żołnierzy Armii Czerwonej motopompę niemieckiej produkcji DKW-M800.

W roku następnym zakupiono instrumenty muzyczne dla orkiestry. Fundusze na ich zakup pozyskano ze zbiórek pieniężnych od społeczeństwa, które ogłosił i popierał ksiądz Wincenty Kutkowski.

W 1949 roku jednostka zakupuje samochód bojowy marki „Praga”.

W 1956 roku zarząd O.S.P. podjął decyzję o budowie remizy. Budowę rozpoczęło w następnym roku. Ostatecznie budynek remizy zostaje oddany do użytku w roku 1960.

25 sierpnia 1957 roku odbyły się uroczystości 40 - lecia O.S.P. Wówczas to jednostka otrzymała samochód polskiej produkcji „Star GM - 20”. Na następny wóz bojowy jednostka czekała do roku 1964, kiedy to Komenda Wojewódzka Straży w Katowicach przydzieliła samochód typu „Star 25 GBM”.

W roku 1970 przy O.S.P. Miedźno powstaje chórek strażacki męski pod kierownictwem Józefa Cisowskiego, który przez lata swej działalności jest chlubą nie tylko miejscowej straży, ale i komendy wojewódzkiej straży w Częstochowie.

W 1977 roku Komenda Wojewódzka Straży w Częstochowie przydziela jednostce w Miedźnie samochód marki „Żuk GLM”. O.S.P. Miedźno zostaje jednostka typu S2.

Dziesięć lat później, podczas obchodów 70 - lecia O.S.P. Miedźno, zostały jej przekazane dwa sztandary: pierwszy z wizerunkiem Św. Floriana, który jest repliką zaginionego sztandaru w latach wojennych oraz drugi - regulaminowy.

W roku 1991 została zakończona rozbudowa strażnicy w obecnym kształcie.

W roku 1993 nasza jednostka bierze udział w gaszeniu pożaru lasu w Kamińsku i Kuźni Raciborskiej.

1 lipca 1997 roku jednostka O.S.P. Miedźno decyzją Komendanta Państwowej Straży Pożarnej została wprowadzona- do Krajowego Systemu Ratownictwa.

Pod koniec 2000 roku zostaje zakupiony dla jednostki z funduszy Urzędu Gminy i Zarządu Wojewódzkiego samochód „Lublin GLM”.

3 lipca 2002 rozpoczęto prace przygotowawcze do położenia nawierzchni asfaltowej na placu przed strażnicą. W czynie społecznym zniwelowano, skanalizowano i wykonano podbudowę pod nową nawierzchnię. Położenie nawierzchni asfaltowej sfinansował Urząd Gminy w Miedźnie.

Uroczystości jubileuszowe, 85 - lecia istnienia jednostki ze względu na nagłą śmierć Wicewojewody Śląskiego i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego O.S.P. druha Marka Sztolcmana zostały odwołane.

31 maja 2003 w Miedźnie odbywał się powiatowy przegląd Orkiestr Dętych. Nasza orkiestra pod kierownictwem kapelmistrza, Andrzeja Koronki zajęła II miejsce.

W lutym 2005 roku O.S.P. Miedźno staje się jednostka typu S - 3.

W roku 2006, dzięki zaangażowaniu Naczelnika, Leszka Idasza w szeregi jednostki wstępują nowi, młodzi druhowie, wśród których nie brak także dziewcząt.

Od września 2007 roku jednostka dysponuje samochodem bojowym marki „Mercedes 1019”. W 2011 roku O.S.P. Miedźno pozyskuje samochód do ratownictwa bojowego marki „Iveco”, w zakup którego duży wkład stanowiły dobrowolnie przekazane wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach przeciwpowodziowych, co w efekcie uczyniło kwotę 30 tys. złotych. Dzięki temu stajemy się jedną z najlepiej wyposażonych jednostek w powiecie. Dotychczasowy samochód, którym dysponowała nasza jednostka, „Lublin” zostaje przekazany nieodpłatnie dla O.S.P. Kołaczkowice. W ostatnim roku jednostka wzbogaciła się o jeszcze jeden samochód, Renault Master

Na bieżąco dzięki m.in. pozyskiwanym przez jednostkę funduszom z Unii Europejskiej zakupiony został sprzęt ratowniczy i przeciwpożarowy a także niezbędny sprzęt w postaci umundurowania. Ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono m.in. kompletne
umundurowanie wyjściowe dla orkiestry i drużyny kobiecej.

W grudniu 2010 jednostka z Miedźna jest gospodarzem zebrania Zarządów jednostek całego powiatu zwołanego przez Zarząd Powiatowy O.S.P w celu podsumowania całorocznej działalności.

8 maja 2011 roku w Miedźnie odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. W uroczystości udział wzięły 44 jednostki z całego powiatu oraz liczne delegacje władz gminnych i powiatowych.

12 grudnia 2011 mamy zaszczyt gościć Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Katowicach na wyjazdowym posiedzeniu. Obecnością nas zaszczycili:

- wiceprezes Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie - senator gen. Zbigniew Meres,

- zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - gen. Skulich,

- wiceprezes Związku Wojewódzkiego OSP RP - gen. Buk

- Komendant Wojewódzki PSP - gen. Marek Rączka

Oraz członkowie Zarządu Wojewódzkiego, Zarządu Powiatowego OSP RP, Starostwa, Gminy i samorządu.

W latach 2003 - 2012 zarząd O.S.P. przeprowadził liczne remonty strażnicy. Wyremontowano salę balowo - widowiskową oraz zaplecze kuchenne i samą kuchnie, wyremontowano również świetlicę w której odbywają się próby orkiestry oraz pomieszczenia garażowe i tzw. pomieszczenia „gościnne”. Wymieniono balustradę schodów, zamontowano klimatyzację. Wybudowano również altanę. W ostatnim czasie wykonane zostało docieplenie budynku i wykonano nową elewację, odnowiono również bramy garażowe oraz pomalowano dach. W toku przeprowadzonych remontów nasza strażnica staje się jedną z nowocześniejszych w powiecie. Duży wpływ na taki stan rzeczy miała i ma społeczna praca braci strażackiej.

Druhowie naszej jednostki sprawują czynne funkcje w strukturach gminnych i powiatowych straży pożarnej. Od roku 2001 stanowisko Komendanta Gminnego sprawuje prezes O.S.P. Miedźno druh Marek

Trocha. Prezesem Gminnym O.S.P jest druh Andrzej Szczypiór. Zastępcą Prezesa Gminnego jest druh Leszek Idasz a przewodniczącym gminnej komisji rewizyjnej jest druh Marian Szewczyk. W grudniu 2011 na Zjeździe Powiatowym OSP w skład zarządu wszedł druh Marek Trocha, który piastuje funkcję wiceprezesa Zarządu Powiatowego O.S.P. Druhowie O.S.P. w Miedźnie sprawują również najważniejsze funkcje w organach administracyjnych Gminy Miedźno oraz innych jednostkach działających na terenie Gminy.

O wysokim przygotowaniu bojowym jednostki świadczą bardzo dobre wyniki osiągane przez drużyny O.S.P Miedźno (tak męską, jak i żeńską) w gminnych i powiatowych zawodach sportowo - pożarniczych. Przygotowanie takie owocuje w codziennych akcjach niesienia bezinteresownej pomocy mieszkańcom głównie Gminy Miedźno ale i również mieszkańcom powiatu kłobuckiego a w razie potrzeby obywatelom kraju. Kaprysy pogody i złośliwość losu powodują że druhowie naszej jednostki są dobrze przygotowani do - zadań, które w danej sytuacji przed nimi stoją.

Przy O.S.P. Miedźno działa także Orkiestra, która skupia w swych szeregach znaczną ilość młodzieży. Dobre szkolenie przekłada się na sukcesy strażackiej orkiestry, która w ostatnich latach występowała w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas obchodów rocznicowych pułku ułanów walczących pod Mokrą a 17 września 2009 na Jasnej Górze uświetniała uroczystości 70 - tej rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę. W roku 2010 na Powiatowym Przeglądzie Orkiestr w Popowie zajęła III miejsce, w rok później podczas imprezy w Parzymiechach IV miejsce. W ostatnim roku nasza Orkiestra na przeglądzie Orkiestr w Dąbrowie Zielonej zajęła II miejsce.

Kapelmistrzami orkiestry byli w ostatnim czasie: Krzysztof Pijat (od października 2008), obecnie kapelmistrzem jest Andrzej Koronka (od 2010).

Od 12 lutego 2011 roku Zarząd O.S.P Miedźno wygląda następująco:

Prezes - Marek Trocha

Wiceprezes - Zdzisław Bęben

Naczelnik - Leszek Idasz

Zastępca naczelnika - Jacek Trocha

Sekretarz - Piotr Derejczyk

Skarbnik - Grzegorz Pełka

Gospodarz - Paweł Lis

Członkowie zarządu - Władysław Hamara, Wojciech Tałajczyk Komisja Rewizyjna:

Marian Szewczyk - przewodniczący Wiesław Sap, Mirosław Zawada - członkowie.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich strażaków z O.S.P. Miedźno z Zarządem jednostki na czele śmiało możemy patrzeć na jej przyszłość i brać tylko przykład z jej działania w celu ulepszania nie tylko naszej „małej Ojczyzny” ale i całego kraju. Społeczne zaangażowanie na przykładzie jednostki - jubilatki ukazuje, że tej jednostce, tzw. „kryzys ekonomiczny” straszny nie jest i nie będzie.

Grzechem i wyrokiem było zaśpiewać dziś 100 lat a wystarczy jedynie życzyć strażackiej społeczności w Miedźnie dalszej wytrwałości, zaangażowania i podtrzymania bojowego ducha... :)

Od 28 lutego 2015 roku Zarząd O.S.P Miedźno wygląda następująco:
Prezes - Leszek Idasz
Wiceprezes - Wojciech Tałajczyk
Naczelnik - Stanisław Wolny 
Zastępca naczelnika - Kamil Idasz
Sekretarz - Izabela Pietrzak
Skarbnik - Rafał Chłą 
Gospodarz - Michał Zawada

Kronikarz - Paula Sap-Trzepizur

Członkowie zarządu - Zdzisław Bęben

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Marian Szewczyk 

Sekretarz - Wiesław Sap

Członek- Mirosław Zawada

Dołącz do nas
Google+