OSP Stary Cykarzew
Bezpieczne żniwa - co należy wiedzieć.

Bezpieczne żniwa - co należy wiedzieć.

Corocznym problemem straży pożarnej podczas prac żniwnych są pożary zboża na pniu, rżysk oraz pozostałości roślinnych. Podczas tych prac, przy zbiorze palnych płodów rolnych osoby odpowiedzialne za pracę sprzętu, maszyn i pojazdów są obowiązane zapewnić bezpieczeństwo pożarowe.

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa przy obsłudze ciągników, kombajnów pracujących zarówno na polu jak również przewożących zboża, siano czy słomę jest zakaz palenia tytoniu.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , z dnia 21 kwietnia 2006r.(Dz.U.nr 80, poz.563), w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów , podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

- stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;

- stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;

- ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;

- zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

- zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

- przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

- wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie nie jest dopuszczalne.

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne.

Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1 000 m2 lub kubatury 5000 m3.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

- od budynków wykonanych z materiałów:

          palnych - 30 m,

          niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m;

- od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m;

- od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m;

- od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m;

- między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.

Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Zachowanie tych kilku podstawowych warunków zabezpieczenia prac pozwoli w znacznej mierze ograniczyć powstanie pożarów oraz ich skutki.

 

Źródło

Dołącz do nas
Google+