Kronika

Kronika Strażacka Zbyczyce

Wieś Górki – Zbyczyce jako jedna miejscowość uchwaliła sobie na zebraniu wiejskim, aby założyć Ochotniczą Straż Pożarną. A było to 5 czerwca 1927r. Na tym zebraniu wybrano zarząd, w skład którego weszli:
prezes Władysław Kłosowicz, z-ca: Jan Ligór, skarbnik: Piotr Gorczyczyński, gospodarz Jan Foltyn.
Przewodniczący komisji rewizyjnej Jan Klimas, członkowie Teofil Kosuń i Jan Słomski
Naczelnik straży - Słomski Frańciszek
Z-ca - Stanisław Kłosowicz
Sekretarz - Zygmunt Kolnicki.
Członkowie: Królicki Franciszek, Rajczyk Jan, Niepsuj Bolesław, Niepsuj Stefan, Zaborski Stanisław, Kiebdój Tomasz, Foltyn Jan, Niepsuj Teofil, Niepsuj Bolesław syn Józefa, Gałczyński Jan, Piekarski Jan, Starzec Józef, Klimas Grzegorz, Gorczyczyński Jan syn Tomasza, Gorczyczyński Jan syn Marcina, Madej Maciej, Gałczyński Kazimierz. Uchwała ta została zatwierdzona przez starostwo we Włoszczowie. Pierwszą sikawkę ręczną zakupiono w 1927r.
W 1928r. zakupiono hełmy, toporki, bosaki. Za udział w zawodach w 1928r. straż otrzymała od okręgowego związku we Włoszczowie drabinę przystawną, cztery pasy i cztery topory oraz zamówiła u miejscowych stolarzy wóz pod beczkę na wodę i beczkę drewnianą.
Remizę zaczęto budować w 1934r. i zakończono w 1935r. Była murowana z kamienia. Strażacy byli aktywni, wyjeżdżali do pożarów do Bliżyc, Sokolnik, Ślęzan, Mełchowa, Turzyna, Białej Wielkiej, Nakła, Drochlina. Paliło się często i dużo, nieraz po 4 stodoły.
Co roku odbywały się gminne Zawody Strażackie, w których uczestniczyły członkowie straży ochotniczych: Zbyczyce, Biała Wielka, Lelów, Mełchów, Sokolniki, Drochlin, Dzibice. Ochotnicy brali czynny udział w obchodach kościelnych: Wielkanoc, Boże Ciało, a także w obchodach państwowych.
W 1939r. miały się odbyć zawody strażackie 10 września, lecz plany pokrzyżowała II Wojna Światowa, która wybuchła 1 września.
4 Września palił się Lelów i Zbyczyce. W Zbyczycach spaliło się 50 stodół i obór, 55 domów, a w Lelowie około 105 budynków z oborami i stodołami. Straż nie brała udziału i nie gasiła tych pożarów. Remiza w Zbyczycach się nie uległa spaleniu. Natomiast w Lelowie spaliła się remiza, uratowany sprzęt strażacki z Lelowa przewieziono do remizy w Zbyczycach. W 1940 roku pożarów nie było i straż nie wyjeżdżała. W 1914 r. każdy strażak otrzymał nową legitymację strażacką, która upoważniała go do przemieszczania po Zbyczycach i Lelowie po godzinie policyjnej i zwalniany był z przymusowych robót. Od 1941r. ochotniczą straż nadzoruje burmistrz Gminy Lelów.
Odpowiedzialność za Straż spoczywa w ręku komendanta, który nosi miano „dowódcy plutonu”. W roku 1943 nie pozwolono strażakom przemieszczać się po godzinie policyjnej.Złapani wywożeni byli do rzeszy.Podobnie działo się w roku 1944 - nie wydano pozwolenia strażakom na ćwiczenia. Złamanie zakazu groziłowywozem do przymusowej pracy przy okopach. W roku 1945r. Niemcy opuścili naszą wioskę.Przychodzi wyzwolenie, ochotnicy znów mogą organizować ćwiczenia, biorą udział w uroczystościach kościelnych( Wielkanoc, Rezurekcja, Boże Ciało), a także w uroczystościach państwowych, np. 1 maja i 22 lipca Strażacy brali czynny udział w dużym pożarze w Białej Wielkiej, który wybuchł 20.04..1947r. i spaliły się 22 domy, 18 stodół, szopy i obory.
W 1947r. został zakupiony sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbyczycach w 20. rocznicę powstania straży. Sztandar został poświęcony przez ks. prob. Józefa Tarnowskiego.W tym czasie w Zarządzie byli :
Prezes – Edmunt Kłosowicz
Kom. Rejonowy – Frańciszek Słomski
Z-ca kom. – Frańciszek Królicki
Sekretarz - Władysław Włodarski
Skarbnik - Antoni Zaborski
Gospodarz – Jan Piekarski
W roku 1948 zarząd planuje kupno najbardziej potrzebnych narzędzi strażackich: beczka na kółkach gumowych i wóz na sikawkę.Wóz na łożyskach, kołach gumowych i resorach był wykonany przez stolarza i kowala Stanisława Porady w Białej Wielkiej. W roku 1951straż brała udział w obchodach świąt państwowych 1 maja i 22 lipca oraz w uroczystościach kościelnych. w tym roku rozpoczęto warty pożarnicze czyli strażowanie. W roku 1951 nie było żadnych pożarów, tylko odbywają się ćwiczenia. W roku 1953 odbyły się zawody strażackie, w których straż w Zbyczycach zajęła I miejsce, za które otrzymała 3 odcinki węża tłocznego i syrenę ręczną. Wreszcie trąbkę alarmową zastąpiono syreną ręczną.
W roku 1957 zgodnie z pismem powiatowej komendy straży pożarnych we Włoszczowie przysłano zawiadomienie o terminie walnego zebrania na 30.11.1957r. Na tym zebraniu został zatwierdzony nowy statut OSP oraz wybrano nowy zarząd OSP w skład którego weszli :
Prezes OSP - Ordowski Stanisław
Naczelnik OSP i I Wiceprezes - Klimas Grzegorz
II Wiceprezes - Gadnicki Frańciszek
Sekretarz – Królicki Jan
Skarbnik – Kłosowicz Edward
Gospodarz – Pałęga Ignacy
Przedstawiciel Gromadzkiej Rady Narodowej - Gałczyński Jan
członek zarządu – Mucha Stanisłąw i Kiebdój Józef
Do komisji rewizyjnej wybrano :
Przewodniczący – Zasuń Jan
Członek - Klimas Jan i Adamczyk Stanisław
a w zastępstwie Gul Stanisław i Gorczyczyński Zygmunt
Rok 1958 zaczął się pomyślnie -zebrano pieniądze na nową motopompę. Motopompa została osobiście zamówiona przez zarząd OSP Zbyczyce w Wytwórni Sprzętów Mechanicznych w Bielsku Białej. Pieniądze zebrane wpłacono na ich konto sumę 14750 zł
Postanowiono przeszkolić mechanika do obsługi motopompy na 14 dniowym kursie, który odbył się w Wieliczce. Na kurs pojechał strażak Gorczyczyński Antoni. Motopompę otrzymaliśmy w końcu lutego 1958r.
W dniu 6 lipca 1958r. odbyło się poświęcenie motopompy wraz z zabawą taneczną.Poświęcenia dokonał ksiądz kanonik Widłak Władysław.Obecna była orkiestra z Białej Wielkiej oraz straże z Białej Wielkiej, Lelowa, Mełchowa, Podlesia, Szczekocin.
Również w 1958r. sprzedano wóz konny, na którym była wożona sikawka ręczna, służył on przez 10 lat. Na to miejsce został zamówiony wóz konny, przystosowany pod nową motopompę.Sprzęt gaśniczy wykonany został w POM-ie w Seceminie. Po sprowadzeniu wozu z POM-u z Secemina do remizy, załadowano do niego sprzęt bojowy, by w każdej chwili był gotów do wyjazdu.
W 1958r. rozpoczęła się elektryfikacja wsi Zbyczyce, część remizy wydzierżawiono na potrzeby elektryfikacji wsi.
W dniu 29.04.1959r. został przeprowadzony alarm ćwiczebny o godzinie 0.03. na polecenie przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej ob. Soji Tadeusza i komendanta Milicji Obywatelskiej ob. Bąbka Henryka. Ćwiczenia wypadły pomyślnie.
Na posiedzeniu Zarządu zrezygnował ze skarbnika Kłosowicz Edward. Na jego miejsce został powołany Gorzkowski Jan. Straż brała udział w uroczystościach kościelnych Wielkanocy i święta Bożego Ciała oraz w uroczystościach państwowych t.j. święta 1 maja i w dniu 6 września w odsłonięciu pamiątkowej tablicy poległych mieszkańców Lelowa w pierwszych dniach wojny 1939r. i w uczczeniu pamięci poległych żołnierzy na cmentarzu wojskowym.

2012-04-20_143315.jpg

Założenie OSP w Zbyczycach dnia 5 czerwca 1927r.

Pierwszy zarząd : Prezes Kłosowicz Władysław wz. Ligór Jan
Naczelnik Słomski Franciszek wz. Kłosowicz Stanisław
Sekretarz Królicki Zygmunt
Skarbnik Gorczyczyński Piotr
Gospodarz Foltyn Jan
Komisja rewizyjna Przewodniczący Klimas Jan
Członkowie : Kosuń Teofil i Słomski Jan

W 1928r. Prezes straży Kłosowicz Władysław zrzekł się z funkcji prezesa i na jego miejsce prezesem wybrano jego zastępcę : Ligór Jan

W 1929r. wystąpił ze straży zastępca naczelnika Kłosowicz Stanisław i na zastępcę naczelnik

a został mianowany Gadnicki Jan

W 1930r. Naczelnik Słomski Franciszek ustępuje ze swojego stanowiska i na naczelnika wybrano Kłosowicza Stanisława a na zastępcę Królickiego Antoniego a zarząd pozostał ten sam

W 1934r. Na Naczelnika ponownie wybrano Słomskiego Franciszka.

W 1935r. Wybrano nowy zarząd Prezes Gorzkowski Ignacy
Vice Prezes Naczelnik Słomski Franciszek
Z-ca Naczelnika Królicki Antoni
Sekretarz Rajczyk Jan i Kólnicki Zygmunt
Skarbnik Gorczyczyński Piotr
Gospodarz Ordowski Feliks

W 1938r. Wybrano nowy zarząd Prezesem został Musiał Bolesław
Naczelnik Słomski Franciszek
Z-ca Naczelnika Królicki Antoni
Sekretarz Włodarski Jan, syn Ignacego
Skarbnik Gorczyczyński Piotr
Gospodarz Królcki Jan, syn Jacentego
W 1940r. Zarząd pozostał ten sam.

W 1941r. Zaszły zmiany, Strażą rządzi burmistrz gminy lelów, za straż odpowiada komendant gminny j

ako dowódca plutonu.

W 1947r. Prezesem Straży został Kłosowicz Edmunt
Komendant rejonowy i komendant straży Słomski Franciszek
Z-ca Naczelnika Królicki Franciszek
Sekretarz Włodarski Władysław
Skarbnik Zaborski Antoni
Gospodarz Piekarski Jan

W 1957r. Wybrano nowy zarząd Prezes Ordowski Stanisław
Vice Prezes i Naczelnik Klimas Grzegorz
Z-ca Naczelnika Gadnicki Franciszek
Sekretarz Królicki Jan
Skarbnik Kłosowicz Edward
Gospodarz Pałęga Ignacy
Komisja Rewizyjna Przewodniczący Zasuń Jan
Członkowie Klimas Jan, Adamczyk Stanisław, Gól Stanisław, Gorczyczyński Zygmunt
Wybrano również przedstawicieli do Gminnej Rady Narodowej : Gałczyński Jan, Mucha Stanisław, Kiebdój Józef.

W 1959r. Skarbnik Kłosowicz Edward złożył rezygnację a na jego miejsce został powołany przez zarząd Gorzkowski Jan. Zmieniono komisję rewizyjną i wybrano na przewodniczącego : Włodarski Władysław, członek Madej Maciej i Gałczyński Kazimierz.

W 1963r. Na zebraniu OSP został wybrany nowy zarząd :
Prezes Klimas Grzegorz
Naczelnik Foltyn Jan, syn Jana
Z-ca Naczelnika Gorczyczyński Zygmunt
Sekretarz Królicki Jan
Skarbnik Gorzkowski Jan
Gospodarz Pałęga Ignacy
Członek zarządu Klimas Jan syn Jana
Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Włodarski Władysław
Członek Mucha Jan i Kłosowicz Jan syn Walentego

W 1964r. Na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd
Prezes Klimas Grzegorz
Naczelnik Królicki Jan
Z-ca Naczelnika Włodarski Franciszek syn Grzegorza
Sekretarz Gadnicki Franciszek
Skarbnik Gorzkowski Jan
Gospodarz Pałęga Ignacy
Członek zarządu Klimas Jan syn Jana
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Włodarski Władysław
Członek Mucha Jan i Kłosowicz Jan

W 1972r. wybrano nowy zarząd Prezes Klimas Jan syn Jana
Vice Prezes Naczelnik Gadnicki Franciszek
Z-ca Naczelnika Gorczyczyński Jan syn Jana
Skarbnik Gorzkowski Jan
Sekretarz Królicki Jan
Gospodarz Madej Maciej
Członek zarządu i przedstawiciel do Prezydium Gminnej Rady Kłosowicz Edward i Przedstawicielka Kobiet Królicka Helena.
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Kania Zygmunt
Członek Gałczyński Jan, Mucha Franciszek, Kłosowicz Jan i Mucha Stanisław.

W 1976r. na zebraniu walnym wybrano zarząd
Prezes Klimas Jan syn Jana
Vice Prezes Naczelnik Gadnicki Franciszek
Z-ca Naczelnika Zasuń Jan-Andrzej
Sekretarz Królicki Jan

Skarbnik Gorzkowski Jan
Gospodarz Madej Maciej
Przedstawiciel GRN Gałczyński Jan syn Kazimierza
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Włodarski Władysław
Członek Klimas Antoni i Gorczyczyński Antoni

W 1981r. Zmieniono tylko Komisję Rewizyjną
Przewodniczący Włodarski Władysław
Członek Gorczyczyński Marek i Mucha Krzysztof

W 1982r. na walnym zebraniu wybrano zarząd
Prezes Klimas Jan syn Jana
Vice Prezes Naczelnik Gadnicki Franciszek
Z-ca Naczelnika Zasuń Jan syn Jana
Sekretarz Królicki Jan
Skarbnik Gorzkowski Jan
Gospodarz Gorczyczyński Antoni
Przedstawiciel GRN Gałczyński Jan Syn Kazimierza
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Włodarski Władysław
Członek Gorczyczyński Jan i Zaborski Alojzy

W 1983r. Zmieniono Prezesa Klimasa Jana na Włodarskiego Władysława

W 1984r. Wybrano nowego prezesa Włodarskiego Józefa

W 1985r. Na walnym zebraniu wybrano zarząd
Prezes Włodarski Hieronim
Vice Prezes Naczelnik Gadnicki Franciszek
Z-ca Naczelnika Zasuń Jan syn Jana
Sekretarz Królicki Jan
Skarbnik Gorzkowski Jan
Gospodarz, członek zarządu Madej Kazimierz
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Gorczyczyński Antoni
Członek Mucha Krzysztof i Kłosowicz Kazimierz

W 1987r. po odejściu św. Pamięci skarbnika Gorzkowskiego Jana na Skarbnika wybrano Zasunia Jana syna Jana

W 1989r. Na zebraniu został zmieniony Z-ca Naczelnika Zasuń Jan syn Jana na Gorzkowskiego Roberta.

W 1992r. Na zebraniu zmieniono gospodarza z Madeja Kazimierza na Królickiego Piotra.

W 1996r. Na walnym zebraniu wybrano zarząd
Prezes Królicki Piotr
Vice Prezes Naczelnik Gorzkowski Krzysztof
Z-ca Naczelnika Derejczyk Leszek
Sekretarz Zaborski Piotr
Skarbnik Włodarski Hieronim
Gospodarz, członek zarządu Madej Kazimierz
Kronikarz Królicki Jan
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Kłosowicz Kazimierz
Członek Ćwiek Mirosław i Kaczyński Andrzej

W 2001r. Na zebraniu walnym wybrano nowy zarząd
Prezes Derejczyk Leszek
Vice Prezes Naczelnik Gorzkowski Krzysztof
Z-ca Naczelnika Zaborski Piotr
Sekretarz Słonkiewicz Krzysztof
Skarbnik Włodarski Hieronim
Gospodarz, Członek zarządu Ćwiek Mirosław
Kronikarz Królicki Jan
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Zasuń Jan
Członek Klimas Wiesław i Madej Kazimierz

W 2006r. Na zebraniu walnym wybrano nowy zarząd

Prezes Treściński Dariusz
Vice Prezes Naczelnik Włodarski Tomasz
Z-ca Naczelnika Zaborski Piotr
Sekretarz Gorzkowski Krzysztof
Skarbnik Włodarski Hieronim
Gospodarz, członek zarządu Klimas Zdzisław
Kronikarz Królicki Jan
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Gorzcyczyński Marek
Członek Gorzkowski Robert i Zaborski Marcin

W 2011r. Na zebraniu walnym wybrano nowy zarząd
Prezes Zaborski Robert
Vice Prezes Naczelnik Zaborski Piotr
Sekretarz Soja Marcin
Skarbnik Włodarski Hieronim
Gospodarz, członek zarządu Kaczyński Szymon
Kronikarz Królicki Jan
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Ślęzak Adrian
Członek Włodarski Grzegorz i Zaborski Marcin

 

Dołącz do nas
Google+