OSP Łęg
12 czerwca 2013 – ALARM PRZECIWPOWODZIOWY !!!

12 czerwca 2013 – ALARM PRZECIWPOWODZIOWY !!!

Z dniem 11 czerwca 2013 od godziny 22.00 wprowadzony został ALARM PRZECIWPOWODZIOWY na terenie powiatu częstochowskiego . W chwili obecnej stan wody na Warcie przekracza stan alarmowy i ciągle rośnie. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć gdy przepełni się zbiornik retencyjny w Poraju.

ZARZĄDZENIE NR 20 /2013

z dnia 11 czerwca 2013

w sprawie ogłoszenia stanu alarmu przeciwpowodziowego

na terenie powiatu częstochowskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595),

zarządzam co następuje:

W związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na obszarze powiatu częstochowskiego oraz przekroczeniem na terenie powiatu stanów alarmowych na podstawowych ciekach wodnych, ogłaszam z dniem 11 czerwca 2013 roku od godz. 22.00 aż do odwołania stan alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu częstochowskiego

§ 1

1. Zobowiązuję Zastępcę Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do wprowadzenia dyżurów i realizacji zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

2. Polecam kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży podejmowanie niezbędnych, przewidzianych prawem czynności operacyjnych dla zminimalizowania zagrożenia dla życia i zdrowia ludności, inwentarza, dobytku i mienia.

3. Polecam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich:
- zapewnić całodobową gotowość do wydawania wyposażenia z Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego,
- niezwłocznie przekazać niniejsze zarządzenie do właściwych urzędów gmin oraz dla służb odpowiedzialnych za ochronę ludności powiatu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

 

Dołącz do nas
Google+