Ochotnicza Straż Pożarna w Ulesiu założona została w 1928r. Inicjatorami jej założenia byli: ówczesny Dziedzic Ulesia p. Tymowski Jarosław, nauczyciel tutejszej szkoły p. Żak, oraz mieszkańcy wsi. Z datków społeczeństwa oraz wsparcia finansowego Dziedzica już w 1929r. zakupiono sikawkę ręczną, jeden odcinek węża ssawnego, jeden odcinek węża tłocznego i beczkowóz.

Sprzęt ten przechowywany był w opróżnionej kuźni Dziedzica Tymowskiego, który funkcję prezesa OSP sprawował do zakończenia II wojny światowej – 1945r.

W latach okupacji jednostka nie miała warunków rozwoju, dopiero po wyzwoleniu wzmożono wysiłki w kierunku kultywowania działań jednostki.

W 1947r., dzięki chojności mieszkańców wsi, którzy przkazali datki i pomogli sfinansować budowę strażnicy, została wzniesiona i przekazana do użytku, na potrzeby jednostki drewniana remiza strażacka.

Rok 1959 – dochody z organizowanych przez członków jednostki zabaw tanecznych pozwoliły na zakup motopompy M-200 oraz węży i ubrań bojowych.

Doceniając rozwój i zaangażowanie jednostki w ochronę przeciwpożarową oraz udział w czynach społecznych, w 1969 roku Komenda Powiatowa w Radomsku wyposażyła jednostkę w motopompę typu M-800 oraz przyczepę ciągnikową.

W latach 1964-68 wybudowany został tzw. Dom Ludowy, w którym - na piętrze - mieścił się Klub Młodego Rolnika oraz sala widowiskowa z zapleczem gospodarczym przeznaczona na potrzeby OSP. Na parterze zaś - zlewnia mleka oraz sklep spożywczy GS ,,SCH’’ w Dąbrowie Zielonej. Fundusze na budowę pochodziły z dotacji Kółek i Organizacji Rolniczych, Wydziału Rolnictwa Urzędu Powiatowego w Radomsku, Rozwoju Spółdzielczości Mleczarskiej oraz Spółdzielni Samopomocowych. W pracach budowlanych i wykończeniowych brali udział druhowie OSP oraz społeczeństwo Ulesia.

W dniu 5 marca 1968r. na posiedzeniu Zarządu OSP w Ulesiu wypłynęła myśl spośród członków Zarządu, aby zakupić sztandar dla jednostki OSP Ulesie. Myśl ta została przyjęta z zadowoleniem. Pierwszymi poczynionymi krokami było zamówienie wykonania sztandaru u sióstr zakonnych w klasztorze Św. Anny. W tym czasie Zarząd zajął sie pozostałymi sprawami związanymi z wykonaniem sztandaru.

Przekazania sztandaru dokonano podczas obchodów 40-lecia jednostki, które miały miejsce 12 maja 1968r. Na jubileusz zaproszono okoliczne jednostki OSP, władze terenowe i powiatowe oraz czynniki polityczne. Otwarcia dokonał prezes Zarządu dh Głusek Stanisław, który powitał przybyłych gości i okoliczne jednostki OSP.

Przekazania sztandaru dokonał przewodniczący P.G.R.N. w Dąbrowie Zielonej - Muszczak Marian. Po ceremonii przekazania sztandaru, 20 druhów otrzymało odznaczenia za wysługę lat. Uhonorowania dokonał prezes Powiatowego Zarządu OSP w Radomsku - Czesław Zbierański.

Na początku lat 70-tych druhowie zbierali środki i gromadzili materiał na budowę garaży. W lipcu 1971r. garaże zostały przekazane do użytku.

W roku 1978 z okazji jubileuszu 50-lecia powstania jednostki Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Koniecpolu przydzieliła jubilatce samochód pożarniczy marki Żuk.

Trzy lata później tj. w roku 1981 Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Koniecpolu przekazała ochotnikom z Ulesia drugi samochód bojowy - Star 25.

W roku 1993 nastąpiła zamiana samochodu Star 25 na nieco nowszy, a zarazem młodszy samochód - Star 28.

1995r. Przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu remizy oraz garażu.

Uchwała wiejska z zebrania odbytego w dniu 23 listopada 1995r. w Sali Domu Ludowego wsi Ulesie, treści następującej:

Mieszkańcy sołectwa Ulesie przekazują działkę ziemi Nr 306 o pow. 0,84 ha i działkę ziemi Nr 804 o pow. 0,20 ha nieodpłatnie w wieczyste użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu, wraz z budynkami, to jest cały Dom Ludowy z zapleczem, oraz garaż Straży Pożarnej w Ulesiu.

Nadmienia się że działka Nr 306 została przekazana społeczeństwu Ulesia, przez ówczesnego dziedzica pana Jarosława Tymowskiego w latach 1920-tych za wyrządzone szkody podczas polowań.

Natomiast działka Nr 804 (sadzawka) została wydzielona jako wodopój dla bydła przy parcelacji pastwisk ogólnych w latach 1940-tych.

Jednocześnie zobowiązuje się zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej do corocznego zdania sprawozdania finansowo-gospodarczego.

Zobowiązuje się również Ochotniczą Straż Pożarną w Ulesiu, że w przypadku likwidacji OSP działki wraz z zabudowaniami muszą być przekazane społeczeństwu wsi Ulesie.

W roku 1997 dzięki staraniom wcześniejszego zarządu, ówczesnego wójta Henryka Sobela oraz Komendanta Gminnego - druha Stanisława Muszczaka zakupiono podwozie Stara 266. Środki na zakup pochodziły z funduszy własnych jednostki oraz Rady Sołeckiej wsi, natomiast koszty karosacji i wyposażenia samochodu pokryte zostały częściowo z budżetu Gminy, a część pozyskano z Zarządu Głównego ZOSP RP za pośrednictwem Zarządu Wojewódzkiego w Częstochowie. Samochód przekazano jednostce 20 lipca 1997r.

W 1998r. dla uczczenia jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu strażacy-ochotnicy przed remizą OSP wybudowali kapliczkę z figurą swojego patrona - Św. Floriana.

Przecięcia wstęgi dokonali: wójt Henryk Sobel, komendant gminny Stanisław Muszczak oraz sołtys Jan Pilis. Kapliczkę poświęcił ksiądz proboszcz Honorat Nowak, sponsor i ofiarodawca figurki patrona strażaków.

Po uroczystej Mszy Świętej polowej odprawionej przed strażnicą, członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP – Ryszard Wudarczyk udekorował sztandar jednostki medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa’’. Podobne odznaczenia, a także ,,Strażak Wzorowy’’ i ,,Za wysługę lat’’ otrzymało 30 druhów. Uroczystość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dąbrowy Zielonej pod batutą kapelmistrza Jana Piątkowskiego.

W dniu 4 listopada 1998r. Decyzją Komendanta Głównego PSP nr 8/61 jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dnia 17 czerwca 2004r. dzięki staraniom byłego zarządu zakupiono w Chełmnie samochód pożarniczy Mercedes LF 409. Środki na zakup wozu bojowego pochodziły w większości z funduszy własnych jednostki, pozostałą sumę otrzymano z Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej. Po zakupie kolejnego wozu bojowego, wysłużonego Żuka Druhowie z Ulesia przekazali do OSP Borowce.

3 maja 2008r. Ochotnicza Straż Pożarna w Ulesiu obchodziła jubileusz 80-lecia powstania jednostki. Dla uczczenia tak pięknego jubileuszu ochotnicy z Ulesia postanowili wymienić stary zniszczały już sztandar na nowy. Poczęto więc kroki w tym kierunku i zwrócono się z prośbą do Zarządu Gminnego ZOSP RP o pomoc finansową na zakup nowego sztandaru.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Zarządu Gminnego ZOSP RP w Dąbrowie Zielonej podpisano umowę z panią Elżbietą Jachimską ,,Haft Artystyczny’’ w sprawie wykonania nowego sztandaru, trzech szarf związkowych, oraz kompletnego drzewca dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu. Uroczystość 80-lecia i przekazania nowego sztandaru poprzedziła uroczysta Masza Święta polowa odprawiona przez księdza proboszcza Honorata Nowaka w asyście kapelana diecezji częstochowskiej ks. Sławomira Galasińskiego i prefekta ks. Piotra Sowy, którzy dokonali poświęcenia nowego sztandaru.

Wręczenia nowego sztandaru dokonał członek ZG ZOSP RP, wiceprezes ZOW ZOSP RP Województwa Śląskiego Ireneusz Skubis. Uroczystość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Zielonej pod kierownictwem pani Lilli Deski, oraz batutą kapelmistrza Marka Limanowskiego.

Dołącz do nas
Google+