Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle-Jaworniku - historia

Wstęp

Dzielnice Wisły, jak Obłaziec, Gahura, Bucznik, Kiczera, Przelacz, Osiedle Zdejszy, Łaski i przyległe ulice do Jawornika stanowią rejon działalności OSP Jawornik.
Pierwsze zagospodarowanie części Obłaźca, Gahury, Jawornika następują około 350 lat temu. Przystąpiono do zagospodarowania hal na cele hodowli owiec i bydła, a następnie do gospodarki rolnej.
Budownictwo osiedlowe zgrupowane było po kilka gospodarstw rodzinnych, zabudowa drewniana, chaty kurne kryte gontem, piec z otwartym paleniskiem i tak zwana ,,nolepa".
Rozwuj budownictwa mieszkalnego i zabudowy gospodarczej stwarzał coraz większe zagrożenie pożarowe i powodziowe, jako że zabudowa odbywała sie w pobliżu nieuregulowanych potoków - w czasie powodzi rwących i porywających domostwa oraz dobytek. Obrona przed żywiołem była nieskoordynowana, co prowadziło do niejednej trgedi rodzinnej.
Tak powstał pomysł i potrzeba organizowania ochotniczej straży pożarnej na terenie Jawornika. Potrzeba założenia straży powstała już w latach przed I wojną światową, lecz wojna plan ten odsunęła na później z uwagi na powołanie ludzi młodych do wojska austriackiego, wynikłą stąd biędę, choroby oraz niesprzyjające warunki gospodarczo-polityczne, działanie plebiscytowe i ruchy wojskowe ze strony CSR w latch 1920-tych.
Dopiero unormowanie granicy Polsko-CSR na terenia sąsiadujęcych z Jawornikiem sprawiło, że społeczność jawornicka powróciła do potrzeby założenia OSP na terenie tej dzielnicy wiślańskiej. Wisła miała już jednostkę OSP, lecz wówczas było to niewystarczające dla takiej dużej obszarowo gminy; drogi dojazdowe bite, odległości wielkie, środki alarmowe wg zasad średniowecznych, transport pociągowy to konie; całość nie sprzyjała szybkiej akcji gaśniczej czy powodziowej.
Założycielami jednostki OSP Wisła-Jawornik, bo taką nazwę otrzymuje, było kilkunastu młodych wiekiem ochotników, których zorganizował i przysposobił do zadań w OSP Jawornik kierownik szkoły wydziałowej w Jaworniku - Pan Jerzy Niemiec, oficer Wojska Polskiego i pożarnictwa, pierwszy aresztowany przez Gestapo na terenie Wisły, następnie więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zginął w 1940 r.

Założyciele OSP Wisła-Jawornik 13.05.1926 r.

Prezes:    Niemiec Jerzy     kier. szkoły

Naczelnik:     Czyż Jerzy     robotnik

Członkowie:     Cieślar Jan     rolnik
         Cieślar Jan    rolnik
        Czyż Paweł    rolnik
         Konderla Jan    rolnik
         Pilch Andrzej   rolnik
         Pilch Jerzy     rolnik

Zarząd OSP oraz członkowie czynni i wspierający przystąpili do natychmistowej działalności organizacyjnej. Ze składek własnych i skromnnej dotacji z Urzędu Gminnego w Wiśle nabyli ręczną sikawkę dwucylindrową na podwoziu kołowym przystosowaną do zaprzęgu konnego; była w służbie OSP do 1967 r. nabyto część węży tłocznych i zsawnych, umundurowanie drelichowe i za własne pieniądze mundury wyjściowe, hełmy, czapki, pasy, toporki i inny osprzęt. Przystąpiono wspólnie z Kółkiem Rolniczym w Jaworniku do budowy remizy na sprzęt rolniczy i strażacki.
Remizę oddano do użytku w 1928 r. Obiekt ten istnieje nadal, spełniając swoją rolę.
Swoje pierwsze 10-lecie działalności w roku 1936 obchodzono 5.07.1936 r. w sposób bardzo uroczysty. W roku jubileuszowym jednostka zrzeszała 20 członków czynnych, 2 honorowych i 12 wspierających . Majątek straży wyceniono na 7.459 zł.
W latach 1937-38 prowadzone są rozmowy o nabycie przez OSP Jawornik motopompy mechanicznej produkcji firmy Oschner w Bielsku; koszt tejże miał wynosić 2.800 zł.,co stanowiło niebagatelny wydatek.

 

czlonkowieosp1938.jpg

1938r.: Członkowie OSP Wisła-Jawornik w czasie przekazania pierwszej motopompy.

Dopiero pomoc finasowa z wojewódzkiego Zarządu OSP, dotacja Urzędu Gminy stworzyły warunki do zrealizowania zakupu. Miało to miejsce 4.07.1938 r. Przyjęcie nowej motopompy wraz z osprzętem nastąpiło 28.07.1938 r.
W związku z przesunięciem granicy Polski do Bogumina i pod Ostrawę Straż Graniczna opuściła placówkę w Wiśle - Jaworniku i został zwolniony jedyny tutaj telefon. Zarząd OSP uchwałą zebrania i pismem z 2.04.1939 r. zwrócił się do Urzędu poczty w Wiśle o zainstalowaniu tegoż numeru telefonicznego w pana Drozda Wisła - Jawornik nr 655. Koszty przeniesienia telefonu pokryły OSP i Kółko Rolnicze jako korzystający po połowie, co zostało przez UP w Wiśle uwzględnione.
Rok 1939 - wybuch wojny wydaje sie nieunikniony, idą dyrektywy i zarządzenia o przygotowaniu sprzętu, umundurowania, okucia kół przy sikawce itd. oraz dane osobowe strażaków mogących na wypadek mobilizacji przejąć działaność straży.Zapisy w książce protokołów Walnych Zebrań OSP kończą się dnia 19 marca 1939 r. zaś w protokole pracy zarządu z dniem 9.07.1939 r.
Działaność OSP Wisła - Jawornik na okres okupacji została zawieszona zarządzeniami okupanta. Książka nosi zapis:

Protokół

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle - Jaworniku odbytego w dniu 19 marca 1939 r. o godz. 14:00 w miejscowej szkole powszechnej był protokołem ostatnim w roku 1939 r. a to z powodu, że pamiętnego czasu 1 września Polska została napadnięta przez Niemcy Hitlerowskie nastąpiła wojna trwająca parę lat i obięła prawie całą kulę ziemską i dotknęła swą okropnością nie notowaną w dawnych dziejach ludzkości niemal całe ludy globu ziemskiego.
                              Podpisał

Szymandera Szczepan
Mieszkaniec Wisły
Strażnik Graniczny do 1939 r.

Okres 1939-1945 - Ochotnicza Straż Pożarna wykonuje polecenia władz niemieckich. Komendantem z przydziały zostaje Czyż Jerzy, były komendant OSP Jawornik. Do straży należą osoby starsze pozostające na miejscu. Młodzi nie powrócili z kampanii 1939, zostali wywiezieni na roboty do Niemiec lub się ukrywają i nie mogą sie ujawnić. Komendantem i zarządcą na Wisłę jest Albin Magnusek, który w latach 1945-46 jako Komendant z nadania wukonuje polecenia administracji zarządzającej Gminą.
Zebranie członków OSP Wisła-Jawornik następuje 1.07.1945 roku. Przewodniczył temu zebraniu druh Szymandera Szczepan - komisaryczny Komendant OSP - reaktywując tym samym działalność OSP Wisła-Jawornik. Obecnych było 14 uczestników.

14 kwietnia 1946 roku odbyło się Walne Zebranie Członków OSP Wisła-Jawornik. W wyniku wyborów komendantem oddziałowych zostaje Szymandera Szczepan, zastępcą Słowiok Adam, sekretarzem Niemczyk Korneliusz, gospodarzem Pilch Jan.
Rok później 2.03.1947 r. odbywają się ponowne wybory już członków Zarządu.

Prezesem zostaje Pilch Paweł nr 46, komendatem Drozd Karol nr 655, z-cą komendanta Słowok Adam nr 566, skarbnikiem Czyż Paweł nr 53, sekretarzem Niemczyk Korneliusz, członkami: Pilch Jan nr 25, Cieślar Jan nr 28, Słowiok Paweł nr 1068 i Cieślar Józef nr 48. W skład komisji rewizyjnej weszli druhowie Czyż Jan nr 622, Cieślar Jan nr 50. Głosowanie przeprowadzono w sposób tajny. Na zebraniu tym tj. 2.03.1947 Komendant OSP Dh Szymandera Szczepan składa prośbę o zwolnienie go z pełnienia tej funkcji ze względów zdrowotnych; prośbę tę przyjęto, zaś Dh Szczepanowi Szymanderze złożono serdeczne podziękowanie za pracę w trudnym okresie powojennym.

20.07.1951 r. jednostka obchodzi swój 25-letni jubileusz. Zaproszono sąsiednie OSP oraz gości, były okolicznościowe przemówienia, nastąpiło przekazanie dla OSP sprzętu pożarniczego i odznaczenia dla wyróżniających się strażaków, dokonano przeglądu sprzętu i jednostek, odbyły się ćwiczenia pokazowe z udziałem przybyłych jednostek OSP.
Walne Zebranie członków OSP Wisła-Jawornik dnia 15.09.1957 r. w wyborach tajnych powołuje następujący skład Zarządu:

Prezes:     Karol Drózd        Członkowie:     Pilch Jerzy

Naczelnik:   Słowiok Adam                Cieślar Paweł

Skarbnik:    Czyż Jan                Niemczyk Korneliusz

Komisja rewizyjna:
1. Pezda Jerzy
2. Konderla Jan
3. Cieślar jerzy

W latch 56, 57 zakupiono jedną motopompę typ M 800 wraz z osprzętem, nabyto używany samochów ciężarowy marki ,,Volvo", który mimo przeróbek na samochód pożarniczy nie spełniał pokładanych w nim nadziei. Częste uszkodzenia, awarie, brak części sprawiły, że OSP samochód ten odsprzedała. Następnym wozem był samochód ,,Lublin" z demobilu wojskowego, pojazd został przystosowany do transportu motopompy i sprzętu gaśniczego oraz sekcji gaśniczej. Nowy samochód jednostka otrzymuje w 1976 r., jest to smochód ,,Star 66", beczkowóz wcześniej używany przez Państwową Straż Pożarną o przebiegu 5000 km, przekazany z okacji 50-lecia OSP Wisłą-Jawornik.
Na lata 1950-1975 przypada intensywna walka z powodziami występującymi po kilkakroć w roku, której powodem jest ślamazarnia regulacja potoków oraz pogarszający się stan wałów rzeki Wisły.
Prawie corocznie należy bronić wałów ochronnych na odcinku rzeki wzdłuż przysiółka na Kamieńcu. Potok gahura systematycznie atakuje przy każdym przyborze wód, wielokrotnie zagrożony był przystanek PKP na Obłaźcu i Tartak Obłaziec.

Nasilenie powodziowe i zagrożeń powodziowych wyraźnie zmalało po oddaniu zapory w Wiśle-Czarnem, jednak zagrożenie na potokach stale istnieje, zwłaszcza w czasie tzw. oberwań chmury.

Nie tylko woda i powodzie nękały społeczeństwo i OSP naszego i sąsiednich rejonów. Uczestniczyliśmy kilkaset razy w zmaganiach z ,,czerwonym kurem". Z notatek i protokołów wynika, że były wśród nich poważne zagrożenia dla środowiska, mienia i bytumieszkańców oraz ich życia. Pożar obejść i zabudowań Jana i Jerzego Pilchów, Jawornik 10 (stary numer) inaczej u Kuligów, wybuchł dnia 7.09.1936 r.

W akcji gaśniczej udział brały jednostki OSP z Wisły Centrum, Malinki, Ustronia i Skoczowa. Spłonęły 2 stajnie dla koni, 2 chlewnie, 2 pomieszczenia dla trzody, 1 budynek mieszkalny zamieszkały przez 2 rodziny, szopy w obejściach, wozownia i sprzęt rolniczy, siano i pomniejszy dobytek, uratowano inwentarz, bydło i konie oraz budynek mieszkalny drewniany.

Pożar na Przelaczy na ,,Branculi" wybuchł nocą z 31.10 na 1.11.1983 r. tragedią było to, że wozy pożarnicze nie mogły dotrzeć do sedna pożaru z powodu braku drogi dojazdowej i to z dwóch kierunków. Wodę gaśniczą podawano do miejsca pożaru przez kilka motopomp z uwagi na różnicę poziomu i brak wody na miejscu.

Spłonęło całe miejsce zabudowy drewnianej, ocalał 1 budynek murowany, ale tylko dzięki gnojownicy znajdującej się w zbiornikach gospodarczych, którą wykorzystano do gaszenia pożaru do czasu podania wody gaśniczej

Jednostka OSP Wisłą-Jawornik brała przez 8 dni (sierpień 1993 r.) udział w gaszeniu pożaru leśnego w Kuźni Raciborskie. Sprzęt pozostawał na miejscu zagrożenie i akcji, wymieniano jedynie sekcje gaśnicze raz dziennie.
Do działań w trudnych warunkach wynikających z sytuacji strażak musi mieć odpowiednie przeszkolenie sprawnościowe i techniczne, umiejętność obsługi sprzętu potrzebnego w danej sytuacji. Sprawdzianem umiejętności, jakie posiadają strażacy, są zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, strefowym i krajowym.
W nowej sytuacji administracyjnej nastąpiła reorganizacja zawodów powiatowych i wojewódzkich. Jednostka OSP Wisła-Jawornik, startując na zawodach powiatowych, zajęła 1 miejsce i awans do udziału w zawodach wojewódzkich woj. śląskiego zorganizowanych w Jastrzębiu, gdzie na 24 startujące sekcje, zajeliśmy 9 miejsce. Na podkreślenie zasługuje fakt, że drużyna młodzieżowa 16-18-latków istniejąca przy OSP Jawornik wielokrotnie zajmowała czołowe lokaty, startując w zawodach miejskich w Wiśle i rejonu cieszyńskiego.

Prace kulturalne w OSP

Sala widowiskowa Domu Strażaka OSP Jawornik sprzyjała i nadal sprzyja życiu kulturalnemu. Za okres 26-letniej działalności DS przewinęło się kilkadziesiąt zespołów, występów artystycznych, zebrań organizacji, szkoleń, wesel, itp. Dni Strażaka w OSP obchodzone są corocznie, jak również Andrzejki, rozpoczęcie i zakończenie roku szkoleniowego, organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne dla członków i ich rodzin, odwidzanie jubulatów, wybory samorządowe i do sejmu, prezydenta itp.

Sekcja OSP

 

sekcjaosp.jpg

Kiedy mowa o Domu Strażaka i jego funkcji kulturalnej nie sposób wspomnieć jego powstania.
Już w 1937r. na jednym z zebrań Zarządu OSP Wisła-Jawornik i Zarządu Kółka Rolniczego oraz zespołu młodzieżowego ,,Siła" podjęto uchwałę o potrzebie budowy wsłasnej sali na prowadzenie życia kulturalno-społecznego w jaworniku. Jednak z uwagi na sytuację polityczną w Polsce w 1938r. (sprawa Zaolzia), a następnie okres wojny 1939-1945 plant ten zaczęto realizować dopiero po upływie ponad 20 lat.
Po wielu zachodach, staraniach u władz i przełożonych na zebraniu społeczeństwa Jawornika w dniu 6 stycznia 1970 roku powołano Komitet Budowy Remizy Strażackiej, w skład którego weszli:

Buczek Wiktor     -Naczelnik Mista

Pilch Michał      -przewodniczący SKBRS

Branc Paweł      -sekretarz

Pezda Jerzy      -skarbnik

Bujok Rudorf      -członek prezyd. SKBRS

Krzok Józef       -członek prezydium SKRBS

Cieślar Paweł      -członek komitetu

Zawada F.        -kierownik tartaku Obłaziec

Polok Jan        -członek komitetu

Słowiok Paweł     -członek komitetu

Czyż Władysław    -prezes Kółka Rolniczego

Słowok Helena     -przewodniczący KGW

Gawra Antoni     -przewodniczący Komitetu Osiedlowego

Konderla W.      -działacz Kółka Rolniczego

Konderla Jan     -działacz społeczny

Po wielu trudach, dzięki nieustępliwości społeczeństwa Jawornika i działaczy społecznych oraz członków powołanego Komitetu Bidowy RS uzyskano zgodę na budowę remizy według zatwierdzonego planu budowy w wykonaniu architektów -
państwa Grossów i pana Raszki. Budowę rozpoczęto wiosną 1973r., by za 17 miesięcy, w dniu 13 października oddać do społecznego użytku gotowy budynek.

Koszt inwestycji:

    1. Koszt budowy w całości wg cen z 1974r.        2.750.000 zł
   2. Wkład społeczny, materiałów, robocizny         1.420.000 zł
  4. Inne wpływy, materiały i got.                30.000 zł

Wkład społeczny wynosił około 54%. Znawcy i eksperci stwierdzili, że obiekt wykonany jest nadspodziewanie funkcjonalnie, mieści dwa boksy garażowe z możliwością rozbudowy o 1 garaż z kanałem, pomieszczenia dla działalności OSP, salę z zapleczem gastronomicznym, wykonanie obiektu bardzo dobre od strony technicznej i jakościowej. Do osób, które wniosły największy wkład pracy i organizacyjny przy budowie należeli: Dh Michał Pilch, Paweł Branc, Jan Polok, Jerzy Pezda (zmarł), Józef Krok, kółko Rolnicze z prezesem Czyżem Władysławem, Koło Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą Panią Heleną Słowiok, pan Zawada Franciszek Dyrektor Tartaku Wisła - Obłaziec (zmarł), a przede wszystkim całe społeczeństwo Jawornika, Obłaźca i Wisły oraz osoby reprezentujące urzędy: Urząd Miejski w Wiśle, Urząd Powiatowy w Cieszynie, Urząd Wojewódźki w Katowicach, Komendę Rejonową Straży Pożarnej Rejonowej w Cieszynie i Wojewódźkiej w Katowicach.
Swoje jubileusze OSP Wisła-Jawornik obchodziła: w 1936 r. 10-lecie, następnie co dziesięć lat, wspólnie z 75-lecia OSP Wisła - Centrum, 50-leciem OSP Wisły - Malinki i 50-leciem Wisły - Jawornika, które było obchodzone w 1976 r. - jednostka otrzymuje otrzymuje samochód pożarniczy (beczkowóz) Star 66.

60-lecie OSP to nadanie i przekazanie sztandaru organizacyjnego od społeczeństwa oraz udekorowanie sztandaru Odznaką Zasłużonego dla Woj. Bielskiego.
1966 r. to 70 lat działalności OSP Wisła-Jawornik, z tej okazji dokonuje się przeglądu jednostek wiślańskich z defiladą, udział wzięły sekcje OSP Wisły-Centrum, Malinki, Czarnego i Jednostki Ratownictwa Gaśniczego PSP w Ustroniu-Polanie.
Sztandar jednostki OSP uhonorowany jest Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa, Druh Michał Pilch otrzymuje najwyższe odznaczenie ZOSP, jakim jest Złoty Znak Związku OSP RP w Polsce, odznaczenia otrzymują również inni członkowie OSP Wisła-Jawornik, którzy wyróżnili się swoją pracą i działalnością w szeregach OSP:

1. Jan Pilch         Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa
2. Piotr Pinkas       Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa
3. Jerzy Polok       Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa
4. Józef Troszok   Złoty Medal dla Pożarnictwa
5. Mirosław Bujok   Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa
6. Stanisław Cieślar  Srebrny Medal dla Pożarnictwa

Siedzi: prezes Michał Pilch
Stoją od lewej: Jan Branc, Paweł Branc

 

zarzad1936.jpg

Najbliższy Jubileusz OSP Jawornik obchodzić będzie w 2001 r., będzie to 75-lecie działalności OSP Wisła-Jawornik, na którą to uroczystość naszych członków, sympatyków i społeczeństwo zapraszają Strażacy czynni, wspierający, honorowi a przede wszystkim Wasza - Nasza młodzież zorganizowana w drużynach młodzieżowych.

Stan OSP na dzień 31.12.1999 r. przedstawiał się następująco:

1. Członkowie czynni w wieku od 18 do 65 lat        57 osób
2. Członkowie drużyny młodzieżowej (16-18 lat)       10 osób
3. członkowie dziewczęcej drużyny (16-18 lat)         7 osób

Wyposażenie:

1. Dom Strażaka
2. Samochód pożarniczy                        1
3. Motopompy różnego typu                     5
4. Piła mechaniczna                          1
5. Węże zsawne i tłoczne wg norm obowiązujących w OSP   1

Członkowie Zarządu OSP, wybrani w 1996 r.:

1. Michał pilch          prezes
2. Jan Czyż            naczelnik
3. Sylwester Słowiok      sekretarz
4. Jerzy Polok          skarbnik
5. Paweł Cieślar        gospodarz
6. Jan Pilch           gospodarz
7. Jan Branc           gospodarz
8. Eugeniusz Zwias       członek Zarządu
9. Stanisław Cieślar     kierowca

Komisja Rewizyjna:

1. Jan cieślar          przewodniczący
2. Jan Konderla         zastępca
3. Adam Branc         członek

Skład zarządu OSP Jawornik w latach 1987-1991:

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

PREZES MICHAŁ PILCH
Naczelnik JAN CZYŻ
ZASTĘPCA NACZELNIKA JAN PILCH
SEKRETARZ PAWEŁ BRANC
SKARBNIK JERZY PEZDA
GOSPODARZ JAN POLOK
CZŁONKOWIE ZARZĄDU: JAN BRANC
PAWEŁ CIEŚLAR
JERZY POLOK
EUGENIUSZ ZWIAS

KOMISJA REWIZYJNA w latach 1987-1991

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI JAN KONDERLA
Z-ca Przewodniczącego RUDOLF BUJOK
CZŁONEK KOMISJI JAN PILCH

Skład zarządu OSP Jawornik w latach 1991-1996:

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

PREZES MICHAŁ PILCH
Naczelnik JAN CZYŻ
ZASTĘPCA NACZELNIKA JAN PILCH
SEKRETARZ PAWEŁ BRANC
SKARBNIK JERZY PEZDA
GOSPODARZ JAN POLOK
CZŁONKOWIE ZARZĄDU: JAN BRANC
PAWEŁ CIEŚLAR
JERZY POLOK
EUGENIUSZ ZWIAS

KOMISJA REWIZYJNA w latach 1991-1996

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI JAN PILCH
Z-ca Przewodniczącego JAN KONDERLA
CZŁONEK KOMISJI RUDOLF BUJOK

Skład zarządu OSP Jawornik w latach 1996-2001:

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

PREZES MICHAŁ PILCH
Naczelnik JAN CZYŻ
ZASTĘPCA NACZELNIKA JAN PILCH
SEKRETARZ SYLWESTER SŁOWIOK
SKARBNIK JERZY POLOK
GOSPODARZ PAWEŁ CIEŚLAR
CZŁONKOWIE ZARZĄDU: JAN BRANC
EUGENIUSZ ZWIAS
STANISŁAW CIEŚLAR

KOMISJA REWIZYJNA w latach 1996-2001

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI JAN CIEŚLAR
Z-ca Przewodniczącego JAN KONDERLA
CZŁONEK KOMISJI ADAM BRANC

Skład zarządu OSP Jawornik w latach 2001-2003:

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

PREZES JAN PILCH
Naczelnik JAN CZYŻ
ZASTĘPCA NACZELNIKA STANISŁAW CIEŚLAR
SEKRETARZ SYLWESTER SŁOWIOK
SKARBNIK JERZY POLOK
GOSPODARZ PAWEŁ CIEŚLAR
CZŁONKOWIE ZARZĄDU: JAN BRANC

KOMISJA REWIZYJNA w latach 2001-2003

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI JAN CIEŚLAR
Z-ca Przewodniczącego ADAM BRANC
CZŁONEK KOMISJI MARCIN CIEŚLAR

Skład zarządu OSP Jawornik w latach 2003-2006:

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

PREZES JAN PILCH
Naczelnik JAN CIEŚLAR
ZASTĘPCA NACZELNIKA STANISŁAW CIEŚLAR
SEKRETARZ SYLWESTER SŁOWIOK
SKARBNIK JERZY POLOK
GOSPODARZ PAWEŁ CIEŚLAR
CZŁONKOWIE ZARZĄDU: JAN BRANC

KOMISJA REWIZYJNA w latach 2003-2006

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ADAM BRANC
Z-ca Przewodniczącego BOGUSŁAW SZLAUER
CZŁONEK KOMISJI MARCIN CIEŚLAR

Skład zarządu OSP Jawornik w latach 2006-2011:

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO

PREZES JAN PILCH
Naczelnik JAN CIEŚLAR
ZASTĘPCA NACZELNIKA STANISŁAW CIEŚLAR
SEKRETARZ SYLWESTER SŁOWIOK
SKARBNIK JERZY POLOK
GOSPODARZ PAWEŁ CIEŚLAR
CZŁONKOWIE ZARZĄDU: JAN BRANC

KOMISJA REWIZYJNA w latach 2006-2011

STANOWISKO

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ADAM BRANC
Z-ca Przewodniczącego BOGUSŁAW SZLAUER
CZŁONEK KOMISJI MARCIN CIEŚLAR

 

Dołącz do nas
Google+