OSP Iłownica
Bezpieczny sezon grzewczy 2013/2014

Bezpieczny sezon grzewczy 2013/2014

Informator przygotowany przez Komendę Miejską PSP w Bielsku-Białej, Korporację Kominiarzy Polskich Oddział Cieszyn oraz Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego dla miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego celem przypomnienia podstawowych zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych.

PRZYPOMINAMY!
Przepisy zobowiązujące do przeprowadzania kontroli oraz czyszczenia przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Właściciel, użytkownik mieszkania, budynku mieszkalnego jest zobowiązany do
zapewnienia właściwego stanu technicznego przewodów kominowych (wentylacyjnych,
spalinowych, dymowych). Obowiązek ten wynika z:
1. § 34 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) w którym określono, że w obiektach lub ich
częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego,
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich
użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w
miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3
miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co
najmniej raz na 6 miesięcy.
W ust. 2 § 34 określono, że w obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się
zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa
częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
Ponadto w ust. 3 § 34 określono, że czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby
posiadające kwalifikacje kominiarskie.
art. 62 ust.1 pkt.1 ppkt. c) Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (T.j.: Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz.1623 z późn.zm.) w którym określono, że obiekty budowlane powinny być
BEZPIECZNY SEZON GRZEWCZY 2013/2014
Wspólna kampania Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej, Korporacji Kominiarzy Polskich Oddział Cieszyn
oraz Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego dla miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego celem
przypomnienia podstawowych zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych.
w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co
najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu między innymi stanu technicznego instalacji
gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). W
przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów
budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, kontrola o której mowa powyżej
powinna być przeprowadzona co najmniej dwa razy w roku.
2. § 19 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z
1999r. Nr 74 poz. 836 z późn.zm.) w którym określono, użytkownik lokalu mieszkalnego
wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest
obowiązany:
1) zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową,
2) w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub
mienia - zaniechać użytkowania instalacji gazowej i podjąć stosowne działania zaradcze
oraz poinformować właściwe służby i właściciela o wystąpieniu zagrożenia,
3) systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,
4) informować właściciela budynku o niewłaściwym funkcjonowaniu urządzeń spalinowych,
dymowych lub wentylacyjnych.
W ust. 3 § 19 określono, że użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych
lub spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń
wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych
przepisach.
Ponadto w ust. 1 § 17 określono między innymi, że sposób użytkowania instalacji gazowej
przez użytkownika lokalu powinien eliminować możliwość wydzielania się tlenku węgla
z urządzeń gazowych,
RADZIMY!
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw (m.in.: drewna, oleju opałowego,
gazu ziemnego, gazu propan-butan, węgla), które jest spowodowane brakiem odpowiedniej
ilości tlenu, niezbędnego do całkowitego spalania paliwa. Może to wynikać z braku dopływu
świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie, albo z
powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego
zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, czy też nieprawidłowej pracy przewodów kominowych.
Tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ
oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka
tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do
organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia
prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych
narządów wewnętrznych. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie
ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.
Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność urządzeń grzewczych
lub zakłócenia w pracy przewodów kominowych wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów kominowych może wynikać z:
 niedokonywania kontroli przewodów kominowych
 braku konserwacji, w tym czyszczenia przewodów kominowych
 wad konstrukcyjnych/uszkodzeń ponad dachem, nieprawidłowym wyprowadzeniem
przewodów kominowych nieocieplonymi rurami ponad dachem. Zastosowaniem
materiałów nie zgodnych z PN do budowy przewodów kominowych
 niedostosowania istniejącego systemu wentylacji nawiewnej do standardów szczelności
stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe
 z niewłaściwej termomodernizacji budynków
 błędów eksploatacyjnych użytkowników urządzeń grzewczych oraz przewodów
kominowych
 samowolnych przeróbek instalacji przewodów kominowych
 powierzania remontów przewodów kominowych osobom nieposiadającym odpowiednich
kompetencji oraz wiedzy w dziedzinie przewodów kominowych
 montowania mechanicznych wspomagaczy ciągu kominowego w pomieszczeniach
i mieszkaniach, w których znajdują się urządzenia gazowe z grawitacyjny
odprowadzeniem spalin
Powyższe zjawiska mogą prowadzić do uszkodzeń/ niedrożności przewodów kominowych, braku
ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że spaliny,
dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do
pomieszczenia.
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
Użytkownik odbiornika gazowego, kominka, pieca węglowego, w celu uniknięcia
powstawania tlenku węgla w trakcie spalania paliwa i jego emisji do mieszkania,
powinien:
 dokonywać okresowych przewodów kominowych oraz ich czyszczenia – wykonywanych
przez uprawnionych mistrzów kominiarskich
 uchylić/stosować mikrowentylacje w stolarce okiennej mieszkania
 nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych
 przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych oraz wszelkich pracach przy przewodach
kominowych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby; podłączenie odbiornika do
przewodu kominowego powinno być wykonane pod nadzorem mistrza kominiarskiego,
który powinien potwierdzić prawidłowość podłączenia.
 użytkować sprawnych technicznie urządzeń, w których odbywa się proces spalania;
zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych
 stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do
obrotu. W sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta
lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego
informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego
urządzenia
 w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić, czy okna spełniają normę dopływu
powietrza zgodnie z Polską Normą
 w przypadku wymiany drzwi łazienkowych sprawdzić, czy w dolnej części posiadają
otwory nawiewne o polu powierzchni netto 220 cm2
 często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania
 podczas prac remontowych w mieszkaniu poddać konsultacji zakres prac związany z:
urządzeniami grzewczymi, instalacją gazową oraz przewodami kominowymi.
 korzystać z dostępnych na rynku detektorów tlenku węgla, które należy rozmieścić
w sposób gwarantujący bezpieczeństwo (łazienka, kuchnia, sypialnia),
 nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu
pozostają otwarte – zwłaszcza w garażach posiadających połączenia komunikacyjne z
częścią mieszkalną budynku,
 nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności,
wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż
mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast
przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujników
tlenku węgla, dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski
do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem
najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).
Taki czujnik jest podstawową wersją detektora przeznaczoną do monitorowania
pomieszczeń zagrożonych emisją tlenku węgla. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze
stężenia tlenku węgla w pomieszczeniu. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu
sygnalizowane jest optycznie i akustycznie. Montaż urządzenia można wykonać
samodzielnie, bez konieczności wzywania specjalistycznych firm. Czujki montuje się
głównie w kuchni, pokoju dziennym, salonie, łazience, kotłowni, czyli w miejscach, gdzie
występuje kominek, gazowy podgrzewacz, itp.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
 zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby
w oknie
 wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla
zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić
przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym
 wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP)
 jak najszybciej podać tlen
 jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast
zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz masaż serca
 nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami
zaburzenia świadomości; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.
PAMIĘTAJMY!
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i
życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.
BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE
STAŁY DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie,
ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego powietrza powoduje niedobór tlenu.
Wynikiem tego niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawanie tlenku węgla. Następuje to
wówczas, gdy np. okna mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały dopływ świeżego powietrza do
mieszkania jest również warunkiem niezbędnym swobodnego odpływu spalin. W związku z tym
należy pamiętać, aby przed każdą kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna były
wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas kąpieli uchylone było okno w mieszkaniu lub
tzw. lufcik. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak
i wywiewnej na wlocie do przewodu wentylacyjnego, grozi śmiertelnym zatruciem.
SWOBODNY ODPŁYW SPALIN
Urządzenie grzewcze powinno być szczelnie przyłączone do przewodu spalinowego/dymowego,
a przewód spalinowy/dymowy musi być szczelny i drożny. Przewody kominowe (dymowe,
spalinowe i wentylacyjne) należy kontrolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola
powinna być przeprowadzona przez mistrza kominiarskiego, a obowiązek poddania obiektu
kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy.
Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest jednak nie tylko drożny przewód spalinowy,
lecz także stały dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym następuje
spalanie gazu. Nie będzie odpływu spalin, jeżeli pracujące urządzenie gazowe będzie się
znajdowało w zamkniętym, uszczelnionym mieszkaniu. Stały dopływ powietrza do
pomieszczenia, w którym włączono piecyk gazowy, jest więc warunkiem niezbędnym do
spełnienia dwóch podstawowych wymagań bezpieczeństwa: zupełnego spalania gazu
i swobodnego odpływu spalin.
STATYSTYKI UBIEGŁYCH SEZONÓW GRZEWCZYCH
Bielsko-Biała i powiat bielski są w ścisłej czołówce miast województwa śląskiego,
w których odnotowano najwięcej zdarzeń związanych z podtruciem tlenkiem węgla.
W minionych sezonach grzewczych zastępy ratownicze jednostek Komendy Miejskiej PSP

Dzięki wspólnemu wysiłkowi zarówno Państwowej Straży Pożarnej, Korporacji Kominiarzy
Polskich, Inspektorów Nadzoru Budowlanego, jak i przedstawicieli prasy, radia i telewizji, mamy
nadzieję, że uda się uniknąć wielu niepotrzebnych tragedii.
Jeśli dzięki tej kampanii uratujemy chociaż jedno życie ludzkie

Dołącz do nas
Google+