RYS HISTORYCZNY

1. ZAKŁADOWA OSP KOGA

Pomimo ustnych przekazów mieszkańców Helu o istnieniu w okresie przedwojennym na terenie naszego miasta straży ogniowej, z uwagi na brak dokumentów jako datę założenie przyjęto maj 1959 roku kiedy to powstaje w Helu Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „KOGA”, i w tym przedsiębiorstwie za sprawą dwóch zapaleńców, Dh Stanisława Tomaszewskiego i Dh Pawła Gawła, przy dużej przychylności i poparciu kierownictwa nowego zakładu powstaje Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy PPiUR „KOGA”.
W dniu 28.11.1960 r. odbywa się oficjalne zebranie założycielskie na które stawiło się 75 pracowników „KOGI” podejmując uchwałę o przyjęciu statutu i wyborze władz stowarzyszenia oraz wystąpieniu do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku o rejestrację stowarzyszenia. Rejestracja nastąpiła w dniu 06.08.1962 roku pod poz. 612.

Pierwszy Zarząd jednostki stanowili:
1. Prezes – Dh Wiktor Balin,
2. Wiceprezes-Naczelnik – Dh Paweł Gaweł,
3. Wiceprezes – Dh Augustyn Schomburg,
4. Sekretarz – Dh Henryk Kolubiński,
5. Skarbnik – Dh Arkadiusz Lewandowski
6. Gospodarz –Dh Mirosław Wirszke,
7. Członek Zarządu –Dh Jan Polakowski.

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący – Dh Seweryn Zieńczuk
2. Członek – Dh Stanisław Affek
3. Członek – Dh Franciszek Ożga

Założycieli i inicjatorów postania Zakładowej OSP Koga - oprócz wymienionych wyżej osób, to:
Lucjan Błaszczyk, Mieczysław Drążek, Zygmunt Tomasik, Zbigniew Galiński, Janusz Muża, Władysław Gnyla, Jerzy Konkel, Piotr Ławnik, i jeszcze ponad 50 osób pracowników Kogi i mieszkańców Helu.
Dlaczego początki naszej OSP wiążemy z OSP Zakładową? Pomimo tego, że była to jednostka zakładowa większość działań ratowniczo-gaśniczych prowadziła na terenie Helu i powiatu Puckiego, a jej szeregi składały się zarówno z pracowników zakładu jak i mieszkańców miasta nie związanych z zakładem.

2. OBECNA JEDNOSTKA TERENOWA OSP

W roku 1983 z inicjatywy Naczelnika Miasta Bolesława Panasiewicza oraz ówczesnego Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Pucku, 16 listopada odbywa się zebranie założycielskie Terenowej OSP HEL, rejestracja jednostki następuje w dniu 27 grudnia 1983 roku.

Pierwszymi władzami jednostki są:
1 Prezes – Dh Bolesław Panasiewicz,
2. Naczelnik – Dh Stanisław Tomaszewski,
3. Sekretarz – Dh Wacław Cwynar.

W większości założycielami są druhowie działający już czynnie w OSP Zakładowej Kogi. Początki były bardzo trudne, gdyż jednostka nie posiadała jeszcze własnego sprzętu. Sytuacja ta trwa do 1991 roku kiedy to jednostka otrzymuje z Komendy Rejonowe Straży Pożarnej w Pucku samochód Star 244 GBA oraz 2 motopompy PO-5.
Likwidacja PPiUR „KOGA” i rozwiązanie Zakładowej OSP w 1994 r. powoduje znaczny rozwój OSP, gdyż jej szeregi zostają zasilone przez doświadczonych strażaków z byłej OSP Zakładowej, a jednocześnie gmina odkupuje z PPiUR „KOGA” sprzęt po OSP Zakładowej, w tym samochód Jelcz GCBA, oraz przejmuje budynek remizy byłej OSP Zakładowej.

Ważniejsze akcje ratownicze :

Do ważniejszych akcji ratowniczych należy zaliczyć:
1. Udział w walce z powodzią i usuwanie jej skutków na terenie Osiedla Rybackiego w Helu w dniach 17-20.10.1967 roku.
2. Pożar dużego kompleksu budynków zabytkowych przy ul. Wiejskiej w Helu – lipiec 1972 rok.
3. Udział w walce z powodzią i usuwanie jej skutków na terenie Osiedla Rybackiego w Helu, w dniach 3-6.12.1999 roku.
4. Udział w walce z powodzią i usuwanie jej skutków na terenie Osiedla Orunia w Gdańsku, w lipcu 2001r. roku.
5. Obrona estrady z występującymi artystami przed sztormem w 2000 r. podczas Zjazdu Kaszubów w Helu.
6. Pożar dużego kompleksu chłodni na terenie Portu Rybackiego w Helu – 2003 rok.
7. Pożar dużego kompleksu leśnego w Helu – maj 2006 rok.

Jednostka nasza nie posiada orkiestry, zespołu artystycznego i izby tradycji. Kronika prowadzona jest od czasu powstania Terenowej OSP.

Inne ważne wydarzenia w życiu OSP. :

1. Udział w rocznicowej pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę – 19.05.1999r.
2. Udział w zabezpieczaniu i obsłudze wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II podczas pobytu w Sopocie na Hipodromie – 05.06.1999r.
3. Dnia 11 grudnia 1999 roku jednostkę odwiedził ówczesny Premier RP Jerzy Buzek,
4.Dnia 06.05.2000r. jednostka w dowód uznania za swoją pracę na rzecz bezpieczeństwa miasta zostaje uhonorowana sztandarem, ufundowanym przez społeczeństwo miasta.
5. Dnia 06 sierpnia 2000 roku jednostka miała zaszczyt gościć Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego.
6. Dnia 28.01.2000r.odbyło się spotkanie z Ministrem MSWiA Panem Markiem Biernackim.
7. W 2004 roku - dekoracja zasłużonych strażaków przez Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego na terenie ośrodka prezydenckiego.

 

Dołącz do nas
Google+