OSP Klimaszewnica
Narada z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych

Narada z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych

23 lutego 2015 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się narada roczna z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grajewskiego.

23 lutego 2015 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbyła się narada roczna z funkcyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grajewskiego. Z uwagi na zakres tematyczny w naradzie uczestniczyli: bryg. Andrzej Jabłoński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, kpt. Arkadiusz Lichota – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Kazimierz Golubiewski – Dowódca jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, st. kpt. Daniel Lewczuk – Kierownik Sekcji Kwatermistrzowsko – Technicznej oraz mł. kpt. Zdzisław Zaborowski – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Poza strażakami w naradzie uczestniczyli również pracownicy urzędów miejskich i gminnych, którzy odpowiadają za sprawy ochrony przeciwpożarowej.

Narada rozpoczęła się przedstawieniem głównych tematów, które zostaną omówione przez poszczególnych funkcjonariuszy Komendy. Jednym z głównych tematów była prezentacja statystyki zdarzeń w powiecie za rok 2014 w rozbiciu na poszczególne gminy
i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz współpraca jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami i podmiotami.

W kolejnych punktach narady analizie poddano kwestie bezpieczeństwa prowadzonych działań ratowniczych oraz aktualny stan wyposażenia w sprzęt i środki ochrony indywidualnej strażaków. Poza tym dużo uwagi poświęcono systemowi szkolenia strażaków – ochotników w roku 2014 oraz planom szkolenia w roku bieżącym.
Poza szkoleniem podstawowym i szkoleniem z zakresu ratownictwa technicznego za szczególnie ważne uznano szkolenie pilarzy i recertyfikację uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków - ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Celem nadrzędnym działań w 2015 roku będzie dążenie do osiągnięcia optymalnego stanu wyszkolenia i wyposażenia oraz zwiększenia liczby strażaków – ochotników do udziału w działaniach ratowniczych w oparciu o posiadane badania lekarskie i ubezpieczenia. Szczególna uwaga będzie zwrócona na uzupełnianie 100% tlenem medycznym butli w zestawach ratowniczych PSP R-1 w placówce specjalistycznej oraz ładowanie butli do aparatów ochrony dróg oddechowych, które zapewnia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

Łącznie w naradzie uczestniczyło 27 druhów pełniących funkcje prezesów i naczelników w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 5 pracowników odpowiedzialnych za sprawy ochrony przeciwpożarowej w poszczególnych gminach.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kpt. Arkadiusz Lichota

Za Grajewo24.pl

Dołącz do nas
Google+