HISTORIA

Ochotnicza Straż Pożarna w Lutczy została założona w 1908 r. przez Ambrożego Bączewskiego, który został jednocześnie prezesem pierwszego zarządu, skupiającej wówczas 10-ciu członków jednostki. Naczelnikiem jednostki został Stanisław Przygoda, a członkami: Stefan Gwoździcki, Stanisław Wątróbski, Józef Źrebiec, Andrzej Lech - wójt, Ludwik Bukowiec, Franciszek Pietrasz, Stanisław Łukaszek, Karol Turoń, Józef Biel, Jan Socha.

Pierwszy sprzęt gaśniczy i umundurowanie zakupiono z funduszy wiejskich przez wójta Andrzeja Lecha i własnych funduszy członków. Były to: sikawki ręczne, beczka na wodę oraz uzbrojenie osobiste i bosaki. Sprzęt gaśniczy przechowywany był w szopie jednego z członków jednostki i dowożony na miejsce pożaru zaprzęgami konnymi.

W latach 20-tych został wybrany nowy zarząd, któremu przewodniczył prezes Stefan Gwoździcki, funkcję naczelnika jednostki pełnił natomiast Andrzej Wnęk. W tym czasie sprzęt do pożaru transportowany był nadal konno, a do największego pożaru, w którym uczestniczyła nasza jednostka doszło 20 marca 1928 r. w przysiółku Podsochówka. W pożarze zginęły dwie osoby i spaliło się siedem budynków.

W 1930 roku został wybrany kolejny zarząd w składzie: prezes Stanisław Łukaszek, członkowie Karol Turoń i Wojciech Gołda, a naczelnikiem został Ludwik Bukowiec.

Rok 1936 przynosi kolejne istotne wydarzenie w życiu jednostki. Społeczeństwo wsi Lutcza ufundowało jednostce sztandar, który wykonały siostry zakonne ze Starej Wsi. Jego poświęcenia dokonał ks. Tytus Mermon. W czasie II wojny światowej sztandar był ukrywany przez Stanisława Łukaszka.

Okres II wojny światowej to czas burzliwy dla strażaków z OSP w Lutczy. Należeli oni do organizacji podziemnych, byli łącznikami między ludnością Lutczy, brali też udział w ukryciu dzwonów z kościoła parafialnego. Skutkiem tej działalności było między innymi podpalenie przez Gestapo budynków w Lutczy.

W 1947 r. jednostka wzbogaciła się zarówno o wielu członków, jak i nowy sprzęt. Sołtys wsi Andrzej Misiur zakupił ze środków wiejskich motopompę. Sprzęt przechowywany był w domu ludowym i dowożony na miejsce pożarów konno. Ze względu na posiadane wyposażenie strażacy brali udział w akcjach gaśniczych nie tylko w naszej miejscowości, ale także w Krasnej, Bonarówce, Żyznowie i Domaradzu.

W związku z ciągłym rozwojem jednostki podjęto uchwałę o wybudowaniu remizy przy domu ludowym. Budynek powstał z własnych funduszy, bez pomocy środków państwowych.

W 1952 r. zmieniono skład zarządu. Na prezesa wybrano Bronisława Turonia, naczelnikiem został Józef Urban, sekretarzem Mieczysław Kremski, a skarbnikiem Marian Chlebicki. Członkami zarządu zostali natomiast Władysław Stochliński, Jan Sieczkowski, Jan Urban, Edward Wojtaszek oraz Andrzej Jarosz.

Ze względu na coraz większe potrzeby jednostki zdecydowano o budowie nowej, typowej remizy i rozpoczęto starania o załatwienie parceli pod budowę, którą szybko pozyskano dzięki pomocy Pani Leoni Mnich - sekretarza GRN w Lutczy. Budowa remizy trwała 3 lata i została ukończona w 1957 roku.

W związku z ciągłym rozwojem jednostki podjęto uchwałę o wybudowaniu remizy przy domu ludowym. Budynek powstał z własnych funduszy, bez pomocy środków państwowych.

Po obchodach 50-lecia istnienia jednostki i kilkuletnich staraniach OSP Lutcza otrzymała w 1963 roku używany samochód strażacki marki Bedford. Służył on jednostce do 1972 roku, kiedy to otrzymaliśmy nowy samochód marki Star 25.

Wybudowana remiza okazała się zbyt mała, a ponadto nie posiadała odpowiedniego zaplecza. Rozpoczęto więc jej rozbudowę. Niestety, z powodu braku środków budowa trwała 8 lat. Ostatecznie dzięki zaangażowaniu zarządu i Pana Józefa Boho remiza została oddana do użytku w 1982 roku.

W roku 1983 społeczeństwo naszej wsi ufundowało dla jednostki nowy sztandar. Jego poświęcenia dokonał ks. Antoni Domino.

Kolejne lata to czas ciągłego doposażania jednostki w nowy sprzęt. W 1994 r. wymieniono dotychczas użytkowany samochód marki Star 25 na nowy marki Star 200. Został on zakupiony i skarosowany na samochód bojowy ze środków przekazanych przez Radę Sołecką, Urząd Gminy w Niebylcu oraz Zarząd Główny OSP.

W tym samym czasie rozpoczęto dalsze prace budowlane przy remizie polegające na dobudowie zaplecza socjalnego i kuchennego. Realizowano je ze środków własnych oraz otrzymanych z Urzędu Gminy i Rady Sołeckiej.

Kolejna zmiana zarządu nastąpiła w 1996 r. Prezesem został Jan Turoń, naczelnikiem Eugeniusz Lech, sekretarzem Krzysztof Majerz, skarbnikiem Władysław Mnich, a członkami zarządu Wiesław Bobek, Edward Mandela i Edward Łukaszek.

Jedną z ważniejszych inicjatyw nowego zarządu były starania o włączenie naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego co nastąpiło w 1997 roku. W ramach tego systemu uczestniczyliśmy w coraz większej ilości akcji ratowniczo-gaśniczych.

Za udział, zaangażowanie i profesjonalizm w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz działania na rzecz lokalnego środowiska, w roku 1998 jednostka została odznaczona "Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa".

Spośród prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych jedną z większych był udział w 2001 roku w akcji przeciwpowodziowej w Glinach Małych nad Wisłą.

W tym okresie oddano do użytku również przybudówkę do remizy z nowoczesną kuchnią, zapleczem oraz pomieszczeniami sanitarnymi na parterze budynku. Jednostka wzbogaciła się także o motopompy pływające, agregat prądotwórczy oraz ubrania bojowe. Ponadto wykonano plac asfaltowy przy budynku, nowe ogrodzenia żelbetowe, wymieniono okna, ocieplono ścianę frontową oraz wymalowano salę wewnątrz. Zakupiono również pompę szlamową.

W 2006 r. wybrano nowy zarząd w składzie: prezes - Jan Turoń, naczelnik - Eugeniusz Lech, v-ce prezes - Stefan Słonina, sekretarz - Robert Źrebiec, skarbnik Jakub Janusz, zastępca naczelnika - Edward Mandela, członkowie: Emil Krupa i Tomasz Pitera, gospodarz - Kazimierz Pitera oraz kronikarz - Jan Dudek. Komisję Rewizyjną stanowili natomiast: przewodniczący - Józef Jarosz, zastępca - Antoni Charzewski oraz członek - Grzegorz Pyra. Od roku 2007 prezesem zarządu jednostki jest Stefan Słonina.

Jednym z głównych celów obecnego zarządu było dokonanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Ford Transit co zostało zrealizowane w 2007 roku dzięki środkom finansowym uzyskanym z Urzędu Gminy Niebylec, Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz dzięki środkom własnym i ofiarności mieszkańców wsi Lutcza.

Dołącz do nas
Google+