Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (stan na 1.01.2009r)

II. Zarząd Oddziału Gminnego w Kuryłówce.

Władysław Niemiec

Józef Sarzyński

Józef Wrona

Piotr Tokarz

Tadeusz Mastalerz

Tadeusz Halesiak

Leopold Borek

Roman Szałajko

Trudno dziś ustalić skład pierwszego Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kuryłówce. Wiemy, że prezesem był Władysław Niemiec-Naczelnik Gminy.

Dnia 7 stycznia 1979 roku obradował II Zjazd Gminny ZOSP. Wówczas do zarządu gminnego weszli: Tadeusz Sarzyński( Naczelnik Gminy) – prezes, zastępcy: Józef Wrona i Jan Babula, sekretarz –Mieczysław Świątecki, skarbnik –Emil Borek, komendant gminny –Leopold Borek.

III Zjazd Gminny, który odbył się 24 stycznia 1981 roku wybrał zarząd w następującym składzie: prezes - Józef Wrona, wiceprezesi - Władysław Niemiec, Jan Babula, sekretarz -Mieczysław Świątecki, skarbnik -Władysława Baj, członkowie zarządu: Piotr Chlebowicz, Julian Ćwikła, Stanisław Ćwikła, Michał Gruca, Jan Janda, Józef Bróż, Józef Łoś, Jan Petlak, Leopold Borek -komendant gminny. Funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej powierzono Janowi Lisikowi.

IV Zjazd Gminny obradował 13 lutego 1983 roku. Nie dokonał zmian zarządu.

Kolejny V Zjazd Gminny ZOSP zwołano w dniu 25 lutego 1987 roku, podczas którego wybrano nowego prezesa zarządu w osobie Piotra Tokarza Naczelnika Gminy.

Wiceprezesem wybrano Józefa Wronę, skarbnikiem - Adama Kurasiewicza.

Pozostały skład zarządu pozostał bez zmian.

W sprawozdaniu na zjazd czytamy: „ Gminna organizacja strażacka zrzesza 272 członków skupionych w 10 jednostkach, z tego 3 mają samochody. W okresie sprawozdawczym odnotowano 31 pożarów „.

Nowe oblicze Ochotniczych Straży Pożarnych tworzone jest wraz z reformą samorządową.

Ochrona pożarowa staje się zadaniem własnym gminy i jest przez nią ( gminę ) finansowana.

VI Zjazd Związku Gminnego obradował w dniu 21 kwietnia 1991 roku. Sprawozdanie z działalności zarządu składał wiceprezes Józef Wrona ( Piotr Tokarz w związku z wyborem na Wójta Gminy w Żołyni zrzekł się funkcji prezesa). Z przedstawionego sprawozdania wynika,że stan strażackiej organizacji uległ zmniejszeniu o dwie jednostki: OSP Kolonia Polska i OSP "Igloopol " w Dąbrowicy w związku z likwidacja tego zakładu.

Ponadto OSP w Tarnawcu stała się stowarzyszeniem wypełniającym działalność statutową z wyłączeniem działalność operacyjnej.

Zjazd dokonał wyboru nowego zarządu, w skład którego weszli: prezes-Tadeusz Mastalerz (Wójt), wiceprezes Józef Wrona, sekretarz -Roman, Szałajko, skarbnik-Mieczysław Świątecki, komendant gminny OSP -Leopold Borek. Przewodniczącym Gminnej Komisji Rewizyjnej wybrano Jana Lisika.

Samorząd gminy przystąpił do budowy strażnic w Jastrzębcu (1993 r.) i Kuryłówce (2001) jednej z najpiękniejszych tego typu obiektów w woj. podkarpackim, pozyskania samochodu pożarniczego (1996 r.) dla OSP Jastrzębiec.

Decyzją Komendanta Głównego PSP najbardziej operatywne jednostki włączane są do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego: Kuryłówka (1995 r.), Jastrzębiec (1997r.).

Z inicjatywy kpt. Bogdana Kołcza pełniącego wówczas obowiązki Naczelnika Wydziału Operacyjno-szkoleniowego Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku przystąpiono do budowy system selektywnego wywoływania jednostek KSR-G (1997 r.).

VII Zjazd Gminny ZOSP RP w Kuryłówce miał miejsce 20 kwietnia 1996 roku.

W okresie sprawozdawczym oddano do użytku dwie strażnice: w Jastrzębcu i Brzyskiej Woli.

Wybrany wówczas zarząd reprezentowali: prezes -Tadeusz Mastalerz, wiceprezes Leopold Borek, sekretarz –Mieczysław Świątecki, skarbnik – Adam Kurasiewicz.

Na członków zarządu wybrał: Czesława Kargola, Jana Jandę, Jana Lisika, Michała Grucę, Piotra Chlebowicza ( od 1997 Mieczysława Krupę). Komendantem Gminnym OSP został wybrany - Romana Szałajko, Przewodniczącym Gminnej Komisji Rewizyjnej został - Józef Leja.

Dnia 26 kwietnia 2001 roku VIII Zjazd gminnej organizacji strażackiej dokonał wyboru Zarządu w następującym składzie: Tadeusz Mastalerz – prezes, Czesław Kargol –wiceprezes, Roman Szałajko- komendant gminny, Adam Kurasiewicz –skarbnik, Jan Lisik – sekretarz, Zdzisław Socha –członek prezydium. Członkami zarządu zostali: Tadeusz Jaśkowski, Jan Janda, Tadeusz Kucharz, Marian Mazurek,Krystyna Kiełboń, Mieczysław Krupa.

Gminna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: przewodniczący- Kazimierz Rup, członkowie: Józef Leja i Władysław Giereś. Zjazd wybrał przedstawicieli do składu Zarządu Powiatowego w osobach: Czesław Kargol,Tadeusz Mastalerz, Roman Szałajko.

W dniu 23 marca 2003 roku zarząd dokonał zmiany na stanowisku prezesa.

W związku z rezygnacją Tadeusza Mastalerza z funkcji przewodniczącego zarządu w jego miejsce wybrano inż. Tadeusza Halesiaka – Wójta Gminy.

W dniu 27 maja 2006 roku odbył się IX Zjazd Gminny. W sprawozdaniu na zjazd czytamy między innymi:
„… Dziś ochotnik udający się do działań niczym nie różni się od strażaka zawodowego. Posiada te same ochrony osobiste ( ubrania UPS są na wyposażeniu wszystkich jednostek samochodowych ), a jego głowę zabezpiecza nowoczesny hełm. Jeszcze w 2002 roku strażacy narzekali na brak butów.
W chwili obecnej braki w tej dziedzinie nie występują. Strażak ochotnik jest w pełni przygotowany do działań które może prowadzić bezpiecznie… „
i dalej: „ … W roku 2003 na ochronę pożarową przeznaczono z budżetu gminy kwotę 107 tys. złotych w roku następnym budżet skalkulowano w wysokości 164 tys. złotych w roku w ubiegłym wydano na ten cel kwotę 227 tys. złotych zaś na 2006 roku przywidziano ponad 320 tys. złotych.
Wybrane podczas obrad władze związku gminnego przedstawiają się następująco:
Prezes- Tadeusz Halesiak, Wiceprezesi: Czesław Kargol i Zdzisław Socha,
Komendant gminny Roman Szałajko, Sekretarz Tadeusz Łapaka,Skarbnik Tadeusz Kyć
Członkowie prezydium: Jan Janda,Waldemar Kasperski Mieczysław Krupa i Józef Kiełboń,
Członkowie zarządu: Wiesław Socha Zdzisław Ćwikła, Tadeusz Kucharz, Antoni Rakszawski, Adam Buniowski,Krzysztof Wilkos,Tadeusz Jaśkowski.
Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Przewodniczący Krzysztof Sokal, Sekretarz Alfred Turek, Członek Władysław Staroń

Wg stanu na 1.01.2009 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP na terenie gminy skupia 9 jednostek zrzeszających łącznie 297 strażaków, z tego 232 to członkowie czynni do 55 roku życia.
Osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych posiada samochody pożarnicze:
Brzyska Wola, Jastrzębiec, Kuryłówka, Kulno, Kolonia Polska,Słoboda, Ożanna i Wólka Łamana.
Warto zauważyć, że OSP w Jastrzębcu, Ożannie,Kolonii Polskiej i Kuryłówce (drugi) otrzymały pojazdy pożarnicze w 2004 roku,Wólka Łamana w 2006 r,a OSP Słoboda w 2007 r.

Obradujący w dniu 17 kwietnia 2011 roku X Zjazd Gminny Związku OSP w Kuryłówce podsumował działalność za okres pięciu lat. Wg. stanu na dzień 1 marca 2011 rok stan organizacji wynosił 227 członków. W tej liczbie 197 osób to członkowie czynni.

Niewątpliwym osiągnięciem minionej kadencji zarządu było zakończenie remontów budynków strażnic na terenie Gminy oraz zakupy nowoczesnego sprzęty pożarniczego.

Wybrany podczas X Zjazdu Zarząd Gminny Związku OSP w Kuryłówce ukonstytuował się następująco: Prezes –Tadeusz Halesiak, Wiceprezesi: Wiesław Socha i Zdzisław Socha, Komendant Gminny –Roman Szałajko, Sekretarz – Tadeusz Łapka, Skarbnik Tadeusz Kyć. Członkowie zarządu: Mieczysław Krupa, Daniel Kiełbon, Dominik Smędra, Andrzej Stroń, Zbigniew Stroń, Tadeusz Jaśkowski. Gminna Komisja Rewizyjna działa w składzie: Krzysztof Sokal,Tomasz Gruca i Leszek Połeć.

Nie zaniedbujemy pracy z dziećmi i młodzieżą. Corocznie jesteśmy organizatorami Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu szkół i gminy.
W tej dziedzinie odnosimy znaczące sukcesy. W 2001 roku Kamil Koziara –uczeń Szkoły Podstawowej w Kulnie był finalistą centralnym, w następnych latach Kamil Deryło (Szkoła Podstawowa w Kulnie ) i Natalia Femiak ( Publiczne Gimnazjum w Kuryłówce) uczestniczyli w finale wojewódzkim. W 2004 roku Paweł Majcher ( PG w Kuryłówce) był finalistą szczebla powiatowego. W 2007 r.eliminacje powiatowe wygrał Sebastian Borek gr.I, a gr.II – Bartosz Leja,w 2008 r – eliminacje powiatowe wygrał gr.I.– Mateusz Budzyński, gr.II –Sebastian Borek, a Bartosz Leja w gr.III, w 2009 r podczas eliminacji powiatowych Sara Łaszcz zajęła II miejsce,a Jesika Wośko i -Wiktoria Deryło odpowiednio III i IV miejsce w gr.I, w Gr.II – Mateusz Budzyński –II miejsce, w 2010 roku w grupie szkół podstawowych eliminacje powiatowe wygrał Norbert Budzyński , a w eliminacjach wojewódzkich zajął VII miejsce, 2011 roku reprezentująca Gminę Kuryłówka Wiktoria Deryło powtórzyła sukces Kamila z 2001 roku i była uczestniczka finału centralnego OTWP w Ciechocinku,w 2012 roku Karolina Kargol po zwycięstwie na etapie powiatowym była uczestniczką eliminacji wojewódzkich turnieju wiedzy pożarniczej

Nasz udział w OTWP został zainicjowany przez kpt. Jerzego Matusza Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku który w rozmowie z autorem tego opracowania przedstawił zasady krzewienia prewencji pożarowej wśród dzieci poprzez uczestnictwo w OTWP. Rezultatem tych rozmów były osiągnięcia jw.
Dla najmłodszych organizujemy konkurs plastyczny ph. „.Zapobiegajmy pożarom”.
W 2003 roku prace Dominika Kruk i Jadwigi Cichoń uczniów Szkoły Podstawowej z Brzyskiej Woli uczestniczyły w finale centralnym. Sukces ten w 2004 roku powtórzyła Aleksandra Fus –uczennica Szkoły Podstawowej w Kuryłówce zdobywając laury na szczeblu wojewódzkim. Sukcesy te są powtarzane rokrocznie.
Nie można pominąć sukcesów odnoszonych przez Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców wg systemu CTIF. Dwukrotnie MDP dziewcząt OSP Kuryłówka reprezentowała powiat leżajski na I i II Zawodach MDP OSP województwa podkarpackiego,

Nie można pominąć sukcesów odnoszonych przez Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców wg systemu CTIF. Dwukrotnie MDP dziewcząt OSP Kuryłówka reprezentowała powiat leżajski na I i II Zawodach MDP OSP województwa podkarpackiego,

MDP OSP chłopców zalicza się do ścisłej czołówki powiatu w tej konkurencji, podobnie jak drużyna męska Ochotniczej Straży Pożarnej im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce.

Prawidłowe funkcjonowanie ochrony pożarowej na terenie gminy nie było by możliwe bez dobrej współpracy z Państwowa Strażą Pożarną, a ściślej z Komendantami tej straży.

Począwszy od Zdzisława Szala, Jerzego Lechowicza poprzez Władysława Pelczara (członka honorowego OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce ),Bronisława Grzywnę, Józefa Wnęka, , Józefa Golca do obecnie pełniącego to stanowiska bryg. dr Bogdana Kołcza. Wszyscy oni na przestrzeni lat wnieśli znaczący wkład w prawidłowe funkcjonowanie ochrony pożarowej na terenie Gminy Kuryłówka.

Warto podkreślić wzorowa współpracę miedzy Zarządem O/Gminnego OSP w Kuryłówce a Zarządem O/Powiatowego OSP reprezentowanym przez kolejnych jego prezesów w osobach:śp. Antoniego Parobka,Stanisława Płoszaja oraz Józefa Golca.

,Ochotnicza Straż Pożarna im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuryłówce powstała w 1918 roku Prawne formy działania stowarzyszeniu nadał Józef Szczęsny. W 1927 roku prezesem zarządu był Józef Szczęsny, naczelnikiem Andrzej Ćwikła, sekretarzem Jan Feldman.W 1929 roku następują zmiany w osobowe władz OSP. Zarząd tworzą: prezes Józef Szczęsny,członkowie zarządu: Jan Skiba „Stary Wójt”, Michał Skiba, Antoni Buczko.Drużynie bojowej przewodził Jan Skiba „ Cycuś” naczelnik straży, zastępcą naczelnika Jan Rauza,dowódca oddziału Michał Kościółek.. OSP była dobrze umundurowana i wyposażona dzięki dotacjom otrzymywanym od Rady Gminnej w Kuryłówce.

W okresie okupacji Niemcy zlikwidowali zarząd straży, a członków czynnych wyznaczono do pełnienia służby w drużynach bojowych podporządkowanych policji niemieckiej. W tym okresie komendę nad strażą sprawował Jan Rauza,a jego zastępcą był Michał Kościółek

Po wojnie kolejnymi naczelnikami roku straży (do 1956) byli: Jan Rauza, Antoni Kościółek, Bronisław Rauza, Stanisław Rauza oraz Julian Ćwikła.

Reaktywowanie samorządu strażackiego następuje po 1956 roku Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej zostaje Stanisław Góral, naczelnikiem Julian Ćwikła, a jego zastępcą Michał Magiel, sekretarzem Tadeusz Skowronek, skarbnikiem Franciszek Chudy, gospodarzem Jan Zółtobrzuch.Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Piotr Tkaczyk.

Jednostka liczyła 24 członków czynnych. Wyposażenie straży stanowiła sikawka ręczna przewożona zaprzęgiem konnym. Około 1966 roku prezesem OSP zostaje Julian Ćwikła.

W tym okresie straż otrzymuje samochód Dodge, a w 1969 roku strażakom przekazana zostaje murowana strażnica.W listopadzie 1975 roku straż otrzymuje Stara 25 GBAM. (pierwszy na Zasaniu samochód pożarniczy z beczką) W tym okresie zarząd tworzyli:

Julian Ćwikła – prezes, Franciszek Zdeb - naczelnik, wiceprezes – Piotr Tkaczyk, skarbnik - Michał Wnuk, sekretarz - Józef Pietrycha, gospodarz (kierowca) – Emil Borek.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili: Józef Frycz, Tadeusz Długosz, Franciszek Muskus.

W 1978 roku prezesurę straży obejmuje Emil Borek,W skład zarządu wchodzą: wiceprezes Franciszek Zdeb, naczelnik Julian Ćwikła, skarbnik Michał Wnuk,sekretarza Piotr Tkaczyk, gospodarz Franciszek Podobiński.

W lipcu 1980 rok. strażacy stają do walki z powodzią. Dzięki ogromnemu wysiłkowi usypano wał który do dziś chroni wieś.

W grudniu 1980 roku na wieczną wartę odszedł Emil Borek nieodżałowany działacz pożarnictwa. Prezesurę po nim obejmuje na krótko Piotr Tkaczyk potem obowiązki przekazuje Józefowi Leja.

Dzięki staraniom strażaków dnia 3 maja 1981 roku jednostka otrzymuje sztandar.

Rok 1983 to okres intensywnej pracy strażaków, gdyż obfituje w zwiększoną ilość pożarów. W samej Kuryłówce odnotowano ich 7, w większości były to zabudowania gospodarskie.

W 1988 roku ochotnicy z Kuryłówki uczestniczą w usuwaniu zatorów drogowych spowodowanych przez ogromna wichurę, która przeszła przez Leżajsk i okolice. W tym roku jednostka otrzymuje samochód Star 244 co usprawniło pracę jednostki.

Wprowadzenia OSP pod opiekę gminy dokonuje zarząd w składzie: Józef Leja –prezes, Julian Ćwikła –naczelnik, Franciszek Zdeb- wiceprezes, Adam Kurasiewicz-wiceprezes, Kazimierz Rup –sekretarz, Adam Sutuła –skarbnik ( od 1979 rok ), gospodarz –Alfred Turek. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Mazurek Augustyn, Długosz Alfred,Socha Wiesław.

Wielkie zaangażowanie i aktywność strażaków została zauważona i doceniona w jubileusz 75 lecia Ochotnicza Straż Pożarna zostaje odznaczona Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. W marcu 1995 roku jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W 1996 roku po 50 letniej służbie z funkcji naczelnika straży rezygnuje Julian Ćwikła ( w 2001 roku odznaczony Złotym Znakiem Związku), stanowisko naczelnika obejmuje Kazimierz Rup.Zarząd reprezentują: Józef Leja –prezes, zastępca naczelnika Adam Kurasiewicz, skarbnik Adam Sutuła, sekretarz Wiesław Socha, gospodarz –Roman Iwanicki. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Tadeusz Nienajadło, Mieczysław Pietrycha, Leszek Połeć.

Koniec wieku to dla strażaków z Kuryłówki udział w akcji powodziowej w rejonie mieleckim (1997), oraz na terenie gminy (1998).

W 1999 roku święto Floriana połączono z 80 rocznicą Ochotniczej Straży Pożarnej która za wybitne zasługi dla pożarnictwa została wyróżniona przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Medalem Pamiątkowym „ Bolesława Chomicza „.

W XXI wiek wprowadza OSP zarząd w składzie: Józef Leja –prezes, Adam Kurasiewicz i Roman Szałajko -wiceprezesi, Kazimierz Rup – naczelnik, Adam Sutuła – skarbnik Wiesław Socha –sekretarz. Komisję Rewizyjną tworzą Robert Stroń,Alfred Długosz, Roman Iwanicki.

3 lipca 2001 roku OSP otrzymuje nowy funkcjonalny obiekt strażnicy.W uroczystości przekazania uczestniczył miedzy innymi dyrektor Biura Zarządu Głównego ZOSP RP Janusz Bonecki.Strażacy z zaangażowaniem włączyli się w jego zagospodarowanie i adaptacje pomieszczeń.

15 sierpniu 2002 roku odbyło się uroczyste przejecie imienia Józefa Szczęsnego przez Ochotnicza Straż Pożarną w Kuryłówce.

Józef Szczęsny to mieszkaniec Kuryłówki.Urodził się 28 lipca 1897roku. Jako nauczyciel był organizatorem życia społeczno –kulturalnego ówczesnej Kuryłówki. Twórca teatru amatorskiego, biblioteki i czytelni. Założyciel: Związku Strzeleckiego, Kółka Rolniczego, Koła Gospodyń Wiejskich,Towarzystwa Szkoły Ludowej, Koła Przyjaciół Strzelca i Ochotniczej Straży Pożarnej której był prezesem. Dowódca Związku Walki Zbrojnej.

Zginął w Oświęcimiu 5 marca 1942 roku.

W związku z przyjęciem przez OSP imienia Józefa Szczęsnego dnia 11 lipca 2004 roku nadano jej nowy sztandar.W grudniu tego samego roku OSP otrzymała samochód Jelcz GCBA 6/32.Tym samym stała się jednostką S-2.

W 2008 roku stowarzyszenie obchodziło 90 lecia swej społecznej służby.
Aktualny zarząd jednostki tworzą: Roman Szałajko- prezes, Tadeusz Nienajdło i Józef Leja –wiceprezesi, Wiesław Socha –naczelnik,Paweł Stankiewicz – zastępca naczelnika, Leszek Połeć – skarbnik, Sławomir Wilkos – gospodarz, Krzysztof Skiba – sekretarz i Mariusz Leja i Grzegorz Hajdasz –członek zarządu.

W 2010 roku jednostka otrzymała nowoczesny samochód pożarniczy marki Mercedes oraz samochód operacyjny. W tym samym roku na stan stowarzyszenia został przekazany silnik zaburtowy do łodzi motorowej. Tym samym straż osiągnęła stan 3 pojazdów ( Mercedes GBA 2,5/40, Jelcz GCBA 6/32 i samochód operacyjny Fiat Brawa ) oraz 2 łodzie przewożone na przyczepie.

Wybrany w dniu 29 stycznia 2011 roku Zarząd działa w następującym składzie: Prezes

Kazimierz Rup, Wiceprezes –Tadeusz Nienajadło, Naczelnik – Paweł Stankiewicz, Z-ca Naczelnika – Robert Stroń, Skarbnik – Bogusław Jedrzejowski, członkowie zarządu: Sławomir Wilkos,Mieczysław Pietrycha i Krzysztof Skiba.

Komisja Rewizyjna Alfred Turek, Grzegorz Bucior, Krzysztof Rusinek.

Wg stanu na dzień 28 stycznia 2012 roku jednostka liczy 41 członków w tym osiem kobiet.

Osiągnięcia jednostki szczebla ponadgminnego:

1975 rokII miejsce drużyny żeńskiej na powiatowych zawodach sportowo- pożarniczych

1980 rokIII miejsce -gr. II.A młodzieżowe drużyny męskie na Rejonowych zawodach Sportowo- pożarniczych

1982 rokIII miejsce -VII sprawdzian operacyjny OSP woj. rzeszowskiego.

1984 rokII miejsce gr.II A na III Rejonowych Zawodach ….

1986rokII miejsce w gr I –harcerskich drużyn pożarniczych na V Rejonowych Zawodach III miejsce gr. II A.

1987 rokIII miejsce w gr.I dziewcząt na VI Rejonowych Zawodach ….

1995 rokIII miejsce w gr. II A na VII Rejonowych Zawodach …

1997 rokIII miejsce gr.I dziewcząt na VIII RejonowychIII miejsce - gr.III męskie drużyny.pożarnicze

1999 rokI miejsce CTiF chłopców – I Powiatowe zawody sportowo-pożarniczeI miejsce CTiF dziewcząt

2001 rokI miejsce CTiF –dziewcząt –II Powiatowe zawody…III miejsce CTiF chłopcówIII miejsce drużyny męskiej

2003 rokII miejsce CTiF dziewcząt – III Powiatowe zawody….III miejsce CTiIF chłopcówIV miejsce dr. męskiej

 

Dołącz do nas
Google+