Historia OSP Posada Dolna

OSP Posada Dolna w latach 1885- 2010
a2.jpgZa rok powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Dolnej przyjmuje się rok 1885. Nie ma dokumentu jednoznacznie stwierdzającego założenie jednostki w tym czasie, ale można to wywnioskować z zapisków długoletniego działacza i prezesa Franciszka Szajny. Świadczy o tym również fakt, że Posada Dolna zawsze była prężną miejscowością i rywalizowała z sąsiednim miastem. W owym czasie istniała już jednostka OSP we wspomnianym wyżej Rymanowie. W składzie której nie spotykamy nazwisk z Posady Dolnej, co również dowodzi istnienia w tym okresie jednostki OSP we wsi Posada Dolna. Ostatecznym dowodem na istnienie naszej jednostki przed 1904 rokiem jest zakup nowej sikawki, która zdaniem Franciszka Szajny była bardzo nowoczesna i znacznie bardziej przydatna do gaszenia pożarów od poprzedniej. W 1904 roku jednostka zrzeszała 14 członków, na czele zarządu stał wójt Szymon Szep

ieniec a naczelnikiem był Jan Wołczański (kowal). W 1909 roku funkcję naczelnika objął Piotr Niemczyk.
Wzmiankę o zorganizowanej i zarejestrowanej już w Krajowym Związku OSP jednostce OSP
w Posadzie Dolnej spotykamy w Kalendarzu Strażackim z 1913 roku, opracowanym przez Antoniego Szczerbowskiego, wydanym we Lwowie. W 1913 roku skład zarządu przedstawiała się następująco:

prezes dh Szymon Rajchel
naczelnik dh Piotr Niemczyk
zastępca dh Michał Szorf
sekretarz dh Piotr Niemczyk
instruktor dh Józef Hanus


Rok 1914 i wybuch I wojny światowej gwałtownie zahamował rozwój jednostki. Składała się ona jedynie z kilku starców, ponieważ młodych członków wcielono do armii austriackiej. Zasadniczo nie przejawiała żadnej działalności oprócz gaszenia pożarów. Lata 1919- 1922 były okresem nieporozumień wśród członków zarządu co przedłużyło regres w działalności jednostki. Dopiero w 1922 roku jednostka zaczęła ponownie się rozwijać a to za sprawą Franciszka Szajny, który został wybrany naczelnikiem. 1926 roku uczestniczył on w Sandomierzu w Kursie z zakresu pożarnictwa.
W tym samym roku OSP Posada Dolna została zarejestrowana jako Podhalańska Ochotnicza Straż Pożarna Posada Dolna. W 1930 roku Franciszek Szajna został wybrany prezesem jednostki, natomiast naczelnikiem został Józef Wołczański a jego zastępcą Dominik Szajna. W kolejnych latach jednostka działała sprawnie i w sposób zorganizowany. Z dokumentów wynika, że strażacy opiekowali się
i utrzymywali Dom Ludowy, w którym to od 1932 roku regularnie odbywały się zebrania i posiedzenia członków jednostki. W 1937 roku odb


prezes dh Franciszek Szajna
yło się poświęcenie nowej sikawki typ 1120, protektorat nad ta uroczystością sprawował starosta sanocki- Wojciech Bucior i hrabia Jan Potocki.
W latach 1938- 1939 POSP Posada Dolna zmagała się z trudnościami finansowymi. Pomimo tego
w 1939 r., w związku ze zbliżającą się wojną, na zebraniu zarządu postanowiono wpłacić składkę 5 zł na Fundusz Obrony Ojczyzny i zobowiązano strażaków by każdy z nich wpłacał 50 gr. na ten cel. Ostatnie zebranie druhów przed wybuchem II wojny światowej miało miejsce 14 maja 1939 r.
W czasie wojny młodzi, zdolni do noszenia broni członkowie POSP zostali powołani do wojska
a pozostali mężczyźni masowo udawali się na wschód do prawdopodobnie formujących się oddziałów polskich. Dodatkowo działalność OSP utrudniał zakaz tworzenia jakiejkolwiek działalności społecznej wydany przez władze niemieckie działające na terenie Rymanowa. Działalność straży pożarnych sprowadziła się jedynie do sprawowania dyżurów p. poż. i brania udziału w akcjach gaśniczych, często z narażeniem życia i utraty sprzętu. Członkowie OSP w tym okresie bardziej skupiali się na prowadzeniu walki z okupantem w różnych formacjach.
Po latach zastoju Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Dolnej do dalszej działalności przystąpiła
w lipcu 1948 r., kiedy to odbyło się wspólne posiedzenie 22 druhów z OSP i 4 członków Gromadzkiej Komisji Gospodarczej. Brak jest dokumentów z lat 1944- 1947 dlatego trudno stwierdzić czy Straż
w Posadzie Dolnej działała w tym okresie czy nie, ale nie można tego wykluczyć. Na wspomnianym wcześniej zebraniu wybrano nowy zarząd w składzie:

naczelnik dh Józef Wołczański
z-ca naczelnika dh Dominik Szajna
skarbnik dh Józef Niemczyk
sekretarz dh Józef Niemczyk II
gospodarz dh Józef Niemczyk I


W 1948 roku zebrania odbywały się jeszcze dwukrotnie. Na grudniowym zebraniu pierwszy raz w dziejach jednostki dyskutowano o zakupie sztandaru i postanowiono gromadzić na ten cel środki finansowe z imprez dochodowych. W 1949 r. na kolejnym zebraniu wytypowano dh Franciszka Szajnę i dh Józefa Wołczańskiego do odznaczenia złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, natomiast srebrnym medalem dh Jana Rajchla s. Szymona. Pomimo tego wystąpienia druhowie nie otrzymali medali. Franciszek Szajna złoty medal otrzymał dopiero 21 grudnia 1977 r. a kilkanaście dni później zmarł. W czerwcu 1949 odbył się Tydzień Ochrony p. poż. z okazji którego zorganizowano uliczną zbiórkę pieniędzy, dwa popisy pożarnicze i jeden alarm ćwiczebny. W kolejnych latach zebrania odbywały się w miarę regularnie a jednostka działała prężnie i sprawnie.

W 1955 roku zmarł długoletni naczelnik Józef Wołczański, na jego miejsce wybrano Michała Białko a następnie Jana Rajchla s. Piotra. 27 października 1957 roku jednostka wreszcie otrzymała upragniony sztandar. W uroczystości wręczenia udział wzięła orkiestra strażacka oraz wiele sąsiednich jednostek OSP. Dwa lata później tj. 12 lipca 1959 r. jednostka wzbogaciła się o nową motopompę M-800. Lata 60 i 80 XX wieku charakteryzują się brakiem dokumentów z tego okresu aczkolwiek można odtworzyć niektóre wydarzenia z działalności straży w tym czasie. W 1964 r. OSP Posada Dolna obchodziła uroczystość 60. Lecia istnienia, co jak wiemy było niezgodne z rzeczywistością. 1973 w związku z likwidacją powiatu sanockiego nasza jednostka została podporządkowana Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie. Natomiast w 1960 roku wieś Posada Dolna została włączona do miasta Rymanowa i od tej pory działają w nim dwie jednostki ochotniczych straży pożarnych. Na początku lat 80-tych zabezpieczono dla strażaków pełne umundurowanie. W tym okresie w tym okresie również naczelnik OSP Posada Dolna Tadeusz Szajna s. Franciszka rozpoczął szkolenie drużyny młodzieżowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rymanowie. Podczas rejonowego przeglądu drużyn strażackich drużyna szkolona przez Tadeusza Szajnę zajęła II miejsce. 19 sierpnia 1977 r. dzięki staraniom naczelnika Miasta i Gminy oraz Zarządu OSP jednostka otrzymała samochód pożarniczy GLM-8 marki ŻUK. Wcześniej jednostka posługiwała się samochodem Dodge zakupionym z funduszu jednostki. ŻUK poświęcony został przez ks. Franciszka Mroza 26 sierpnia. Prezesem zarządu był wówczas Stanisław Ziemiański, naczelnikiem Tadeusz Szajna s. Franciszka a sekretarzem Stanisław Szepieniec s. Pawła. W 1979 r. na walnym zgromadzeniu OSP kolejny długoletni działacz ochotniczej straży pożarnej dh Józef Niemczyk został odznaczony złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Jednostka w Posadzie Dolnej co roku, począwszy od 1978 r., wraz z innymi jednostkami z terenu naszej gminy, brała udział w obchodach Dni Strażaka. W tym czasie odbywał się uroczysty pochód ze stadionu do Domu Kultury a następnie akademia. Ponadto strażacy zawsze- z wyjątkiem lat 1981-1982- uczestniczyli w defiladzie 1-szo majowej.

W styczniu 1983 r. podczas walnego zgromadzenia prezesem wybrano ponownie Stanisława Ziemiańskiego, naczelnikiem Bolesława Wołczańskiego, z-cą naczelnika Władysława Wołczańskiego s. Józefa, sekretarzem Andrzeja Wiernusza a skarbnikiem Józefa Niemczyka
s. Antoniego, natomiast przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Leszek Szerszeń. W tym samym roku 23 stycznia dh. Stanisław Ziemiański został wybrany na członka Zarządu Miejsko- Gminnego ZOSP w Rymanowie. 23 sierpnia 1986 roku jednostka OSP Posada Dolna odznaczona została Złotym Znakiem Związku.
Podczas zebrania sprawozdawczo wyborczego w 1991 roku dokonano tylko kilku zmian na stanowiskach w zarządzie. Skarbnikiem wybrano Wojciecha Wołczańskiego, gospodarzem został Władysław Błaż a kronikarzem Antonii Szajna. Podczas tego zebrania powrócono do wcześniejszej nazwy Podhalańska Ochotnicza Straż Pożarna, która to przez wiele lat nie była używana. W 1992 roku dokonano poświęcenia nowo wybudowanej strażnicy z pełnowymiarowym boksem garażowym i świetlicą. Strażnicę poświęcił proboszcz parafii ks. Franciszek Mróz. Natomiast w dniu 6 listopada dh Antonii Szajna został wybrany Komendantem Gminnym ZOSP w Rymanowie. W 1994 roku doszło do pewnych zmian osobowych w zarządzie jednostki. Prezesem został dh Andrzej Wołczański, który tę funkcję pełni do dziś, natomiast na zastępcę naczelnika ds. szkoleniowych powołany został dh. Marek Tomkiewicz, który również do chwili obecnej działa w zarządzie jednostki. Ważnym wydarzeniem było również otrzymanie od holenderskich strażaków samochodu gaśniczego typu GBA- marki Ford z pełnym wyposażeniem. W 1997 roku doszło do kilku bardzo ważnych dla jednostki wydarzeń. OSP Posada Dolna została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego oraz brała udział w zabezpieczeniu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Krośnie. W tym czasie doszło również do zmian personalnych w zarządzie, na naczelnika powołany został dh Marek Tomkiewicz.

W 2001 roku nasza jednostka, po spełnieniu określonych warunków została jednostką tzw. pięciominutowego wyjazdu. W tym czasie, w związku z apelem krośnieńskiego szpitala, druhowie z naszej OSP honorowo oddali 3150 ml krwi, ponadto 8 druhów przez 11 dni brało udział w likwidacji skutków powodzi w gm. Gorzyce pow. Tarnobrzeg. W marcu 2004 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Rymanowie nowym komendantem gminnym został wybrany dh Marek Tomkiewicz. W związku z tym naczelnikiem POSP Posada Dolna został dh Andrzej Wiernusz , natomiast dh Marek Tomkiewicz został wiceprezesem. Dużym wyzwaniem dla jednostki była organizacja ogólnopolskich zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych. Z przyjętych zobowiązań jednostka wywiązała się wzorowo. W zawodach wzięła również udział drużyna MDP chłopców, zajmując 15 miejsce. 5 grudnia 2004 roku starasowany został nowy samochód pożarniczy Star 244, natomiast samochód ŻUK przekazano OSP Nowa Wieś. W 2005 roku dzięki dotacjom z ZG OSP RP, Komendy Głównej PSP, Urzędu Gminy w Rymanowie, PZU oddział Rzeszów oraz zbiórce pieniężnej przeprowadzonej wśród mieszkańców Osiedla nr 2 Rymanów- Posada Dolna, udało się rozbudować i wyremontować budynek remizy. Zaś maju tego roku podczas powiatowych obchodów Dnia Strażaka prezes POSP Posada Dolna został odznaczony Złotym Znakiem Związku.

23 sierpnia 2006 odbyły się obchody 120-lecia POSP Posada Dolna. Przy tej okazji dokonano uroczystego poświęcenia nowego samochodu pożarniczego Star 244 oraz nasza jednostka OSP a także Prezes dh Andrzej Wołczański odznaczony został Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza przyznawanym przez Prezydium Zarządu Głównego OSP RP.
W dniu 07.09.2010 r. Podhalańska Ochotnicza Straż Pożarna Rymanów- Posada Dolna wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo- gaśniczy marki MAN TGM.13.290 z napędem 4x4, wyposażony w sprzęt do ratownictwa technicznego, wykorzystywany przy uwalnianiu osób poszkodowanych uwięzionych w samochodach w zdarzeniach drogowych. Ponadto samochód ten wyposażony jest w 4 aparaty powietrzne do ochrony dróg oddechowych. Samochód MAN zakupiony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w realizacji którego brał udział Urząd Gminy w Rymanowie. Obecnie Samochód MAN wyposażony jest w niezbędny sprzęt do działań ratowniczo gaśniczych i wprowadzony jest do podziału bojowego jednostki. Natomiast 10 marca 2011 roku samochód pożarniczy Ford GBA 1/40 został odsprzedany jednostce OSP Bandrów Narodowy. W związku z tym nasza jednostka obecnie na wyposażeniu posiada dwa samochody wspomniany wcześniej MAN oraz Star 244.
Podkreślić należy, że w ciągu wielu lat działalności naszej jednostki brała ona udział w niezliczonej ilości akcji ratowniczo-gaśniczych, a także w zawodach sportowo-pożarniczych, na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym, często zajmując wysokie lokaty na podium oraz
w wielu, wielu uroczystościach na terenie całej gminy i poza nią. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Dolnej często organizowała lub pomagała w organizacji wyżej wspomnianych imprez i zawodów.

Osoby zainteresowane głębszym poznaniem historii naszej jednostki zapraszam do zapoznania się
z monografią POSP Rymanów- Posada Dolna autorstwa Pana Janusza Koniecznego i Pana Antoniego Szajny, z której korzystałam przy niniejszym opracowaniu.

Dołącz do nas
Google+