Wszystko zaczyna się w roku 1923...

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziejowicach powstaje w kwietniu 1923 roku. W skład pierwszego Zarządu OSP wchodzą: prezes – Prejs Bogdan, naczelnik – Mikołajczyk Hipolit oraz pozostali członkowie – ks. Kozarzewski Aleksander, Matyjek Leon, Szyszkiewicz Edward.

Działalność strażaków polegała na:
gaszeniu pożarów
organizowaniu loterii fantowych i zabaw
zakupiono pompę ręczną i podstawowy sprzęt przeciwpożarowy
utworzono zespół amatorski

Sprzęt przechowywano w szopie. Do pożaru wyjeżdżano końmi majątkowymi.

Rok 1935

Skład Zarządu: Prezes – Krotkiewski Kazimierz, Naczelnik – Mikołajczyk Hipolit.

W roku 1936 nowym prezesem OSP został Krzeczkowski Karol, natomiast pozostała część Zarządu pozostała bez zmian.

W roku 1939 Członkowie OSP zostali zwerbowani do pilnowania obiektów niemieckich co chroni ich przed wywozem do Niemiec.

W roku 1945 wybrano nowy Zarząd w skład którego weszli: Prezes – Białecki Józef, Naczelnik – Bielawski Władysław, a w dalszej kolejności naczelnikiem zostaje wybrany Jędrychowicz Tadeusz, a funkcję Skarbnika pełni Homanowski Fabian.

W roku 1953 Naczelnikiem ponownie zostaje wybrany Mikołajczyk Hipolit, a Sekretarzem zostaje Koziarski Henryk.

W roku 1958 wóz konny zostaje zamieniony na pierwszy samochód pożarniczy. OSP Radziejowice prowadzi dalej działalność przeciwpożarową, organizuje zabawy, loterię.

Rok 1964 nazwany rokiem zespolenia, ponieważ połączyły się dwie OSP a mianowicie: OSP Radziejowice i OSP Radziejowice Cegielnia utworzyły jedną Ochotniczą Straż Pożarną w Radziejowicach wyposażoną w:
samochód pożarniczy marki "Star"
motopompy
inny niezbędny sprzęt przeciwpożarowy

Zostaje powołany nowy Zarząd OSP:

Prezesem zostaje Bieganowski Kazimierz, Naczelnikiem – Romanowski Jan, Komendantem - Wocial Jerzy, Gospodarzem – Traczyk Jerzy

Walne Zgromadznie w 1964 roku przyznało tytuł dożywotniego naczelnika druhowi Mikołajczykowi Hipolitowi.

W roku 1965 Prezesem zostaje wybrany Szymczak Stanisław, Wiceprezesem – Leśniewski Stanisław, Gospodarzem – Kowalski Stanisław, a funkcję Skarbnika pełni Homanowski Fabian.

Zespolona jednostka prowadzi ożywioną działalność:
przeciwpożarową
organizowanie zabaw i loterii fantowych
zagospodarownaie terenu przekazanego przez Centralne Labolatorium w Warszawie Gorzelnia w Radziejowicach
powstaje pierwszy plan budowy strażnicy i gromadzenie funduszy
zakupiono mundury wyjściowe dla członków OSP

Rok 1968
zlecono wykonanie kosztorysu na rozbudowę
zakupiono plandekę na odkryty dotychczas wóz strażacki z funduszy przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki dzięki inicjatywie pana Wierzchowskiego Jerzego
zakup materiałów budowlanych
ustalono plany rozbudowy remizy
otrzymano dotację:
a) z P.P.R.N w Grodzisku Mazowieckim 80 tys. zł
b) z P.G.R.N w Radziejowicach 20 tys. zł
c) z P.R.S.P materiały budowlane na kwotę 40 tys. zł.

Wartość kosztorysowa rozbudowy wynosiła 340 tys. zł. Pozostałe nakłady pokryto z własnych funduszy oraz wykonano pracę w czynie społecznym.

Nowowybudowaną strażnicę oddano do użytku w dn. 29 listopada 1968 roku.
Zakupiono nowe krzesła do świetlicy oraz dzięki inicjatywie pana Wierzchowskiego otrzymano z Ministerstwa Kultury i Sztuki pierwsze niezbędne wyposażenie świetlicy.

W 1969 r. Komenda Powiatowa i Wojewódzka doceniając ofiarność członków OSP przekazała jednostce wóz bojowy.

Rok 1973 – 50-lecie OSP w Radziejowicach.

Skład Zarządu:
Prezes – Szymczak Stanisław
Naczelnik – Romanowski Jan
Naczelnik dożywotni – Mikołajczyk Hipolit
Wiceprezes – Leśniewski Stanisław
Komendant – Wocial Jerzy
Skarbnik – Homanowski Fabian
Gospodarz – Kowalski Stanisław
Sekretarz – Próchno Henryk

Komisja Rewizyjna
Adamczyk Władysław
Gratkowski Władysław
Zabłocki Marian

Skład Komitetu na uroczystości 50-cio lecia
Kłopotowski Mieczysław
Sadowski Zenon
Wierzchowski Jerzy
Gontarz Franciszek
Łukasik Henryk
Koziarski Henryk
Gratkowski Władysław

Wyposażenie strażnicy:
3 motopompy
samochód pożarniczy
urządzenia warsztatowe
syreny alarmowe
kompletny sprzęt pożarniczy
umundurowanie osobiste
centralne ogrzewanie strażnicy

Rok 1990 – oddanie do użytku nowo wybudowanego Domu Strażaka.

W roku 1991 Walne Zgromadzenie wybrało nowy Zarząd:

Prezes – Knebel Jerzy
Naczelnik – Wocial Jerzy
Wiceprezes – Knebel Stanisław
Gospodarz – Wacławek Bogusław
Skarbnik – Niewola Henryk
Sekretarz – Kowalska Bożena

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Jarkiewicz Ireneusz
Wiceprzewodniczący Kowalski Józef
Członek – Zabłocki Tadeusz

W roku 1993r. Walne Zgromadzenie dokonało zmian Zarządu. Naczelnikiem zostaje Dybiński Roman, natomiast Drugim Wiceprezesem – Wisławski Tomasz. Pozostała część Zarządu pozostaje bez zmian.

W roku 1993r. w skład jednostki wchodzi 36 druhów i 1 druhna.

2 maja 1994 roku OSP w Radziejowicach została zaliczona przez Komendę Rejonową PSP w Sochaczewie do radiowego systemu alarmowania firmy "Vartel".

4 i 5 września 1994 roku ma miejsce uroczysta wizyta Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego w parafii Św. Kazimierza w Radziejowicach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowicach.

7 kwietnia 1995 roku nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

26 maja tego samego roku nasza jednostka pozyskała ciężki samochód gaśniczy Jelcz GCBA 6/32 z JRG Żyrardów, który był wyrazem podziękowania i uznania za dotychczasowy wkład pracy i uzyskiwane efekty w działalności i ochronie przeciwpożarowej.

W roku 1996 skład Zarządu przedstawiał się następująco:
Prezes – Knebel Jerzy
Naczelnik – Dybiński Roman
Wiceprezes – Laskowski Robert
Skarbnik – Niewola Henryk
Z-ca Naczelnika – Wisławski Tomasz
Sekretarz – Knebel Stanisław
Gospodarz – Wacławek Bogusław

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Jarkiewicz Ireneusz
Wiceprzewodniczący – Kowalski Józef
Członek Szymczak Janusz

Rok 2000

OSP prowadzi działalność gospodarczą wypożytcza salę na przyjęcia weselne, urządza bale sylwestrowe. Za zgromadzone pieniądze została wykonana elewacja zewnętrzna (ocieplenie) strażnicy w roku 1998. W roku 1998 założono panele i wymieniono oświetlenie na sali, gdzie odbywały się różne uroczystości. Przy dofinansowaniu Urzędu Gminy zakupiono: prostownik-spawarka, kompresor, agregat prądotwórczy.

W dniu 24 października 2000 został zakupiony przez OSP i dofinansowaniu Zarządu Głównego ZW. OSP samochód lekki Lublinh 3, bez wyposażenia z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego. Z własnych funduszy OSP zakupiono 25 kompletów umundurowania wyjściowego i koszul. OSP w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą i gromadzi pieniądze na niezbędny sprzęt przeciwpożarowy i wymianę pokrycia dachu na strażnicy.

Rok 1999
Opinia Komendy Powiatowej PSP w Żyrardowie
" Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowicach typu S-2 jest najaktywniejszą jednostką gminnną w powiecie żyrardowskim. Ustuowanie siedziby jednostki prze skrzyżowaniu trasy szybkiego ruchu Warszawa-Katowice i obwodnicy TIRowskiej Terespol-Poznań zwiększa walory operacyjne. Jednosta operująca przestarałym samochodowym bierze udział we wszystkich akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie własnej gminy oraz większych poza gminą i rejonem operacyjnym. W 1998 roku OSP Radziejowice odnotowała udział w 47 akcjach na terenie byłyego sochaczewskiego rejonu operacyjnego. W akcjach tych jednostka OSP Radziejowice w 25 przypadkach brała udział w likwidowaniu skutków miejscowego zagrożenia m.in wypadkach drogowych. Na dzień dzisiejszy jednosta dysponuje następującymi samochodami: GCBA 6/32 rok produkcji 1984, GBM 2,5/8 rok produkcji 1989. W związku z dużym nasileniem pojazdów samochodowych i kolejowych jednostka zmuszona jest pozyskać samochód, który po odpowiedniej zabudowie byłby przeznaczony do przewożenia posiadanego sprzętu ratownictwa technicznego oraz sprzętu pozyskiwanego na bieżąco."

W roku 2002 r. dokonano kapitalnego remontu dachu na strażnicy. Koszt inwestycji wynosił 20 tys. zł. . 6 tys. zł. otrzymaliśmy z Urzędu Gminy w Radziejowicach, 5 tys. zł z Zarz. Woj. Zw. OSP z Warszawy. natomiast 9 tys. Sfinansowane było z własnych środków OSP.

W roku 2003 dokonanu modernizacji-karosażu samochodu lekkiego marki Daewoo Lublin 3 za sumę 36 tys zł. Zakupiono agregat prądotwórczy, radiotelefon Motorola, piłę do drewna STIHL, urzędzenie hydrauliczne kombii Lukas, drabinę trzymprzęsłową, piłę do cięcia stali i betonu STIHL, Radiotelefon nasobny Motorola.
W roku 2005 dokonano rozbiórki starej strażnicy i uprzątnięto i ogrodzono teren OSP.
W listopadzie tego samego roku otrzymaliśmy z Komendy Wojewódzkiej Policji samochód osobowy marki Volkswagen Passat rok produkcji 1992.

Rok 2006:

Skład Zarządu przedstawiał się następująco:
Prezes – Knebel Jerzy
Naczelnik – Dybiński Roman
Zastępca Naczelnika – Jarkiewicz Ireneusz
Sekretarz – Knebel Stanisław
Skarbnik – Niewola Henryk
Gospodarz – Wacławek Bogusław
Kronikarz – Szustakiewicz Wojciech

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Kowalski Józef
Wiceprzewodniczący – Kociszewski Tomasz
Członek – Trzeciecki Sławomir

W roku 2011 pozyskany został używany samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/16 marki MAN wyposażony w zbiornik wody o pojemności 2000 litrów oraz dodatkowo w zbiornik środka pianotwórczego. Samochód posiada kabinę jednomodułową dla 9-cio osobowej załogi.

W lutym 2011 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w którym wybrano nowy Zarząd:
Prezes – Knebel Jerzy
Naczelnik – Leja Marek
Z-ca Naczelnika – Szymczak Jakub
Sekretarz – Papuga Jakub
Skarbnik – Mroczek Włodzimierz
Gospodarz – Wacławek Bogusław
Kronikarz – Skiba Robert

Aktualny Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowicach wybrano w marcu 2012 roku. W jego skład wchodzą:

Prezes – Leja Marek
Naczelnik – Skuza Bartłomiej
Wiceprezes – Jarkiewicz Ireneusz
Drugi Wiceprezes – Drążkiewicz Kazimierz
Z-ca Naczelnika – Laskowski Robert
Sekretarz – Jarkiewicz Mariusz
Skarbnik – Gowin Mirosław
Gospodarz – Papuga Jakub
Kronikarz – Dybiński Artur
Prezesi honorowi – Knebel Jerzy, Szymczak Stanisław

Skład komisji rewizyjnej:
Przewodniczący – Kowalski Józef
Wiceprzewodniczący – Kociszewski Tomasz
Członek – Trzeciecki Sławomir

Nasza jednostka bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Działamy jako Jednostka Operacyjno-Techniczna.
W ocecnej chwili jednostka liczy 44 druhów z czego 22 jest wyszkolonych do uczestniczenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Dołącz do nas
Google+