Kronika

Pragnę w kilku zdaniach przedstawić państwu dzieje naszej Zaborowskiej Straży Pożarnej, która przez lata na trwałe wpisała się w historię Zaborowa.

W roku 1916 z inicjatywy Bolesława Juszkiewicza powstała w Zaborowie ochotnicza straż pożarna. Pierwotnie mieściła się ona w małej budce przyszkolne, a następnie została przeniesiona do destylarni w majątku. Do pożarów strażacy wyjeżdżali konnymi zaprzęgami, należącymi do właściciela majątku oraz do członków straży. W między czasie przystąpiono do budowy remizy. Był to mały budynek znajdujący się w miejscu, w którym jesteśmy obecnie. Marzeniem pokoleń strażaków było rozbudowanie istniejącej już remizy. Organizowano różne imprezy i mozolnie zbierano pieniądze na realizację pomysłu.

W 1930 roku przy znacznej pomocy ówczesnego proboszcza parafii w Zaborowie księdza Józefa Potockiego remizę rozbudowano i odnowiono. Naczelnikiem straży był wówczas nauczyciel szkoły w Zaborowie Piotr Szczur.

Nadszedł wrzesień 1939 roku, wybuchła druga wojna światowa. Wielu strażaków wzięło czynny udział w walce o obronę ojczyzny. Nie zabrakło wśród nich również członków ochotniczej straży pożarnej w Zaborowie. W okresie okupacji niemieckiej ochotnicza straż w Zaborowie

Nie zaprzestała swej działalności. Strażacy pełnili dyżury, wyjeżdżali do akcji. Wymagało to od nich dużego poświęcenia. W tych trudnych latach pokazywali, że istnieje polska organizacja, która chroni mienie wszystkich ludzi. Naczelnikiem OSP Zaborów w tym tragicznym dla polski okresie był Sobiecki Ludwik.

W 1946, po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, ludność Zaborowa w dalszym ciągu czując potrzebę posiadania straży pożarnej natychmiast przystąpiła do jej organizacji na nowo. Pierwszym powojennym prezesem zarządu OSP Zaborów został wybrany dh Wierzbicki właściciel Bolesławowa, następnie prezesem został Lasecki Kazimierz, naczelnikiem Zalewski Jan, skarbnikiem Tadeusz Regulski.

Zarząd z zapałem zabrał się do pracy i wykazał się dużymi osiągnięciami. Organizowano różne imprezy, z których dochód przeznaczono na zakup umundurowania, motopompy M-400 a na koniec samochodu Ford. Równolegle z działalnością gospodarczą prowadzono intensywna działalność szkoleniową, czego najlepszym przykładem było zajęcie pierwszego miejsca na zawodach pożarniczych w Bernerowie, za które OSP Zaborów otrzymała motopompę M-800. po wielu latach owocnej pracy zarząd przekazał prowadzenie działalności ludziom młodym.

I tak na początku lat sześćdziesiątych powstał nowy zarząd. Prezesem został Zbigniew Seweryn Zalewski, naczelnikiem Jan Zalewski, skarbnikiem Jerzy Pytlakowski. Zarząd ten postawił sobie za cel jak najlepsze wyposażenie jednostki w sprzęt bojowy. I tak zakupiono z kurii biskupiej samochód James-Studebeker, który został przerobiony na wóz strażacki nieodpłatnie przez ojców franciszkanów w Niepokalanowie. Rozbudowano remizę, pobudowano nowe garaże aż wreszcie członkowie zarządu zdecydowali się na wzięcie pożyczki w banku i zakupienie dla OSP Zaborów nowego samochodu pożarniczego Star 25.

Zarząd ten pracował owocnie do 1976 roku i przekazał swoim następcom jednostkę w bardzo dobrej kondycji. Po wyborach naczelnikiem wybrano Wiśniewskiego Tadeusza, skarbnikiem Mariana Suszka. Zarząd ten funkcjonował do roku 1982. W roku 1982 nastąpiła zmiana zarządu. Naczelnikiem został Leżyński Mirosław, skarbnikiem Sokołowski Tadeusz. Wyremontowano garaże, zakupiono stały i ławki, wymieniono okna, wyremontowano wspinalnię. Po dwóch latach nastąpiła zmiana zarządu. Prezesem został Malarowski Ryszard, naczelnikiem Grzywna Stanisław, skarbnikiem Zarzycki Wojciech. Jednak ten zarząd również funkcjonował tylko przez dwa lata, poczym nastąpiły nowe wybory. Prezesem wybrano Pytlakowskiego Henryka, naczelnikiem Skalskiego Tadeusza, skarbnikiem Zarzyckiego Wojciecha, sekretarzem Skalskiego Bernarda. W 1987 komendant rejonowy straży pożarnych przekazał OSP Zaborów samochód bojowy Star 66.

W 1988 roku podjęto inicjatywę ufundowania dla OSP Zaborów sztandaru. Wręczania sztandaru dokonano 18 września 1988 roku. Od 1988 roku OSP Zaborów zaczęła przeżywać kryzys. Zmieniały się zarządy, sprzęt uległ dewastacji, kilkakrotnie okradziono straż z posiadanego sprzętu. Taki stan rzeczy utrzymywał się do 1996roku. Wtedy to na prośbę zarządu gminnego ZW.OSP Leszno utworzyła się grupa inicjatywna, która postawiła sobie za cel odbudowanie dobrego imienia OSP Zaborów. Powstał nowy zarząd w składzie: prezes Henryk Pytlakowski, naczelnik Jerzy Rusztecki, gospodarz Zygmunt Sobiecki, skarbnik Jan Sobiecki, sekretarz Antoni Cieślak. W 1997 roku prezes Henryk Pytlakowski zrezygnował z funkcji a na jego miejsce został wybrany Tadeusz Szewczyk. Dh Pytlakowski Henryk pozostał prezesem honorowym OSP Zaborów. W 1997 roku ze środków przyznanych przez rade gminy w Lesznie zakupiono samochód ciężarowy marki Star 200 i starasowano go na bojowy samochód strażacki. Pieniądze na karasowanie przyznano m.in. z funduszu ochrony środowiska. W 1997 roku komenda stołeczna PSP w warszawie nieodpłatnie przekazała dla OSP Zaborów radiostację Motorola, która została zainstalowana na samochodzie.

W 1998 roku nastąpiły zmiany w zarządzie OSP Zaborów. Rezygnację złożyli Jerzy Rusztecki i Jan Sobiecki. Do zarządu zostali dokooptowani Kopeć Paweł Poddenek Radosław. W latach 1998-1999 ze środków urzędu gminy zakupiono bojowe umundurowanie dla OSP Zaborów. Również w 1999 roku wśród młodych członków OSP zrodziła się idea wykonania dla OSP Zaborów nowego sztandaru, ponieważ stary nie przystawał do obecnych czasów. I tak dzięki ich zaangażowaniu i hojności mieszkańców naszego terenu mogliśmy przystąpić do realizacji tego zamierzenia. Trudu wyhaftowania sztandaru podjęła się mieszkanka Zaborowa Pani Agnieszka Leszczyńska. I tak oto w dniu 3 października 1999 roku na 90 dni przed rozpoczęcia nowego tysiąclecia straż w Zaborowie obchodziła tę piękną i podniosłą uroczystość wręczenia sztandaru.

Na koniec chciałbym zacytować naszego wielkiego pisarza Stefana Żeromskiego, który napisał: „Żyć to działać, to rozlewać po świecie talent, uczucie, wolę, to w czasie teraźniejszym pomagać pokoleniom przyszłym” myślę, że słowa te zawsze przyświecały działaniom wszystkich członków ochotniczych straży pożarnych.

Życzę miłych wspomnień z oglądania i czytania artykułów z naszej strony.

Dołącz do nas
Google+