Historia OSP Szkopy

-Ochotnicza Straż Pożarna w Szkopach powstała w grudniu 1962 roku z woli członka Zarządu Gminnego Dh Stefana Olszewskiego i Dh Wacława Piesio.

W tym samym roku wybrano I Zarząd w składzie:
Borysiuk Roman - Prezes
Roszuk Władysław - I Wiceprezes- Naczelnik
Kozak Czesław - II Wiceprezes
Jacenciuk Władysław - Skarbnik
Komar Antoni - Sekretarz
Harasimiak Kazimierz - Gospodarz
oraz pierwszą Komisję Rewizyjną w składzie:
Kuc Jan - Przewodniczący
Grochowski Henryk - Członek
Kazimierczuk Jan - Członek

W 1963 roku OSP dostała zgodę od Rady Gminy aby na działce należącej do Państwowego Funduszu Ziemi wybudować remizę. Działka ta była nieprzystosowana do budowy i konieczna była jej rekultywacja. Również w 1963 roku OSP przyznano budynek z cegły po dawnym pałacu we wsi Mołomotki przeznaczony do rozbiórki. Rozebrany budynek przewieziono do Szkopów i zaczęto budowę strażnicy. Brak środków na rozpoczęcie budowy zmusił strażaków do organizowania w budynku szkoły zabaw i loterii. Ponadto uchwalono uchwałę iż mieszkańcy wsi Szkopy będą płacić składkę z przeznaczeniem na budowę remizy. Wieś wspomagali również mieszkańcy Baczek i okolicznych miejscowości ale przede wszystkim znaczna część kosztów budowy pokrywana była z budżetu Gminy. Zaczęto budowę : Fundamenty i podmurówkę wykonano pod kierownictwem Władysława Jacenciuka natomiast nad całością budowy piecz trzymał Stanisław Miłobędzki. Budowa remizy trwała do 1972 roku, w tym też roku został poświęcony pierwszy sztandar. Rok 1963 był łaskawy dla strażaków, otrzymali także przydział na motopompę wraz z osprzętem, która w razie potrzeby przewożono wozem zaprzężonym w konia. Pierwszy pożar, w jakim uczestniczyła OSP Szkopy miał miejsce w Kupientynie. Jednostka dojechała  wozem do Repek, następnie zatrzymała samochód ciężarowy, który dostarczył strażaków do miejsca zdarzenia. W roku 1977 zmarł pierwszy Prezes – Borysiuk Roman i nastąpiła konieczność zmiany zarządu.

W 1977 roku powołano II Zarząd OSP Szkopy w składzie:

Kazimierczuk Jan - Prezes
Horowicz Zbigniew - I Wiceprezes - Naczelnik
Kozak Czesław - II Wiceprezes
Komar Antoni - Skarbnik
Jacenciuk Jerzy - Sekretarz
Harasimiak Kazimierz - Gospodarz

Powołano również II Komisję rewizyjną w składzie:
Jacenciuk Krzysztof - Przewodniczący
Stokowski Eugeniusz - Członek
Horowicz Franciszek - Członek

W 1977 roku z jednostki wojskowej w Żaganiu dla OSP Szkopy sprowadzono pierwszy samochód. Niestety samochód ten był całkowicie nie przystosowany do potrzeb jednostki i został skasowany i wywieziony na złom.
W 1979 roku w święta Wielkanocne wybucha największy pożar w historii OSP Szkopy – paliła się wieś Baczki. Pożar gaszono ok. 10 godzin. Był niebezpieczny i spowodował ogrom zniszczeń.

Straż Pożarna w Szkopach brała też czynny udział w zawodach sportowo- pożarniczych i zajmowała czołowe miejsca na podium.

Lata 80 - te przyniosły za sobą potrzeby remontu remizy, w której wystąpiła konieczność wymiany gnijącej podłogi oraz wykonanie ogrodzenia placu wokół remizy. Okres ten by także momentem, w którym OSP Szkopy chyliła sie ku upadłości ze względu na wiek strażaków i brak zainteresowania działalnością strażacką ze strony młodzieży wiejskiej.
Nadszedł rok 1988 i nastąpiła reaktywacja OSP. W jej skład wchodziło wówczas 22 członków. Na kurs Naczelników OSP III stopnia w Siedlcach zostali wysłani druhowie Kozak Witold i Komar Wiesław.

10 grudnia 1989 roku zostaje powołany III Zarząd OSP Szkopy w składzie :
Komar Antoni - Prezes
Kozak Witold - Naczelnik
Komar Adam - Vice Prezes
Protasiewicz Michał - Skarbnik
Komar Gabriel - Sekretarz
Adamczuk Andrzej - Gospodarz

Komisja rewizyjna w składzie:
Horowicz Zbigniew - Przewodniczący
Borysiuk Adam - Członek
Kazimierczuk Wiesław - Członek

W 1992 roku jednostka wojskowa w Łasku przekazuje nieodpłatnie OSP samochód ciężarowy marki STAR 244 GBA 2,5/16. Niestety samochód trzeba było przemalować w barwy strażackie co spowodowało konieczność szukania wsparcia po stronie organizacji samorządowych. I tak po krótkim czasie dzięki wsparciu Urzędu Gminy, której Wójtem wówczas był Marek Wacław Sawicki oraz środkom własnym samochód został przystosowany do użytku OSP. W roku tym również dzięki przychylności ówczesnego Wójta, OSP dostała dofinansowanie na rozbudowę remizy. Fundamenty wykonane zostały czynem społecznym, natomiast całością budowy kierował Pan Józef Koprowski, więźbę dachową wykonał były strażak OSP Szkopy Franciszek Horowicz wraz ze Stanisławem Wojtczukiem. Prace wykończeniowe wewnątrz remizy wykonano czynem społecznym.

W roku 1993 dzięki zaangażowaniu i silnej woli druhów: Andrzeja Adamczuka, Mariana Adamczuka, Gabriela Komara, Wiesława Komara, Witolda Kozaka, Leszka Kozaka, Pawła Borysiuka, Włodzimierza Borysiuka, Szczepana Borysiuka, Huberta Rosińskiego, Grzegorza Harasimiaka, Krzysztofa Trendyka, Michała Protasiewicza, Adama Szadkowskiego, Piotra Horowicza, Wiesława Kazimierczuka i Szymona Siemieniaka Ochotnicza Straż Pożarna w Szkopach zajmuje 10 miejsce na VIII Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie z następującymi wynikami: sztafeta 62.18 pkt i ćwiczenie bojowe(wówczas odbywało się ono na III roty): 55.87 pkt. Do tej pory żadnej drużynie z powiatu sokołowskiego nie udało się zajść tak daleko jak zrobiła to drużyna ze Szkopów. Aby zakwalifikować się do Zawodów Krajowych, druhowie musieli przejść jeszcze przez zawody strefowe i wojewódzkie. 23 sierpnia 1992 roku jednostka po wygranych Rejonowych Zawodach OSP w Sokołowie Podlaskim pojechała na Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze, które rozegrane były na stadionie MOSIR w Siedlcach, Jednostka po perfekcyjnym wykonaniu obu konkurencji zajęła II miejsce i wraz z jednostką OSP Hołubla zakwalifikowały się na finały krajowe. 24 kwietnia 1993 roku jednostka pojechała na Strefowe Zawody Sportowo-Pożarnicze do Nidzicy, w których startowało 20 drużyn z 11 województw północno-wschodniej Polski. Również wtedy drużyna nie miała sobie równych oprócz jednostki z Hołubli, która wtedy również wygrała a druhowie ze Szkopów zajęli II miejsce, awansując na Krajowe Zawody OSP do Krakowa. Jednostka OSP Szkopy przez całe lata 90. była Mistrzem gminy Repki oraz zajmowała czołowe miejsca na zawodach rejonowych i wojewódzkich(przeważnie I lub II miejsce).Poniżej prezentujemy tabelę wyników z Zawodów Krajowych z Krakowa:
1.jpg

W 1998 roku powstaje pierwsza w historii OSP SZKOPY Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt, która przez okres 4.lat zdobywa miejsca na podium. W roku 2000 OSP przekazuje STARA 244 GBA do OSP ZAWADY REPKOWSKIE i otrzymuje samochód Lublin 3 W latach 2000 – 2003 samochód zostaje wyposażony w motopompy, węże oraz umundurowanie.

Kolejny w działalności jednostki 2006 rok dzięki przychylności władz gminy przynosi dalszą poprawę stanu technicznego obiektu remizy, a tym samym warunków pracy druhów strażaków. Jest to również rok kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ogniwach Związku OSP. W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkopach odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym podsumowano działalność za rok 2005 oraz okres minionej kadencji, a także przedstawiono plan pracy na rok bieżący. Jednakże najważniejszym punktem zebrania był wybór władz jednostki na następną 5- letnią kadencję.
W skład nowo wybranego IV Zarządu OSP weszli druhowie :
Komar Antoni - Prezes
Kazimierczuk Piotr - Naczelnik
Komar Łukasz - Z-ca naczelnika
Protasiewicz Seweryn - Skarbnik
Bujalski Sylwester - Sekretarz
Adamczuk Mariusz - Gospodarz

Dokonano również wyboru trzyosobowej komisji rewizyjnej, w skład której weszli druhowie:
Protasiewicz Michał - Przewodniczący
Kozak Witold - Członek
Harkie Robert - Członek

Ponadto w 2006 roku ze składek członków OSP zakupiono i poświecono nowy sztandar. W roku 2007 zostaje reaktywowana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców, która do chwili obecnej odnosi sukcesy na zawodach sportowo-pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na szczeblu powiatu. W 2009 roku Zarząd i członkowie OSP wyszli z inicjatywą integracji do mieszkańców wsi i zorganizowali pierwszy w historii wsi piknik rodzinny, dzięki któremu mieszkańcy zniwelowali bariery wieku i wszyscy razem wzięli udział w tym niecodziennym wydarzeniu. W tym samym roku do OSP przystępuje 4 kobiety, które zaczynają współpracę z Fundacją Wspomagania Wsi oraz pracę z dziećmi i młodzieżą ze wsi Szkopy, Baczki oraz Repki, zagospodarowując ich wolny czas wspólną zabawą, oraz zajęciami plastycznymi. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom OSP organizuje wspólne zabawy sylwestrowe, które jednoczą mieszkańców okolicznych miejscowości.

W dniu 11 maja 2011 roku w remizie OSP Szkopy odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Repkach. OSP Skrzeszew przekazała wówczas dla OSP Szkopy samochód ciężarowy marki STAR 200 GBA 2,5/16, OSP Szkopy dla OSP Wyrozęby samochód Lublin 3. Ksiądz Andrzej Dryżałowski – proboszcz Parafii w Szkopach poświęcił przekazane samochody.

W 2011 roku zostały wybrane nowe władze OSP w składzie:
Komar Antoni - Prezes
Kazimierczuk Piotr - Naczelnik
Komar Łukasz - Z-ca Naczelnika
Kozak Magda - Skarbnik 
Komar Eliza - Sekretarz
Cholewka Przemysław - Gospodarz
Komar Paweł - Kronikarz

Komisja rewizyjna w składzie:

Protasiewicz Michał - Przewodniczący
Kozak Witold - Członek
Komar Damian - Członek

Zarząd ten pełni funkcję do chwili obecnej.

W dniu jubileuszu 50 – lecia istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w Szkopach liczy łącznie 41 członków.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szkopach była i jest nierozerwalnie związana z życiem wsi i jej mieszkańców. Druhowie byli i są nie tylko przy gaszeniu pożarów, ale także przy usuwaniu skutków różnych klęsk żywiołowych oraz przy innych zdarzeniach. Ponadto mają również swój wkład w obrzędach wiejskich i wszystkich wydarzeniach związanych z wsią. Pomimo, iż wielu druhów odeszło już na wieczną wartę, pamięć po nich pozostanie na zawsze. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Drużyna OSP Szkopy podczas Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych - Kraków 1993

031.jpg

Kraków '93(w czerwonych czapkach OSP Hołubla)

Kraków '93

Drużyna OSP Szkopy podczas Strefowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych - Nidzica 1993020.jpg

Nidzica '93

Nidzica '93

Drużyna OSP Szkopy podczas Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych - Siedlce 1992Zawody wojewódzkie - Siedlce 1992

002 (2).jpg

Siedlce '92

OSP Szkopy współcześnie

Na wyposażeniu OSP w Szkopach znajduje się średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Star 200 przekazany w 2011 roku z OSP Skrzeszew, wcześniej posiadaliśmy Lublina 3 ale po przyjściu Stara został przekazany do OSP KSRG Wyrozęby. Nasza jednostka rocznie bierze udział w kilku akcjach ratowniczo-gaśniczych. Od początku istnienia OSP uczestniczymy w zawodach sportowo-pożarniczych, obecnie reprezentuje Nas odmłodzona drużyna z zawodnikami w wieku 18-29 lat, którzy odnieśli 8 zwycięstw z rzędu: (w nawiasach podano wyniki odpowiednio sztafety i ćw. bojowego)

-rok 2011 - I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP w Repkach(63,00 pkt i 37,57 pkt);
-rok 2011 - I miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Sokołowie Podlaskim(57,66 pkt i 35,45 pkt);
-rok 2012 - I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Wyrozębach(56,39 pkt i 33,75 pkt);
-rok 2013 - I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych(57,69 pkt i 33,84 pkt);
-rok 2013 - I miejsce w  Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych(61,50 pkt i 34,60 pkt)(awans na Strefowe Zawody OSP(1/3 województwa w 2014 roku).
-rok 2014 - I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych - Wyrozęby(59,00 pkt. i 34,98 pkt.);
-rok 2014 - I miejsce w Strefowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych(strefa II Siedlce, 1/3 województwa)(58,40 pkt. i 32,00 pkt.)
-rok 2014 - I miejsce w V Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP woj. mazowieckiego(57,36 pkt. i 33,10 pkt.). Awans na XIV Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w 2015 roku.
-rok 2015 - I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych - Wyrozęby(sztafeta 56,78 pkt. bojówka 33,34 pkt.)
-rok 2015 - III miejsce w XIV Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP - 4-6 września, Polanica-Zdrój(woj. dolnośląskie)(sztafeta 56,70 pkt. bojówka 34,64 pkt., prawo do startu w XV Krajowych Zawodach OSP 2019)
-rok 2016 - I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych - Wyrozęby, 12.VI(sztafeta 57,15, bojówka 32,15, wynik łączny 89,30)

Możemy także pochwalić się drużyną MDP, która w zawodach również odnosi ogromne sukcesy, między innymi rok 2009 - I miejsce w Powiatowych Zawodach wg regulaminu CTIF i reprezentowanie powiatu sokołowskiego na Zawodach Wojewódzkich MDP wg CTIF w Białobrzegach w 2010 roku i rok 2012 I miejsce w Powiatowych Zawodach MDP wg reg. CTIF. Od końca roku 2012 sekcja czynna OSP Szkopy rozpoczęła ćwiczenia do zawodów sportowo-pożarniczych OSP według regulaminu CTIF, w których zamierza w niedalekiej przyszłości brać udział.

Jednostka do zdarzeń jest alarmowana poprzez system selektywnego alarmowania DSP-50 firmy Digitex.

Szkopy są małą wsią, zamieszkiwaną przez 250 osób. Jako OSP podlegamy pod KP PSP Sokołów Podlaski. Oprócz Naszej OSP, w gminie mamy jeszcze 8 jednostek OSP z czego 3 działają w ramach KSRG, a są to: Repki, Skrzeszew i Wyrozęby.

Dołącz do nas
Google+