HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POZARNEJ W SKARYSZEWIE

100 lat historii OSP Skaryszew

Po długich staraniach mieszkańców Skaryszewa w 1911 roku został powołany do życia Związek Strażacki w Skaryszewie. Proces formowania się Straży trwał dość długo, ponieważ w tym okresie Polska była pod zaborami, a ówczesne władze nieprzychylnie legalizowały jakiekolwiek związki Polaków.

Pierwszym Prezesem został wybrany aptekarz Szóstakiewicz, naczelnikiem dziedzic dóbr Chomentowa Jerzy Zdzitowiecki, a na zastępcę Naczelnika powołano Stanisława Jopkiewicza. Straż liczyła wtedy 120 członków, podzielonych na trzy plutony: Ogniowy, Toporników i Wodny.

W 1912 roku wybudowano murowaną remizę w rynku Skaryszewa, która przetrwała obydwie wojny. W tym samym czasie przy Straży zawiązała się Orkiestra Dęta, której pierwszym kapelmistrzem został Paweł Wilanowicz.

Po pierwszej wojnie światowej powstał Krajowy Związek Straży Pożarnej.

Krajowy Związek podzielono na Wojewódzkie Związki Straży Pożarnych, a Wojewódzkie Związki na Okręgi. Te z kolei podzielono na oddziały, oddziały na jednostki. W skład jednostek wchodziły: Straż Zawodowa, Straż Zakładowa, Straż Ochotnicza (na terenie Gmin) itd. Ochotnicza Straż Pożarna w Skaryszewie, została wcielona w skład Związku Straży Pożarnych Województwa Kieleckiego. Od chwili zarejestrowania skaryszewskiej straży rozpoczęły się nowe - inne działania straży, a mianowicie działania na rozkaz. Straż ogniowa w Polsce międzywojennej została zorganizowana na wzór wojskowy. Jak to funkcjonowało? Liczył się stopień i funkcja, jaką zajmowało się w straży.  Jak pisano w instrukcji: „Poza strażą ludzie zajmują różne stanowiska społeczne i zawodowe. Jednak, kiedy zakładają mundury, różnice społeczne nie istnieją, a ważne są stopnie i stanowiska, jakie zajmują w straży. Naczelnictwo musi dopilnować, aby młodzi wiekiem lub młodsi stopniem meldowali się przed starszymi, a szczególnym tematem jest szacunek do starszeństwa i stopnia w straży. Tak uczy regulamin i tego należy na każdym kroku dopilnowywać i przestrzegać”. To ważne, bo łatwiej będzie zrozumieć działania OSP Skaryszew w okresie międzywojennym.

Pierwszy powojenny zarząd wybrany został w 1919 roku na walnym zebraniu członków OSP Skaryszew. Prezesem został Burmistrz Adam Sejdziński, a naczelnikiem Władysław Wilanowicz.

W 1920 roku przy straży powstało kółko teatralne, które zorganizowało cztery amatorskie przedstawienia. Spektakle teatralne, zabawy i festyny przynosiły strażakom dochód. Dochód dla straży przynosiły również zbiórki uliczne, kwesty po domach, sprzedaż kalendarzy i plakatów. Te działania powodowały, że OSP stawało się silną, samorządną jednostką.

Straż posiadała sikawkę na dwóch kołach oraz dwie beczki na wodę. Strażacy bardzo dużo ćwiczyli, co zaowocowało zdobyciem pierwszego miejsca na zawodach w Radomiu w 1923 roku. W dowód uznania otrzymaliśmy wóz strażacki konny, na którym znajdowała się sikawka, beczka na wodę i miejsce na drabiny. Z takim wyposażeniem przetrwaliśmy do drugiej wojny światowej.

Nasi strażacy byli ubezpieczeni, mieli przepisowe mundury dorobili się sprzętu do gaszenia pożarów. Działali prężnie: organizowali dochodowe zabawy, festyny, majówki, zbiórki uliczne, chodzili po domach z kalendarzami, plakatami, prowadzili teatr, orkiestrę dętą, organizowali ciekawe imprezy. Do OSP Skaryszew nie przyjmowano wszystkich chętnych. Kandydat na strażaka składał kartę zgłoszenia, potem sprawdzano morale kandydata, jego zachowanie itd. Strażacy bardzo przestrzegali pewnych zachowań, a starszeństwo wieku i stopnia stawiane było na pierwszym miejscu. Kto nie przestrzegał zasad złożonych w ślubowaniu lub innych zobowiązań najpierw był ostrzegany, aby naprawił lub poprawił błędy. Jeżeli to nie pomogło, po prostu decyzją zarządu był skreślany z listy członków. Mimo tego, że panowała w straży dyscyplina nie unikniono konfliktów i rozdwojeń. Poróżnienia spowodowały zmianę Naczelnika i na miejsce pana Wilanowicza wybrano nauczyciela miejscowej szkoły Pana Sikorskiego. Człowiek bez przygotowania zawodowego nie był długo naczelnikiem i jego miejsce zajął Teofil Czapczyński, lecz on też był krótko. W latach 30 -tych funkcję naczelnika piastował Władysław Zieliński, a prezesa Burmistrz Karol Wilanowicz. Pełnili oni swoje obowiązki aż do wybuchu II wojny światowej. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Skaryszewa straż została rozwiązana. W czasie okupacji Niemcy zarządzili, aby ci co byli w straży przed rozwiązaniem wstąpili do niej ponownie. Był to bardzo trudny czas zarówno dla straży jak i wszystkich mieszkańców. Niemcy nie oszczędzali nikogo, aresztowali i wywozili do obozu lub na roboty. Taki los spotkał naczelnika straży Władysława Zielińskiego. Został on aresztowany i wywieziony do Oświęcimia, a później do Matchauzen-Guzen. Jednak szczęśliwie przeżył i powrócił do Skaryszewa, aby dalej służyć w straży i orkiestrze w której grał.

Po zakończeniu wojny straż od nowa zaczęła funkcjonować. W jej szeregi wstąpiło 22 młodych mieszkańców Skaryszewa. Wybrano nowy powojenny zarząd, w skład którego weszli:

- naczelnik Roman Tuzinek,

- zastępca naczelnika Jan Wróblewski,

- skarbnik Mieczysław Lisowski,

- sekretarz Władysław Tuzinek,

natomiast gospodarzem został Ignacy Giermakowski. Pozostali nowi członkowie to: Stanisław Ostrowski, Edward Sochaczewski, Marian Durasiewicz, Stanisław Nowoszelski, Zbigniew Kotowski, Józef Trybuł, Czesław Girmakowski, Edward Giermakowski, Stanisław Sowa, Stefan Kozieł, Bronisław Różycki, Jan Wlazłowski, Mieczysław Grudziński, Zygmunt Wolski, Jan Barański, Adam Sławiński, Tadeusz Płowiec, Ryszard Fajdek.

Budynek remizy był w bardzo złym stanie. Wyposażenie też nie było w dobrej kondycji. Na stanie była tylko jedna sikawka, dwie beczki na wodę, dwa węże i drabina Szczerbowskiego. Tak wyglądał dorobek powojenny straży w Skaryszewie. W 1948 roku jednostka odkupiła od Komendy Powiatowej motopompę z angielskiego demobilu z pełnym wyposażeniem. W dowód uznania Komendant Powiatowy Franciszek Rentowski przekazał do Skaryszewa pierwszy w historii miasta samochód ciężarowy pięciotonowy marki Opel. W 1951 roku na manewrach w Kuczkach Ochotnicza Straż Pożarna w Skaryszewie zajęła pierwsze miejsce. Zostało to zauważone przez wyższe władze w Radomiu i na wniosek Komendanta Powiatowego Jana Rydza jednostka otrzymała w 1955 roku samochód pożarniczy STAR 20. Kierowcą został druh Ryszard Nierodziński.

HISTORIA SZTANDARU

Na przełomie lat 1960/61strażacy postanowili zakupić sztandar. Ówczesny ksiądz Gębka wyhaftowanie sztandaru powierzył siostrom zakonnym z Częstochowy. Jedną stronę sztandaru zdobił wizerunek św. Floriana, drugą stronę zaś – wielki orzeł w koronie. I tu zaczyna się najciekawsza część historii sztandaru. Jak wiadomo, nie był to najlepszy czas dla orła w koronie i nie trudno zgadnąć, jaka była reakcja ówczesnych władz kiedy przyszło do zatwierdzenia sztandaru. Już sam św. Florian stanowił nie lada obciążenie, a tu jeszcze ta korona! Zażądano więc kategorycznie, by koronę usunąć i wizerunek św. Floriana zakryć. Na koronę naszyty został prostokąt z takiego samego materiału jak sztandar. Na drugiej części wizerunek św. Floriana został zasłonięty specjalnie do tego przygotowaną zasłoną. I wszyscy byli zadowoleni: władze – bo orzeł miał gołą głowę i zakryty był wizerunek św. Floriana i mieszkańcy Skaryszewa – bo wiedzieli, że korona i święty tam jest. I tak wręczenie sztandaru odbyło się w 1962 roku w dwóch etapach. Pierwszy: było to poświęcenie go w kościele o godzinie 7 00 rano , drugi etap to wręczenie sztandaru jednostce. Wręczenie odbyło się na Rynku o godzinie 10 00. W poczet sztandarowy weszli Jan Wróblewski, Lucjan Falkiewicz, Mieczysław Lisowski.

Budowa Remizy zdjęcie starej remizy

Z początkiem 1965 roku zarząd podjął decyzję o budowie nowej remizy. Pierwsze prace ruszyły już w czerwcu tegoż roku. I tak w czynie społecznym po ciężkim pięcioletnim zabieganiu o środki finansowe została wybudowana remiza strażacka ze świetlicą. Uroczyste otwarcie remizy odbyło się 31 grudnia 1970 roku- zabawą sylwestrową. Remiza nie tylko służyła strażakom, ale toczyło się tu życie kulturalne mieszkańców Skaryszewa. Lata 70-te to dalszy rozwój naszej jednostki. w skład zarządu weszli:

Prezes Henryk Paciorkiewicz,

Zastępca Prezesa – Zbigniew Kotowski,

Naczelnik – Roman Tuzinek,

Zastępca Naczelnika – Jan Wróblewski,

Gospodarz – Stefan Kundys,

Skarbnik – Mieczysław Lisowski,

Sekretarz – Józef Trybuł,

Członek – Lucjan Falkiewicz,

Członek - Tadeusz Tuzinek

W 1975 roku powstała Komenda Wojewódzka w Radomiu, dzięki temu otworzył się nowy rozdział naszej jednostki. Komenda Wojewódzka przekazywała coraz to lepszy sprzęt dla jednostki w postaci samochodów, motopomp, węży i wyposażenia osobistego strażaków. Skaryszew jeździł do pożarów nie tylko na swoim terenie, ale i w ramach pomocy wzajemnej w całym rejonie działania Komendy Rejonowej i nie tylko. 14 grudnia 1980 roku na Walnym zebraniu Jednostki OSP w Skaryszewie wybrano nowy Zarząd w składzie:

Prezes - Henryk Paciorkiewicz,

Naczelnik – Roman Tuzinek,

Zastępca Naczelnika – Zbigniew Kotowski,

Gospodarz – Krzysztof Góźdź,

Skarbnik – Marian Ostrowski,

Sekretarz – Józef Trybuł,

Członek –Lucjan Falkiewicz,

Członek - Tadeusz Tuzinek,

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący – Ryszard Czapczyński

Członkowie – Władysław Kaczkowski i Andrzej Kieszkowski.

Na delegatów na Zjazd Wojewódzki w Radomiu wybrani zostali: Leon Sławiński,

Piotr Tuzinek, Marek Karolak, Marian Ostrowski.

25 maja 1980 roku podczas Uroczystości związanych z Dniami Ochrony Przeciwpożarowej jednostka otrzymała drugi samochód pożarniczy Żuk i w tym momencie OSP Skaryszew stała się jednostką typu S-2. Posiadające na wyposażeniu dwa samochody bojowe, co umożliwiało prowadzenie większych akcji gaśniczych.

18 grudnia 1982 roku na Walnym zebraniu Jednostki OSP w Skaryszewie członkowie zgłosili o zwiększenie ilości członków w Zarządzie i od tego dnia do ścisłego grona dołączyli dh Piotr Tuzinek, Marek Karolak oraz Kapelmistrz Zygmunt Ziębicki.

Przewodniczącym Komisji rewizyjnej został dh Donat Wilanowicz.

W 1984 roku Skaryszewska Straż otrzymała prosto z fabryki nowoczesny samochód gaśniczy STAR 244 z autopompą. Początki lat 80-tych to tzw. „dymy nad Skaryszewem”. W tym okresie spłonęło 19 stodół. Jak zreferował Naczelnik OSP Roman Tuzinek na łamach lokalnej gazety „nastąpił gwałtowny wzrost pożarów, w 1979 roku był tylko jeden pożar, 1981 – żadnego, 1982 – dwa pożary, a w 1983 i 1984 już osiemnaście stodół poszło z dymem”.

Na zebraniu zarządu 15 stycznia 1985 roku podjęto uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a za zorganizowanie młodych ludzi odpowiedzialny został dh Piotr Tuzinek.

23 czerwca 1985 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uczestniczyła w pierwszych swoich zawodach: Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych, które odbyły się w Kozienicach.

28 lipca 1985 roku w zawodach gminnych Jednostka ze Skaryszewa zdobyła I miejsce, zarówno wśród seniorów jak i w drużynach młodzieżowych.

W 1986 roku miejsca na Gminnych zawodach zostają powtórzone i dały awans do Zawodów Rejonowych, które odbywały się w Radomiu 28 maja 1987 roku. Drużyna seniorów zajęła III miejsce, natomiast Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zajęła I miejsce.

W dniu 25 stycznia 1987 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym wybrano nowy Zarząd w składzie:

Prezes – Marek Karolak,

Naczelnik – Roman Tuzinek,

Zastępca Naczelnika – Piotr Tuzinek,

Zastępca Naczelnika – Donat Wilanowicz,

Gospodarz – Tadeusz Tuzinek,

Skarbnik –Marian Ostrowski,

Sekretarz – Leon Sławiński,

Członek – Lucjan Falkiewicz,

Członek - Tadeusz Tuzinek,

HONOROWY PREZES – HENRYK PACIORKIEWICZ

Z członkowstwa w Zarządzie zrezygnował dh Józef Trybuł ze względu na poważne kłopoty ze zdrowiem.

W 1984 roku rozpoczęto budowę dwóch boksów garażowych z tyłu remizy, mogące pomieścić dwa duże nowoczesne samochody gaśnicze. I znów jak przed kilkunastu laty strażacy własnymi siłami zaczęli budować garaże. Własnym transportem przywozili piach, cement, wapno. Budowa trwała cztery lata. Były też plany na wspinalnie, jednak duży problem z materiałami budowanymi spowodował, że ta inwestycja nie doszła do skutku. Zostały tylko wylane fundamenty. Budowa została zakończona w 1989 roku. W tym także roku został wypożyczony do Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Radomiu samochód Star 244, gdyż ich samochód uległ wypadkowi i nie mieli średniego samochodu, natomiast nasza jednostka w zamian otrzymała od Komendy Rejonowej Ciężki Samochód Bojowy JELCZ 004. Nie wszyscy druhowie byli z tego powodu zadowoleni i krytykowali Zarząd za tę decyzję. Jednak to była przemyślana decyzja, iż po niecałym roku samochód Star 244 powrócił do jednostki , natomiast samochód Jelcz, który otrzymaliśmy w zamian także został w naszej straży, a co za tym idzie staliśmy się w tym momencie jedyną jednostką w rejonie posiadającą trzy samochody bojowe. W tym miejscu należą się słowa podziękowania dla płk Leszka Tuzinka, który pracując w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Radomiu przyczynił się do przekazania tego samochodu dla naszej jednostki.

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 lipca 1988 roku Zarząd OSP podjął decyzje o dofinansowaniu obozu szkoleniowego dla młodzieżowej drużyny pożarniczej, za zajęcie pierwszego miejsca na Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożarniczych. Padł też wniosek o zorganizowanie zabawy strażackiej.

Na Posiedzeniu Zarządu OSP w dniu 7 października 1989 roku z pracy kierowcy zrezygnował dh Tymoteusz Wilanowicz. Na kierowcę Zarząd zaproponował dh Jerzego Barańskiego oraz dh Piotra Tuzinka.

26 października 1989 roku na zebraniu Zarządu przyjęto na kierowcę dh Stanisława Świerka.

5 sierpnia 1990 roku zmarł długoletni Komendant Skaryszewskiej Straży Pożarnej dh Roman Tuzinek.

9 marca 1991 roku na Walnym Zebraniu wybrano nowy Zarząd OSP.

Prezes – Marek Karolak,

Naczelnik – Piotr Tuzinek

Zastępca Naczelnika – Mirosław Lisowski,

Zastępca Naczelnika –Jerzy Barański,

Gospodarz – Stanisław Świerk,

Skarbnik –Donat Wilanowicz,

Sekretarz –Leon Sławiński,

Członek –Lucjan Falkiewicz,

Członek - Tadeusz Tuzinek,

Kronikarz –Paweł Tuzinek

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Krzysztof Lipiński,

Członkowie –Marian Ostrowski i Andrzej Kaczkowski.

W dniu 4 czerwca 1991 roku Straż uczestniczyła w zabezpieczaniu IV Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w Radomiu.

14 lipca 1991 roku obchodzono uroczystości 80 – lecia powstania jednostki OSP.

26 sierpnia 1992 roku w kompleksie leśnym nadleśnictw: Rudy Raciborskie, Rudziniec i Kędzierzyn-Koźle doszło do niewątpliwie najgroźniejszego w skutkach, noszącego znamiona klęski żywiołowej, a zarazem ekologicznej pożaru. Nasza jednostka brała udział w tym groźnym, trwającym dwa tygodnie pożarze. Udział w akcji gaszenia tego dużego pożaru brali: Piotr Tuzinek, Stanisław Świerk, Paweł Tuzinek, Waldemar Bossy, Arkadiusz Świerk. Za udział w tym pożarze członkowie zostali odznaczeni Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa.

13 września 1993 roku Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej W Skaryszewie podjął decyzję o zrobieniu rozbieralnego ołtarza, który będzie ustawiany na święto Bożego Ciała przez naszą straż. Ołtarz będzie ustawiany na placu OSP przy ul. Sienkiewicza.

28 maja 1995 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego nasza jednostka weszła w ten elitarny skład wytypowanych jednostek. Od tej pory nie tylko gaszenie pożarów, ale i ratowanie życia w wypadkach samochodowych doszło do zadań strażaków.

27 stycznia 1996 roku odbyła się uroczystość przekazania samochodu pożarniczego Star 244, pozyskanego z Jednostki Wojskowej w Zegrzu. Samochód ten został pozyskany nieodpłatnie dzięki Panu Zdzisławowi Kieszkowskiemu.

2 lutego 1996 roku na Walnym Zebraniu wybrano nowy Zarząd OSP.

Prezes – Marek Karolak,

Naczelnik – Piotr Tuzinek

Zastępca Naczelnika – Paweł Tuzinek,

Gospodarz – Stanisław Świerk,

Skarbnik – Marian Ostrowski,

Sekretarz – Jerzy Barański,

Kapelmistrz - Tomasz Góźdź.

W 1999 roku jednostka zakupiła nowe podwozie samochodu strażackiego STAR 244, a na początku 2000 roku nastąpiła karosacja samochodu. Uroczyste przekazanie samochodu odbyło się 25 czerwca 2000 roku na stadionie miejskim w Skaryszewie.

6 lutego 2001 roku na zebraniu Zarządu OSP druhowie podejmują Uchwałę o przeniesieniu w szeregi członków honorowych dh Jana Wróblewskiego, Zbigniewa Kotowskiego, Lucjana Falkiewicza, Mieczysława Myszkę i Jerzego Sowę.

9 lutego 2001 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Na zebraniu został wybrany Zarząd w składzie:

Prezes – Marek Karolak,

V-ce Prezes – Donat Wilanowicz

Naczelnik – Piotr Tuzinek

Zastępca Naczelnika – Paweł Tuzinek,

Gospodarz – Stanisław Świerk,

Skarbnik –Marian Ostrowski,

Sekretarz –Jerzy Barański,

Członek –Tomasz Góźdź – Kapelmistrz,

Członek –Krzysztof Walczak,

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Krzysztof Lipiński,

Członkowie – Mirosław Rutkowski, Krzysztof Góźdź.

3 marca 2001 roku na pierwszym posiedzeniu Zarządu ustalono datę uroczystości obchodów 90- lecia powstania jednostki na dzień 16 października 2001 roku. Zarząd zdecydował o wmurowaniu tablicy pamiątkowej upamiętniającej tę rocznicę. Tablicę wykonał nieodpłatnie dh Marek Dzieniak i dh Dariusz Białkowski.

Podczas uroczystości z okazji obchodów Konstytucji 3 – go Maja oraz dnia św. Floriana 3 maja 2001 roku Zarząd Ochotniczej straży Pożarnej uhonorował ciężką pracę na rzecz Jednostki OSP w Skaryszewie zasłużonych druhów i wręczył im podczas tej uroczystości okolicznościowe dyplomy, a dh Janowi Wróblewskiemu wręczony został Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. Dyplomy otrzymali dh Lucjan Falkiewicz, dh Mieczysław Myszka, dh Zbigniew Kotowski.

16 sierpnia 2001 roku Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaryszewie ustalił program uroczystości 90 – lecia powstania naszej jednostki. Program obejmował między innymi następujące zagadnienia - odsłonięcie tablicy pamiątkowej, odczytanie kroniki, wręczenie odznaczeń członkom OSP.

Lata 2000 - 2002 są dobrym okresem dla jednostki OSP w Skaryszewie.

To również okres szybkiego rozwoju Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Przy OSP działa zarówno drużyna dziewcząt jak i drużyna chłopców. W drużynie dziewcząt są: Magda Barańska, Gosia Rutkowska, Karolina Zielińska, Asia Kurys, Gosia Głowacka, Ewelina Krupa, Monika Kurys, Magda Górska, Kasia Giermasińska, Agata Kosowska, Renata Rutkowska, Ewelina Krupa.

W drużynie chłopców są: Jacek Barański, Paweł Rutkowski, Michał Tatar, Dawid Maniszewski, Tomek Sowa, Marcin Zieliński, Ernest Tatar, Adrian Płaza, Karol Kosterna, Łukasz Górski, Piotrek Krupa, Piotrek Dąbrowski, Jasiek Barański, Przemek Jabłoński. Dla Drużyny organizowano kuligi i inne imprezy. Drużyna brała udział w Zawodach Sportowo - Pożarniczych. Zostały zakupione dla nich mundurki.

15 lipca 2005 roku Zarząd podjął Uchwałę, w której to mowa jest o powołaniu nowych członków do Drużyny Młodzieżowej, wykonanie tej uchwały powierzył dh Pawłowi Tuzinkowi.

W tym samym roku jednostka dzięki staraniom Zarządu OSP w Skaryszewie otrzymała lekki samochód Gazela. Samochód jest wykorzystywany do działań ratownictwa drogowego.

24 lutego 2006 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym wybrano nowy Zarząd w składzie:

Prezes – Marek Karolak,

Naczelnik – Paweł Tuzinek,,

Zastępca Naczelnika –Rafał Karolak,

Gospodarz – Piotr Tuzinek,

Skarbnik – Donat Wilanowicz,

Sekretarz –Jerzy Barański,

Kapelmistrz – Tomasz Góźdź,

Członek – Jacek Tuzinek,

Członek – Dariusz Górnik,

KOMISJA REWIZYJNA: Przewodniczący – Mirosław Rutkowski , Członek –Piotr Rychlicki,

Sekretarz – Arkadiusz Świerk.

W roku 2007 przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaryszewie działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza „MŁODZIEŻÓWKA”, w której skład weszło 21 chłopców. Drużyna podzielona została na trzy grupy o wdzięcznych nazwach: „Białe Lwy”, „Orły” i „Toporki”

Lata 2008 - 2011 to lata wytężonej pracy zarówno na szczeblu kulturowym, operacyjnym jak i pracą z młodzieżą. Działalność statutowa minionego okresu była podporządkowana jak najlepszemu przygotowaniu pod względem gospodarczym, kulturalnym, a przede wszystkim ratowniczo-gaśniczym. Jednostka położona jest przy drodze krajowej nr 9 Radom – Rzeszów ,na której to dochodzi coraz częściej do wypadków drogowych i z racji lokalizacji działania ratownicze podejmuje samodzielnie. Działania ratownicze obecnie nie polegają tylko na gaszeniu pożarów. Rośnie zakres zadań i wymagania. Zmieniają się warunki podczas likwidacji skutków zdarzeń oraz bieżącego zapewnienia bezpieczeństwa. Obecnie jako strażacy ochotnicy włączamy się do różnych akcji usuwania zagrożeń np. usuwania śniegu i nawisów lodowych, wypompowywanie wody z podtopionych budynków i piwnic, usuwania powalonych drzew przez wichury oraz coraz częściej wyjeżdżamy do wypadków drogowych udzielając pomocy poszkodowanym osobom.

W ciągu tych lat nastąpiły duże zmiany w wyposażeniu sprzętowym naszej jednostki. Dzięki dużemu zaangażowaniu dh Naczelnika oraz ówczesnych władz samorządowych w 2008 roku wzbogaciliśmy się o nowe samochody. Wymieniliśmy tabor na nowszy i lepszy sprzęt. Najnowszy nabytek to Samochód MAN - jest to nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4 x 4. Pojazd został wyposażony w armaturę i sprzęt niezbędny do prowadzenia działań gaśniczych oraz specjalistyczny sprzęt ratownictwa drogowego i technicznego. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 620.600 zł. W 2009 roku otrzymaliśmy również ciężki samochód gaśniczy Tatra z dużym zbiornikiem na wodę w ilości 8 tyś. litrów. Pojazd służył do tej pory bez zarzutów radomskim strażakom. Samochód ten, dzięki przychylności Komendantów Miejskich PSP w Radomiu trafił do naszej jednostki.

Oprócz działań ratowniczo-gaśniczych działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaryszewie nakierowana jest w sposób szczególny na dzieci i młodzież będące w strukturach Jednostki. Poza standartową działalnością (tj. zbiórki, szkolenia, ćwiczenia czy wyjścia reprezentacyjne), OSP chce zapewnić członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej możliwość uczestnictwa w wielu innych imprezach, jak również możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach życia codziennego. Mnóstwo działań wykonywanych jest specjalnie dla tej grupy członków.

Organizacja strażacka na stałe od 100 lat wpisała się w życie społeczne, kulturalne, organizacyjne naszej miejscowości, parafii, gminy i powiatu. Nigdy nie odmawiamy pomocy innym. Wprost przeciwnie, sami z siebie inicjujemy czyny i pomoc dla innych. Druhowie uczestniczą i pomagają przy uroczystościach i imprezach organizowanych w mieście i gminie takich jak: OBCHODY ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 – MAJOWEJ, ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI, DZIEŃ DZIECKA, SOBÓTKI, DNI SKARYSZEWA czy WSTĘPY. Uczestniczymy zarówno w uroczystościach państwowych jak i kościelnych. Członków naszej jednostki widzimy podczas Świąt Wielkanocnych, Bożego Ciała. Druhowie z naszej jednostki pomagają w pracach w kościele podczas przygotowań do Świąt Wielkanocnych, Bożego Ciała i Bożego Narodzenia. Obecnie w jednostce jest czynnych 110 członków, 7 honorowych, 3 wspierających w tym 17 kobiet.

Zarząd OSP od 2011 roku działa w składzie:

Prezes Marek Karolak,

Naczelnik Paweł Tuzinek,

Z-ca Naczelnika Rafał Karolak,

Sekretarz Jerzy Barański,

Skarbnik Donat Wilanowicz,

gospodarz Krzysztof Walczak,

kapelmistrz Tomasz Góźdź

oraz członkowie Mirosław Sienkiewicz, Dariusz Górnik, Piotr Tuzinek, Piotr Rychlicki

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Rutkowski, członkowie: Rutkowski Paweł, Marcula Norbert.

Pozostali członkowie OSP Skaryszew:

Jacek Tuzinek, Marian Ostrowski, Stanisław Świerk, Krzysztof Góźdź, Władysław Kaczkowski, Andrzej Kieszkowski, Marian Sochaczewski, Stanisław Barański, Jerzy Sławiński, Zenon Chruślak, Krzysztof Lipiński, Witold Wolski, Marek Kubicki, Waldemar Bossy, Rafał Król, Krzysztof Gawryś, Marek Dzieniak, Mirosław Kundys, Arkadiusz Świerk, Piotr Zięba, Grzegorz Miroński, Wojciech Karolak, Mariusz Kot, Piotr Szarek, Karol Góźdź, Piotr Kieszkowski, Dominik Lipiński, Krzysztof Barański, Radosław Wilanowicz, Henryk Słomka, Jacek Barański, Paweł Karolak,Tomasz Sowa, Krzysztof Ostrowski, Marcin Zieliński, Dawid Maniszewski, Michał Tatar, Andrzej Pikiewicz, Joanna Sowa, Paulina Mamczarz, Dagmara Przybyś, Justyna Żurowska, Paweł Waniek, Albert Góźdź, Michał Korłup, Klaudia Zaręba, Patrycja Kaczkowska, Joanna Ziomek, Klaudia Kot, Paweł Góźdź, Katarzyna Falkiewicz, Kubicki Krzysztof, Maria Sienkiewicz, Ewelina Falkiewicz, Magdalena Fajdek, Mateusz Woźniak, Jakub Sobania, Daniel Socha, Krzysztof Ostrowski, Jacek Waniek, Jerzy Sławiński, Mateusz Kundys, Tomasz Zawisza, Kundys Adam, Kacper Sienkiewicz, Dorota Cholewa, Robert Górski, Wiesław Pardela, Dominik Kwaśnik, Ernest Jaskros, Ewa Kundys, Walczak Marta, Socha Kinga, Pająk Sylwia, Orzechowska Aneta, Wojda Aneta, Skład Aneta, Tuzinek Krzysztof, Krajewski Karol, Lisowski Bartek, Pikiewicz Szymon, Rzadkowski Marcin, Wolski Piotr, Marchewka Błażej, Tuzinek Piotr, Skład Karol, Dębowski Konrad, Kiepas Bartek, Mąkosa Piotr, Szczęsny Daniel,

Członkowie honorowi:

Zbigniew Kotowski, Mieczysław Zawisza, Leon Sławiński, Mieczysław Myszka, Ignacy Pardela, Marian Barański.

Członkowie wspierający:

Teresa Majkusiak, Danuta Wilanowicz, Bożenna Pacholczak.

 

 

Dołącz do nas
Google+