Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowcu nierozerwalnie łączą się z historią naszej lokalnej społeczności. Pierwsze znane wzmianki o wsi królewskiej Makowiec można znaleźć w kronikach Jana Długosza z roku 1326. Wieś położona jest na starym szlaku handlowym Radom – Iłża, Opatów do Sandomierza. Początki jej istnienia, wydają się sięgać w czasy równie odległe jak początki sąsiedniego Skaryszewa i Radomia. Jak podają inne źródła historyczne oparte na badaniach archeologicznych osadnictwo na tych terenach sięga prawdopodobnie czasów bardziej odległych, bo aż pierwszych wieków ery nowożytnej a nawet wieków wcześniejszych.

U podstawy powstania naszej miejscowości i jej rozwoju legła jak należy właśnie sądzić znakomita lokalizacja w pobliżu Radomia, co wyróżniało nas na tle pozostałych tego typu miejscowości i stwarzało szanse ciągłego rozwoju, aż po dzień dzisiejszy a który będzie trwał także w następnych wiekach po czasach nam współczesnych. Następny ważny dokument pisany, w którym znajdujemy wzmianki o istnieniu Makowca to „księga dochodów królewskich województwa sandomierskiego” z roku 1565, mówi o daninie nałożonej na kmieci oraz istniejącą już wówczas karczmę, potwierdza jej feudalny charakter oraz co jest bardzo ważne, fakt istnienie związku z władzą królewską.

Dalsze studiowanie historii Makowca pozwala nam stwierdzić, że liczne nadania ziemi następują w nagrodę, przeważnie za zasługi położone w obronie króla i ojczyzny. Fakt ten miał zasadnicze znaczenie w kształtowaniu patriotycznej postawy mieszkańców Makowca, co w czasach zaborów i później odzyskania niepodległości na początku wieku XX, tłumaczy duże zaangażowanie miejscowej ludności zarówno w wojnie obronnej z bolszewikami w roku 1920 jak i walki na wszystkich frontach II wojny światowej, przede wszystkim zaś w szeregach Armii Krajowej a także po jej zakończeniu.

Właśnie kontynuacja potrzeby działania na rzecz wolnej ojczyzny przyczyniła się do powstania OSP Makowiec.
Z opowiadań starszych mieszkańców wynika, że po zakończeniu wojny do grupy partyzantów dołączyli młodzi ludzie, którzy chętnie brali udział w szkoleniu wojskowym na „zielecińcu”, oczekiwano, że być może dojdzie szybko do następnej wojny o wyzwolenie spod okupacji sowieckiej, nikt nie liczył, że taka sytuacja gdzie panoszyć się będzie komuna potrwa przeszło 40 lat.
Pomysł zawiązania Ochotniczej Straży Pożarnej datuje się na koniec lat czterdziestych – wspomina Franciszek Kwaterkiewicz, jeden z założycieli naszej jednostki. W 1950 roku we wsi wybuchł duży pożar, który strawił trzy gospodarstwa na „Starej Wsi”, obecnie ulica Leśna. Wówczas projekt utworzenia jednostki OSP w Makowcu doczekał się realizacji. Najbardziej aktywni mieszkańcy Makowca, byli żołnierze Armii Krajowej z oddziału Franciszka Chojnackiego – pseudonim „Zawierucha” – którzy postanowili założyć jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.
Głównym pomysłodawcą utworzenia OSP Makowiec był Pan Franciszek Kwaterkiewicz gorący patriota i żołnierz, który do końca swojego życia kochał ojczyznę i jest wzorem dla naszego i następnych pokoleń.
W dniu 29 kwietnia 1951 roku odbyło się zebranie założycielskie w budynku miejscowej Szkoły Powszechnej w Makowcu w obecności jej kierownika Pana Władysława Biela. W owym zebraniu brało udział około 100-tu mieszkańców Makowca. Pierwszym Prezesem OSP Makowiec został wybrany jednogłośnie druh Władysław Chojnacki, brat kapitana „Zawieruchy”, a pierwszym komendantem druh Franciszek Kwaterkiewicz, który ukończył kurs Naczelników OSP w
GZPP w Łodzi w roku 1946. Był on również żołnierzem Armii Krajowej. Wielokrotnie odznaczany przez Rząd Londyński, przez całe swoje życie nie uznał władzy komunistycznej.
W skład zarządu weszli ponadto: sekretarz – dh Stefan Zając; skarbnik – dh Konstanty Jeżmański; gospodarz – dh Franciszek Sowa. Na tym pamiętnym zebraniu swój akces na członków czynnych OSP zgłosiło 36-ciu mieszkańców, a na członków wspierających – sześć osób. Uchwalono również składkę na straż w wysokości po 10 zł z hektara i podjęto plany budowy strażnicy oraz zgromadzenia sprzętu. Protokół z zebrania założycielskiego prezentowany jest poniżej.
Jak można odczytać z treści protokołu miejscowe społeczeństwo, z zadowoleniem oraz wielkim aplauzem przyjęło powstanie Straży Pożarnej, która dawać miała większe poczucie bezpieczeństwa, pamiętajmy, że wówczas przeważała drewniana zabudowa wsi i istniało duże zagrożenie pożarem.

Nowopowstała Ochotnicza Straż Pożarna zajęła się działaniami prewencyjnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, szkoleniem z musztry oraz rozpoczęto gromadzenie sprzętu pożarniczego i umundurowania. Powołano drużynę sanitarną, której zadaniem było udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej ofiarom pożarów. W pierwszej dekadzie działalności naszej jednostki OSP społeczni działacze napotykali na wiele przeszkód, które wynikały nie tylko z braku sprzętu pożarniczego, ale głównie organizacyjne w związku z ich przeszłością związaną z działalnością w szeregach Armii Krajowej. Z tego też względu byli oni nieustannie inwigilowani, a niektórym groziły represje ze strony Urzędu Bezpieczeństwa, i jej agentów.


Pierwsza strażnica OSP Makowiec znajdowała się w budynku gospodarczym udostępnionym przez Izydora Warchoła przy obecnej ulicy Radomskiej 75. Funkcjonowała ona aż do wybudowania nowej remizy strażackiej – wspomina druh Henryk Bednarczyk.
Fakt położenia kamienia węgielnego pod budowę Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowcu przez żołnierzy Armii Krajowej i jej nieuznawania przez ówczesną okupacyjną władzę ludową przyczynił się do zmian kadrowych, do działania przystąpiło młodsze pokolenie mieszkańców wsi. Zmiana pokoleniowa w naszej jednostce nastąpiła w dniu 13-tego października 1963 roku. W dniu tym na zebraniu mieszkańców sołectwa Makowiec, przy obecności Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Makowie a zarazem działacza tamtejszej OSP Władysława Adamczyka oraz zaproszonego przez niego przedstawiciela Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Radomiu porucznika Adama Pawełki, wspólnie został wybrany nowy zarząd naszej jednostki. Naczelnikiem został druh Tadeusz Jeżmański, a Prezesem druh Stanisław Maleta. Ponadto w skład zarządu weszli druhowie: Chojnacki Władysław, Cieśliński Adam, Towarek Mieczysław, Kwaterkiewicz Franciszek. Skutkiem zmiany zarządu oraz jego uznania przez ówczesne władze, (należy pamiętać, że okres represji stalinowskiej powoli się kończył) był bardzo dynamiczny rozwój naszej jednostki. W rok później jednostka OSP w Makowcu doposażona została w podstawowy sprzęt przeciw pożarowy oraz motopompę M-400.
Kolejny wniosek budowy remizy strażackiej i zbiornika wodnego krytego powstał w 1963 roku. Doczekał się on realizacji w 1965 roku, w którym została przeprowadzona budowa strażnicy przy obecnej ulicy Radomskiej 52 oraz zbiornika przeciwpożarowego usytuowanego na terenie posesji dh Jana Grzebuły na dzisiejszej ulicy Leśnej. Oba obiekty zostały sprawnie wykonane w czynie społecznym. W owym czasie budowy remizy prace wykonywane były głównie popołudniami i wieczorami, ze względu na prace polowe oraz pracę strażaków zatrudnionych w licznych zakładach przemysłowych pobliskiego Radomia. Zakończenie prac nad strażnicą wieńczyło uroczyste oddanie jej do użytkowania w roku 1965. Poświęcenie remizy nastąpiło nocą w tajemnicy przed „Władzą Ludową” przez księdza Tadeusza Gębkę wikarego ze Skaryszewa, który uczył religii miejscowe dzieci – opowiada druh Ferdynand Sowa.
W latach siedemdziesiątych nasza jednostka doposażona została w motopompę M-800, drabinę oraz węże strażackie. Staraniem Naczelnika Tadeusza Jeżmańskiego i wszystkich druhów jednostki zakupiono ze zbiórek społecznych oraz w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej (dochody z organizowanych zabaw tanecznych) sztandar jednostki.
W dniu 15-tego września 1985 roku , za całokształt działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowcu uhonorowano naszą jednostkę nadaniem sztandaru uchwałą Zarządu Wojewódzkiego OSP w Radomiu. Uroczystości związane z wręczeniem sztandaru odbyły się na terenie naszej strażnicy. Rozpoczęły się one zbiórką druhów z naszej jednostki.
Akt Nadania Sztandaru został odczytany przez kpt. Sadowskiego a jego uroczystego wręczenia dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Radomiu mgr inż. Marian Kuderski.
Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Radomiu ppłk poż. inż. Grzegorz Mileniczuk z okazji wręczenia sztandaru naszej jednostce wystosował uroczysty list gratulacyjny: ”...serdeczne wyrazy uznania i podziękowania za trud ponoszony w pięknej humanitarnej chociaż niebezpiecznej służbie”.
W latach osiemdziesiątych nasza strażnica służyła w różnorodny sposób lokalnej społeczności. W remizie strażackiej odbywały się wtedy zajęcia szkolne, duża sala służyła za salę gimnastyczną, a mała za salę katechetyczną i dydaktyczną. Skutkiem ubocznym udostępnienia pomieszczeń strażnicy na cele edukacyjne było ich zdewastowanie, a ówczesne władze gminy nie przekazywały większych środków na tak intensywną eksploatację naszego obiektu.
Remiza była także wykorzystywana do celów działalności statutowych organizacji sportowych utworzonych w roku 1982 przez młodzież Makowca zrzeszoną najpierw w klubie LZS „Sokół” Makowiec a po zmianie nazwy KS „Unia” Makowiec.
Kluby sportowe osiągnęły mimo tak skromnej bazy sportowej bardzo duże sukcesy, wygrali trzykrotnie zimowe igrzyska zrzeszenia LZS rejonu Radom a drużyna piłkarska występowała w lidze okręgowej ROZPN Radom, aby w roku 1996 osiągnąć największy tryumf, wystąpiła w półfinale Pucharu Polski na szczeblu okręgu Radom. Już w 1984 roku kilkunastu członków drużyn sportowych zgłosiło akces do OSP, która przeżywać zaczęła kryzys organizacyjny. Komendantowi Tadeuszowi Jeżmańskiemu udało się dokonać bardzo wielu sukcesów w swojej działalności, nie udało mu się jednak przez swój osobisty nie łatwy charakter utrzymać wysokiego tempa rozwoju poprzez autokratyczne zarządzanie.
Pomimo nienajlepszego już stanu technicznego naszej strażnicy przez kilka tygodni służyła ona okolicznym mieszkańcom jako tymczasowa kaplica. W drugi dzień Świąt Wielkanocnych tj. w dniu 27 marca 1989 roku odprawiona została przez Biskupa Radomskiego Edwarda Materskiego pierwsza historyczna Msza Święta inaugurująca powstanie nowej parafii, której pierwszym proboszczem został mianowany ks. Henryk Dziadczyk.
Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przyniósł kolejną zmianę pokoleniową w naszej jednostce. Na Wlanym Zgromadzeniu Prezesem został wybrany druh Jan Kowalczyk, Komendantem – druh Łukasiewicz Edward, Wice Prezesami druhowie Zbigniew Adamczyk oraz druh Jan Pawlak Sekretarzem zaś druh Kazimierz Sowa, Skarbnikiem – druh Kwaśnik Ryszard.
Wymiernym efektem tego wydarzenia było uzupełnianie częściowo skradzionego sprzętu strażackiego w wyniku kradzieży z roku 1986. Druhowie z naszej jednostki przystąpili wtedy do porządkowania otoczenia strażnicy oraz rozpoczęli jej remont. Pomimo trwających prac remiza wykorzystywana była jako wiejska świetlica oraz klub, w którym młodzież mogła się spotkać i pograć w tenisa stołowego.
W 1993 roku staraniem Prezesa Zarządu OSP w Makowcu druha Jana Kowalczyka pełniącego wówczas funkcję Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Skaryszew przez dwie kadencje, dla naszej jednostki zakupiono z pieniędzy gminy lekki gaśniczy wóz bojowy marki „Żuk”, z likwidowanej jednostki straży pożarnej w gminie Chynów, pierwszym kierowcą etatowym został druh Kazimierz Cieślińki.
Staraniem Prezesa i innych strażaków wykonano następujące prace budowlane na naszym obiekcie: wykonano elewacje remizy, pokryto nową warstwą papy dach oraz wykonano obróbki blacharskie, wykonano z kostki brukowej dojazd do remizy, zakupiono nowe okna oraz pozyskano nowy sprzęt pożarniczy.

Z poręczenia druha Leszka Komorowskiego, za przysłowiową gorzałkę wspólnie z Prezesem pozyskali używany sprzęt osobistego wyposażenia strażaka, po likwidowanej OSP przy RWT Radom a mianowicie hełmy, pasy z toporkami, mundury moro. Zakupiono również nowe mundury wyjściowe 12 kompletów i 8 kompletów moro oraz 22 czapki rogatywki, nowe węże strażackie.
Rezultatem ogromnego zaangażowania wszystkich druhów w bieżącą działalność, w proces szkoleń oraz podnoszenia sprawności jednostki było zdobycie trzeciego miejsca w zawodach pożarniczych w 1998 roku w Skaryszewie. Oprócz zawodów pożarniczych nasi druhowie biorą udział w wieńczonych sukcesem strażackich zawodach strzeleckich, zajmując dwukrotnie w 1997 i 1999 roku drugie miejsce. W tym okresie kilku naszych druhów między innymi Kazimierz Cieśliński, Zbigniew Adamczyk, Jan Pawlak kończą z wyróżnieniem odpowiednie kursy kwalifikacyjne, operatora kierowcy oraz naczelnika jednostki.
Na przestrzeni półwiecza OSP Makowiec czynnie i z sukcesami brała udział w wielu akcjach gaszenia pożarów. Warto chociażby wspomnieć o groźnym pożarze kilku hektarów lasu, który wydarzył się w 2000 roku na terenie leśnictwa Makowiec. Cyklicznie prowadzone działania prewencyjne przyczyniły się do zminimalizowania ryzyka wybuch pożarów w naszym sołectwie.
W 2001 roku rozpoczęte porządkowanie placu strażnicy oraz prace remontowe samej remizy nabrały tempa w związku z zbliżającą się rocznicą 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowcu.
23 listopada 2002 roku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu pięćdziesięciolecia funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowcu.

Oprócz zaproszonych gości w uroczystościach tych uczestniczyli Prezesi, Komendanci oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy a wśród nich poczty OSP Makowiec, Skaryszew, Maków, Kobylamy, delegacje z Modrzejowic, Chomętowa Puszcz, Zalesia, Odechowa. Uroczystość naszą również uhonorowali swoją obecnością żołnierze Armii Krajowej podobwodu Skaryszew wraz z pocztem sztandarowym. Oprawę muzyczną zapewnił Pan Kapelmistrz Tomasz Gwóźdź wraz z Orkiestrą OSP w Skaryszewie.
Uroczystości rozpoczął przemarsz kolumny z remizy do kościoła parafialnego, mszę św. koncelebrowan odprawili księża Sławomir Fundowicz i Henryk Dziadczyk.
Po wyjściu z Kościoła kolumna marszowa po ponownym sformowaniu udała się do Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu na uroczystą zbiórkę.
Część uroczystości odbywająca się na sali gimnastycznej rozpoczęła się od złożenia meldunku przez prowadzącego obchody 50-lecia Prezesa OSP Makowiec Prezesowi Zarządu Powiatowego w Radomiu. Następnie krotki rys historyczny OSP Makowiec odczytał druh Kazimierz Sowa
Minęło 50 lat służby społeczeństwu naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Służby pełnionej przez wielu druhów z zaangażowaniem i bez względu na zawirowania polityczne, którym przyświeca idea niesienia pomocy naszym współmieszkańcom. Przed nami nowe wyzwania i zadania do realizacji.

 

MDP OSP MAKOWIEC

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza powstała w 1998 roku jako część planu Zarządu długoletniego rozwoju naszej jednostki OSP. Musieliśmy zapewnić dopływ nowych członków aby zabezpieczyć kadrę bojową w nastepnych dekadach. Najlepszym rozwiązaniem ewentualnych braków w składzie bojowym było założenie MDP. Pierwszym opiekunem drużyny był dh Artur Pyzara. Intensyfikacja pracy z MDP nastąpiła w latach 2004 – 2008 już po wyposażeniu naszej jednostki w nowy samochód oraz niezbędny sprzęt strażacki. Zajęcia szkoleniowe były jedną z form aktywnej rekrutacji młodzieży. Dzięki zakupieniu umundurowania dla MDP i podjętych działań promocyjnych, znacznie wzrosło zainteresowanie młodzieży szkoleniem pożarniczym. Wymiernym skutkiem było powstanie także żeńskiej drużyny. Z tego okresu pochodzi też duża liczba druhów, którzy obecnie tworzą trzon bojowy jednostki.
W 2010 roku opiekę na drużynami MDP przejął nowo wybrany z-ca Naczelnika jednostki dh Paweł Zagrodnik. Wyznaczył sobie oraz drużynom MDP jeszcze bardziej ambitne niż dotychczas cele i zadania. Realizuje je poprzez wielokierunkowe szkolenie obejmujące ćwiczenia bojowe, musztrę, czynności z ratownictwa medycznego i wiedzy pożarniczej.
Drużyny MDP tworzy około trzydziestu członków. W Skład wchodzi męska i żeńska sekcja. Swoje umiejętności corocznie demonstrują na pokazach w Zespole Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu oraz corocznych festynach strażackich organizowanych przez naszą OSP.
W roku 2012 kilku członków MDP wzięło udział w turnieju wiedzy pożarniczej. Kamil Towarek został zwycięzcą turnieju powiatowego w kategorii gimnazjów i w efekcie tego reprezentował później powiat radomski na turnieju wojewódzkim. Zajął wysokie czwarte miejsce.
W zawodach powiatowych drużyn MDP według regulaminu CTIF zajęliśmy piąte miejsce będąc jedynymi reprezentantami gminy Skaryszew. W roku 2012 także jako jedyna drużyna z naszej gminy reprezentowaliśmy gmine na powiatowych zawodach MDP nasz drużyna zajęła bardzo dobre jak na debiut V miejsce. W roku 2013 drużyna MDP zajęła pierwsze miejsce w gminnym turnieju wiedzy pożarniczej. Mateusz Gajos zwyciężył indywidualnie w kategorii gimnazjów. W kategorii szkół średnich miejsca II i III odpowiednio zajęli Bartosz Supłatowicz i Kamil Towarek. Przygotowaniami do turnieju kierowali zaś druhowie Mateusz Kacperski i Paweł Grzebuła - jedni z pierwszych członków MDP z roku 1998. 
W ostatnich latach nasza MDP bardzo blisko współpracuje z MDP Gózd. Organizowane są okresowo wspólne spotkania zapewniające rywalizację sportową, które odbywają się naprzemiennie u nas i obiektach Gozdu.

3 marca 2014 roku wzieliśmy udział w Eliminacjach Gminnych do Otwartego Turnieju Wiedzy o Pożarnictwie. Wyniki zaskoczyly nawet osoby które były przygotowywały młodzież do tego turnieju. Zajeliśmy następujące miejsca:

I grupa wiekowa(podstawówka)

1 miejsce dh Maciej Domagała

2 miejsce dh Wiktoria Kamocka

II grupa wiekowa(gimnazjum)

1 miejsce dh Mateusz Gajos

3 miejsce dh Kacper Domagała 

III grupa wiekowa( szkoła średnia)

1 miejsce dh Kamil Towarek

3 miejsce dh Bartosz Suplatowicz

Ponadto jeden z naszych druhów, druh Michał Pszczoła reprezentował Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Makowcu, i uzyskał 3 miejsce w II grupie wiekowej w rankingu szkół z naszej gminy. Dyrekcja szkoły, z którą współpracuje nasza jednostka nie kryła zadowolenia.

Dołącz do nas
Google+