Zarys historyczny OSP Gózd

Zachowało się mało dokumentów dotyczących Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe. Z przekazów ustnych wiadomo, że jednostka została powołana w 1927 roku, kiedy to wieś Gózd leżała w gminie Kuczki, w powiecie radomskim, województwa kieleckiego. Potrzeba zorganizowania straży wynikała z położenia wsi wokół lasów mieszanych, co stanowiło duże zagrożenie pożarowe. Inicjatorami założenia straży byli: Białas Tadeusz, Chebdowski Franciszek, Faryna Bronisław, Gregorczyk Antoni, Kędzior Marek, Kogut Franciszek, Kogut Józef, Kutyła Józef, Kwaśnik Jan, Paluchiewicz Antoni, Paluchiewicz Michał, Serafin Bronisław, Serafin Michał, Serafin Stanisław, Tęcza Konstanty-Lipiny, Tęcza Stanisław-Lipiny, Wożyński Antoni. Wtedy to wybrano Zarząd w składzie:
1. Mariański Zygmunt
2. Kogut Franciszek
3. Paluchiewicz Antoni
4. Serafin Stanisław
W pierwszym okresie działalności straż nie posiadała swojego budynku. Dlatego też, druh Stanisław Serafin oddał swoje pomieszczenie do użytku straży. W roku 1938, ze składek członkowskich i darowizn mieszkańców wsi Gózd, został zakupiony pierwszy konny wóz strażacki z wyposażeniem, który służył do 1964 roku.
Po wojnie gmina zachowała tę samą przynależność administracyjną. W tym też okresie zrodził się pomysł wybudowania remizy. Rozpoczęto także rozmowy z Stanisławem Cebulą na temat działki pod budowę strażnicy. Zamysł ten rok później został zrealizowany. W roku 1950 wybudowano murowaną strażnicę obok starego budynku Urzędu Gminy. Gmina Kuczki została zniesiona 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Zaś w 1964 roku, w dowód uznania, jednostka otrzymała drugi wóz konny z Komendy Straży Państwowej w Radomiu.
W tym też okresie przyjęto nowych członków w osobach: Bekier Adam, Bekier Antoni, Chebdowski Jan, Deja Stanisław, Gregorczyk Józef, Gregorczyk Stanisław, Kędzior Władysław, Molendowski Jan, Płaza Władysław, Różański Stanisław, Tęcza Józef, Węglarz Bolesław, Wrona Józef, Wożyński Franciszek. Został także wybrany Zarząd, w skład którego weszli:
1. Prezes – Gregorczyk Stanisław
2. Naczelnik – Kędzior Władysław
3. Z-ca Naczelnika – Węglarz Bolesław
4. Skarbnik – Tęcza Józef
5. Sekretarz – Bekier Antoni
W roku 1969 z wyposażenia Komendy Powiatowej w Radomiu, jednostka otrzymała pierwszy samochód strażacki marki Żuk. Po reaktywowaniu gmin z dniem 1 stycznia 1973 roku gminy Kuczki nie przywrócono, utworzono natomiast jej terytorialny odpowiednik, gminę Gózd w tymże powiecie i województwie. W 1974 jednostka otrzymała Stara 25 a samochód marki Żuk przekazano do jednostki OSP Kuczki. W latach 1975-1998 gmina Gózd położona była w województwie radomskim.
W 1978 roku dzięki staraniom ówczesnych władz jednostka otrzymała nowy średni samochód-beczkowóz Star 244. Otrzymany samochód służy w naszej jednostce do chwili obecnej. W tym czasie stało się konieczne wybudowanie większej strażnicy. Wspólnie z Urzędem Gminy zakupiono plac i rozpoczęto procedurę budowlaną. Budynek siedziby Straży oddano do użytku w roku 1986.
Następne lata obfitowały w dalszy rozwój miejscowej jednostki. Dnia 24.04.1992 roku na podstawie statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Zarząd Wojewódzki nadał sztandar OSP w Goździe jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej. Dwa miesiące później 29.06.1992 roku z okazji obchodów uroczystości 65-lecia powstania jednostki, ów sztandar został poświęcony.
Zaś 25.04.1995 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1994 roku, w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego nasza jednostka weszła w skład elitarnych jednostek. Od tej pory oprócz gaszenia pożarów do zadań strażaków doszło ratowanie życia w wypadkach samochodowych. 1 stycznia 1999 r. w Polsce przywrócono trójstopniowy podział administracyjny. Odtąd nasza jednostka leży w gminie Gózd, powiatu radomskiego, województwa mazowieckiego.
W 2001 roku został zakupiony samochód marki Lublin III, wykorzystywany przez Urząd Gminy Gózd do dziś, jak też został powiększony stan osobowy druhów i druhen oraz powołano młodzieżową drużynę pożarniczą. Wybrano nowy Zarząd na kadencję 2001-2005 w osobach:
1. Prezes – Węglarz Bolesław
2. I W-ce Prezes – Bekier Józef
3. II W-ce Prezes – Gregorczyk Piotr
4. Naczelnik – Mikołajczyk Paweł
5. Z-ca Naczelnika – Tuszyński Roman
6. Skarbnik – Frączek Sławomir
7. Sekretarz – Tkaczyk Wiesław
W roku 2002 obchodzono uroczystości 75-lecia powstania jednostki OSP. Cały czas jednostka wypracowywała własne środki - organizowano zabawy taneczne, loterie fantowe - w celu zakupu sprzętu i umundurowania. Druhowie z jednostki, w tym czasie, aktywnie uczestniczyli w zawodach gminnych, rejonowych i wojewódzkich uzyskując bardzo dobre wyniki.
W roku 2005 dokonano wyboru nowego Zarządu na lata 2005-2010 w osobach:
1. Prezes – Węglarz Bolesław
2. Naczelnik – Mikołajczyk Paweł
3. W-ce Prezes – Tęcza Andrzej
4. Skarbnik – Gorzkiewicz Paweł
5. Sekretarz – Tkaczyk Wiesław
W tym samym roku przy dużym zaangażowaniu Druha Bolesława Węglarza i nowego Zarządu, jak i również byłego Wójta Gminy Gózd Andrzeja Pacholczaka oraz po otrzymaniu dotacji z Komendy Głównej i Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w sumie 99 tys. złotych został zakupiony samochód Ford-Tranzit, który jest wykorzystywany do działań ratownictwa drogowego. Po rozmowach Zarządu OSP z Wójtem Gminy Gózd zrodził się pomysł wybudowania nowego budynku gospodarczo-garażowego w zamian za plac i udział w budynku obecnego Urzędu Gminy. Wizja wybudowania nowoczesnej strażnicy z 3 boksami, salą wykładową, kuchnią, pomieszczeniami sanitarnymi na miarę XXI wieku stała się realna, po pozytywnym zaopiniowaniu przez ówczesną Radę Gminy Gózd.
Dnia 29 maja 2004 roku został wmurowany akt erekcyjny pod budowę Strażnicy. Prace budowlane powierzono wyspecjalizowanym firmom a prace wykończeniowe wykonano systemem gospodarczym przez pracowników fizycznych Urzędu Gminy oraz druhów strażaków. Środki finansowe na budowę pochodziły z Budżetu Gminy oraz dotacji Komendy Wojewódzkiej. Prezes Bolesław Węglarz wraz z Druhami pozyskiwał potrzebny sprzęt oraz meble na wyposażenie Domu Strażaka.
29 kwietnia 2008 roku Kapituła Medalu „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” przyznała naszej jednostce Medal „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego” za wkład na rzecz rozwoju powiatu radomskiego.
Po staraniach Zarządu w roku 2009, jednostka otrzymała pracownię multimedialną z przeznaczeniem na rozpowszechnianie wiedzy pożarniczej wśród młodzieży w ramach projektu "Kształcenie na odległość".
W latach 2005-2011 został zakupiony sprzęt do ratownictwa drogowego za sumę 70 tys. złotych z funduszy dotacji Urzędu Marszałkowskiego, który został zamontowany w Fordzie. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Prezesa Bolesława Węglarza i członków Zarządu zakupiono samochód pożarniczy Mercedes z dotacji łączonej Urzędu Marszałkowskiego i Komendy Głównej w kwocie 99 tys. złotych i Gminy Gózd 25 tys. złotych.
W roku 2010 dokonano wyboru nowego Zarządu na lata 2010-2015 w osobach:
1. Prezes – Węglarz Bolesław
2. Naczelnik – Mikołajczyk Paweł
3. W-ce Prezes – Tęcza Andrzej
4. Skarbnik – Gorzkiewicz Paweł
5. Sekretarz – Tkaczyk Wiesław
6. Gospodarz – Tuszyński Roman
W maju 2010 roku nasz kraj nawiedziła powódź, wyrządzając olbrzymie szkody. Najbardziej zagrożone były gminy położone bezpośrednio nad Wisłą. Nasza jednostka solidarnie pomagała mieszkańcom sąsiedniego powiatu, zwłaszcza gminie Chotcza Górna. Druhowie brali czynny udział przy budowaniu i nadzorowaniu wałów przeciwpowodziowych w okolicach miejscowości.
Dnia 25 czerwca 2011r. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania do użytku Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Goździe. Podczas uroczystości druhowie OSP Gózd zostali uhonorowani medalami. Ceremonię wręczenia odznaczeń poprzedziło przekazanie przez Wójta Gminy Gózd Adama Jabłońskiego symbolicznego klucza do strażnicy Prezesowi OSP Gózd Bolesławowi Węglarzowi. Poświęcenia strażnicy dokonał proboszcz parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Goździe ks. Zbigniew Skorża i ks. kapelan Krzysztof Chodowicz. Oddany budynek stał się wizytówką i chlubą gminy, a dla strażaków jest powodem do dumy.
W styczniu 2013 roku na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym został uzupełniony skład Zarządu, powodem była śmierć Prezesa Bolesława Węglarza. Zarząd OSP od tego roku działa w składzie:
1. Prezes – Mikołajczyk Paweł
2. W-ce – Prezes Tęcza Andrzej
3. Naczelnik – Tkaczyk Wiesław
4. Z-ca Naczelnika – Marczykowski Artur
5. Skarbnik – Gorzkiewicz Paweł
6. Sekretarz – Tkaczyk Agata
7. Gospodarz –Tuszyński Roman
2 czerwca 2013 roku nad zalewem na Borkach odbyły się I Powiatowe Zawody Pożarnicze Jednostek OSP z Zakresu Ratownictwa Medycznego „Radom 2013". W zawodach uczestniczyło 5 drużyn: OSP Pionki, OSP Skaryszew, OSP Ruda Mała, OSP Gózd, OSP Jedlińsk. Naszą jednostkę reprezentowali: Artur Marczykowski, Jacek Tkaczyk, Łukasz Tkaczyk, Mariusz Tkaczyk. Dzięki zaangażowaniu oraz ciężkiej pracy nasi druhowie stanęli na najwyższym stopniu podium z dumą prezentując puchar.
Organizacja strażacka na stałe wpisała się w życie społeczno-kulturalne naszej miejscowości, parafii, gminy i powiatu. Druhowie uczestniczą zarówno w uroczystościach państwowych jak i kościelnych. Obecnie w jednostce jest czynnych 50 członków w tym 1 kobieta, 6 honorowych, 16 członków należących do MDP. W sumie Ochotnicza Straż Pożarna w Goździe liczy 72 członków. Osiągnięcia OSP w Goździe są wynikiem szczególnego zaangażowania wielu oddanych strażaków kilku pokoleń.

Dołącz do nas
Google+