OSP Słubice
Pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku

Pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku

W minioną sobotę, 29-go kwietnia, w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Płocku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku w kadencji 2016- 2021.

Obrady otworzył Druh Hilary Januszczyk - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku, który powitał zebranych i zaproszonych gości. Wśród nich byli m.in. Druh Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Członek Zarządu Głównego ZOSP RP; Druh Lech Dąbrowski - Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku, członkowie Zarządu Powiatu w osobach: Druha Stefana Jakubowskiego, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku i Druha Krzysztofa Wielca Członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku; Druh Jan Kołodziejski - Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej; Druh Jerzy Olejnik – Filia Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego; Druh bryg. Grzegorz Padzik - Komendant Miejski PSP, mł. bryg Artur Czachowski - Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Płocku; wójtowie i burmistrzowie z gmin powiatu Płockiego w osobach: Druh Gabriel Graczyk- Wójt Gminy Bulkowo; Druh Mirosław Krysiak - Wójt Gminy Nowy Duninów; Druh Krzysztof Jadczak - Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Zygmunt Wojnarowski - Wójt Gminy Mała Wieś; Druh Józef Stradomski - Wójt Gminy Staroźreby; Druh Krzysztof Dylicki - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, Wójt Gminy Słubice; Jan Boszko - Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród; płk Bogusław Okrasa - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku; Grażyna Cieślik - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Płocku. Zarząd Oddziału Gminnego reorezentowali również: Komendant Gminny - Wiesław Cichosz, Wiceprezes, Członek Władz Powiatowych, Prezes OSP w Słubicach - Marek Tarka i Członek władz gminnych i powiatowych - Dariusz Woliński.

Następnie odśpiewano hymn Związku OSP RP i uczczono minutą ciszy zmarłego druha Mirosława Wojciechowskiego – Honorowego Wiceprezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku. Po tym głos zabrała Grażyna Cieślik, która odczytała uchwały władz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, w którym przyznano Srebrne Odznaki Honorowe za wspieranie działań Pomocy Społecznej. Zaszczytne wyróżnienia otrzymali : Druh Hilary Januszczyk, Druh Marek Ciećwierz, Druh Kazimierz Sędzicki oraz Druh Jerzy Opolski. Odznaki wręczała Prezes zarządu wraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Podczas zarządu przyjęto informację z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych, sprawozdanie z wykonania budżetu oddziału za rok 2016 oraz przyjęto plan na rok 2017. Jednym z punktów była informacja Komendanta Miejskiego o aktualnej sytuacji pożarowej, szkoleniach dla OSP oraz podziału środków z MSWIA dla jednostek OSP. Jak zaznaczył referujący temat mł. bryg Artur Czachowski – „w bieżącym roku kwota na działania OSP jest mniejsza niż w latach poprzednich, stąd też wiele zadań OSP nie będą mogły w pełni wykonać”. Po tym nastąpiła dyskusja nad działaniem Związku oraz sytuacją wobec zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Jak podkreślił Marszałek Adam Struzik- „W tych trudnym dla strażaków czasie potrzeba jest jedności w OSP, bowiem to OSP są największym fundamentem niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w swojej małej Ojczyźnie, to właśnie druhowie strażacy są jednymi inicjatorami tej aktywności. Województwo Mazowieckie zawsze będzie pomagać wszystkim strażakom, bo w pełni za swoją ciężką i społeczną pracę zasługują na uznanie i docenienie tego, to co na co dzień każdego dnia robią”.

W tym tonie wypowiadał się Druh Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu, który przekazał informację, że 19 maja w Soczewce odbędzie się rozdanie nagród finansowych z programu pilotażowego Starostwa na Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP. Jak powiedział „Powiat Płocki dostrzega pracę jednostek OSP, bowiem dzięki Wam czujemy się bezpieczni, To Wy druhowie jesteście ikoną działania na rzecz drugiego człowieka i za to wasze społeczne działanie w imieniu swoim i Starosty Płockiego serdecznie dziękuję. W opinii członów Zarządu Oddziału Powiatowego, a także samorządowców powiatu płockiego obecnych na posiedzeniu kwota przeznaczona na działania OSP w powiecie płockim z puli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest kwotą niewystarczającą do prowadzenia działań statutowych. Wójtowie i burmistrzowie zaznaczali w swoich wypowiedziach, iż zbyt duże obciążenie będzie spoczywać na samorządzie gminnym, a jak powszechnie wiadomo nie wszystkie samorządy będą w stanie utrzymać poziom finansowania jednostek OSP, co w konsekwencji może skutkować rozwiązywaniem jednostek. W dalszej części dyskusji poruszono kwestie dotyczące sposobu przygotowania wniosków na odznaczenia i wyróżnienia. Jak zaznaczył Sekretarz Oddziału Powiatowego – Druh Stanisław Wiśniewski Komisja Powiatowa ds. odznaczeń niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane na Prezydium.

Na zakończenie druh Hilary Januszczyk podziękował zebranym za przybycie i złożył życzenia z okazji dnia strażaka.

http://powiat-plock.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/112562/pierwsze_posiedzenie_zarzadu_oddzialu_powiatowego_zosp_rp_w_ploc

Dołącz do nas
Google+