Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczniowie rozpoczęła swą działalność 5 maja 1917r., dzięki staraniom mieszkańców wsi Rzeczniów i Rrzeczniówka. W pierwszym roku istnienia OSP w Rzeczniowie zakupiono sikawkę ręczną z kilkoma odcinkami węża. Na zakup tego sprzętu przeznaczono fundusze uzyskane z organizowania występów artystycznych i zabaw dochodowych oraz niewielkiej dotacji z Gminy za udział w budowie szkoły drewnianej w czynie społecznym. Zakupiony sprzęt przechowywano w szopie przy szkole, tam również jednostka otrzymała pomieszczenia na remizę i świetlicę w budynku starej szkoły. Strażacy z Rzeczniowa z chwilą, gdy tworzyły się zręby państwa polskiego, w dniu 10 listopada 1918r., po ucieczce miejscowego posterunku policji do miasteczka Wierzbnik (Starachowice) utworzyli oddział milicji obywatelskiej strzegąc ładu i bezpieczeństwa mieszkańców. W roku 1924 jednostka bierze udział w zawodach rejonowych zajmując tam pierwsze miejsce, za które otrzymuje sprzęt. W 1927 roku w 10 –tą rocznicę powstania OSP społeczeństwo funduje jednostce sztandar. W czynie społecznym przy pomocy ludności wsi Rzeczniów wybudowano remizę i oddano do użytku w roku 1933. W 1942 roku zostaje zakupiona pierwsza motopompa częściowo z funduszy własnych, a resztę ofiarowało społeczeństwo.
W 1945 r. zmarł naczelnik OSP w Rzeczniowie druh Andrzej Pastuszka, który przeżył najtrudniejszy okres kupacji. Obowiązki naczelnika w 1946 przejmuje Stanisław Ołowiak z Rzeczniówka wybrany i zatwierdzony przez walne zebranie. W roku 1949 OSP zakupuje 12 kompletów umundurowania na sumę 240 tys. złoty oraz 33 czapki. Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Starachowicach w roku 1957 przekazuje OSP w Rzeczniowie samochód ciężarowy „Star 20”.
W 1959 jednostka zajmuje I
miejsce w zawodach gminnych, natomiast w 1961 r. umiera Komendant OSP Piotr Pastuszka, jego stanowisko obejmuje
dotychczasowy zastępca Komendanta Stanisław Balcerowski.
W 1963 Prezesem OSP zostaje Stanisław Borek, funkcję Sekretarza pełni Mieczysław Krakowiak, a Gospodarzem zostaje Bolesław
Dąbrowski. Zarząd OSP w roku 1964 podejmuje decyzję o budowie nowej drewnianej remizy oraz garaży, Członkowie jednostki
wykonują znaczną część pracy przy budowie w czynie społecznym, wykonując takie prace jak: roboty ziemne przy wykopie
fundamentów przywóz piachu, pomoc przy pracach murarskich oraz przy budowie dachu. Duże zasługi dla całego przedsięwzięcia
wniósł Bolesław Dąbrowski załatwiając zezwolenie na budowę garaży na swoje nazwisko, po zakończeniu budowy garaże przekazał
darowizną jednostce. W 1966 garaże zostają oddane do użytku OSP w Rzeczniowie.
W roku 1967 jednostka otrzymuje beczkowóz w zamian za samochód Star 20 i staje się pełnosprawną jednostką. W tym też roku
powstaje pomysł budowy nowej remizy jednakże władze powiatu nie wyrażają zgody. Na walnym zebraniu podjęto decyzję by starą
drewnianą remizę obmurować, a następnie ją rozebrać. Rozpoczęte prace budowlane zakończono w 1969r., wykorzystując w dużej
mierze środki własne, na prace wykończeniowe uzyskano dotację od Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzeczniowie. Nowa remiza
zostaje oddana do użytku w 1970roku. W roku 1973 na walnym zebraniu postawiono sobie za cel zorganizowania jubileuszu 50-lecia
w roku 1974. Początek roku 1974 był okresem wytężonej pracy zostają zakupione hełmy, 20 mundurów wyjściowych
oraz czapki, zostaje ufundowany nowym sztandar. W dniu 16.05.1974r. odbywa się wielkie święto straży w Rzeczniowie, druhowie
czynni i popierający otrzymują odznaczenia i wyróżnienia. W roku 1975 zakupiono plac o powierzchni 0,20ha od Pana Czesława
Pastuszki. W 1977 jednostka otrzymuje dwa samochody duży bojowy oraz samochód pomocniczy ŻUK. W listopadzie 1982r.
przeprowadzono pierwsze rozmowy dotyczące planów budowy nowej – już typowej strażnicy OSP w Rzeczniowie. Dotacje na ten cel
przeznaczone mają być przez: Komendą Wojewódzką w Radomiu i miejscowy Urząd Gminy.
W tym celu odbyło się posiedzenie zarządu w poszerzonym gronie, gdzie udział wzięli: cały skład zarządu jednostki, przedstawiciele
Komendy Wojewódzkiej, Naczelnik Urzędu Gminy, Prezes ZSL, na którym podjęto decyzję o przystąpieniu do budowy i załatwieniu
wszystkich spraw związanych z budową remizy. W tym samym roku jednostka zajmuje I miejsce w zawodach wojewódzkich, uzyskując
tym samym awans do udziału w zawodach strefowych. W 1984 r. jednostka otrzymuje na wyposażenie nowy samochód bojowy JELCZ,
a w 1986 na walnym zebraniu na wniosek Zygmunta Niedzieli zostaje powołany Społeczny Komitet Czynów i Budowy Strażnicy.
Dzięki środkom ze strony Urzędu Gminy i pomocy ze strony Straży Pożarnej w Lipsku (udzielenie samochodu ciężarowego) oraz
pomocy społeczeństwa dowożono kruszywo, cement do wykonania ław fundamentowych i na tym zakończono budowę. Dopiero
zmiany przyniósł rok 1990, w którym nastąpiły zmiany ustrojowe w kraju, a także wybór nowych władz gminnych doprowadził do
kontynuacji budowy nowej remizy. Urząd Gminy w swoim budżecie nie uwzględnił wydatków na budowę nowej remizy, jednak znalazł
się sponsor „Powszechny Zakład Ubezpieczeń w Warszawie” który przekazał na budowę kwotę 25mln.złotych. w roku 1993 dzięki
wsparciu Urzędu Gminy w stanie surowym stanął budynek remizy. W 1995 roku jednostka OSP Rzeczniów została włączona do
KSRG,a w roku 1996 odbyło się otwarcie nowej strażnicy.
Decyzja Nr 34/35/KSRG
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu OSP Rzeczniów do KSRG z dniem 25 kwietnia 1995r.

 

Dołącz do nas
Google+