OSP Czyżew
Co to jest pożar?

Co to jest pożar?

Pożar jest niekontrolowanym procesem palenia się, występującym w miejscu do tego nie przeznaczonym, rozprzestrzeniającym się w sposób niekontrolowany, powodującym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz straty materialne.

 

Rodzaje Pożarów

Podstawowymi elementami warunkującymi wystąpienie pożaru są:

powietrze (tlen)palny produkt (paliwo)źródło ognia (temperatura/płomień)

Rozróżniamy pożary naturalne i pożary wywołane działalnością człowieka. W zależności od wielkości pożaru dzielimy je na bardzo duże, duże, średnie, małe, blokowe, otwarte, podpowierzchniowe, przestrzenne, ukryte, wewnętrzne, wierzchołkowe, w zarodku i zewnętrzne.

W przypadku pożarów budynków skutki są bardzo drastyczne. Nie wspominając o bezpośrednim zagrożeniu życia mieszkańców lub użytkowników danego obiektu, w wyniku spalania materiałów budowlanych emitowane są niebezpieczne i toksyczne związki. Jednakże, by móc określić, jak poszczególne materiały w rzeczywistości wpływają na przebiegu pożaru warto najpierw zapoznać się z definicją i przebiegem pożaru.

Podział ze względu na materiał:

A - pożary ciał stałych

B - pożary cieczy palnych i substancji topiących się pod wpływem ciepła

C - pożary gazów palnych

D - pożary metali

F - pożary tłuszczów

W polskiej statystyce dodatkowo dzielimy pożary ze względu na miejsce występowania:

  • obiekty użyteczności publicznej
  • obiekty mieszkalne
  • obiekty produkcyjne
  • obiekty magazynoweśrodki transportowelasy państwoweuprawy, rolnictwo
  • inne obiekty

Przebieg pożaru

Faza wzrostu pożaru

Pożar może być zapoczątkowany przez różne źródła zapalenia np. tlący się papieros, zapalona zapałka, wyładowanie elektryczne itp. Spalający się materiał, wydzielając ciepło ogrzewa otoczenie, co w konsekwencji, w korzystnych warunkach akumulacji ciepła, może spowodować zapalenie się materiałów istniejących w sąsiedztwie.
Szybkość wzrostu pożaru zależy od kilku czynników:

  • rodzaju paliwa dla pożaru znajdującego się w danym pomieszczeniu
  • typu konstrukcji budynku
  • sposobu spalania się materiałów
  • dostępności tlenu.

Palne gazy i pary, wydzielające się ze wszystkich elementów wyeksponowanych na działanie promieniowania cieplnego, mieszają się z powietrzem tworząc palną mieszaninę. Gdy temperatura gazów w strefie podsufitowej osiągnie temperaturę ich samozapłonu, wymieszane z powietrzem gazy zapalają się. Pojawienie się ich stanowi ostatnie ostrzeżenie przed nadchodzącym rozgorzeniem. Płonąca strefa podsufitowa wypromieniowuje dużą porcję energii. Skutkiem tego promieniowania jest dalszy wzrost temperatury w pobliżu palnych elementów. Wzrost temperatury do wartości temperatury zapłonu i zapalenie się wszystkich palnych materiałów w pomieszczeniu powoduje, że przedmioty te zaczynają płonąć. Zjawisko takie nazywamy rozgorzeniem. W momencie wystąpienia rozgorzenia dochodzi do zapalenia wszystkich palnych materiałów w pomieszczeniu, co z kolei prowadzi do wzrostu temperatury nawet do 1100°C.

Faza w pełni rozwiniętego pożaru

Etap w pełni rozwiniętego pożaru jest to okres czasu, w którym szybkość wydzielania ciepła osiąga wartość maksymalną. W etapie tym następuje szybkie zmniejszanie stężenia tlenu, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia szybkości spalania. Promieniowanie cieplne działające zwłaszcza wszerz jest głównym powodem samozapalenia się materiałów znajdujących się w pobliżu ogniska pożaru i zasadniczym czynnikiem decydującym o rozszerzaniu się pożaru.

Faza wygasania pożaru

Etap wygasania pożaru (gaśnięcia) – w wyniku intensywnego spalania zmniejsza się ilość materiałów palnych, co prowadzi do zmniejszenia szybkości wydzielania ciepła i temperatury pożaru. Praktycznie faza ta oznacza, że wszystkie materiały znajdujące się w pomieszczeniu uległy spaleniu, a także w zależności od odporności ogniowej materiałów budowlanych, zniszczona jest także w mniejszym lub większym stopniu konstrukcja budowlana. W tej fazie pożar z reguły przybiera postać żarzenia, a temperatury pożarowe charakteryzuje gwałtowny spadek.

Źródło: Pofit–Szczepańska M., Wybrane zagadnienia z chemii ogólnej, fizykochemii spalania i rozwoju pożarów, SA PSP, Kraków 1994.

 

Dołącz do nas
Google+