OSP Leśniów Wielki
Nie wypalaj! Nie Zabijaj!

Nie wypalaj! Nie Zabijaj!

Od początku roku do 11 marca br. strażacy wyjeżdżali już do ponad 16 tysięcy pożarów traw, łąk i nieużytków; najwięcej na terenie woj. dolnośląskiego (3885), śląskiego (2815) i mazowieckiego (1494). Niestety wzrasta również ilość pożarów lasów. We wspomnianym okresie strażacy gasili już 407 takich pożarów. Ich także najwięcej było na terenie wymienionych wyżej województw.

    Od początku roku do 11 marca br. strażacy wyjeżdżali już do ponad 16 tysięcy pożarów traw, łąk i nieużytków; najwięcej na terenie woj. dolnośląskiego (3885), śląskiego (2815) i mazowieckiego (1494).
Niestety wzrasta również ilość pożarów lasów. We wspomnianym okresie strażacy gasili już 407 takich pożarów. Ich także najwięcej było na terenie wymienionych wyżej województw.

    CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE, W TYM PODPALACZE, PRZYPADKOWE OSOBY ORAZ STRAŻACY!!!

   NIE WARTO RYZYKOWAĆ - NA SKUTEK JEDNEJ, NIEODPOWIEDZIALNEJ DECYZJI BARDZO ŁATWO STRACIĆ DOROBEK SWOJEGO ŻYCIA, ALE I... SAMO ŻYCIE!


O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
   
Jeszcze raz prosimy o zaprzestaniu wypalania traw!!!

Źródło : Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Dołącz do nas
Google+