OSP Leśniów Wielki
Regulamin

Regulamin

Regulamin do projektu pt. "Moje Marzenie: Zostać Strażakiem"

 

Regulamin rekrutacji do projektu

„Moje marzenie: zostać strażakiem”

W ramach programu Młodzież w działaniu

Beneficjent: Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zabytków i Rozwoju Kulturalno - Oświatowego Mieszkańców Leśniowa Wielkiego, Leśniowa Małego i Sudołu

Partner: Ochotnicza Straż Pożarna w Leśniowie Wielkim

 1. Projekt „Moje marzenie: zostać strażakiem” jest finansowany ramach programu Młodzież w działaniu. W ramach projektu planuje się stworzenie młodzieżowej drużyny pożarniczej poprzez jej przeszkolenie i wyposażenie.
 2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 15 osób w wieku 10 – 17 lat (chłopcy i dziewczęta), które w terminie od 3 do 17 września złożą deklaracje uczestnictwa i zdobędą najwięcej punktów. W przypadku równej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
 4. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie od 3 do 17 września 2013r.
 5. Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest komisja rekrutacja składająca się z przedstawicieli OSP i sołectwa w Leśniowie Wielkim (sołtys Jerzy Majkut), grupy inicjatywnej w projekcie (Jakub Iwanus) oraz Stowarzyszenia (prezes Zofia Dokowicz).
 6. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 września 2013 r. do godz. 15.00.
 7. Zgłoszenia do projektu można dokonać poprzez wypełnienie, a następnie złożenie formularza rekrutacyjnego dostępnego u sołtysa Leśniowa Wielkiego p. Jerzego Majkuta w Leśniowie Wielkim pod numerem 9a.
 8. Dokumenty należy złożyć w terminie określonym w punkcie 4. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie określonym w punkcie 4 nie będą rozpatrywane.
 9. Kandydat może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień do złożonych przez siebie dokumentów lub złożenie dodatkowych dokumentów.
 10. Ocena kandydatów będzie się odbywała w oparciu o kryteria
  • - przynależność do OSP – 5 punktów;
  • - opinia wychowawcy – 1-3 punktów (w zależności od treści opinii)
  • - przynależność do innych organizacji/inna aktywność społeczna – 1 punkt

  W przypadku równej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 11. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie oświadczenia, że osoba będzie uczęszczała na spotkania w ramach projektu oraz zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w projekcie.
 12. Po analizie formularzy stworzona zostanie lista rankingowa uczestników, z której pierwszych 15 osób zostanie zakwalifikowanych do projektu, a kolejne osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia się miejsc w projekcie osoby z listy rezerwowej będą mogły wziąć udział w projekcie.
 13. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej OSP Leśniów Wielki (facebook) jak również uczestnicy będą informowani osobiście (telefon, email lub osobiście).
 14. Ostateczna interpretacja „Regulaminu” należy do koordynatora projektu.
 15. Niniejszy Regulamin wchodzi życie z dniem 3 września 2013 r. i może ulec zmianie.
 16. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać Koordynatorowi Projektu, Przemysławowi Półrolnikowi p.polrolnik@o2.pl, 665428117.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dołącz do nas
Google+