OSP Leśniów Wielki
Oni dbają o nasze bezpieczeństwo

Oni dbają o nasze bezpieczeństwo

Radni Województwa Lubuskiego wysłuchali informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w województwie lubuskim. Zapoznali się także ze Strategią Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa lubuskiego na lata 2014-2020

Radni Województwa Lubuskiego wysłuchali informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w województwie lubuskim. Zapoznali się także ze Strategią Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa lubuskiego na lata 2014-2020

Województwo Lubuskie rozwija się dynamicznie pod względem gospodarczym, infrastrukturalnym i społecznym. Rozwój niesie ze sobą również wzrost zagrożeń wynikających między innymi z rozwoju transportu, zmian klimatycznych, możliwych awarii technicznych i przemysłowych. Wysoki poziom życia wymaga zapewnienia mieszkańcom naszego regionu adekwatnego poziomu bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa wpisującego się w oczekiwania społeczne wymaga zaangażowania wielu podmiotów ustawowo i statutowo powołanych do niesienia pomocy w celu ratowania życia, zdrowia i mienia.

Ochotnicze Straże Pożarne są pierwszą siłą reagowania w swoich miejscowościach, gaszą pożary, ratują ludzi w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach, wspierają Państwową Straż Pożarną, ale w ok. 40 % prowadzą samodzielnie akcje ratownicze. Stanowią potężny potencjał ludzki co nie raz mogliśmy odczuć np. podczas walki z powodzią, gdy niestrudzenie dzień i noc strzegli naszego bezpieczeństwa utrzymując rzeki w ryzach. To ponad 10 tysięcy wyszkolonych ratowników ofiarnych i gotowych nieść bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi.

Na przestrzeni lat zmieniły się zagrożenia, z którymi walczą strażacy. Dziś już nie wystarczy motopompa, stary samochód i chęć niesienia pomocy. Współczesność postawiła przed strażakami nowe wyzwania wymagające nowoczesnego sprzętu, specjalistycznego wyszkolenia i nieawaryjnych samochodów.

Przesłanką do podjęcia prac nad Strategią Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa lubuskiego na lata 2014-2020 były zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne. Do współpracy w tworzeniu tego, ważnego dla mieszkańców województwa, dokumentu zaprosiliśmy Państwową Straż Pożarną, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Zielonej Górze i w Szczecinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Lubuski Urząd Wojewódzki.

Ocena zagrożenia na terenie województwa lubuskiego

Województwo lubuskie należy do umiarkowanie zagrożonych terenów w kraju, choć występujące na naszym terenie rzeki, jeziora i rozlewiska stanowią duże zagrożenie powodzią, a obszary leśne zagrożone są pożarami, drogi krajowe i autostrady są miejscem licznych katastrof i wypadków drogowych. Za bezpieczeństwo mieszkańców odpowiadają służby ratownicze, w tym OSP i PSP, a nad systemem bezpieczeństwa czuwają samorządy terytorialne, administracja rządowa oraz instytucje powołane do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

Działalność OSP i Związku OSP RP na terenie województwa lubuskiego

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego zrzesza 352 ochotnicze straże pożarne. Ochotnicze straże pożarne są odrębnymi podmiotami posiadającymi osobowość prawną. W skład Oddziału wchodzi 12 oddziałów powiatowych oraz 79 oddziałów gminnych, miejskich i miejsko-gminnych. Stowarzyszenie „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną. Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych.

Działania ratownicze prowadzone przez OSP

Wg danych KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2013 na terenie województwa lubuskiego

odnotowano 13.563 zdarzenia, w tym:

- pożary - 4.759

- miejscowe zagrożenia - 8.324

- fałszywe alarmy - 480

Ochotnicze Straże Pożarne w 2013 roku uczestniczyły w 7 056 zdarzeniach, w tym:

- pożary - 2.949

- miejscowe zdarzenia - 3.873

- alarmy fałszywe - 144

OSP włączone do KSRG odnotowały 5.682 wyjazdy

OSP spoza KSRG wyjeżdżały 1.374 razy

W strukturze działań ratowniczych już nie pożary są większością a miejscowe zagrożenia, które stanowią ponad 60 % wszystkich interwencji.

Miejscowe zagrożenia są to nagłe zdarzenia inne niż pożary, w szczególności: wypadki drogowe, katastrofy ekologiczne, powodzie, gwałtowne opady, uszkodzenia urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, które mogą powodować zagrożenie dla ludzi, zwierząt a także środowiska oraz mienia wymagające interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej

Jednostki OSP stanowią ogromną siłę i są znaczącym wsparciem działań prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną. Jak pokazują daną liczbowe OSP uczestniczyły w 52 % zdarzeń na terenie województwa, co wskazuje na niezmiernie istotną rolę strażaków ochotników w działaniach ratowniczych. Ponadto tendencja ilości interwencji wskazuje na dalszy wzrost zapotrzebowania na działania OSP.

Ilość zdarzeń i interwencji w 2013 r. - 13 563

Zdarzenia z udziałem OSP - 7 056

Zdarzenia bez udziału OSP - 6 507

Ochotnicze Straże Pożarne realizują swoje zadania głównie na terenach wiejskich. Najczęściej są one jednymi podmiotami ratowniczymi na terenie gminy. Dzięki OSP zachowane jest kryterium czasowe pozwalające skutecznie likwidować zagrożenia i minimalizować ich skutki na całym obszarze województwa. Strażacy OSP w zależności od posiadanego wyposażenia wykonują zadania z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Informacje pochodzą ze Strategii Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa lubuskiego na lata 2014-2020

Źródło: lubuskie.pl

Dołącz do nas
Google+