Historia OSP TURZYNIEC..

Ochotnicza Straż Pożarna w Turzyńcu powstała jak wynika z materiałów źródłowych 19 maja 1959r. Skład pierwszego zarządu ukonstutuował się następująco;
prezes Leonard Mazur, v-prezes Konstanty Szmiga, naczelnik Jan Cielica, skarbnik Józef Gucma, sekretarz Józef Mazur, gospodarz Józef Churzepa,
w skład komisii rewizyjnej weszli przewodniczący Jan Budzyński oraz członkowie Józef Rudy, Jan Olejko, Józef Szponar i Franciszek Kur.
Łączna ilość druhów została zarejestrowana w liczbie 31 członków. W kolejnych latach funkcje prezesa pełnili następujący druhowie Wincenty Borsuk, Józef Gucma i Ireneusz Budzyński. Funkcje naczelnika pełnili druhowie Leonart Typiak, Jan Olejko, Stanisław Kur, Leszek Jonczak, Sławomir Gucma i Mateusz Typiak. Posiadany sprzęt na początku lat 60-tych to; motopompa, węże W52 w ilości 150 mb, W75 w ilości 180 mb, pasy bojowe szt 10, toporki szt 20, chełmy bojwe szt 20, jedna syrena ręczna oraz wóz bojowy konny. Całość posiadanego sprzętu z uwagi na brak własnej strażnicy był przechowywany u druhów Wincentego Borsuka i Jana Kura, który w późniejszym czasie pełnił funkcje gospodarza OSP. Źródłem alarmowania była szyna zamocowana na słupku metalowym wraz z bijakiem. W początkowym okresie działalności jednostki wozakami byli: Bogusław Kwiatkowski, Władysław Bondyra, Jan Olejko i Mikołaj Ruski.
Od samego początku działalności druhowie myśleli o budowie własnej Remizy Strażackiej, którą rozpoczeli już w pierwszym roku istnienia. Budowa remizy trwała od 1960 do 1963 a całkowite wykończenie pomieszczeń zostało ukończone na początku lat siedemdziesiątych. Remiza została zbudowana w czynie społecznym z brusów drewnianych o grubości 80 milimetrów pozyskanych z linii rozgraniczających w działkach leśnych mieszkańców wsi Turzyniec. W tamtym okresie wieś Turzyniec jak wynika z Planów Obrony Przeciwpożarowej liczyła ogółem 420 budynków, w tym 390 drewnianych i 30 budynków murowanych. Zabudowania pokryte były głównie słomą w ilości 210 dachów, gątem 20 i innym pokryciem 190 dachów.
Działalność strażaków poprzez pogadanki w szkołach, rozwieszanie plakatów i zebrania wiejskie oraz coroczne kontrole komisyjne przeprowadzane przez druhów strażaków w raz z przedstawicielem Milicii Obywatelskiej i Członkiem Gromadzkiej Rady Narodowej przynosiły porządane efekty w ilości wyjazdów bojowych. Wzrastająca świadomość mieszkańców wsi z obchodzeniem się z ogniem skutkowała zmniejszeniem ilości powstałych pożarów. Dobrym przykładem był rok 1966 w którym nie zanotowano żadnego zjawiska ogniowego w naszej wsi. W tymże roku strażacy podejmują czyn społeczny w postaci pomocy budowy szosy przez wieś Turzyniec. Pracują przy pozyskaniu i transporcie kamienia oraz nawożenia i utwardzania podłoża pod przyszłą drogę. W roku następnym podejmują uchwałę aby każdy druh przepracował minimum dwa dni przy budowie tejże drogi. W połowie lat sześdziesiątych powstaje drużyna żeńska w skład której wchodzą: Maria Ochmańska, Zofia Krzeszowiak, Maria Popławska, Kazimiera Mazur, Janina Olejko, Alfreda Piasecka, Danuta Kurzawska, Wanda Borsuk, Zofia Mogielnicka, Krystyna Kucaj, Zofia Szuta, Teresa Budzyńska, Krystyna Gucma i Janina Borsuk. Drużyna aktywnie wspierała druhów w działaniach kulturalno-oświatowych, uczestniczła w zawodach sportowych oraz róznych innych imprezach lokalnych oraz parafialnych.
W 1969r druhowie czynnie uczestniczą w budowie mostu na rzece Wieprz łączący Turzyniec z miejscowością Bagno. Pod koniec lat siedemdziesiątych brać strażacka wykonują prace przy zmianie pokrycia dachu strażnicy z eternitu na blachę, utwardzaniu placu przed remizą, wymianie oszalowania budynku oraz gruntownego malowania pomieszczeń.
Podejmowane działania przez OSP Turzyniec były godne podziwu i zasługiwały na duże uznanie społeczeństwa i władz lokalnych. Od połowy lat dziewięćdziesiątych jednostka daje prawdziwy początek chluby pod względem wyszkolenia i sprawności fizycznej strżaków. Daje to obraz w zajmowanych lokatach w Gminnych Zawodach Sprotowo Pożarniczych. Z honorem i poświęceniem bronią dobrego imienia OSP w Turzyńcu, czego dowodem jest szerek dyplomów uzyskanych za zajęcie pierwszych miejsc. Na wlanym Zebraniu w dniu 17 stycznia 1999 r jednostka OSP w Turzyńcu zaczeła obchodzić swój jubilełusz 40-lecia służby Bogu, Ojczyźnie i Ludziom. W dniu 2-go maja 1999r w kościele parafialnym w Topólczy na mszy świętej została poświęcona nowa motopompa, którą otrzymaliśmy jako prezent jubileuszowy. Poświecenia dokonał obecny wówczas proboszcz parafi Ksiądz Józef Jasińsi. W tej uroczystości towarzyszyła nam jednostka OSP Topólcza. Jubileusz trwał dalej a sygnał o nim był również 3-go maja kiedy to nasza jednostka zaprezentowała się przed spłecznością Gminy Zwierzyniec. Podziekowaliśmy wtedy wszystkim tym którzy wspierali nas w minionym czterdziestoleciu. Przypieczentowanie naszego jubileuszu było ponowne zdobycie pierwszego moejsca w Gminnych Zawodach Sportowo Pożaniczych które odbyły się 6-go czerwca tegoż roku. Zakupina przez Urząd Miasta i Gminy Zwierzyniec motopompa z zapłonem iskrowycm okazała się trafnym prezentem dla naszej jednostki. Jako ostatnia jednostka OSP w Gminie nie dysponująca własnym samochodem pożarniczym dawała sobie wyśmienicie radę używając zaprzęgu konnego lub ciągnika do transportu sprzetu bojowego.
Występy jednostki na zawodach pożarniczych wzbudzały powszechny zachwyt i podziw braci strażackiej i licznie zgromadzonej publiczności. Prawdziwy aplaus i burza oklasków zgromadzonej społeczności były z dwuch względów: po pierwsze dla umiejętności i wyszkolonej sprawności bojowej naszych strażaków, po drugie dość orginalny występ bojowym wozem rekwizytorskim z zaprzęgiem konnym, którym powozili druhowie Mirosław Budzyński i Mieczysław Kwiatkowski. Po zakończeniu zawodów odbywały się tymże wozem bojowym przejażczki do okoła stadionu w Zwierzyńcu. Nie odmówili tej przyjemności Starosta Zamojski Henryk Matej, Jan Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Zwierzyniec, posłowie na sejm RP oraz zaproszeni goście i miejscowa ludność z dziećmi.
W dni 10-go lutego 2001 r na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym następuje pewnego rodzaju przełom w oparciu o dojrzałe, demokratyczne porozumienie braci strażackiej. To niestety upływ czasu, przemijanie pokoleń powoduje w głosowaniu jawnym zmiane całego zarządu OSP Turzyniec w skład którego weszli : prezes Ireneusz Budzyński, naczelnik Leszek Jonczak, z-ca naczelnika Radosław Czochra, sekretarz Dariusz Panuciak, skarbnik Mieczysław Kwiatkowski, gospodarz Andrzej Kur oraz komisja rewizyjna w składzie Lucjan Oleko, Zbigniew Kur i Zbigniew Typiak. Tegoż roku 16-go maja OSP ponownie organizuje drużyne żeńską w składzie: Katarzyna Rogowicz, Ilona Mogielnicka, Karolina Budzyńska, Monika Typiak, Barbara Paprocha, Ewelina Olejko, Karolina Kowalska, Anna Kwiatkowska, Natalia Kwiatkowska, Małgorzata Rogowicz, Beata Typiak, Aleksandra Budzyńska i Jolanta Kołcun. Drużyna żeńska idąc za przykładem dziadków i ojców zdobywa pierwsze miejsce w Gminnych Zawdach Sportowo Pożarniczych i trzecie miejsce w Zawodach Rejonowych.
Tradycją jest w Ochotniczych Strażach Pożarnych, że weteranów pożarnictwa zastępują synowie, wnuki a wtym przypadku córki i wnuczki naszych strażaków seniorów. To przykład godny do naśladowania. Gdzie cząstka codziennego życia i doświadczenia jest wspólną pracą czasami w ciężkim pocie czoła, ale i ten wpojony nawyk twardej odpowiedzialnej zaprawy w mieszanych pokoleniach druhów i druhen strażaków pozostaje w pamięci i życiu naszej społeczności. Jakże to szlachetny przekaz tradycji, dziedzictwa, rzemiosła strażackiego, którego zawsze trzeba się uczyć i doskonalić a także zachowywać w pamięci dla przyszłych pokoleń.
Jednostka OSP w Turzyńcu tak jak pozostałe jednostki naszej Gminy uporządkowała stan prawny jej funkcjonowania. Dokonała rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym. Uzyskała nr identyfikacyjny NIP, regon oraz zawarła umowę użyczenia z Urzędem Miasta w Zwierzyncu na korzystanie i administrowanie budynkiem-remizą strażacką. Stan osobowy w tym czasie liczył 36 strazaków.
W 2002r jednostka znów zajmuje pierwsze miejsce w gminnych zawodach i drugie miejsce w rejonowych. Ten rok był bardzo pracowity dla ochotników OSP. Druhowie pozyskali drewno z lasu wspólnoty wsi i w czynie społecznym wymieniono legary podłogowe na świetlicy oraz pomieszczeń kuchni i klubu. Z wyrobionych przez druhów desek zostały ułożone nowe podłogi na całości budynku. W tym samym czasie również została wymieniona podwalina pod ścianą czołową budynku.
Jako ostatnia jednostka OSP w Gminie podejmuje starania o nabycie samochodu pożarniczego. Otrzymuje go w grudniu 2004r, który to został zakupiony przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu. Samochód używany został adoptowany do celów strażackich i służy nam i miejscowej społeczności do dnia dzisiejszego.
W roku 2006 powstaje młodzieżowa drużyna pożarnicza w składzie: Mateusz Kapuściński, Konrad Kapuściński, Paweł Kur, Mateusz Typiak, Paweł Typiak, Michał Panuciak, Marcin Piasecki, Marcin Kosiński, Paweł Jonczak, Grzegorz Kołcun, Rafał Golec, Kamil Krzeszowiak, która nawiązując do chlubnej tradycji i zajmuje pierwsze miejsce w zawodach gminnych oraz drugie miejsce w zawodach rejonowych.
Rok przed jubileuszem 50-lecia nasza jednostka otrzymała nową motopompę TOHATSU którą ufundowali nam: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Urząd Miejski w Zwierzuncu.
Na uroczystości 50 lecia OSP zaszczycili nas swoją obecnością szanowni goście Pan Kazimierz Mielnicki Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski, Pan młodszy brygadier Jacek Sobczyński Komendant Miejski PSP w Zamościu, Pan Jan Smoła z-ca Dyr Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, Pan Jan Skiba Prezes ZOSP RP Oddziału Gminnego w Zwierzyńcu a zarazem Burmistrz Miasta i Gminy Zwierzyniec, Pan Jan Kotwis Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP, Pan Jan Godzisz Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Ks Krzysztof Świta proboszcz naszej parafi.
Po uroczystościach 50 lecia jednostka mobilizuje własne siły do kolejnego czynu społecznego jakim jest przygotowanie pomieszczenia garażowego pod średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBM 2/8 STAR 200. Powyższy samochód został przekazany w dniu 11 grudnia 2009 przez Burmistrza Gogolina Pana Joachima Wojtale. Przygotowanie podłoża pod posadzkę garażową wymusiło pozyskanie przez druhów naszej jednostki ponad 50m3 piasku, który to został zagęszczony a następnie wykonano na nim zbrojenie pod przyszłą wylewę betonu. Wymieniono wówczas okno i drzwi wiazdowe do garażu. Po raz kolejny Samorząd Gminy Zwierzyniec wsparł naszą jednostkę znaczną kwotą. Ponadto w tym samym roku zostaje wyremontowany i odmalowany samochód DAEWO.
W 2010 jednostka została doposażona w nowy sprzęt specjalistyczny w postaci pompy szlamowej i dwa radiotelefony o łącznej wartości ok.10tys. W następnym roku druhowie z własnych oszczędności zakupili kompresor-sprężarkę. Urządzenie niezbędne do podtrzymania ciśnienia w samochodzie STAR 200. Natomiast ze środków MSWiA i Gminy Zwierzyniec została zakupiona pilarka spaliowa STCHIL. W tym samym roku z funduszy Gminnych zostały wymienione okna i drzwi wejściwe. Kolejny rok przyniósł zakup sprzętu specjalistycznego p-poż o łącznej wartości ponad 39 tys zł. Pozyskano wówczas między innymi hełmy bojowe, buty specjalistyczne, drabine przenośną wysuwaną dwuprzęsłową, kompletne ubranie ochronno-bojowe.
W 2014 roku dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w kwocie 25 tys w ramach działania "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ojętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został przeprowadzony gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej, który obejmował: budowę wiatrołapu, kompleksowy remont sali głównej, wydzielenie i wybudowanie pomieszczenia magazynu, budowa pomieszczeń WC oraz WC dla niepełnosprawnych, remont pomieszczenia kuchnnego, odnowienie sali zebrań i budowa kominka. Łączna wartość całej inwestycji przekroczyła kwotę 85 tys zł.
W latach 2015-2017 został wdrożony i sfinalizowany długoletni plan rozbudowy garażu, który pozwolił na zaparkowanie obu posiadanych pojazdów bojowych a jednocześnie umożliwiło to nam zagararożowanie naszego pierwszego chlubnego, rekwizytorskiego pojazdu bojowego z zaprzęgiem konnym, który długie lata był przechowywany u druchów strażaków.
W ostatnim roku z funduszy Gminy cały budynek otrzymał nową elegancką elewacje. Budynek został docieplony z zewnątrz odpowiednią dla danej konstrukcji drewnianej specjalistyczną wełną mineralną. Ocieplony został jednocześnie cały strop. W konstrukcji dachowej zostały wymienione deski w facyjatach. W dwóch z nich zostały wstawione nowe okna. Ogólny kolorystyczny widok strażnicy wraz z garażem popadł w gusty mieszkańców wsi i jednocześnie przyjezdnych gości. W tym samym roku została również wyremontowana motopompa. Był to ogromny wydatek przekraczający sumę 100 tys zł. Dodatkowo z Ministerstwa Sprawiedliwości jednostka otrzymała w tym samym okresie agregat prądotwórczy.
W okresi swojej działalności druhowie naszej jednostki mogą poszczycić się otrzymanymi odznaczeniami państwowymi w postacii Złoty Znak Związku, Brązowy Znak Związku, Medal Honorowy im Bolesława Homicza a ponadto Medal Złoty w ilości 15 szt, Srebrny w ilości 23 szt, Brązowy w ilości 29 szt oraz odznaczenie Wzorowy Strażak szt 23.
Przez swoje lata istnienia nasza jednostka stawała na podjum zawodów sprtowo pożarniczych w sumie 43 razy w tym 22 razy na najwyższym miejscu, 13 razy na miejscu drugim i 7 razy na miejscu trzecim w zawodach Gminnych i oraz na drugim miescu w zawodach Powiatowych.
W okres 60 lecie istnienia jednostki OSP Turzyniec odeszli z naszych szeregów nastepujący druhowie : Józef Kościk, Tadeusz Olejko, Marian Brodziak, Ludwik Szuty, Jan Olejko, Jan Mazur, Józef Churzępa, Franciszek Kosiński, Jan Borsuk, Leonard Mazur, Jan Kur, Franciszek Kur, Wincenty Borsuk, Józef Kur, Tadeusz Typiak, Konstanty Szmiga, Antoni Panuciak, Jan Paprocha, Jan Budzyński, Józef Kowalski, Czesław Olejko, Józef Mazur, Jan Typiak, Bogusław Kwiatkowski, Stanisław Typiak, Józef Gucma, Adam Czochra, Leonard Typiak, Mieczysław Kwiatkowski, Mirosław Jonas, Adolf Piasecki, Aleksander Paprocha, Józef Rudy, Józef Szponar, Władysław Grabowski, Jan Kusy, Władysław Ochmański, Jan Gucma, Jan Szuty, Tadeusz Kurzawski, Józef Jonczak - hołd ich pamięci.

 

Dołącz do nas
Google+