Nasza historia

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionce powstała w roku 1933 przy współudziale Zarządu Miejskiego (Magistratu) i Ochotniczej Straży Ogniowej w Parczewie. Początkowo nosiła nazwę Ochotniczej Straży Ogniowej. Inicjatorem utworzenia OSO był I-szykomendant Julian Kwiatkowski, który swoją funkcję sprawował do roku 1940. OSO jako jedyna organizacja społeczna na terenie Jasionki działała Po uzyskaniu formalnego pozwolenia na działalność ochrony mienia na wypadek pożaru, w miejsce wcześniej istniejącej organizacji „Strzelcy”. W skład tej organizacji weszli młodzi ochotnicy, gdyż Ochotnicza Straż Ogniowa szybko stawała się jedynym ośrodkiem życia społecznego i obywatelskiego na terenie Jasionki.

W pierwszych latach powstania OSO jej działalność ograniczała się jedynie do gaszenia pożarów na terenie naszej wsi i wsi sąsiednich. Wyposażenie OSO ograniczało się do ręcznej sikawki, bosaków, trąbki sygnałowej, hełmów i toporków wygospodarowanych przez OSO w Parczewie.

W okresie tym straż nie posiadała własnej remizy strażackiej i korzystała z pomieszczeń lokalowych po byłym majątku w Jasionce. Burzliwy okres okupacji nie zahamował działalności OSO, która w późniejszym okresie przemianowana została na Ochotniczą Straż Pożarną.

Następnym komendantem OSP w roku 1940 zostaje Stanisław Wilczyński, który jednak nie pełnił swojej funkcji długo gdyż został zamordowany przez nieznanych sprawców w 1943 roku. W tym samym roku na stanowisko Komendanta OSP zostaje wybrany Feliks Bogutyn.. W tym okresie władze okupacyjne przydzieliły plac i materiały na budowę strażnicy, która w wyniku prac czynowych samych strażaków została wybudowana i pozostawała w użytkowaniu do roku 1960.

Mamy rok 1966 kolejnym komendantem zostaje Marian Wróblewski s. Jana.Straż rozrasta się do 40 członków i posiada na wyposażeniu własny wóz konny – strażacki, beczki na wodę oraz przydział przez Magistrat podwozy konne świadczone przez majątek miejscowych rolników Szymona Markowskiego, Władysława Witkowskiego i Czesława Wilczyńskiego.

Następnym komendantem straży zostaje Jan Kopiński, a po nim funkcję pełni przez długie lata Stanisław Kubiak. W kolejnych latach władze w OSP przejmuje Zarząd OSP na czele którego stoi prezes. Pierwszym prezesem został Wincenty Frączkiewicz. Zrodziła się myśl budowy nowej strażnicy. Wniosek ten przyjął do realizacji przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej - Władysław Bąk i z nadwyżki budżetowej zakupił materiały i plac pod budowę remizy. Plac został nabyty od mieszkańca wsi Jasionka Wacława Dąbrowskiego. Członkowie straży przy współudziale miejscowego społeczeństwa wybudowali salę widowiskową - świetlicę, garaż oraz ogrodzono plac wokół strażnicy.

Następnym prezesem został Władysław Krać, a funkcję naczelnika nadal pełnił Stanisław Kubiak. W roku 1974 na wniosek byłego komendanta PSP Pana Stanisława Marczewskiego OSP w Jasionce jako jednostka typu M zostaje przemianowana na typ S1 i otrzymuje na wyposażenie samochód Lublin przystosowany na samochód gaśniczy i staje się odwodem ZSP w Parczewie. Jednostka typu M to jednostka posiadająca na wyposażeniu tylko motopompę, natomiast jednostka typu S - 1 ma na wyposażeniu jeden samochód gaśniczy.

Na tej podstawie jej zakres działania rozgrzeszył się na cały powiat parczewski. Do zakresu działania OSP należało: współpraca z organizacjami na terenie Jasionki, prewencja p. poż. oraz udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych. W tym okresie prezesem zostaje Henryk Wilczyński a naczelnikiem Ignacy Szczepański. OSP otrzymała nowy samochód gaśniczy STAR 660 i nowe wyposażenie. Jednostka liczy ok. 30 osób.

W tym czasie OSP obchodziła swój jubileusz 50 – cio lecia, społeczeństwo Jasionki ufundowało sztandar jako symbol tej organizacji.

Mamy rok 1993 prezesem zostaje Edward Matejuk, a naczelnikiem pozostaje Ignacy Szczepański.

W ramach czynu społecznego członkowie straży przy pomocy państwa i społeczeństwa wybudowali nowe garaże i zaplecze gospodarcze. W pomieszczeniach tych zajmują miejsce OSP oraz KGW.

Od roku 2002 naczelnika jest druh Jan Dąbrowski, natomiast funkcja prezesa zostaje w rękach druha Edwarda Matejuka.

Na wyposażenie OSP wszedł nowy samochód gaśniczy GBM 2,5/8 STAR 200, który był na wyposażeniu jednostki. Jednostka nasza posiada dwie radiostacje: samochodową i nasobną dzięki czemu jesteśmy w kontakcie radiowym z Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie.

Od 2007 r. na wyposażeniu OSP w Jasionka jest samochód bojowy Mercedes 814D, wyposażony w motopompę PO 8, pompę szlamową oraz drabinę i maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym. Posiada 2 napędy, a pojemność zbiornika to 2 tys. litrów. Samochód został nieodpłatnie przekazany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Został gruntownie zmodernizowany. Ta inwestycja była możliwa dzięki dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i funduszy zdobytych dzięki staraniom Gminy Parczew

Jednostka nasza została wyposażona w nowe węże gaśnicze, toporki oraz hełmy. Zostały zakupione ubrania bojowe oraz mundury wyjściowe.

 

Od 1.04.2001 r. OSP Jasionka jako jedna z ponad 3200 jednostek OSP w całym kraju jest w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

W związku z tym druhowie naszej jednostki biorą udział nie tylko w gaszeniu pożarów na terenie naszego powiatu, ale również zobowiązani są do udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych na terenie Polski np. nied udział naszych strażakach 2001r. w akcji powodziowej na terenie powiatu opolskiego w województwie lubelskim.

Oprócz inwestycji związanych z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo – gaśniczy nie zapominamy o modernizacji naszej strażnicy i świetlicy. W ostatnich latach zrealizowaliśmy następujące inwestycje: wymiana stolarki i podłóg, zmiana siatki ogrodzeniowej, założenie wodociągu i telefonu, zakup nowych ławek i stołów, rozbudowa świetlicy, pokrycie budynku, zakup wyposażenia gastronomicznego do kuchni, Działania te nie byłyby możliwe bez hojnej pomocy ze strony Urzędu Miasta, Pana Burmistrza Za co w tym miejscu dziękujemy. Należy podziękować też strażakom naszej jednostki, którzy w czynie społecznym przyczynili się do wyżej wymienionych działań.

Dołącz do nas
Google+