Poradnik strażaka

 • Kto może być strażakiem OSP?

  Kto może być strażakiem OSP ?

  Członkami OSP mogą być:

  osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,
  małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych,
  osoby prawne.
  Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

  Podział członków OSP:

  czynnych,
  młodzieżowych drużyn pożarniczych,
  wspierających,
  honorowych.
  Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie.

  Członkiem młodzieżowej dróżyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie. Członkowie MDP w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP. MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.

  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający-osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

  uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP
  i być wybieranym do władz OSP,
  korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
  Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Nie opłacają oni składek członkowskich.

  Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

  wybierać i być wybierani do władz OSP,
  uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
  wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
  używać munduru i odznak,
  korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
  Do obowiązków członka czynnego należy:

  aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
  przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
  podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
  dbać o mienie OSP,
  regularnie opłacać składki członkowskie.
  Członkostwo ustaje wskutek:

  dobrowolnego wystąpienia z OSP,
  wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu,
  skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich powyżej 1 roku,
  likwidacji OSP,
  śmierci,
  likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

  wróć...
Dołącz do nas
Google+