Ochotnicza Straż Pożarna w Klonowej- Historia

Historia

Początek powstania OSP w Klonowej najlepiej przedstawi tekst kroniki prowadzonej przez Księdza Józefa Dalaka - największego ówczesnego społecznika i inicjatora wszelkich przedsięwzięć w naszej gminie.
Dnia 27 kwietnia 1912 r. zebrane grono osób postanowiło wystąpić do odpowiednich władz z prośbą o zalegalizowanie Straży Ogniowej w Klonowej, instytucji ze wszechmiar koniecznej w naszej parafii. Do załatwienia wszystkich w tej sprawie formalności upoważniono Ks. Józefa Dalaka, wikaryusza par. Klonowa.

Ks. J. Dalak

W dniu 10 czerwca 1912 r. Naczelnik powiatu Sieradzkiego powiadomił Zarząd gminy Klonowa, że Gubernator kaliski zezwolił na założenie straży ogniowej ochotniczej w Klonowej oraz że legalizacya tejże zanotowaną została w rejestrze za N 5129 pod dniem 30 maja tegoż roku. Po otrzymaniu tej wiadomości upoważniony do przedwstępnych działań w tej sprawie Ks. Józef Dalak ogłosił zapis kandydatów na członków straży. - Zgłosiło się na razie 36 osób. - Ta liczba wystarczyła, by stworzyć Zarząd i Straż uczynić czynną. Ogólne w tej materii zebranie naznaczono na dzień 15 czerwca r. b.

Ks. J. Dalak

Zebrani w dniu 15 czerwca 1912 r. mieszkańcy par. Klonowa a kańdydaci do straży w liczbie 36 przystąpili do wyborów.
Mocą tychże powołano na:

Prezesa - Ks. J. Dalaka - inicjatora założenia straży.V. Prezesa - P.O. v. Kűgelgeńa -czlonka Zarządu - p. St. Urban2 '' '' '' St. Bijakgospodarza Straży '' P. KielbaskęKomeńdańta '' - '' M. Przybylskiego - pisarza gminyZastępcą Komeńdańta '' St. Hertz - rządcę z Górki Kloń.

Na tem posiedzenie zamknięto. -

X. J. Dalak

W dniu 20 czerwca 1912 r. Zebrany Zarząd Straży Og. w Klonowej postanowił:

Kupić sikawkę w Warszawie od firmy St. Trębickiego.2 beczki po 25 wiaderumundurować na razie 24 strażakówWyszukać źródła dochodów i potrzebne fundusze.

Na tem posiedzenie zamknięto. -

prezes X. J. Dalak

Zwołanie na dzień 1 lipca 1912 r. walne zebranie postanowiło: Każdy strażak czyńńy płaci rocznie 1 rz. - honorowy wyżej. -
- Zarząd zakomunikował, że na urządzenie straży i zakup niezbędnych rekwizytów otrzymano z kasy gm. 26 r. 34 k. zapomogi - podczas gdy potrzeba minimalnie 800 rz. - Uwzględniając powyższe ogólne zebranie postanawia zaciągnąć pożyczkę w kwotach minimalnych od strażaków. Tą drogą uregulować rachunki z dostawcami. - Na tem obrady zamknięto. -

prezes X. J. Dalak

Ochotnicza Straż Ogniowa w Klonowej - Ksiądz Józef Dalak z pierwszymi członkami

Z kroniki OSP w Klonowej:

Do zarządu zostali powołani obywatele miejscowej ludności Ks. Dalak Józef, miejscowy proboszcz parafii Klonowa, druh Przybylski, dh Radłowski, dh Zieliński, dh Rawicki, dh Paroń, dh Mituła, Zieliński Stanisław. naczelnikiem oddziału został wybrany dh Herc Stanisław, były rządca majątku Górka Klonowska, który piastował to stanowisko do 1916 roku.

Zorganizowano 3 oddziały liczące po 12 osób to jest; 1 oddział sikawkowy, a 2 oddział toporniczy, natomiast 3 oddział to byli wozacy, którzy dowozili wodę do gaszenia ognia, ilość była nieograniczona. Po założeniu Ochotniczej Straży mieszkańcy wsi Klonowa postanowili opodatkować się na zakup sprzętu do gaszenia ognia; topory, tzw. haki do rozrywania palącego się budynku, sikawkę otrzymali od właściciela majątku Górka Klonowska obywatela Kigielgień, który popierał OSP i dopomagał pod każdym względem materialnym w miarę swoich możliwości.

W 1916 roku Zarząd OSP powołał na stanowisko Naczelnika druha Radłowskiego Antoniego, które to stanowisko piastował do 1918 roku.

Jednostka działała już bardzo prężnie, kiedy to przystąpiono do budowy Domu Społecznego. Budowę rozpoczęto w kwietniu 1916 na placu, który przekazała Gmina na mocy walnego zebrania wiejskiego w 1915 roku. Szkic budynku został wykonany przez inż. Slósarskiego (bądź Slósalskiego - nieczytelne dokumenty źródłowe). Był to 1 piętrowy budynek wybudowany z cegły, pokryty dachówką, składał się z dwóch części, z których jedna miała wymiary 20x10 m a druga wymiary 6x7 m, natomiast główna sala wewnątrz była o wymiarach: 15x10x4,5 m ze stałą sceną. Budowę Domu Społecznego ukończono w listopadzie 1931 roku. Właścicielem obiektu była Straż Pożarna, natomiast prawo do korzystania miały wszystkie organizacje społeczne. Jak na owe czasy był to bardzo ładny budynek.

Koszt budowy wyniósł 15000 zł, koszt urządzeń wewnętrznych 5000 zł, natomiast ogólną wartość budynku wyceniono na 25000 zł. Fundusze na budowę pochodziły z dobrowolnych ofiar, imprez i zysków Spółdzielni Rolno-Spożywczej. Na uwagę zasługuję fakt, że pod budowę nie zaciągnięto żadnych pożyczek i tym samym na budynku nie ciążyło żadne zadłużenie.

Z budynku korzystało w owym czasie wiele instytucji i organizacji. Oprócz zespołu teatralnego i orkiestry straży pożarnej z budynku korzystał na stałe Urząd Pocztowy oraz Spółdzielnia Spożywców "Klonowianka" powstała w lipcu 1916 r. licząca 130 członków. Oprócz tego z budynku korzystały między innymi następujące organizacje: Kółko Rolnicze powstałe w maju 1912 r. liczące 20 członków, Koło Młodzieży powstałe w listopadzie 1932 r. liczące 40 członków, Mleczarnia Spółdzielcza powstała w lutym 1927 r. licząca 220 członków, Kasa Stefczyka powstała w październiku 1928 r. licząca 140 członków oraz Oddział Związku Strzeleckiego powstały w listopadzie 1930 r.

Inicjatorem budowy Domu Społecznego był, jak w większości podejmowanych w tym okresie przedsięwzięć, Ks. Józef Dalak proboszcz parafii Klonowa,, który piastował również stanowisko Prezesa Zarządu Straży Pożarnej do końca swego pobytu w parafii, to znaczy do roku 1932.

Do ważniejszych odnotowanych w kronice w późniejszym czasie wydarzeń należy zaliczyć:

1956 r. - Zakupiono od wojska samochód ZIŁ5, który po przeróbce służył jako beczkowóz.

1960-1962 - Wykupiono od wojska samochód na potrzeby straży, wybudowano basen przeciwpożarowy we wsi Duża Wieś.

1962-1969 - Odnowiono wewnętrznie i zewnętrznie budynek OSP oraz pomalowano dach.

1969 r. - OSP w Klonowej otrzymuje samochód bojowy "Star 21" od Komendy Powiatowej w Sieradzu.

10.07.1977 r. - Zostaje przekazany sztandar strażacki. Obchodzono 65-lecie istnienia OSP w Klonowej (fot. poniżej).

29.01.1978 r. - Zostaje poświęcony sztandar strażacki w Kościele Parafialnym w Klonowej.

1983 r. - Dokonano całkowitej wymiany dachu na budynku OSP, wymieniono instalację elektryczną.

10.06.1984 r. - Odbywa się uroczystość na okoliczność wręczenia odznaczeń dla zasłużonych druhów OSP w Klonowej.

25.10.1987 r. - Odbywa się uroczystość 75-lecia OSP w Klonowej.

30.01.1988 r. - Zostaje przekazany wóz bojowy "Star 244". Przekazania dokonał przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej z Sieradza. Samochód zostaje poświęcony przez księdza wikariusza Krzysztofa Karpińskiego.

21.06.1992 r. - Ma miejsce uroczystość z okazji obchodów 80-lecia OSP w Klonowej oraz 75-lecia Orkiestry Dętej przy OSP w Klonowej.

W listopadzie 1994 r. powstała inicjatywa budowy Domu Strażaka.

31 lipiec 1997 r. - Jednostka OSP w Klonowej zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

1 sierpień 2004 r. - Uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanego Domu Strażaka OSP w Klonowej.

16 październik 2005 r. - W gminie Klonowa odbywają się manewry jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W manewrach bierze udział 12 jednostek z powiatu sieradzkiego w tym 2 z gminy Klonowa.

Prezesi Zarządu OSP w Klonowej w poszczególnych latach:

LATA PREZES ZARZĄDU
(1912 - 1932) Ksiądz Józef Dalak
(1932 - 1935) Kiełbasa Piotr
(1935 - 1948) Przezak Jan, syn Józefa
(1948 - 1954) Musialski Marcin
(1954 - 1960) Pokuciński Jan
(1960 - 1969) Zieliński Michał
(1969 - 1978) Paroń Jan
(1978 - 1996) Pawlak Wojciech
(1996 - 2003) Święcicki Henryk
(2003 - 2011)

Bryłka Antoni

(2011-do chwili obecnej) Ryszard Lar

Naczelnicy OSP w Klonowej w poszczególnych latach:

LATA NACZELNIK
(1912 - 1916) Herc Stanisław
(1916 - 1918) Radłowski Antoni
(1918 - 1924) Rawicki Michał
(1924 - 1935) Ginter Dariusz
(1935 - 1938) Hamny Franciszek
(1938 - 1940) Golas Jan
(1940 - 1952) Udalski Antoni
(1952 - 1954) Lesiak Ireneusz
(1954 - 1960) Kobyłt Leon
(1960 - 1962) Kiełbaska Czesław
(1962 - 1969) Klimas Benedykt
(1969 - 1970) Magda Tadeusz
(1970 - 1980) Bryłka Antoni
(1980 - 1994) Kiełbasa Jan
(1994 - 1995) Sufleta Piotr
(1995 - 2006) Kiełbasa Stefan
(2006 - 2011) Świątek Marek
(od 2011) Sufleta Piotr

 

Dołącz do nas
Google+