Osp Ksrg Zygry

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZYGRACH

Dnia 3 maja 1926r. została powołana Ochotnicza Straż Pożarna w Zygrach. Na dzień dzisiejszy OSP Zygry skupia 81 członków. Na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej znajduje się samochód do działań specjalnych na podwoziu Star 266, na którego zakup i karosację OSP w Zygrach skorzystało z pomocy finansowej z WFOŚiGW w Łodzi .

Jednostka od 15 lat jest włączona w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, którego celem jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i Ochotniczą Straż Pożarną. Nasza jednostka realizuje zadania z zakresu walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy, do którego należymy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa. Rocznie nasza jednostka bierze udział w ok. 40 działaniach ratowniczo gaśniczych, do których niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, który systematycznie uzupełniamy.

Co roku druhowie z naszej jednostki biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, powiatowym i ewentualnie wojewódzkich. Naszą jednostkę reprezentuje drużyna seniorów oraz drużyna młodzieżowa.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zygrach aktywnie uczestniczy w działalności kulturalno-wychowawczej, tradycją stał się także udział jednostki w obchodach uroczystości państwowych i kościelnych.

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) – jest umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, organizacją społeczną, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Działająca na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Patronem Ochotniczej Straży Pożarnej jest św. Florian. Strażacy obchodzą swoje święto 4 maja.

Cel i zadania OSP

Do głównych celów i zadań OSP należą:

prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,działania na rzecz ochrony środowiska,wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Podstawy prawne działalności

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej, a jej szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

Do 31 grudnia 2006 roku 3565 jednostek ochotniczych straży pożarnych zostało włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będącego zespołem przedsięwzięć organizacyjnych, szkoleniowych, materiałowo-technicznych i finansowych, podjętych w celu prognozowania, rozpoznawania i zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń oraz skupiającego w wewnętrznie uporządkowanej strukturze jednostki ochrony przeciwpożarowej w celu ratowania życia, zdrowia mienia i środowiska. KSRG jest integralną częścią systemu bezpieczeństwa państwa, Nadzór nad jego funkcjonowaniem pełni Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a odpowiedzialność za jego organizację spoczywa na Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej.

Głównym założeniem ustawodawcy było stworzenie jednolitego, skutecznego systemu ratowniczego obejmującego cały obszar szeroko rozumianego ratownictwa pożarowego, technicznego, chemicznego ekologicznego bez względu na miejsce, rodzaj i charakter prowadzonych działań.

Organizatorem oraz bazą, na której opiera się Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy jest Państwowa Straż Pożarna (PSP) z całym zapleczem kadrowym, sprzętowym i logistycznym. Jednostkami realizującymi zadania KSRG są przede wszystkim Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze PSP, a ponadto zgodnie z art. 20 i 23 oraz 14 ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. inne podmioty ochrony przeciwpożarowej, a mianowicie:

Ochotnicze Straże Pożarne,Zakładowe Straże Pożarne,Gminne Zawodowe Straże Pożarne,Zakładowe Służby Ratownicze.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przy OSP

Przy ochotniczych strażach pożarnych powoływane są również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP), które stanowią w pewnym sensie przyszłe kadrowe zaplecze każdej jednostki. Młodzieżowa drużyna pożarnicza jest integralną część składową danej jednostki OSP. Osoby działające w takiej drużynie poznają zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w Polsce, zapoznają się ze sprzętem będącym na wyposażeniu danej OSP, uczą się zachowania w sytuacjach niecodziennych, od najmłodszych lat wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności, uczą się opanowania, dyscypliny, a także podnoszą swoją sprawność fizyczną poprzez udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

Inna działalność OSP

Ochotnicze straże pożarne zajmują się również szeroko rozumianą działalnością kulturalną i wychowawczą. W wielu jednostkach powstały sekcje sportowe, zespoły teatralne, działają orkiestry strażackie, zespoły instrumentalno-wokalne, świetlice środowiskowe, izby tradycji, a także z OSP współpracuje wiele lokalnych stowarzyszeń o różnych zainteresowaniach. Niektóre jednostki OSP zajmują się szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy.

Dołącz do nas
Google+