Historia OSP w Gomulinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Gomulinie pod nazwą Straż Ogniowa Ochotnicza została założona 9 maja 1917 roku. Inicjatorem jej powstania był ówczesny proboszcz gomulińskiej parafii ksiądz Roman Borowski. Aby poznać początki i działalność OSP w Gomulinie należy się cofnąć o trzy lata.W czasie trwania działań wojennych w dniu 6 grudnia 1914 roku artyleria austriacka rozlokowana w Mzurkach ostrzelała Gomulin. Wieś płonęła.Spaleniu uległo wiele gospodarstw i plebania.Został poważnie uszkodzony kościół który w wyniku ofiarnych zabiegów ludności nie spłonął .Taki stan trwał ponad rok kiedy to w dniu 20 czerwca 1916 roku przybył do Gomulina młody światły i energiczny ksiądz Roman Borowski.W szybkim czasie nowy proboszcz przystąpił do remontu kościoła i odbudowy budynków plebańskich. Skupił wokół siebie nie tylko parafian ,ale także światlejszych mieszkańców okolicznych miejscowości.Jedną z jego pierwszych inicjatyw było powołanie w maju 1917 roku Ochotniczej Straży Pożarnej.Na bazie kilku miejscowości utworzył jedną wspólną straż z siedzibą w Gomulinie.W skład pierwszego Zarządu gomulińskiej Straży weszli Ci którzy najbardziej przyczynili się do odbudowy zniszczonego kościoła.Przytoczymy tu najstarszy dokument dotyczący OSP w Gomulinie :

Gomulin dn.16 X 1917r.

1.Prezes- Gemel Józef,zamieszkały w Majkowie Dużym

2.Naczelnik-Lalek Wacław,zamieszkały w Gomulinie

3.Sekretarz-ks.Borowski Roman,zamieszkały w Gomulinie

4.Skarbnik-Just Józef,zamieszkały w Majkowie Średnim

5.Gospodarz-Dryzek Jan,zamieszkały w Gomulinie.

Komisja Rewizyjna

1.Kwapisz Jan,zamieszkały w Gomulinie

2.Potępa Józef,zamieszkały w Gomulinie

3.Protasow Jan,zamieszkały w Szydłowie.

Straż prawomocnie służy od 21 V 1917 r.,kiedy to spisany został przez notariusza w Piotrkowie akt założenia oraz zadania i obowiązki stowarzyszenia i jego członków.W skład straży wchodzą mieszkańcy wsi Gomulina z Koloniami,Majkowa Dużego,Majkowa Średniego,Cisowej,Rzachty,Zaborowa,Dąbrówki oraz dawnego folwarku Żądło.Siedziba Straży jest przy kościele w Gomulinie gminie Szydłów.

Prezes Gemel Józef

Sekretarz ks.Roman Borowski. ".

Straż Ogniowa Ochotnicza w Gomulinie została założona jako pierwsza z wielu Straży w ówczesnej a nieistniejącej obecnie gminie Szydłów. Gomulińska OSP szybko się rozwijała ,już 24 marca 1918 roku utworzono jej dwa oddziały w Majkowie i Cisowej.Oddziały te już wkrótce przemieniły się w oddzielne organizacje.

Dalsze dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie przedstawiamy w formie kalendarium.

Rok 1918

24 marca wybrano nowy Zarząd Straży w Gomulinie:

Prezes- Józef Gemel

V-ce Prezes - Jan Kwapisz

Skarbnik- Józef Jóst

Gospodarz- Jan Dryzek

Sekretarz- Jan Protasow

Komisja rewizyjna:

Ks.Roman Borowski

Józef Kluska

Józef Potępa

W czerwcu 1918 r. OSP w Gomulinie liczy 40 członków.Po żniwach strażacy przystępują do budowy swej pierwszej siedziby.Proboszcz ofiaruje plac przy szczycie domu parafialnego,a właściciel składu drewna Stanisław Dryzek daje budulec.Szybko i tanio budują remizę strażacką ,czyli szopę o wymiarach 6x8 metrów i wysoką 6 m od północy,a 3,5 od południa,czyli frontu.Całość zostaje pokryta papą.

W listopadzie tego samego roku z zysków z zabaw tanecznych i zbiórek społeczeństwa zakupiono sikawkę konną za kwotę 2200 marek polskich.

Rok 1919

Z początkiem roku zgodnie z wytycznymi władz Odrodzonej Ojczyzny druhowie wybierają kolejny Zarząd w swym stowarzyszeniu.

Prezes- Potępa Józef-Gomulin

Naczelnik- Kauc Andrzej-Majków Duży

Sekretarz- Gemel Józef-Majków Duży

Skarbnik- Just Józef-Majków Średni

Gospodarz- Dryzek Jan-Gomulin

Komisja rewizyjna

Ks.Borowski Roman- Gomulin

Jończyk Józef- Gomulin

Kwapisz Jan- Praca

Od tego roku strażacy pełnią w w Wielkim Tygodniu wartę przy Grobie Pana Jezusa. Warta ta była nawet pełniona w czasie okupacji niemieckiej i w ciężkich latach stalinizmu.

Rok 1920

W maju gomuliński oddział Straży w Majkowie przekształca się w samodzielną jednostkę z oddziałem w Polesiu.Zarząd OSP w Gomulinie zwołuje zebranie na którym wybrano nowy Zarząd już bez członków z Majkowa Dużego i Majkowa Średniego.

Skład Zarządu:

Prezes- Jan Dryzek

Naczelnik- Konstanty Rudnicki

Z-ca Naczelnika - Jan Kwapisz

Skarbnik - Stefan Terka

Sekretarz- Franciszek Blonka

Gospodarz - Józef Jończyk

Komisja rewizyjna:

Ks. Roman Borowski

Józef Kowalczyk

Michalski Franciszek

Rok 1921

Istniejąca od 1894 r. przykościelna Orkiestra Dęta staje się formalnie orkiestrą strażacką.

Rok 1922

Zarząd OSP zakupił wóz rekwizytowy.

Rok 1924

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie obchodzi jubileusz 30-lecja istnienia. Na uroczystości obecni są posłowie Władysław Fijałkowski i Aleksander Bogusławski.

Wybrano kolejny Zarząd OSP.

Skład Zarządu

Prezes - Józef Cieślak

Naczelnik- Feliks Blonka

Sekretarz - Józef Politański

Gospodarz -Jan Dryzek

Skarbnik - Józef Kluska

Rok 1925

Zakupiono 25 mundurów galowych, a poseł Aleksander Bogusławski ufundował 24 mosiężne hełmy.

Ksiądz Roman Borowski wymusił na Gminie Szydłów by ta przekazała ziemię gromadzką na rzecz Straży w Gomulinie. Jeszcze w tym samym roku OSP w Gomulinie otrzymuje notarialnie 2 morgi ziemi (obecny teren OSP ). Jesienią obrzeża placu zostają obsadzone grabami i olszynami. Sadzonki podarował Netzel właściciel ziemski z Rokszyc.

Zawiązuje się komitet budowy nowej strażnicy

Skład komitetu

Ks. Roman Borowski, Jan Dryzek, Józef Politański, Józef Kluska, Józef Jończyk

Rok 1926

Wśród wielkiego żalu parafian i strażaków, lecz w poczuciu wielkiej wdzięczności z probostwa w Gomulinie odchodzi ks. Roman Borowski. Władze diecezjalne kierują go do Łaznowa. Wkrótce Zarząd OSP wspólnie z Orkiestrą wita nowego proboszcza- ks. Tomasza Migasiewicza. Powitanie to przerodziło się w tradycję witania kapłanów obejmujących parafię Gomulin.

W tym samym roku Tomasz Wolski w północnej części placu strażackiego buduje strzelnicę dla Związku Strzeleckiego.

Rok 1927

Z początkiem roku wybrano nowy Zarząd OSP.

Skład Zarządu:

Prezes- Józef Cieślak

Naczelnik - Józef Lauks

Z-ca Naczelnika- Józef Kowalczyk

Skarbnik - Ludwik Kartasiński

Sekretarz- Franciszek Blonka

Gospodarz - Brak danych.

Komisja rewizyjna:

Józef Kluska

Józef Politański

Jan Dryzek

Rok 1928

Parafia św.Mikołaja Bp. i OSP w Gomulinie w maju i listopadzie organizują obchody 10-lecia odrodzenia Państwa Polskiego

Rok 1929

W tym roku z inicjatywy Franciszka Dryzka wprowadzono w gomulińskiej straży obowiązek pełnienia nocnego strużowania . W okresie największego zagrożenia pożarowego od 1 V do1 X w godzinach 22.00-5.00,w strażnicy pełniło dyżur czterech strażaków i para koni.

Rok 1930

OSP w Gomulinie z własnych środków zakupuje drugą sikawkę.
Prezes Józef Cieślak prenumeruje dla druhów Przegląd Pożarniczy.

Rok 1931

Na walnym zebraniu wybrano kolejny Zarząd OSP.Skład Zarządu:

Prezes-brak danych

Naczelnik -Franciszek Dryzek

Skarbnik- brak danych

Sekretarz -Mlonka Antoni

Gospodarz- brak danych

Komisja rewizyjna:

Józef Cieślak

Bolesław Terka

W maju na nowym placu rozpoczęto budowę nowej remizy.

Rok 1932 i 1933

Lata pracochłonnej i kosztownej budowy nowoczesnej siedziby OSP.

Rok 1934

W sierpniu druhowie w rowerowej pielgrzymce udają się na Jasną Górę. Jesienią zakończono budowę remizy.

Rok 1935

5 stycznia w sali widowiskowej nowej siedziby OSP zawieszono krzyż-dar Józefa Koseckiego.

3 maj -uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej remizy. Wstęgę przecięli ks.Roman Borowski,ks.Tomasz Migasiewicz, poseł Piech i dh.Jan Dryzek.

W tym dniu władze gminy Szydłów przekazują gomulińskim strażakom sztandar.Wyraz wdzięczności całego społeczeństwa.

Rok 1936

Wybrano kolejny Zarząd OSP

Skład Zarządu:

Prezes-Konstanty Rudnicki

Naczelnik-Józef Malicki

Sekretarz-Antoni Mlonka

Skarbnik-Feliks Kwapisz

Gospodarz-Ludwik Kartasiński

Komisja rewizyjna:

Ignacy Dryzek

Stefan Dryzek

Na zastępców:

Antoni Jończyk i Władysław Kluf

Rok 1939

Wybuch wojny 1 września i początek sześcioletniej niemieckiej okupacji.

,,Już 2 września na pole Feliksa Kwapisza spada pierwsza niemiecka bomba .3 września o 10 rano

nad Gomulinem przelatują kolejne niemieckie samoloty Luftwaffe.Zrzucają bomby na zabudowania i strzelają do ludności cywilnej.

Gomulin płonie ,strażacy nie są w stanie gasić kilkunastu budynków jednocześnie.Większość mieszkańców wsi podobnie jak w I

wojnę ucieka na północ.W poniedziałek 4 września w godzinach popołudniowych w Gomulinie pojawjają się pierwsi niemieccy żołnierze.

Przyszli od strony Oprzężowa,rozłożyli obóz w ogrodzie Tercjarzy .Opustoszała wieś zamarła.Stanisław Szczepka z Pracy ukrywa wswym domu strażacki sztandar ".

Okupacyjne władze niemieckie dowództwo nad strażą powierzają naczelnikowi Józefowi Malickiemu.

Rok 1941

W maju kpt. poż. Kazimierz Małyska przeprowadza kontrolę w gomulińskiej Straży.

Raport z przeprowadzonej kontroli :

,,Stan sprzętu pożarniczego w Gomulinie:

-Wóz rekwizytowy konny-sztuk 1

-Wóz z motopompą ręczną -konny-sztuk 1

-Węże ssawne -sztuk 5,tj.komplet

-Węże tłoczne -sztuk 15-dwa komplety

-Beczkowóz konny-sztuk 2

Wniosek:

Do marca 1942 r.gmina Szydłów ma obowiązek wyposażenia straży w Gomulinie w następujący sprzęt : 4 węże ssące , 2 drabiny hakowe , 1 bosak , 2 topory duże , 2 łopaty , 1 apteczka , 10 hełmów, 7 pasów zwykłych, 2 pasy bojowe z zatrzaskami , 16 toporów z pochwami, 21

mundurów drelichowych ,9 mundurów z sukna, 21 par butów.

Podpisał

Powiatowy Inspektor Pożarnictwa

Małyska ".

Rok 1942

Od tego roku ( do końca wojny ) w remizie gomulińskiej OSP w całkowitej konspiracji ukrywał się znany dyrygent Henryk Debich. Wtajemniczeni druhowie dostarczali mu pożywienie.

Rok 1943

Lista członków czynnych OSP w Gomulinie na dzień 9 luty 1943r.

Józef Malicki syn Jana

Józef Malicki s.Kazimierza

Franciszek Malicki s.Kazimierza

Jan Malinowski s.Michała

Feliks Michalski s.Franciszka

Antoni Mlonka

Stanisław Dryzek s.Tomasza

Stefan Dryzek s.Jana

Ludwik Kartasiński s.Tomasza

Józef Kluf s.Mikołaja

Antoni Kwapisz s.Jana

Roman Kwapisz s.Jana

Jan Owczarek s.Józefa

Józef Owczarek s. Józefa

Mikołaj Tosiek s.Szymona

Józef Tosiek s. Szymona

Ignacy Adamski s.Szczepana

Michał Adamski s.Szczepana

Wacław Adamczyk s.Józefa

Stanisław Adamczyk s.Józefa

Antoni Filipczak s.Michała

Konstanty Szczepka s.Ignacego

Władysław Wocheń s.Piotra

Józef Pietras s.Wincentego

Antoni Zapała

Na tym dokumencie została naniesiona przez niemieckie władze notatka :

,,Z wyżej wymienionych członków straży żaden nie podpisał volkslisty,co jest niedopuszczalne".

Nie tylko żaden ze strażaków nie podpisał volkslisty ,ale i część z nich brała udział w walce podziemnej.Dwóch z nich straciło życie. Adamczyk Wacław w 1944r. został zastrzelony przez niemiecką policję z Szydłowa. Filipczak Antoni aresztowany przez gestapo został rozstrzelany w kwietniu 1944r.

Rok 1944

,,17 grudnia ostatni oddział niemiecki opuścił Gomulin. Miesiąc póżniej ,17 stycznia 1945r.,od strony Oprzężowa wkroczyli bolszewicy.Armia Czerwona umieściła sztab w zagrodzie rodziny Michalskich.Stodołę zamieniono na magazyn żywności i amunicji.Po 10-dniowym pobycie sztab wyruszył w kierunku Łodzi".

Rok 1945

Po oddaleniu się frontu zaczynają działać urzędy.Strażacy założyli czapki rogatywki z orłem w koronie. 3 maja w kościele parafialnym w Gomulinie odprawiono dziękczynną Msze Św. w intencjj Ojczyzny.

Uczestniczyły w niej Straże Pożarne z terenu gminy Szydłów.

Zgodnie z wytycznymi władzy ludowej strażacy wybierają swój pierwszy powojenny Zarząd.Wchodzi do niego jako gospodarz Maksymilian Ulcyfer .Władze nie aprobują jego osoby jako ,,niepoprawnej politycznie", w związku z tym kształt Zarządu uległ zmianie.

Skład Zarządu OSP w Gomulinie wybranego w dniu 8 maja 1945r.

Prezes -Józef Cieślak syn Wawrzyńca

Naczelnik - Józef Malicki syn Jana

Kasjer - Józef Malicki syn Kazimierza

Sekretarz - Antoni Blonka

Gospodarz - Ludwik Kartasiński syn Tomasza

Komisja rewizyjna :

Józef Głowacki

Józef Kluska

Józef Jończyk

Zastępcy:

Stefan Dryzek

Józef Braun

Józef Kwapisz

Rok 1946

31 marca władzą powiatowym w Piotrkowie została przesłana lista członków czynnych OSP w Gomulinie. ,, Lista członków OSP w Gomulinie posiadających minimum wyszkolenie szeregowe :

Ignacy Adamski urodzony 1889r.

Michał Adamski ur.1906r.

Stanisław Adamski ur.1925r.

Józef Cieślak ur.1925r.

Stanisław Cieślak ur.1925r.

Stanisław Dryzek ur.1912r.

Piotr Dryzek ur.1925r.

Roman Dryzek ur.1921r.

Józef Malicki ur.1905r. - Naczelnik

Franciszek Malicki ur.1909r.

Ludwik Kartasiński ur.1902r.

Józef Kluf ur.1907r.

Edward Kosacki ur.1924r.

Mieczysław Łągwa ur.1925r.

Jan Owczarek ur.1918r.

Jan Pietras ur.1925r.

Jan Żabicki ur.1927r.

Józef Tosiek ur.1912r.

Edward Sadowski ur.1905r.

Antoni Zapała ur. 1906r.

Rok 1948

Postawienie obelisku na cmentarzu parafialnym w Gomulinie ,nad mogiłom 12-stu polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939r. Koszty budowy pomnika pokryła Orkiestra Dęta OSP w Gomulinie która na czele ze swym kasjerem Franciszkiem Kluską kwestowała na ten cel wśród okolicznej ludności.

Rok 1949

Wybór nowego Zarządu OSP w Gomulinie.Skład Zarządu:

Prezes- Mieczysław Terka syn Bolesława

Naczelnik - Szczepka Stanisław s.Ignacego

Gospodarz - Józef Malicki s.Kazimierza

Skarbnik - Ludwik Kartasiński s.Tomasza

Sekretarz - Stanisław Dryzek s.Tomasza

Komisja rewizyjna:

Józef Malicki s.Jana

Antoni Jończyk s.Józefa

Antoni Zapała

W tym samym roku strażackie czapki rogatywki z polecenia władz zastąpiono czapkami okrągłymi

z orłem, który nie posiadał korony.

Rok 1950

W tym roku 4 lutego Sejm uchwala pierwszą powojenną ustawę regulującą sprawyochrony przeciwpożarowej. Jednostką OSP nadano nowe statuty i podporządkowano

administracji powiatowej. Straże pożarne zmuszane są do redukcji członków

,,wrogów klasowych". OSP w Gomulinie stawia opór. Sztandar naszej jednostki

nadal uczestniczy we wszystkich uroczystościach kościelnych.Druhowie manifestują swoje

przywiązanie do wartości chrześcijańskich

Rok 1951

W kwietniu , w Sulejowie strażacy wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w pogrzebieks. Romana Borowskiego. Za pożegnanie założyciela gomulińskiej OSP Zarząd jednostki otrzymuje

pisemną naganę od władz powiatowych.

Zakupiono ręczną syrenę alarmową.

Rok 1952

Wkrótce przed majowym Świętem Pracy znika korona ( haft ) znad głowy orła na strażackimsztandarze. Od tego ,,wypadku ",sztandar ten przechowywany jest w gomulińskim kościele

parafialnym.

Rok 1953

W lutym wybrano nowy Zarząd OSP w Gomulinie.Skład Zarządu :

Prezes - Stanisław Mieczysław Barczyk

Naczelnik - Józef Malicki syn Jana

Sekretarz - Stanisław Dryzek s.Tomasza

Skarbnik - Antoni Mlonka

Rok 1954

Zarząd OSP zakupuje dla Orkiestry trąbkę i używany puzon

Rok 1955

Wymiana podłogi w sali widowiskowej.

Rok 1956

W niedzielny wieczór 14 pazdziernika na scenie gomulińskiej sali OSP występuje Orkiestra Polskiego Radia którą dyryguje Henryk Debich. Jest to wydarzenie ,, na miarę całego powiatu ".

Rok 1957

Jubileusz 40-lecja powstania OSP w Gomulinie.Straż Zawodowa z Piotrkowa Trybunalskiego przekazuje 12 hełmów

stalowych-,, całkowicie nowych ". Urząd Gminy natomiast 12 mundurów.

Rok 1958

W listopadzie podczas pożaru budynków gospodarczych we wsi Cisowa ulega awarii ręczna pompa. Zarząd śle pisma do władz gminnych ,powiatowych i strażackich z prośbą o zakup pompy motorowej.

Rok 1959

OSP w Gomulinie przy wydatnym wsparciu finansowym straży z Piotrkowa zakupuje motopompę M-800 ,, LEOPOLDIA ". Pierwszymi jej mechanikami są : Ryszard Cieślak ,Stanisław Wieczorek , Tadeusz Dryzek , Mieczysław Dryzek , Józef Kozioł.

Rok 1960

W dniu św.Floriana po uroczystej Mszy św. ksiądz Wacław Breitenwald poświęcił nową motopompę .Honorowymi chrzestnymi zostali mieszkający w Polesiu Andrzej Kauc z żoną. Pompa ta służyła 11 lat

Rok 1961

Wśród gomulińskich strażaków rodzi się myśl o budowie boksów garażowych. Następuje zbiórka materiałów budowlanych i środków finansowych.

Rok 1962

OSP własnym kosztem dobudowuje do remizy budynek ,w którym większą część przeznaczona zostaje na garaże ,a pozostała na świetlicę dla młodzieży. W tym samym roku z okazji 100-lecja szkolnictwa w Gomulinie do użytku zostaje oddany nowy gmach szkolny.

Rok 1963

Kapelmistrzem Orkiestry Dętej OSP w Gomulinie zostaje Zygmunt Maślanka.

Rok 1964

Świetlica strażacka zostaje przekształcona w klubokawiarnie dla młodzieży.Pojawia się Telewizor.Świetlicową zostaje pani Zofia Pietras.

Rok 1965

W styczniu wybrano nowy Zarząd OSP w Gomulinie.
Skład Zarządu:

Prezes- Stanisław Mieczysław BarczykNaczelnik-Piotr Dryzek

Z-ca naczelnika-Józef Kozioł

Skarbnik-Stanisław Cieślak

Sekretarz-Stanisław Chęciński

Gospodarz-Mieczysław Terka

Komisja rewizyjna

Antoni Zapała

Józef Malicki

Franciszek Malicki

Mirosław Strąkowski

,,Odmłodzony Zarząd przystępuje do przebudowy remizy .Pozyskuje na ten cel pieniądze ze Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy. Już w czerwcu tego samego roku obiekt zostaje uroczyście oddany do użytku.

W trakcje uroczystości zostaje odsłonięta tablica pamiątkowa,na której wyryto tekst:

Remiza Strażacka w Gomulinie wybudowana przy pomocy Społecznego

Funduszu Odbudowy Kraju I Stolicy.Oddana do użytku w 1965 r. "

Rok 1966

Obchody 1000-lecja chrztu Polski, a także 1000-lecja Państwa Polskiego. Strażacy czynnie uczestniczą w uroczystościach religijnych i państwowych. Na garażach zainstalowano alarmową syrenę elektryczną.

Stefania Politańska zwołuje zebranie młodzieży w celu powstania w Gomulinie Ludowego Zespołu Sportowego.

Rok 1967

Jubileusz 50-cio lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie.

W strukturach powiatowych zostaje zarejestrowany LZS Gomulin.Ta sportowa organizacja na trwałe zwiąże swą działalność z OSP.

Rok 1968

Wczesną wiosną Marian Zyzik ,kierowca Straży Zawodowej z Piotrkowa Tryb. przyprowadza do OSP w Gomulinie pierwszy w historii jednostki samochód -ŻUK wraz z przyczepką. Wkrótce wóz bojowy zostaje uroczyście przekazany.

Rok 1969

Aby nie drażnić komunistycznych władz dopiero w rok po przekazaniu proboszcz parafii Gomulin ks.Zygmunt Kiljanek poświęca strażacki samochód bojowy.Wydarzenie to ze zrozumiałych przyczyn ma niezwykle skromny charakter.

Rok 1970

W skutek obojętności i braku zrozumienia przez społeczeństwo w tym roku działająca od 1894r. Gomulińska Orkiestra Dęta przestaje istnieć. Uśpienie orkiestry trwało aż 10 lat. W tym czasie instrumenty ,,leżały poupychane byle gdzie ,na strychu i pod schodami starej plebani". Rok 1971

Zalanie posadzek w dwóch boksach garażowych.

Rok 1972

Z środków Gromadzkiej Rady Narodowej w Gomulinie plac strażacki ( od frontu ) ogrodzono płotem z siatki drucianej .

Rok 1973

Zarząd zakupił 16 mundurów i tyleż samo hełmów.

Rok 1974

W dniach 11-12 lipca trwa w gomulińskiej parafii Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.Strażacy po mimo zakazu władz licznie uczestniczą w tych uroczystościach.

Rok 1975

Generalny remont silników w wozie bojowym i motopompie.

Rok 1976

OSP i LZS wspólnie ze szkołą podstawową organizują obchody 10-lecja Ludowego Zespołu Sportowego - LZS Błysk Gomulin .

Rok 1977

Rok ten jest czasem remontów budynków OSP. Położono papę na dachach sali widowiskowej i garaży.Wewnątrz obielono ściany i pomalowano stolarkę okienną.

Rok 1978

W marcu wybrano nowy Zarząd OSP w Gomulinie.

Skład Zarządu:

Prezes- Józef Kozioł syn Kazimierza

Naczelnik -Zbigniew Wiewióra s.Stanisława

Sekretarz -Andrzej Żabicki s.Jana

Skarbnik-Tadeusz Dziemdziora s.Henryka

Gospodarz- Stanisław Dryzek s.Piotra

Komisja rewizyjna

Stanisław M. Barczyk s.Stanisława

Antoni Zapała

Stanisław Chęciński s Stanisława

Rok 1979

Pielgrzymka strażacka na Jasną Górę. Do Częstochowy udaje się koleją z Piotrkowa 26 strażaków wraz z księdzem proboszczem Janem Kozakiem. Widoczny staje się problem braku orkiestry strażackiej.

Rok 1980

inicjatywy Stanisława i Władysława Cieślaków z Gomulina Koloni ( ul.Wesoła),w porozumieniu z ks.Janem Kozakiem zwołano zebranie byłych muzyków w celu utworzenia orkiestry.

Rok 1981

Reaktywacja gomulińskiej Orkiestry Dętej.Podpisano umowę z kapelmistrzem Tadeuszem Kociniakiem. Ogłoszono nabór młodzieży do nauki gry na instrumentach.Zgłosiło się 20

chłopców (wrzesień).

Rok 1982

Wielkanoc .Orkiestra znów zagrała na procesji rezurekcyjnej .Była to ogromna radość tak dla muzyków jak i parafian.

Rok 1983

Po zakończeniu stanu wojennego w Polsce wśród gomulińskich strażaków rodzi się myśl o budowie nowej remizy.Zarząd OSP rozpoczyna gromadzenie funduszy na ten cel.

Rok 1984

Jesienią 21 pazdziernika powołano Komitet Budowy Domu Strażaka w Gomulinie.

Skład Komitetu:

Marian Dyła -przewodniczący

Zygmunt Maślanka-sekretarz

Tadeusz Dziemdziora-skarbnik

Członkowie:

Henryk Plich, Józef Kozioł ,Stanisław M. Barczyk, Józef Zapała, Marian Szczepka, Zenon Sobczyk i Zbigniew Wiewióra

Rok 1985

Komitet Budowy Domu Strażaka 22 czerwca podpisuje umowę z Tadeuszem Wieczorkiem właścicielem zakładu murarskiego w Piotrkowie w sprawie wybudowania budynku OSP.Koniec prac zaplanowano na 30 maja 1988 roku.

Rok 1986

W tym roku 14 stycznia decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Tryb.( Wydział Planowania Urbanistycznego-Architektonicznego i Nadzoru Budowlanego) wstrzymuje się roboty budowlane wznoszonego budynku remizy strażackiej w Gomulinie ze względu na braki w dokumentacji projektowej. 20 kwietnia - zmiana Zarządu Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy OSP w Gomulinie

Skład nowego Zarządu:

Marian Dyła- przewodniczący

Józef Kozioł-sekretarz

Henryk Plich-skarbnik

8 czerwca na wniosek władz wojewódzkich powołano ,,Komisję Rewizyjną w sprawie budowy Domu Strażaka w Gomulinie ".

W skład Komisji weszli :

Władysław Cieślak- przewodniczący

Józef Cieślak -sekretarz

Stanisław Chęciński- członek

Andrzej Żabicki- członek

Stanisław Braun -członek

15 września została wykonana dokumentacja techniczna dokończenia budynku. Prace przy budowie ruszyły w szybkim tempie.

Rok 1987

Wznoszona remiza stanęła w całej okazałości.Rozpoczęto prace wykończeniowe

Rok 1988

" Rok 1988 to rok zakończenia budowy nowej remizy.Budynek wystawiono wysiłkiem OSP, społeczeństwa Gomulina, Pracy, Żachty i Dąbrówki. jednak prawdziwe uznanie należy się członkom komitetu budowy : Marianowi Dyle ,Józefowi Koziołowi, Henrykowi Plichowi , a także gospodarzowi OSP Stanisławowi Dryzkowi. To dzięki ich uporowi budowę doprowadzono do końca ".

Rok 1989

Z inicjatywy druha Bolesława Kwapisza powstaje ( 25 XI ) Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP w Gomulinie.
Skład MDP : Mariusz Dryzek ,Rafał Nowak ,Zbigniew Magiera ,Krzysztof Cieślak, SzczepanMroczkowski, Kordian Malinowski, Piotr Wojtczyk, Dariusz Malinowski, Jarosław Świerc, Sylwester Kossakowski, Dariusz Głowacki i Dariusz Biazik.

Rok 1990

Uroczyste oddanie Domu Strażaka.Uroczystość odbyła się 20 maja w miesiącu ochrony przeciwpożarowej.

Rok 1991

W lutym wybrano nowy Zarząd OSP w Gomulinie.

Skład Zarządu:

Prezes- Józef Kozioł

Naczelnik- Jerzy Kwapisz

Sekretarz- Andrzej Żabicki

Skarbnik- Zbigniew Kwapisz

Gospodarz- Zbigniew Wójcik

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący- Zbigniew Wiewióra

Sekretarz- Krzysztof Wocheń

Członek- Stanisław Dryzek

W czerwcu jednostka otrzymuje nowy wóz bojowy-star 244. Chrzestnymi samochodu zostają Helena Puławska i Zbigniew Czeczotka.

Rok 1992

Strażacy gomulińscy biorą udział w 23 akcjach gaszenia pożarów.

Zdobycie pierwszego miejsca ( seniorzy ) i drugiego ( młodzieżówka ) w zawodach sportowo-pożarniczych.

Rok 1993

II miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych.
12 wyjazdów do gaszenia pożarów

Rok 1994

W styczniu wybrano nowy Zarząd OSP w Gomulinie.

Skład Zarządu:

Prezes- Zbigniew Wiewióra

Naczelnik- Jerzy Kwapisz

Sekretarz- Szczepan Mroczkowski

Skarbnik- Krzysztof Cieślak

Gospodarz- Krzysztof Kwapisz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący- Józef Kozioł

Sekretarz- Zbigniew Wójcik

Członek- Stanisław Krasiński

Rok 1995

W ramach kampanii wyborczej w dniu 30 IX w sali widowiskowej gomulińskiej OSP ma spotkanie z wyborcami prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa. Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter. Na spotkanie przybyły tłumy. Nie wszyscy zmieścili się w samej sali,część zebranych pozostała na zewnątrz.

W początkach listopada zamontowano selektywne wywoływanie jednostki.

Rok 1996

Remont i modernizacja strażnicy.
16 wyjazdów ratowniczo-gaśniczych

Rok 1997

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg.Ryszard Korzeniewski decyzją nr 30/40 KSRG z dnia 29 lipca włączył Ochotniczą Straż Pożarną w Gomulinie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W struktury te gomulińska OSP została włączona jako pierwsza z terenu gminy Wola Krzysztoporska.

Rok 1998

W zawodach sportowo-pożarniczych wywalczono :drużyna seniorów- I miejsce

drużyna młodzieżowa- II miejsce

Rok 1999

Od czerwca do sierpnia, w najbardziej palnych miesiącach letnich samochód bojowy był niesprawny.

Dla Orkiestry Dętej zakupiono dwie trąbki.

W zawodach sportowo-pożarniczych wywalczono dwa pierwsze miejsca.

Rok 2000

Zarząd zakupuje wiele sprzętu,m.in. radiostacje do wozu,piły spalinowe,radiotelefony itp.

Druhowie wyjeżdżają do akcji ratowniczo-gaśniczych 14 razy.

Podobnie jak w roku ubiegłym w zawodach sportowo-pożarniczych wywalczono dwa pierwsze miejsca.

Rok 2001

W styczniu wybrano nowy Zarząd OSP w Gomulinie.

Skład Zarządu:

Prezes- Zbigniew Wiewióra

Naczelnik- Piotr Wojtczyk

Sekretarz- Andrzej Żabicki

Skarbnik- Krzysztof Cieślak

Gospodarz- Wojciech Socha

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący- Stanisław Krasiński

Sekretarz- Stanisław Dryzek

Członek- Marian Szczepka

W zawodach sportowo-pożarniczych wywalczono :drużyna seniorów- I miejsce

drużyna młodzieżowa- II miejsce.

Podczas Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych w Ręcznie gomulińscy strażacy wywalczyli III miejsce w przeciąganiu liny województwa łódzkiego.

24 września Orkiestra Dęta obchodzi jubileusz 100 lecia.

Rok 2002

,,2 stycznia zostaje przez burzę śnieżną zablokowana droga krajowa nr.8 Warszawa-Wrocław.Jednostka otrzymuje od PSP wiadomość o podwyższonej gotowości bojowej. Droga zostaje zablokowana ,a w korku stoi kilkaset samochodów .Strażacy udzielają pomocy zziębniętym w samochodach kierowcą i pasażerom. W budynku szkoły podstawowej zorganizowano miejsce schronienia. Pracownicy szkoły i mieszkańcy Gomulina przygotowują ciepłe napoje i posiłki. O godz. 22 dotarł samochód PSP z Piotrkowa Tryb. z prowiantem.Akcja zakończyła się w dniu następnym o godz. 8. 5 stycznia do Gomulina przyjeżdża premier Leszek Miller. Spotkał się ze strażakami i podziękował za okazaną pomoc -Chylę czoło przed wami wszystkimi i waszą dobrodusznością.

Już 30 kwietnia za styczniową akcję spotkała strażaków nagroda.Minister Zbigniew Sobotka wraz z wojewodą łódzkim Krzysztofem Makowskim,Komendantem Głównym PSP, szefem OC kraju gen.Zbigniewem Meresem ,Komendantem Wojewódzkim PSP Tadeuszem Karczem przekazują OSP w Gomulinie nowoczesny sprzęt ratownictwa drogowego ( na sumę 50.000 zł. ). W uroczystości brali udział Komendant Pow.PSP w Piotrkowie Tryb. Dariusz Lorenc,jego zastępca Krzysztof Szmitka ,Prezes Zarządu Pow. ZOSP RP Jan Sachrajda oraz władze gminne i powiatowe".

Rok 2003

Trwają prace przy budowie boiska sportowego w północnej części terenu OSP.

Druhowie biorą udział w zawodach strażackich, w których zajmują miejsca :

I -seniorzy

III- młodzieżówka

Rok 2004

Gomulińska Straż Pożarna obchodzi 1700-lecje męczeńskiej śmierci św.Floriana swego patrona. Z tej okazji z inicjatywy Wojciecha Kamińskiego druhowie odbywają pielgrzymkę do bazyliki św.Floriana w Krakowie. Na pamiątkę zakupiono figurę św.Floriana ( koszt zakupu poniosły straże z Gomulina,Oprzężowa,Majkowa Dużego i Zaborowa). Figura służy jako feletron w gomulińskim kościele.

Jak co roku druhowie biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych, w których zajmują miejsca:I -seniorzy

II- młodzieżówka.

Rok 2005

Rok ten jest niezwykle palny.Strażacy gomulińscy wyjeżdżają do pożarów aż 35 razy. Głównie w żniwa.

W zawodach sportowo-pożarniczych w Woli Krzysztoporskiej druhowie wywalczyli I miejsce.

Rok 2006

W lutym wybrano nowy Zarząd OSP w Gomulinie.

Skład Zarządu:

Prezes- Szczepan Mroczkowski

Naczelnik- Wojciech Kamiński

Sekretarz- Janusz Filipek

Skarbnik- Piotr Mroczkowski

Gospodarz- Zbigniew Wojtczyk

Członek Zarządu- Przemysław Chudy

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący- Stanisław Krasiński

Sekretarz- Stanisław Dryzek

Członek- Marian Szczepka

26 maja uczestniczyli na Jasnej Górze w spotkaniu z papieżem Benedyktem XVI.

Lipiec to miesiąc wielkich prac remontowych w budynku remizy. Urząd Gminy sfinansował remont sali widowiskowej na sumę 68 tys.zł.

Druhowie biorą udział w zawodach strażackich, w których zajmują dwa pierwsze miejsc.

4 grudnia Zarząd zwołał nadzwyczajne walne zebranie. Na zebraniu tym powołano Komitet Obchodów 90-lecja Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie.

W lutym wybrano nowy Zarząd OSP w Gomulinie.

Skład Zarządu:

Prezes- Szczepan Mroczkowski

Naczelnik- Wojciech Kamiński

Sekretarz- Janusz Filipek

Skarbnik- Piotr Mroczkowski

Gospodarz- Zbigniew Wojtczyk

Członek Zarządu- Przemysław Chudy

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący- Stanisław Krasiński

Sekretarz- Stanisław Dryzek

Członek- Marian Szczepka

26 maja uczestniczyli na Jasnej Górze w spotkaniu z papieżem Benedyktem XVI.

Lipiec to miesiąc wielkich prac remontowych w budynku remizy. Urząd Gminy sfinansował remont sali widowiskowej na sumę 68 tys.zł.

Druhowie biorą udział w zawodach strażackich, w których zajmują dwa pierwsze miejsc.

4 grudnia Zarząd zwołał nadzwyczajne walne zebranie. Na zebraniu tym powołano Komitet Obchodów 90-lecja Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie.

Dołącz do nas
Google+