....z Kroniki OSP

zdjęcie po założeniu OSP rok 1916.jpgDziało się to roku pańskiego 1916 w miejscowości Czestków, gmina Buczek powiatu Łaskiego guberni Kaliskiej. Europa spowita wojną. Trwała bowiem      I Wojna Światowa. Polska była pod zaborem trzech wielkich mocarstw, które pomiędzy sobą toczyły wojnę. Tereny gminy Buczek znajdowały się pod zaborem rosyjskim. W czasie wojny tereny te nawiedzane były przez różne wojska. Raz to były wojska zaborcy pruskiego, raz rosyjskiego, a kiedy indziej austriackiego. Trzeba było wielkiej odwagi, aby w tym tak trudnym okresie czasu podjąć decyzję o powołaniu organizacji, która w swoich założeniach miała nie tylko za zadanie niesienie pomocy bliźnim na wypadek pożaru, ale miała również za zadanie przygotowywać w swych szeregach ochotników do walki z bronią w ręku o odzyskanie niepodległości Ojczyzny. Tak zrodziła się myśl powołania do życia Ochotniczej Straży Ogniowej w Czestkowie. Głównym inicjatorem tej sprawy był Franciszek Borowiecki.                            Dzielnie sekundowali mu miejscowi rolnicy: Borowiecki Tomasz i Olejnik Józef.  Dzięki  zdolnościom  organizacyjnym  druha  Franciszka Borowieckiego, jednego z najświatlejszych mieszkańców gromady Czestków jako pierwsza w gminie powołana została Ochotnicza Staż Ogniowa. Zarząd nowopowstałej  Straży  Ogniowej  składał się z nstp. druhów:

1. Borowiecki Tomasz           - Prezes
2. Jaksa Jan                           - Wiceprezes
3. Borowiecki Franciszek      - Naczelnik
4. Niemiec Piotr                       - Z-ca naczelnika
5. Olejnik Józef                       - Skarbnik
6. Niemiec Józef                     - Gospodarz
7. Patorski Roman                   - Adiutant

Do straży należeli:

1. Borowiecki Antoni
2. Brożyński Józef
3. Borowiecki Wawrzyniec
4. Świątek Wawrzyniec
5. Kot Walenty
6. Śremski Józef
7. Jaksa Franciszek
8. Badziak Józef
9. Młynarczyk Adam
10. Olejnik Paweł
11. Frankowski Józef
12. Gorządek Józef
13. Oklejak Józef
14. Gucia Ryszard
15. Nowak Józef
16. Maranda Józef
17. Jaksa Aurelia                  - pełniąca funkcję sanitariuszki

W chwili założenia Ochotnicza Straż Ogniowa  w Czestkowie liczyła 24 członków czynnych.
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizacji strażackiej niezbędne były środki finansowe. Zarząd straży problemowi temu poświęcił wiele uwagi. Nie zaniedbując  swoich statutowych obowiązków organizuje zbiórki szkoleniowe, ćwiczenia i manewry. Organizuje również zabawy taneczne, które zapewniały dopływ gotówki do kasy. W pierwszym okresie swego istnienia straż miała bardzo ograniczony zakres działania, ze względu na brak gotówki, która umożliwiałaby zakup sprzętu gaśniczego.                              O pomoc finansową zwrócono się do społeczeństwa. W ten sposób Zarząd rozpoczął werbunek członków wspierających.             W roku 1918 jednostka  liczyła 25 członków czynnych oraz 21 członków wspierających. Byli to przeważnie właściciele dóbr ziemskich z gminy Buczek i okolic. Jednym z pierwszych członków wspierających był Jerzy Lorentz właściciel majątku z Buczku. Obywatel ten wspierał straż pożarną datkami pieniężnymi aż do roku 1939. Działalność straży popierał również proboszcz parafii Buczek ks. Stanisław Drzymała. Maria i Włodzimierz małżeństwo Pruscy z Łopatek wpłacili wpisowe w wysokości 35 marek.            Po 100 marek wpłacili panowie  Piasecki i Grzegorzewski. Właściciel dóbr Sycanów i  Woźniak Władysław - dziedzic z Kowalewa wpłacili po 25 marek. Właściciel dóbr Brodnia Kazimierz Łapczyński i Szymon Lemon wpłacili po 100 marek. Bardzo dobrze przebiegała praca Zarządu na odcinku werbowania członków wspierających, których liczba wzrosła z 21 w 1918r. do 113 w 1939r.     Pozyskanie tak znacznej ilości członków wspierających zapewniało stały dopływ gotówki  do kasy. Dało to możliwość zakupu niezbędnego wyposażenia. Jeszcze w trakcie trwania działań wojennych grupa strażaków pod koniec 1917 roku potajemnie przekracza granice zaboru pruskiego i udaje się po zakup materiału na uszycie mundurów i czapek. Wyprawa kończy się powodzeniem, towar zostaje zakupiony. Straż zleca uszycie 24 mundurów i tyleż czapek. Po umundurowaniu jednostki Zarząd straży podejmuje starania w celu zakupienia sprzętu gaśniczego oraz budowy strażnicy.
W latach 1918 -1920 w czynie społecznym na działce darowanej przez pana Andrzeja Pokorskiego strażacy budują drewnianą strażnicę. W tym samym czasie jednostka z własnych funduszy dokonuje zakupu ręcznej sikawki wraz z usprzętowieniem. Wykonano również 2 beczkowozy na wodę, były to dwukółki na których miejscowy rzemieślnik zamontował beczki na wodę.
Rada Sołecka gromady Czestków naznacza wśród miejscowych rolników obowiązek świadczenia siły pociągowej zarówno                na wypadek pożaru jak również na manewry i ćwiczenia.                                                                                                                           Konie na potrzeby strażyzobowiązani byli dostarczać następujący rolnicy:

1. Pokorski Andrzej
2. Szczerkowski Stanisław
3. Gorządek Józef
4. Grabarczyk Walenty
5. Grącki Michał

Od chwili założenia straży bardzo dobrze układała się współpraca jednostki z miejscowym nauczycielstwem, przedstawiciele, którego udzielali wszechstronnej pomocy przy organizowaniu imprez artystycznych. Do najbardziej zaangażowanych we współpracy z OSP należy zaliczyć pana Mariana Adamskiego i Alicję Zajda z domu Jaksa. W dowód uznania całokształtu pracy zarządu OSP jak i całej jednostki Rada Gromadzka wsi Czestków B uchwałą z dnia 18.XII.1936 roku postanawia przekazać nieodpłatnie z gruntów będących własnością gromady działkę ziemi o powierzchni 1925 m/kw z przeznaczeniem pod budowę remizy strażackiej.                                   W dniu 3 listopada 1937 roku w Biurze Notarialnym w Łasku zostaje sporządzony akt darowizny wspomnianej działki.                         W powyższej sprawie Radę Gromadzką wsi Czestków reprezentowali:

Dana Władysław     - Sołtys
Borowiecki Tomasz - członek
Borowiecki Antoni   - członek

W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej działali:

dh Kowalczyk Wincenty    - Prezes
dh Kot Franciszek              - członek
dh Owczrek Stanisław      - członek

Wartość przekazanej działki została wyceniona na kwotę 100zł.

Posiadanie działki zmobilizowało OSP do gromadzenia środków finansowych koniecznych do zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do rozpoczęcia budowy wymarzonej strażnicy. Jak zwykle z pomocą przyszło miejscowe społeczeństwo i członkowie wspierający składając dobrowolne datki finansowe. W latach 1937 - 1938 zaczęto gromadzić materiały budowlane. W roku 1939 przystąpiono do budowy strażnicy. Prace przerwane zostały w wyniku wybuchu II Wojny Światowej. W okresie okupacji   Niemcy czynili próby reaktywowania działalności straży. Zakupiono nawet mundury, ale chętnych do współpracy z okupantem wśród dawniejszych strażaków nie było. Okres lat 1940 - 1944  to faktyczne zaprzestanie funkcjonowania ochotniczego strażactwa w Czestkowie. Dnia 19 stycznia 1945 roku tereny gminy Buczek zostają wyzwolone od okupanta. Już w dniu 29 stycznia 1945 roku grupa dawnych członków OSP podejmuje prace organizacyjne, których celem jest wznowienie działalności OSP.                                    W lokalu Szkoły Podstawowej w Czestkowie w tym właśnie dniu o godz. 18 odbywa się pierwsze po wojnie Walne Zebranie.     Walne Zebranie członków OSP w Czestkowie wybrało  Zarząd w następującym składzie:

1.dh Krakowski Antoni            - Prezes
2.dh Szczepaniak Władysław - W-ce prezes
3.dh Borowiecki Antoni           - Naczelnik
4.dh Borowiecki Nikodem        - Z-ca Naczelnika
5.dh Kocik Edmund                  - Sekretarz
6.dh Dana Władysław             - Skarbnik
7.dh Owczarek Stanisław      - Gospodarz

Członkami Ochotniczej Straży Pożarnej byli:

1. dh Borowiecki Mieczysław
2. dh Owczarek Kazimierz
3. dh Gorządek Marian
4. dh Patorski Wacław
5. dh Gorządek Józef
6. dh Dana Jan
7. dh Pokorski Józef
8. dh Patorski Roman
9. dh Grącki Jan
10.dh Grącki Adam
11.dh Kubik Andrzej
12.dh Dana Kazimierz
13.dh Dana Antoni
14.dh Cichoń Stanisław
15.dh Krakowski Jan
16.dh Papuga Józef
17.dh Sobala Henryk
18.dh Sobala Mieczysław

Walne Zebranie członków OSP podjęło uchwałę w sprawie kontynuowania budowy strażnicy, gdzie prace zostały przerwane w wyniku okupacji niemieckiej. Zaczęto również gromadzić sprzęt gaśniczy, który został przez Niemców rozszabrowany.             Efektem podjętego działania było oddanie jesienią 1948 roku strażnicy do użytku, której poświęcenia dokonał ks. Mieczysław Klimkiewicz. W nowo wybudowanej murowanej strażnicy znajdują się pomieszczenia garażowe, zaplecze gospodarcze oraz sala widowiskowa mieszcząca się na poddaszu. W okresie lat 1945 - 1947 działanie zarządu ukierunkowane jest na organizacyjne umocnienie jednostki, gromadzenie środków finansowych, które mają pozwolić na rozpoczęcie rozbudowy istniejącej strażnicy.        W dniu 3 lutego 1947 roku na Walnym Zebraniu podjęta zostaje uchwała o rozbudowie strażnicy. Założenie techniczno ekonomiczne tej rozbudowy zostały opracowane przez pana Ryszarda Piaseckiego, zatwierdzenie planu rozbudowy oraz decyzja w tej sprawie wydana zostaje w listopadzie 1947 roku. W roku 1951 funkcję Prezesa Zarządu pełnił druh Ryszard Piasecki, a w latach 1952-57 druh Władysław Łaguniak. W okresie tym funkcję Naczelnika sprawował druh Józef Brożyński. Na przestrzeni lat 1947-1960 oprócz istotnych zmian i wydarzeń politycznych, w jednostce , która niejednokrotnie w tym czasie przeżywała załamania finansowe i organizacyjne nic ważniejszego się nie wydarzyło. Zasadniczy kierunek pracy skierowany został na realizację planu rozbudowy strażnicy. Stopniowo gromadzono niezbędne materiały budowlane, które w tym czasie były reglamentowane. Budowę rozpoczęto w 1958 roku. Kontynuowano ją przez prawie okres 4- letni.

Prace murarskie wykonywali:
1.Szczepaniak Józef
2.Guziński Kazimierz
3.Wardęcki Józef

Nadszedł uroczysty moment, oto w dniu 25.XII.1961 roku oddano do użytku rozbudowaną strażnicę. Oddany do eksploatacji budynek zawiera w sobie pomieszczenia garażowe, zaplecze gospodarcze, kuchnie oraz salę widowiskowo taneczną ze sceną.
Jednostką w tym czasie kierował Zarząd w następującym składzie:

1. Grącki Jan                        - Prezes
2. Owczarek Stanisław       - Wiceprezes
3. Borowiecki Antoni           - Naczelnik
4. Dana Władysław             - Skarbnik
5. Borowiecki Mieczysław  - Sekretarz
6. Konieczny Bronisław      - Gospodarz
7. Łaguniak Władysław       - czł. Zarządu

Jednostka liczyła w tym czasie 25 członków czynnych, oraz 10 członków wspierających.
Na przestrzeni lat 1961-1966 nic ważniejszego w jednostce nie dzieje się za wyjątkiem wyposażenia jej w motopompę M-400.   Zarząd działa w niezmienionym składzie. Jednostka wykonuje swoje zadania statutowe, a jednocześnie aktywnie uczestniczy             w życiu społecznym i politycznym swojego środowiska. W dnu 5.III.1967 roku w trakcie Walnego Zebrania następuje zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu ponieważ druh Grącki Jan zmienił miejsce zamieszkania. Funkcję Prezesa Walne Zebranie powierza druhowi Kubikowi Andrzejowi. 18.II.1968 roku następuje zmiana na stanowisku gospodarza. Walne Zebranie funkcję tę powierza druhowi Pokorskiemu Józefowi, który sprawuje ją do dnia 30.VIII.1992 roku. W roku 1968 OSP Czestków z własnych funduszy zakupuje samochód ciężarowy marki ”Lublin”. Samochód ten przy pomocy finansowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łasku zostaje przerobiony i przystosowany jako wóz bojowy. Funkcję kierowcy i konserwatora pełni druh Marian Gorządek.                        W roku 1970 Zarząd OSP z własnych funduszy za kwotę 8045zł. dokonuje zakupu 18 kompletów mundurów wyjściowych.          Dnia 9.II.1970 roku na Walnym Zebraniu członków OSP rezygnuje ze względu na zły stan zdrowia z funkcji Prezesa druh Andrzej Kubik, którego jednostka przyjmuje na członka honorowego. Na tym samym zebraniu ze względu na wiek rezygnuje z funkcji Naczelnika druh Borowiecki Antoni.

Zostaje wybrany nowy Zarząd w składzie:

1.Grabka Jan                      - Prezes
2.Owczarek Kazimierz       - Naczelnik
3.Szczerkowski Wiesław   - Wce-prezes
4.Kopka Tadeusz                - Skarbnik
5.Borowiecki Mieczysław   - Sekretarz
6.Pokorski Józef                  - Gospodarz

Jednostka działa bardzo sprawnie, uczestnicząc w ćwiczeniach i manewrach oraz zawodach sportowo-pożarniczych.                     Z posiadanych funduszy ulepsza i usprawnia istniejący obiekt. W celu poprawy w zaopatrzeniu wodnym dla celów gaśniczych Zarząd OSP podejmuje inicjatywę budowy zbiornika wodnego w Czestkowie B. Prace rozpoczęto w 1977 roku i w tym roku zbiornik zostaje oddany do użytku. Czynione są próby budowy drugiego zbiornika na bazie sadzawki dh Antoniego Borowieckiego, ale trudności z pozyskaniem mat. budowlanych uniemożliwiają realizację tego zadania. W miesiącu lipcu 1981 roku śmiercią tragiczną ginie Prezes Zarządu OSP dh Jan Grabka. Śmierć ta jest bolesnym ciosem dla OSP. Z jej szeregów odszedł aktywny członek, dobry organizator zamiłowany w pracy na niwie pożarnictwa. Za jego kadencji straż Czestkowska w 1979 roku w miejsce mało przydatnego Lublina otrzymuje typowy lekki samochód bojowy m-ki „Żuk”. 14 lutego 1982 roku Walne Zebranie Członków OSP powierza funkcje Prezesa Zarządu OSP dh. Borowieckiemu Mieczysławowi. Sekretarzem zostaje dh. Dana Kazimierz.                    Pozostali członkowie Zarządu bez zmian. Dnia 4 marca 1983 umiera dh. Owczarek Kazimierz długoletni członek OSP                             i jednocześnie jej Naczelnik.  Walne Zebranie odbyte w dniu 5 lutego 1984 roku wybiera Naczelnikiem dh. Zbigniewa Grąckiego dotychczasowego  Z-cę Naczelnika. W roku 1984 OSP otrzymuje na wyposażenie nową motopompę , zakupuje z własnych funduszy 20 sztuk czapek rogatywek oraz 5 kompletów mundurów wyjściowych. Praca jednostki koncentruje się na wykonywaniu zadań statutowych, ćwiczeń, manewrów oraz gromadzeniu funduszy.                                                                                                            Dnia 1 stycznia 1986 roku odszedł na „wieczną wartę pożarniczą” jeden z pierwszych organizatorów OSP w Czestkowie, długoletni jej członek i naczelnik dh. Antoni Borowiecki.  W tym że samym roku 13 września 1986 roku po krótkiej i ciężkiej chorobie opuszcza szeregi OSP następny długoletni działacz OSP aktualny Prezes Zarządu, przedtem jego długoletni Sekretarz dh. Mieczysław Borowiecki.  W dniu 21 grudnia 1986 roku odbyło się Walne Zebranie członków OSP w  Czestkowie  na którym wybrano nowy             Zarząd w następującym składzie:

1.dh Baczyński Stanisław  - Prezes
2.dh Grącki Zbigniew         - Naczelnik
3.dh Jędryka Bronisław     - Skarbnik
4.dh Dana Kazimierz          - Sekretarz
5.dh Pokorski Józef            - Gospodarz
6.dh Niemiec Marek            - członek Zarządu, któremu powierzono funkcję Z-cy Naczelnika

Jednostka liczyła w dniu Walnego Zebrania 22 członków czynnych oraz 8 wspierających i zaliczona została do lepiej pracujących straży w gminie Buczek. W miesiącu lipcu 1991 roku rezygnuje z funkcji Prezesa Zarządu dh Stanisław Baczyński.                        Odbyte w lipcu 1991 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP w Czestkowie wybiera Prezesem Zarządu dh Ryszarda Biegańskiego. Pozostali członkowie władz Zarządu nie zmieniają się. Zebrani na Nadzwyczajnym Zebraniu członkowie przedkładają wniosek w sprawie zorganizowania w najbliższym czasie obchodów 75 rocznicy powstania organizacji strażackiej w Czestkowie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Zarząd OSP przy aktywnym działaniu wszystkich jej członków przystąpił do prac przygotowawczych. Zaplanowano wykonanie wielu prac związanych z poprawieniem funkcjonalności posiadanego obiektu, podniesienia wyglądu estetycznego wokół strażnicy. Dochody na pokrycie wydatków postanowiono uzyskać z organizowanych dyskotek oraz częściowo z dotacji od władz gminy. W dniu 21 stycznia 1992 roku na Walnym Zebraniu zapada jednomyślna uchwała w sprawie organizacji jubileuszu 75 - lecia istnienia straży w roku 1992 w miesiącu Sierpniu . Zarząd za aprobatą wszystkich członków postanawia ufundować dla uczczenia rocznicy sztandar dla jednostki. Wniosek w tej sprawie zgłoszony zostaje do Wojewódzkiego Związku OSP w Sieradzu, uzyskuje on pełną aprobatę. Sztandar zamówiony zostaje w pracowni hafciarskiej w Poznaniu. Obchody jubileuszu straży oraz wręczenie jednostce sztandaru ustalono na dzień 30 sierpnia 1992 roku.                       Okres pomiędzy uchwałą w sprawie obchodów uroczystości 75-lecia a jaj realizacją poświęcony został sprawom gospodarczym       i gromadzeniu niezbędnych funduszy. W tym czasie przy olbrzymim zaangażowaniu wszystkich członków straży wykonano wiele prac, a między innymi:

- dokonano wymiany 4 okien w sali tanecznej
- wymieniono drzwi awaryjne i wrota garażowe
- pobudowano pomieszczenie gospodarcze
- zakupiono drewno na podłogę
- pobudowano nowe ogrodzenie
- otynkowano i pomalowano strażnicę na zewnątrz
- zakupiono stoły, ławki i krzesła

Oprócz tego zakupiono 5 kompletów mundurów wyjściowych, skutery dla pocztu sztandarowego.
Łączna wartość wykonanych prac oszacowana została na ponad 100 ml. zł.
W pracach tych aktywnie uczestniczyli wszyscy członkowie, ale na szczególne wyróżnienie zasługują druhowie: Biegański Ryszard, Mysiak Andrzej, Grącki Zbigniew, Grabarczuk Edward. Jednostka OSP oprócz spraw natury finansowo-gospodarczej realizowała również swoje zadania statutowe. Dla upamiętnienia tej działalności odnotować należy okres działalności za lata 1981-1991.            We wspomnianym okresie członkowie OSP przeprowadzili 1860 kontroli indywidualnych zagród oraz 321 rekontroli na terenie objętym działaniem OSP. W ćwiczeniach, manewrach oraz zawodach sportowo-pożarniczych straż uczestniczyła 38 razy. 26 razy jednostka wyjeżdżała do pożarów. W omówionym okresie na terenie działania OSP wybuchło 7 pożarów.                                                               Na przestrzeni 10 lat OSP wypracowała dochody w kwocie prawie 115 ml. zł.

W dniu 30 sierpnia 1992 roku władze w OSP sprawowali:
1. dh Ryszrd Biegański      - Prezes
2. dh Zbigniew Grącki        - Naczelnik
3. dh Andrzej Mysiak          - Z-ca Naczelnika
4. dh Bronisław Jędryka     - Skarbnik
5. dh Kazimierz Dana          - Sekretarz
6. dh Józef Pokorski            - Gospodarz

OSP liczyła ogółem 20 członków czynnych i 4 wspierających:

1. dh Grącki Adam
2. dh Oklejak Jan
3. dh Patorski Wacław
4. dh Kubicki Leszek
5. dh Szczerkowski Wiesław
6. dh Konieczny Bronisław
7. dh Jaksa Józef
8. dh Faryś Marian
9. dh Niemiec Alojzy
10. dh Kopka dariusz
11. dh Grabarczyk Edward
12. dh Niemiec Marek
13. dh Krakowski Mirosław
14. dh Owczarek Zbigniew
15. dh Świątek Czesław

Nadszedł  wreszcie dzień uroczysty 30 sierpnia 1992 roku, w tym to dniu jednostka OSP w Czestkowie święciła swoje 75 urodziny, na których na wieczną rzeczy pamiątkę zostaje jej wręczony sztandar symbol uznania za całokształt jej działalności.                   Uroczystość poprzedziła msza polowa, którą odprawił ks. dziekan Jan Ciesielczyk proboszcz parafii Buczek.

W obchodach jubileuszu udział wzięli:

- przedstawiciele Wojewody
- Z-ca Kom. Wojewódzkiego PSP st. brygadier Józef Wójt
- dh Mirosław Szubert - Prezes ZW OSP w Sieradzu
- dh Tadeusz Kośka - z-ca Prezesa ZW OSP w Łodzi
- dh Tadeusz Moder - Prezes ZG OSP w Buczku
- dh Wiesław Szczepaniak - Kom. Gminny
- Jan Czuba - Przew. GRN w Buczku
- Wojciech Ciebiada - Wójt Gminy Buczek

Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Stefan Majewski w asyście kapelana straży województwa sieradzkiego ks. kanonika Józefa Nocnego, który wygłosił homilię. Wręczenia sztandaru dokonał dh Szubert Mirosław - Prezes ZW OSP w Sieradzu.                   Sztandar odbierał dh Ryszrd Biegański - Prezes Zarządu. Poczet sztandarowy stanowili druhowie: Faryś Marian, Kowalski Juliusz, Grabarczyk Edward. Na uroczystość wręczenia sztandaru przybyło licznie nasze społeczeństwo oraz zaproszone następujące jednostki OSP:  Buczek, Brodnia, Grzeszyn, Luciejów, Wola Buczkowska, Malenia, Łask, Wiewiórczyn, Teodory, Ldzań, Chechło, Pruszków, Kamostek, Sięganów. Pododdziały sprawiał i przygotował do uroczystości Kom. Gminny OSP w Buczku dh Wiesław Szczepaniak.   Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Zarządu OSP w Czestkowie dh Ryszard Biegański.                                   Harmonogram uroczystości przygotował   i prowadził całość dh Tadeusz Moder - Prezes ZG OSP w Buczku.                                 Nowo wręczony sztandar uchwałą Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie z dnia 3 kwietnia br. odznaczony został  ZŁOTYM MEDALEM za ZASŁUGI dla POŻARNICTWA.
Uchwałą Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie z dnia 12 sierpnia 1992 roku Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:                                           

1. dh Dana Kazimierz
2. dh Konieczny Bronisław
3. dh Patorski Wacław

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego OSP w Sieradzu z dnia 27 maja 1992 raku
odznakę „STRAŻAK WZOROWY” otrzymali:

1. dh Pokorski Józef
2. dh Dana Kazimierz
3. dh Niemiec Alojzy
4. dh Konieczny Bronisław
5. dh Kubicki Leszek
6. dh Szczerkowski Leszek
7. dh Grącki Zbigniew
8. dh Mysiak Andrzej
9. dh Biegański Ryszard
10. dh Jędryka Bronisław
11. dh Rejmnoczyk Lucjan
12. dh Krakowski Mirosław
13. dh Niemiec Marek
14. dh Kopka Dariusz
15. dh Faryś Marian
16. dh Grabarczyk Edward
17. dh Świątek Czesław

W dniu jubileuszu straży w Czestkowie funkcje w Polsce sprawowali:

Prezydenta          - Lech Wałęsa                                                                                                                                                              Premiera              - Anna Suchocka                                                                                                                                                                Marszałka            - Wiesław Chrzanowski                                                                                                                                                    Prymasa              - ks.kard. Józef Glemp                                                                                                                                                        Komendanta PSP - st.bryg. Dela                                                                                                                                                                    Kom. Woj. PSP    - st.bryg. Bogusław Śliwiński                                                                                                                                    Biskupa  diecezji  Łódzkiej  -  ks.kard. Władysław Ziółek                                                                                                                       Proboszcza parafii Buczek  - ks.kan.  Jan  Ciesielczyk                                                                                                                             Dyr. Szkoły Podstawowej w czestkowie - mgr. Elzbieta Dawicka                                                                                                            Sołtysa wsi Czestków B  - Włodzimierz Czapinski

W latach 1993-1994  działalnośc Zarzadu i druhów skoncentrowana była na realizacji zadań statutowych, oraz poprawy funkcjonalnosci strażnicy. Jednostka czynnie uczestniczyła w uroczystościach świeckich , jak i kościelnych.                                        W czynie społecznym wykonano chodnik , podjazdy do garaży, wymieniono ogrodzenie basenu p.poż. Do pomieszczeń kuchennych doprowadzono bieżącą wodę, oraz podłączono kanalizację.                                                                                                                      Szeregi naszej organizacji na zawsze opuszczają: dh.Lucjan Rejmonczyk - Przew. Kom. Rew. dh. Patorski Wacław, dh.Wiesław Szczerkowski, dh. Alojzy Niemiec, dh.Bronisław Konieczny.                                                                                                                         W roku 1995 jednostka zakupiła z własnych funduszy samochód ,,Star 28" za kwotę 38000 zł. Po jego modernizacji powstał GCBM4/8 Od tej chwili jednostka posiadała na wyposażeniu 2 samochody bojowe, co w znacznej mierze wpłyneło na sprawnośc bojową.        W tym samym roku następuje zmiana na stanowisku Naczelnika. Funkcję tą obejmuje dh. Czesław Świątek.

  Rok 1996 - szeregi naszej jednostki opuszcza i odchodzi na wieczną wartę  dh.Adam Gracki  z-ca Naczelnika, a wcześniej Skarbnik. Zasłużony działacz społeczny.                                                                                                                                                                      W latach 1996 - 2001 dzięki pomocy finansowej z Urzędu Gminy   przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych min. wykonanie łazienek z wc,wylano nową posadzkę i położono nowe płytki w kuchni, wygospodarowano pomieszczenie na naczynia.

    Rok 2005 Walne Zebranie Sprawozdawcze. Podjęta zostaje Uchwała o rozpoczęciu remontu strażnicy w związku ze zbliżającym się jubileuszem 90-cio lecia powstania jednostki.                                                                                                                                                  Zaplanowano  wykonanie nastepujących prac:                                                                                                                                       -  wykonanie nowej więźby dachowwej na części garażowej i pokrycie dachu blachą                                                                               - rozbudowa garaży i wylanie posadzek betonowych                                                                                                                                   - ocieplenie stropu nad garażami i położenie płyt karton-gips                                                                                                                         - położenie nowej warstwy papy nad salą taneczną                                                                                                                                     - wykonanie nowych obróbek i zamontowanie nowych rynien                                                                                                                       Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na środki finansowe z inicjatywy dh. Janusza Grąckiego założona zostaje nowa                 ZŁOTA KSIĘGA Ofiarodawców i członków wspierających OSP w Czestkowie. Dzięki ofiarności mieszkańców,                             pomocy Urzędu Gminy,  wsparcia ze strony PZU oraz zaangażowaniu druhów zaplanowane remonty udaje się przeprowadzic.

          2 kwietnia 2005r. umiera Wielki Polak - Papież Jan Paweł II - Karol Wojtyła

W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych  nasza drużyna zajmuje  II miejsce.   W tym  samym roku dzięki pomocy finansowej z Urzędu Gminy, oraz W.F.O.Ś. i G.W. udaje się zakupic Lekki Samochód Gaśniczy ,,Mercedes  Sprinter" Zakupione zostają równiez mundury wyjściowe dla młodych druhów - 8 kompletów

18 Luty 2006r.  Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.                                                                                                                    Zostaje powołany Zarząd w składzie:

Prezes                      - Biegański Ryszard                                                                                                                                                       W-ce Prezes            - Grącki Janusz                                                                                                                                                               W-ce Prezes Nacz.  - Świątek Czesław                                                                                                                                                         Z-ca Naczelnika       - Krakowski Mirosław                                                                                                                                                     Sekretarz                  - Klimczak Robert                                                                                                                                                           Skarbnik                    - Jędryka Bronisław                                                                                                                                                       Kronikarz                   -Olszewski Wiktor                                                                                                                                                         Gospodarz                 - Kopka Dariusz                                                                                                                                                            

Walne Zebranie podejmuje uchwałę o zorganizowaniu w sierpniu 2006  jubileuszu 90-cio lecia powstania OSP w Czestkowie, oraz zatwierdza do realizacji następujące wnioski:                                                                                                                                                - dokończenie rozbudowy strażnicy                                                                                                                                                              - adaptacja części garażowej na Salę Tradycji                                                                                                                                              - malowanie całego obiektu                                                                                                                                                                            - utwardzenie terenu przed strażnicą                                                                                                                                                            - wykonanie  obelisku z tablicą pamiątkową

Czas przed jubileuszem to okres wytężonej  pracy.  Przy wielkim zaangażowaniu druhów udaje się zrealizowac wiekszośc z zaplanowanych prac.                                                                                                                                                                                        Trwają równocześnie intensywne przygotowania do   gminnych zawodów  w sporcie pożarniczym. Nasza drużyna  wygrywa rywalizację.  PIERWSZE MIEJSCE i CENNY PUCHAR                                                                

    13 sierpnia 2006r. jubileusz 90-cio lecia OSP w Czestkowie.                                                                                                                       Uroczystośc jubileuszu poprzedziła uroczysta msza święta celebrowana przez kapelana gminnego ks. Bogusława Starusa.               Nastąpiło odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej, oraz przekazanie nowego samochodu gaśniczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Długoletni członek Zarządu dh. Józef Pokorski wyróżniony został medalem im.Bolesława Chomicza.  

     ZŁOTY MEDAL  ZA  ZASŁUGI  DLA POŻARNICTWA otrzymali:

 Oklejak Jan                                                                                                                                                                                                      Faryś Marian                                                                                                                                                                                                    Jędryka Bronisław                                                                                                                                                                                          Biegański Ryszard

     SREBRNY MEDAL  ZA  ZASŁUGI  DLA POŻARNICTWA otrzymali:

 Grabarczyk Edward                                                                                                                                                                                        Krakowski Mirosław                                                                                                                                                                                        Kopka Dariusz                                                                                                                                                                                                  Świątek Czesław                                                                                                                                                                                              Mysiak Andrzej                                                                                                                                                                                                Owczarek Zbigniew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      . BRĄZOWY MEDAL  ZA  ZASŁUGI  DLA POŻARNICTWA otrzymali:

 Jędryka Sławomir                                                                                                                                                                                            Oklejak Stanisław                                                                                                                                                                                              Oklejak Tomasz                                                                                                                                                                                                Szafrański Przemysław                                                                                                                                                                                    Trojan Jacek

W uroczystościach jubileuszowych udział wzieli:                                                                                                 

Andrzej Owczarek          - senator RP                                                                                                                                                             Bogdan Lisiecki                - senator RP                                                                                                                                                             Mirosław Szafrańsk         - Starosta Powiatu Łaskiego                                                                                                                                   Bronisław Węglewski      -  Wójt Gminy Buczek                                                                                                                                               Andrzej Zieliński               -  Przew. Rady Gminy                                                                                                                                             Władysław Tomaszewski  - W-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP                                                                                 st. asp. sztab. Marek Okupiński -  Z-ca Kom. Pow. PSP w Łasku                                                                                                                 Jerzy Pniewski                   -   Kom. Gminny OSP                                                                                                                                     Adam Moder                       -  Prezes Honorowy ZOG OSP RP w Buczku                                                                                               Jerzy Szmit                         -  W-ce Prezes WFOŚ i GW w Łodzi

W uroczystościach uczestniczyły 23 jednostki OSP                                                                                                                                      Swoją obecnością  jubileusz uświetniła orkiestra dęta GOK z Buczku, Kapela Podwórkowa z Buczku, oraz kabaret ,,Cudoki"  

W roku 2007 OSP w Czestkowie była organizatorem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w których zajęła I miejsce, a tym samym obroniła puchar z przed roku.                                                                                                                                                           W tym samym roku drużyna bierze udział w zawodach powiatowych, zajmując V miejsce.

Lata 2008-2009 to dalszy ciąg prac remontowych:

- dach nad salą taneczną pokryto papą termozgrzewalną                                                                                                                             - wymieniono podłogę na sali tanecznej / płytki ceramiczne /.                                                                                                                         - wymieniono okna i parapety                                                                                                                                                                           - ściany pokryto tynkiem mineralnym                                                                                                                                                               - wykonano przebudowę sceny                                                                                                                                                                     - utwardzono plac przed strażnicą /płyta trelinka /.

Rok 2010.

Ze środków finansowych Urzędu Gminy zakupiono piłę spalinową do cięcia drzewa, oraz podstawowy sprzęt ratowniczy.                 Urząd Gminy przekazuje równiez motopompę szlamową.                                                                                                                            Z własych funduszy zostają zakupione mundury wyjściowe / 6 kompletów/.                                                                                             Sierpień 2010 - nasza jednostka ponosi niepowetowaną stratę. Na wieczną służbę odchodzi dh.Dariusz Kopka, zasłużony działacz Gospodarz w naszej OSP.                                                                                                                                                                             W dniu 19 grudnia Zarząd naszej jednoski  organizuje Gminną Wieczerzę Wigilijną. W spotkaniu wigilijnym udział biorą przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, członkowie czynni i wspierający, członkowie honorowi, oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Buczek.

W roku 2010 miało miejsce bardzo ważne wydażenie dla naszego kraju.

19 kwietnia pod Soleńskiem w katastrofie lotniczej ginie Prezydent RP Lech Kaczyński, a wraz z nim generałowie WP, parlamentarzyści, biskupi, rodziny katyńskie.

26 LUTY 2011r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Wybrany zostaje nowy Zarząd w składzie:

Grącki Janusz         - Prezes                                                                                                                                                                           Świątek Czesław    - W-ce Prezes                                                                                                                                                                 Pacuszka Sławomir - W-ce Prezes Naczelnik                                                                                                                                                 Trojan Jacek            - Z-ca Naczelnika                                                                                                                                                           Klimczak Robert       - Sekretarz                                                                                                                                                                     Olszewski Wikror    - Skarbnik                                                                                                                                                                         Kopka Marcin          - Gospodarz                                                                                                                                                                     Borowiecki Michał   - Kronikarz                                                                                                                                                                       Owczarek Kamil      - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Kowalski Juljusz           - Przewodniczący                                                                                                                                                       Grabarczyk Edward     - Z-ca Przewodniczącego                                                                                                                                         Rejmonczyk Waldemar  - Sekretarz

Walne Zebranie w dowód uznania za długoletnią pracę na stanowisku Prezesa Zarządu nadało tyuł ,,Prezesa Honorowego" Ryszardowi Biegańskiemu.                                                                                                                                                                             W poczet członków honorowych weszli:

Pokorski Józef                                                                                                                                                                                                 Dana Kazimierz                                                                                                                                                                                               Kubicki Lech                                                                                                                                                                                                     Oklejak Jan                                                                                                                                                                                                       Faryś Marjan                                                                                                                                                                                                   Grącki Zbigniew

Czonkowie czynni OSP w Czestkowie.

Marek Niemiec                                                                                                                                                                                                 Krakowski Mirosław                                                                                                                                                                                       Mysiak Andrzej                                                                                                                                                                                               Oklejak Stanisław                                                                                                                                                                                           Jędryka Sławomir                                                                                                                                                                                           Świątek Paweł                                                                                                                                                                                                 Wolski Andrzej                                                                                                                                                                                                 Końcub Robert                                                                                                                                                                                                 Szafrański Przemysław                                                                                                                                                                                   Felcenloben Przemysław                                                                                                                                                                                 Borowiecki Rafał                                                                                                                                                                                             Grącki Bartłomiej                                                                                                                                                                                             Oklejak Tomasz                                                                                                                                                                                               Michalak Marcin

W dniu Walnego Zebrania jednostka liczyła                                                                                                                                                             26 członków czynnych                                                                                                                                                                                     7 członków honorowych

W roku 2011 zakupiono:

 - 6 kompletów ubrań bojowych                                                                                                                                                                        - węże tłoczne W 52 i W 75                                                                                                                                                                            - 3 hełmy paradne dla pocztu sztandarowego                                                                                                                                                - 5 par butów skuterów / kompanii reprezentacyjnej /                                                                                                                                    - 5 kurtek wyjściowych zimowych

Zarząd pozyskuje oficjalnie 15  Członków Wspierających. Zostają im wręczone Legitymacje Członka Wspierającego.                              Są nimi:

  Kępa Grzegorz                                                                                                                                                                                                 Moder Czesław                                                                                                                                                                                                 Bartczak Krzysztof                                                                                                                                                                                           Klimczak Teresa                                                                                                                                                                                               Klimczak Henryk          / ś.p.  2014 /                                                                                                                                                                 Dawicki Jan                                                                                                                                                                                                       Czuba Henryka                                                                                                                                                                                                 Czuba Jan                                                                                                                                                                                                         Piątek Witold                                                                                                                                                                                                     Szczepaniak Rafał                                                                                                                                                                                           Szczepaniak Antoni                                                                                                                                                                                         Krakowski Dariusz                                                                                                                                                                                           Gorządek Wioletta                                                                                                                                                                                             Gorządek Mirosław                                                                                                                                                                                           Broziński Zbigniew

W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych nasza drużyna zajmuje III - MIEJSCE

 

 

 

 

,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Dołącz do nas
Google+