Ochotniczą Straż Pożarną w Izbicy Kujawskiej założono oficjalnie w dniu 3 stycznia 1909 roku.                                                                          Założycielami byli:
-dh Kazimierz Giersz - pierwszy prezes straży;
-dh Antoni Weber - naczelnik;
-dh Wincenty Wielkopolan oraz inni.

Po kilku miesiącach działalności, za zebrane środki finansowe, straż izbicka zakupiła sikawkę ręczną oraz kilka odcinków węży pożarniczych. Władze miasta przeznaczyły na składowanie powyższego sprzętu drewniany barak. W przypadku pojawienia się pożaru strażacy alarmowani byli sygnałem dzwonu zainstalowanego obok wspomnianego baraku. Do pożaru strażacy wyjeżdżali wozami konnymi złapanymi na ulicy. W latach 1915 - 1916, z majątku Zagrodnica podstawiono zaprzęg konny z wozem żelaznym na który załadowywano sprzęt pożarniczy i udawano się na miejsce pożaru.

 W latach 1915r. - 1916r. zorganizowana zostaje przy OSP orkiestra dęta. Do jej utworzenia przyczynili się głównie mieszkańcy           Izbicy Kujawskiej: dh. Niezgódzki, Adamski, Policzański i inni. Pierwszym dyrygentem i kapelmistrzem został                              Władysław Lewandowski.

 W roku 1925 staraniem władz miasta oraz strażaków na miejscu drewnianej remizy wybudowano piętrowy obiekt, który oprócz pomieszczeń na sprzęt posiadał salę widowiskową oraz kilka mniejszych sal do odbywania narad i spotkań strażackich, obiekt stoi ifunkcjonuje po dziś dzień. Na parterze były garaże i pomieszczenia dla straży. Na piętrze sala widowiskowa ze sceną, szatnią i zapleczem.

W latach przedwojennych straż otrzymała sztandar, jednak dokładniej daty nie można znaleźć w żadnych zapiskach i nikt ze strażaków też jej nie pamięta.

W 1937r. straż ze zbiórek i składek od społeczeństwa zakupiła samochód z drabiną strażacką, motopompę i sprzęt przeciwpożarowy, co w znacznym stopniu uskuteczniło szybsze dojazdy do akcji.

Podczas okupacji hitlerowskiej, zaraz po opanowaniu naszego obszaru, Niemcy zoorganizowali obowiązkową Straż Pożarną. Dowódctwo nad strażą przejął niemiecki komendant. Budynek remizy strażackiej zamieniono na biura niemieckie. Straż przeniesiono do budynku parafii przy ulicy Toruńskiej.

Podczas okupacji funkcje pełnili:
-Komendant - dh Polak;
-Zastępca komendanta - dh Zomerfert;
-Członkowie - dh Marchwant, dh Tome, dh Wolter.

Były trzy drużyny bojowe:
-3 motopompy;
-1 samochód;
-Wozy konne.
W akcjach bojowych brały udział zawsze dwie drużyny bojowe, jedna zostawała na miejscu.

Działalność straży ograniczono do obrony przeciwpożarowej. W każdą niedzielę na podwóżu parafialnym odbywały się obowiązkowe ćwiczenia. Jeżeli któryś ze strażaków nie dostosował się do poleceń niemieckiego komendanta to był bity. Ćwiczenia trwały jednorazowo nieraz do 4 godz. Pod koniec okupacji strażacy byli zmuszani do pełnienia dyżurów w dzień i w nocy.

W styczniu Niemcy opuszczają Izbicę zagrabiając cały sprzęt pożarniczy. Zaraz po wojnie na nowo zawiązała się straż pożarna.
W zarządzie zasiedli:
-Naczelnik - dh Miłosz;
-Prezes - dh Michalski.
Jednostka pod dowództwem naczelnika Miłosza była dość potężna i liczyła około 40 członków. Władze gminne po wyjeździe Niemców, zajęły dolną część bubynku pozostawiając piętro i jeden garaż. Strażacy zajęli piętro z salą widowiskową. Zaczęto gromadzić sprzęt przeciwpożarowy i w latach 1946 - 1947 ze zbiórek ulicznych, fantowych loterii, oraz zbiórek społeczeństwa zakupiono samochód strażacki i motopompę. Zakupiono syrenę strażacką, którą zamontowano na dachu budynku, zastąpiła ona trąbkę zwołującą strażaków do pożaru

Straż izbicka należała w tym czasie pod Państwową Straż Pożarną w Kole oraz Wojewódzką Komendę Straży w Poznaniu. Straż mając samochód mogła wyjeżdżać do pożaru i brać udział we wszelkich ćwiczeniach gminnych i powiatowych.

 W 1957r. zakupiono już typowy beczkowóz strażacki, motopompę oraz wystarczającą ilość węży. Pieniądze na zakup sprzętu pozyskano z organizowania zabaw, fantowych loterii, zbiórek ulicznych i składek społeczeństwa.

Funkcje od założenia straży do 1980r. pełnili:

-Prezesi:
-dh Giersz;
-dh Jankowski;
-dh Michalski;
-dh Sypniewski;
-dh Zientarski;
-dh Polichnowski;
-dh Lewansowski.

-Naczelnicy:
-dh Weber;
-dh Szadkowski;
-dh Fryza;
-dh Miłosz;
-dh Danielewicz;
-dh Pilarowski;
-dh Koczewski.

-Gospodarze:-dh Wielkopolan;
-dh Nowakowski;
-dh Parecki B.;
-dh Wawrzyniak C..

W 1980r. w skład zarządu OSP weszły osoby:
-Prezes: dh Józef Wiśniewski;
-Naczelnik: dh Tadeusz Kranowski;
-Sekretarz: dh Henryk Głuszkowski;
-Skarbnik: dh Feliks Grudziński;
-Gospodarz: dh Czesław Wawrzyniak.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili:
-Przewodniczący: dh Wiesław Krzanowski;
-Członek: dh Leonard Polichnowski;
-Członek: dh Heliodor Musiał.

Zarząd w/w składzie zaproponował i wprowadził nowe formy zarobkowania pieniędzy na cele społeczne - w latach 80 ukrócono sprzedarz alkocholu na zabawach co spowodowało obniżenie wpływów z tych imprez, zaczęto wypożyczać salę widowiskową OSP na wesela dla społeczeństwa. Dochody przeznaczano na remonty remizy oraz umundurowania strażaków.

W 1983r. w związku z odejściem dh Czesława Wawrzyniaka na emerysurę, na nowego gospodarza wybrano                                           dh Henryka Głuszkowskiego,  a  na sekretarza dh Piotra Wiśniewskiego
Zasługami tego zarządu były między innymi:
-Dalsze remonty;
-Zakup mundurów dla orkiestry;
-Zakup wyposarzenia wypożyczalni sprzętu gospodarstwa domowego na wesela.

W 1984r. nastąpiła kolejna zmiana zarzadu -  rezygnacja naczelnika dh Tadeusza Krzanowskiego, odejście na emeryturę.Nowym naczelnikiem został dh Wiesław Krzanowski, z - cą naczelnika dh Józef Woźniak, za dh Wiesława Krzanowskiego w Komisji Rewizyjnej wybrano dh Zygmunta Frankowskiego. Nowy naczelnik dzięki osiągnięciu tego stanowiska miał dużą możliwość zaprezentowania się jako człowiek ogromnej pasji społecznikowskiej, głęboko oddany sprawom straży.

W 1984r. - 1985r. zakupiono wóz bojowy GCBA Jelcz 325.

W 1985r. znarł prezes OSP dh Józef Wiśniewski. Na jego miejsce wybrano dh Wiesława Krzanowskiego, na naczelnika                      dh Józefa Woźniaka, a na z - cę dh Marka Miętkiewicza.

Nowy zarząd pod przewodnictwem prezesa Krzanowskiego tchną świeżego ducha w działalność straży. Od tego czasu datują się coroczne zawody pożarnicze. Zarząd w tym składzie uzupełnił umundurowanie i instrumentarium orkiestry strażackiej, zakupił naramienniki, przeprowadził renowację instrumentów muzycznych.

Zweryfikowano skład OSP, na miejsce osób nieaktywnych przyjęto nowych członków, chętnych do pracy i pomocy innym. W tym czasie OSP liczyła 65 członków czynnych i 42 członków wspierających. Zorganizowanio szkolenie pierwszego stopnia dla wszystkich strażaków i dla uprawnionych: drugiego, trzeciego i czwartego stopnia.

Na jednym z zebrań zarządu wybrano nowego gospodarza dh Józefa Wysockiego.

Druga połowa lat osiemdziesiątych była świadkiem generalnego remontu budynku straży. M. in. wymieniono instalację elektryczą, pokrycie dachowe, położono nowe tynki wewnętrzne wybudowano nową kuchnię wraz z zapleczem, wyremontowano instalacje sanitarne, postawiono suczarnię do węży.

Po opuszczeniu przez Urząd Miasta i Gminy przerobiono zwolnione lokale na drugi garaż, zaplecze dla orkiestry oraz pomieszczenia socjalne dla potrzeb jednostki.

W tamtych latach OSP wraz z orkiestrą była bardzo widoczna w życiu Izbicy Kujawskiej poprzez uczestnictwo we wszystkich ważniejszych imprezach miasta.

W 1986r. OSP jako pierwsza otrzymała agregat - oddymiacz pożarowy.

W 1987r. dzięki staraniom prezesa Wiesława Krzanowskiego jednostka otrzymała nowego Żuka (pożarniczy).

W 1987r. na walnym zebraniu OSP k\dokonano kolejnej zmiany zarządu:
-Naczelnik - dh Józef Piastowski
-Sekretarz - dh Leonard Polichnowski
-Kronikarz - dh Piatr Wiśniewski

Za rok 1987/1988 kierowcy dh Józefowi Piastowskiemu przyznano pierwsze miejsce w rejonie za przeglą i konserwację sprzętu pożarniczego.

W 1991r. przeprowadzono w Polsce reformę pożarnictwa.

W dniu 24.02.1995r. jednostka wstąpiła do struktury KSRG.

W 2002r zostały wybudowne kolejne 3 garaże i odnowiona elewacja remizy.

 W 2009r. jednostka obchodziła 100 - lecie istnienia jednostki.

Po śmierci Wiesława Krzanowskiego, wybrano nowego prezesa -  dh Zenon Klimczak.

W ostatnich 4 latach nasza jednostka pozyskała trzy wozy bojowe:

W 2010 roku został zakupiony wóz bojowy Renault Midliner M210, który zaskąpił wysłużonego Stara 244. Star został przekazany do OSP Błenna , gdzie służy do dnia dzisiejszego

W listopadzie 2012r. zakupiono od holenderskiej straży pożarnej Forda Transita 85 T260, który zastąpił Żuka. Żuk trafił OSP Pasieka, gdzie służy do dnia dzisiejszego..

W dniu 14.12.2013r. zakupiono nowy wóz bojowy GCBA Volvo 450. Volvo zabudowała firma ,,Bocar'' z Częstochowy.

Zdjęcia w galerii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołącz do nas
Google+