OSP Izbica Kujawska
Walne zebranie sprawodawcze

Walne zebranie sprawodawcze

W dniu 14 lutego w remizie OSP Izbica Kujawska odbyło się walne zebranie sprawozdawcze podsumowujące 2013 rok.

 

Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników zebrania dokonał Prezes OSP dh Zenon Klimczak. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków naszej OSP.

Jednym z głównym tematów podczas dyskusji był zakup nowego ciężkiego samochodu bojowego.Prezes podziękował władzom naszej gminy za pomoc przy jego zakupie.

Porządek zebrania:
- sprawozdanie z działalności,
- sprawozdanie finansowe,
- sprawozdanie komisji rewizyjnej,
- przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący,
- udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy,
- przyjęcie planu działalności i planu finansowego na następny rok,
- wolne wnioski,
- podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji,
- podziękowanie za udział, zakończenie zebrania.

Z-ca burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska dziękował druhom strażakom za ofiarność i zaangażowanie w akcjach bojowych na terenie gminy jak i powiatu. 

Przybyli goście złożyli również podziękowania dla strażaków z OSP w Izbicy Kujawskiej za ich ciężką i ofiarną pracę.

Po zakończonym zebraniu wszyscy druhowie i zaproszeni goście udali się na uroczystą kolację.

Dołącz do nas
Google+