OSP Izbica Kujawska
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 26.02.2016r. w remizie OSP Izbica Kujawska odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania:
- Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników dokonał Prezes OSP dh Zenon Klimczak. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków naszej OSP.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności za 2015r.:
- Nasza jednostka w 2015r. interweniowała 120 razy (64 pożary, 56 miejscowych zagrożeń),
- Zakupiono następujący sprzęt: zestaw ratownictwa wodnego, rękawice gaśnicze, megafon ręczny , lizaki do kierowania ruchem, latarki z możliwością przymocowania ich do hełmu strażackiego, detektor wielogazowy, detektor prądu, kaski ochronne z siatką i ochronnikami uszu oraz tłumice (gumowe i metalowe),
- Zostało wyremontowane poszycie dachowe,
- Zostały pomalowane ściany na naszej sali,
- Zostały zamontowane nowe drzwi wejściowe do remizy strażackiej,
- Do naszej jednostki przyjęto jednego druha,
- Jeden druh zrezygnował z funkcji strażaka ochotnika,
- Jednostka brała udział w uroczystościach państwowych i kościelnych oraz zabezpieczała imprezy masowe.
5. Sprawozdanie finansowe za 2014r.:
- Dochód OSP Izbica Kujawska wyniósł 47 tys.,
- Wydatki OSP Izbica Kujawska wyniosły 37 tys.,
- Na koncie bankowym jednostki znajduje się 30 tys. zł.
6. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2016:
- Pozyskiwanie nowych członków naszego stowarzyszenia,
- Przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń z udziałem druhów naszej jednostki,
- Zakup nowego umundurowania,
- Zakup zestawu ratownictwa drogowego,
- Remont garaży i położenie kostki od strony ul. Kościelnej,
7. Udzielenie absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
8. Wybór nowego zarządu na kadencję 2016-2021:

Skład nowego zarządu:
- Prezes: dh. Klimczak Zenon
- Wiceprezes Naczelnik: dh. Piotrowski Jarosław
- Zastępca Naczelnika: dh. Kaczalski Tomasz
- Gospodarz: dh. Kucharski Mirosław 
- Sekretarz: dh. Pałczyński Jarosław
- Skarbnik: dh. Węgierski Kazinierz
- Członek Zarządu: dh. Mielczarek Andrzej

Skład Komisji Rewizyjnej:
- dh. Rogalski Adam
- dh. Kawczyński Grzegorz
- dh. Kurzawa Stefan 

Delegaci OSP na zjazd oddziału gminnego:
- dh. Klimczak Zenon
- dh. Piotrowski Jarosław
- dh. Kaczalski Tomasz
- dh. Węgierski Kazinierz

9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
10. Dyskusja.
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Wolne wnioski:
- Przybyli goście podziękowali druhom strażakom z OSP w Izbicy Kujawskiej za ich ciężką i ofiarną służbę
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania:
- Po zakończonym zebraniu wszyscy druhowie i zaproszeni goście udali się na kolację.

ZAKAZ KOPIOWANIA ZDJĘĆ!!!

Dołącz do nas
Google+