OSP Izbica Kujawska
Walne zebranie sprawozdawcze za 2014r.

Walne zebranie sprawozdawcze za 2014r.

W dniu 28.02.2014r. w remizie OSP Izbica Kujawska odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2014.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania:
- Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników zebrania dokonał Prezes OSP dh Zenon Klimczak. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków naszej OSP.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności za 2014r.:
- Nasza jednostka w 2014 r. interweniowała 50 razy (29 pożarów, 21 miejscowych zagrożeń),
- Zakupiono ubrania galowe, koszarowe oraz bojowe,
- Zakupiono następujący sprzęt: kapoki ratownicze oraz koło ratunkowe,
- Zakupiono nowy serwis obiadowy,
- Do naszej jednostki przyjęto jedną druhnę,
- Jednostka brała udział w uroczystościach państwowych i kościelnych oraz zabezpieczała imprezy masowe.
5. Sprawozdanie finansowe za 2014r.:
- Wydatki OSP Izbica Kujawska wyniosły 47 tys. zł z czego 41 tys. zł stanowiły dotacje,
- Na koncie bankowym jednostki znajduje się 21 tys. zł.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2015.:
- Pozyskiwanie nowych członków naszego stowarzyszenia,
- Przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń z udziałem druhów naszej jednostki,
- Zamontowanie nowych drzwi wejściowych do remizy strażackiej,
- Remont garaży od strony ul. Kościelnej,
- Oczyszczenie basenu przeciwpożarowego,
- Remont poszycia dachowego (położenie papy).
8. Dyskusja.
9. Udzielenie absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
11. Wolne wnioski:
- Przybyli goście podziękowali druhom strażakom z OSP w Izbicy Kujawskiej za ich ciężką i ofiarną służbę
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania:
- Po zakończonym zebraniu wszyscy druhowie i zaproszeni goście udali się na kolację.

Dołącz do nas
Google+